Markus 11

1Má kwa hunkwa hyá hələgi tá Urushalima ná, ba hyá səkə Baitafaji ba Baitanya, wuntyi mələmi vari mwə rə Zaitun. Yesu mwa ná, ba mnəkə wuntyi mbəlyi kə zəli njə́ ɓwagə jalyi mələmi. 2Kwə njə na sha hyá, "Mayi wa jalyi mələmi vari mwə tsa. Jalyi má-rayə ná, yə dzəgə tawa wuntə zəgwi ra kwara tə wde, tsá má mbəlyi ala dzəmə; wdentə wa njə́, ba yə kələkə rá shalyi. 3Má ba mdi yiwi va yə nee, 'Yə daá lə ri?' əkwə ná, 'Tlamda "i njə́, a njə dzəgə zhinikə səkə mwa zazamə,' əkwə yə sha njə́," əkwə Yesu. 4Má vi kə mbəlyi ɓwagə ngyi li jalyi mələmie ná, ba hyá tawa zəgwi ra kwara tə wde kwa mnyə dləra pəlyə məndəge ra wuntə mdi. Má vi ndza hyá tə wdentə kwara tsa, 5ba wuntyi mbəlyi tə nkwa shə gə sha hyá nee, "Yə daá lə kwaraa nda wdentə njə́ yə ri?" əkwə. 6Ba hyá zhinirətə tə́ mbəlyie hyi kala tsá kə Yesu gərətə tə́ hyá ɓayəa. "Yaw, mayi wa lə," əkwə mbəlyie hyi. 7Ba hyá kələkə zəgwi ra kwara tsa shalyi tə́ Yesu. Ba hyá səsərəntə lə"use-rahya, a hihiniyi tə mbwi kwara tsa, a ba Yesu dzəmə njigwe mə. 8Ba mbəlyi kúkulə səsərəntə lə"use-rahya, a pəpələyi kwa hunkwa, a njə ntahə dzatə tə lə kwara; wuntyi mbəlyi mwa ná, ba ɓəɓələvə tlibəlyi fwə, a hihiniyi kwa hunkwa ka wsi kə nggərəkə həwə tə́ njə́. 9Má mbəlyi tə kəma ra Yesu lə ngyí kətərəmbwe-njə ná, acə hyá mə ɗa wá, a gə nee, ""Usa tə́ Hyalatəmwə! Á Hyalatəmwə nggərəkə barəka tə́ Mdi kə səkə lə dənama ra Tlamda! 10Á Hyalatəmwə nggərəkə barəka tə́ mbəgə shi-ramyi Dawuda, tsá ndza səkəa! "Usa dabwaa tə́ Hyalatəmwə!" əkwə. 11Ba Yesu dzəmə hwi Urushalima, a səkə dzəgwa mpya Hyalatəmwə; ba njə vəvərahəshə nkwa kwaɓa. Ba njə shilyə, a li dzəgwa Baitanya, hyá lə mbəlyi kə zəli njə́ mungə-ɓwagəghitə ngyi, təmburi hatikwari nkwa venkwashə. 12Má kəri ra nkwa ná, ba hyá tlagwa kwa Baitanya, a zhini li dzəmə Urushalima. Má kwa hunkwa ná, ba má tsəshə Yesu. 13Tsa"a kwə njə, na njə səkə kyə-kyə ná, guraɗyaɗyakkə wuntə kwadacikwa kə ɗá-ɗá lə tlibəlyi gurəmmi. Dzəgə kə njə dzəgə tá kwadacikwaa tazhe və ye-ranjə ná, ndana ye tə wə—se tlibəlyi kalə; təmburi vi kə ye ra kwadacikwa tsa shə venkwashə wə. 14Ba Yesu wdlantə kwadacikwa tsa nee, "Səfə na zhintə ye nggwasə, a mbəlyi zəmə mwa wə!" əkwə; ba mbəlyi kə zəli njə́ fatə vəcəa. 15Má vi kə hyá səmə Urushalima ná, ba Yesu dzəgwa mpya Hyalatəmwə, ba nggəmi mə tətahəntə mbəlyi kə pá wsha lə pahwi kwaɓa, a dləkə hyá shilyə. Má mbəlyi kə mbərə "u"wi ná, ba njə tsətsəngwitə wci ndza kwaba-rahya shə tə tə ka, lə wci kə ndza ra mbəlyi kə pahwi rəpə kə mələ sarəka. 16Ba njə nkatə mbəlyi ndza kə́lə wsha dzəmə kwa mpya Hyalatəmwə mwa. 17Kwə njə na sha hyá, "Má kwə Dləparamə Hyalatəmwə, 'Má mpya-ra nə, mbəlyi ka njə́ ka mpya kə mələ adəwa ra mbəlyi paɗə,' əkwə Hyalatəmwə; ndana má yə mwa, wuri yə kə fəyə njə́ ka nkwa kə mbwəgwa ra ká fasa nkwa!" əkwə Yesu sha hyá. 18Má vi kə mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka lə yə mala-mala kə sənata wada ra Musa fatə wsi kə Yesu mələtəa, acə hyá mə və nkwa kə pətlə njə́, təmburi wuri hyá kə nggadlənishə njə́; təmburi kə́rəpi mbəlyi ná, tə nka tləmə hyá tá wsi ndza njə tətəkə, a ndayə və. 19Má vi kə tikwari səkə ná, ba Yesu tlagwa hwə shilyə mə mələmi lə mbəlyi-njə, a li. 20Má hamashikə, vi ndza hyá tə ntahə kwa hunkwa kə dzəmə Urushalima, tsa"a kwə hyá ná, wuri kwadacikwa kə njə wdlantə tsa kə mtə, a ba wulə "yammə. 21Ba Bitrus zəzitə vəcə kə Yesu gərətə tə́ kwadacikwa tsa, a ba gə sha Yesu, "Mala, nata! Wuri kwadacikwa kə na wdlantəa kə mtə, ba wulə "yammə!" əkwə. 22Ba Yesu gə nee, "Mbərəsa wa lə Hyalatəmwə! Handanda, yira gə sha yə, má ba yə mbərəsa lə Hyalatəmwə kwa mni-yə, 23ndaka gə yə sha mwəa, 'Ntərəntəgwa tə nkwaa, ba na latəgwa tá tsadi!' əkwə; má və́ yə mələ kanashə-kanashə kwa mni-yə wə, a handanda mbərəsa yə nee, wsi kə yə gətəa dzəgə mələgwa ná, pakatə, njə mələgwa tə́ yə! 24Təmburi tsətsə, yira gə sha yə, má ndza yə mələ adəwa, a yiwi wsi va Hyalatəmwə, mbərəsa wa nee, wuri yə kə tlantə va njə́—a Hyalatəmwə nggə yə! 25"Má vi ndza yə mələ adəwa mwa, ntivirəntə wa tə́ kwavati-yə, ndərə wsi ndza kwalyə yə lə njə́, a Ta-rayə məɓa tamwə ntivintə yə bikyi-yə dəwa. (( 26Təmburi má və́ yə ntivirəntə wsi tə́ kwavati-yə wə, ka dzəgə Ta-rayə məɓa tamwə ntivintə yə bikyi-yə dəwa wə,))" əkwə Yesu sha hyá. 27Ba hyá zhini dzəmə hwi Urushalima. Má tə ntahə Yesu kwa mpya Hyalatəmwə ná, ba mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka səkə tá njə́, hyá lə wuntyi mbəlyi kukulə ká Yahuda ba wuntyi mala-mala-rahya. 28Kwə hyá na sha njə́, "Lə dənama ra waá mələ wsha ngyi na ri? A waá mdi kə mnətə na tá mələ hyá ri?" əkwə. 29Ba Yesu gə sha hyá nee, "Yira yiwi wsi va yə dəwa; má kə gətə rá wsi shə yə, yira gə yə mdi kə mnətə rá tá mələ wsha ngyi. 30Karə nə, waá mnətə Yohana tá mələ batizəma ri? Hyalatəmwə náa, náa mdi ná? Gətə rá wa mə," əkwə. 31Ba hyá nggərə ghəpi kwalyə ghi-hya nee, "Waá wsi gə myi ri? Má ba myi gə nee, 'Hyalatəmwə mnətə njə́ tə́,' əkwə myi, njə dzəgə gə sha myi nee, 'Təmburi waá nda má yə mbərəsa lə vəcə-njə ri?' ə dzəgə njə gə. 32A má ba myi gə nee, 'Mdi mnətə njə́ tə́,' əkwə, kandə wə," əkwə hyá. (Təmburi tə nggadləni hyá va mbəlyi, təmburi tsá kə paɗə mbəlyi fəyə Yohana ka zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə.) 33Təmburi tsətsə, ba hyá gə sha Yesu nee, "Vá sənata yə́ wə," əkwə. "Ya, má tsətsə kwə yə ki, ka gə yə mdi kə mnətə rá tá mələ wsha ngyi rá dəwa wə," əkwə Yesu sha hyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\