Markus 12

1Ba Yesu zhini gərətə vəcə tə́ hyá lə vəcə nggəla. Kwə njə na ná, "Wuntə mdi tsá shə, ba ncəmə anapə kúkulə kwa vwə-njə; ba njə mələtə nkwa kə tə́rə yemyi shilyə mə ye ra anapəa, ba látə gəlike kə ya vwə-njə tsa. Ba njə fərətə vwə-njəa tə pəla tə́ wuntyi mbəlyi, a hyá wzarashə; ba mdie hwə mənə, a li dzəgə wuntə mələmi tityi. 2"Má vi kə vi kə ndá anapə dzəkitəgwa ná, ba njə mnəkə mava-ranjə tazhe kələrəshə nəbwa ra vwə-njəa səkə va mbəlyi kə wzarashə wza ngyi. 3Səkə kə mavaa səkə, má mbəlyi ndza vwə tsa tə pəla-rahya ngyi ná, kərəppi hyá tsəshə njə́, a ba nkəntə njə́, a mnəntə njə́ li pəlak, pəlakkə kəlama ɗaravə wsi. 4Ba tlamda vwəa mnəkə wuntə mava dzəgə dəwa; ba mbəlyi ngyi nkəmə njə́ dzəgwa mə ghi, ndaka zhi, ba mələrətə wsi ntimye tə́ njə́. 5Ba tlamda vwə tsa zhini mnəkə wuntə mava dzəgə dəwa; ba mbəlyi ngyi pətləshə njə́ ntiwwi dzəgwa hyə. Má zaka mbwara mbəlyi kə tlamda vwə tsa mnəkə səkə tá hyá ná, ba hyá nkəntə wuntyi, a ba mpəntə wuntyi dzəgwa hyə. 6"Má kwanahə mnə-njə mnə mbəlyi dzəgə tá hyá ná, ba njə mnəkə zəgwi-ranjə kə njə "intə, tsá kutə va njə́ kalə, dzəgə mənə; kwə njə na, 'Həwəshə ntsə zəgwi-taraa shə hyá va rá,' əkwə. 7A má vi kə mbəlyi "yagarə ngyi nata zəgwi-ranjə tsa, ba hyá gə sha ghi-hya nee, 'Yawaa, na zəgwi-ranjə tsa, tsá kə dzəgə zəmə ya-njə! Ndə wa, myi pətlə njə́, a myi mara vwə-njə tsa!' əkwə. 8Səkə kə zəgwi ra mdie səkə, kərəppi hyá tsəshə njə́ ba pətləshə, ba lakə njə́ səmə kwa vwə tsa. 9"Karə nə, tsəma səkə tlamda vwə tsa mələ lə mbəlyi ngyi ri? Yira gə sha yə, njə dzəgə səkə mpəntə mbəlyi ngyi paɗə, a ba kətə vwə-njə, a fərətə tə pəla tə́ wuntyi mbəlyi damə! 10Ala yə janggatə njə́a vəcəa kwa Dləparamə Hyalatəmwə huri—tsá kə gə nee, 'Má pəlyə́ kə ká anə mpya dlənata ka wsi fashə, njə́ tsá kə njigwe ka pəlyə́ kə mdashə paɗə tazhe anə mpyaa; 11təmburi Tlamda lə ghi-njə tsá kə gətə, a ka wsi kudəra tə́ myi mwa,' əkwəw?" əkwə Yesu sha hyá. 12Má vi kə mbəlyi kukulə ká Yahuda fatə vəcəa ná, ba hyá "i tsə́ Yesu, təmburi wuri hyá kə sənata nee, mbweghe-hya gətə vəcə nggəlaa njə; a ba nggadləni ɗa hyá mwa va mbəlyi təɓa. Təmburi tsətsə, ba hyá hwə tá njə́, a li. 13Ba mbəlyi kukulə ká Yahuda gəhwi səkwanyi, a mnəkə wuntyi ká Farisi ba wuntyi mbəlyi Hirudus səkə tá Yesu tazhe tsə́ njə́ mə vəcə gə njə. 14Ba hyá səkə gə sha njə́ nee, "Mala, wuri yə́ kə sənata, mdi lə jiri na. Vá tsəkwə wsi va na lə kulə mdi mwa wə, təmburi ka nta alá na kwalyə mbəlyi wə; ka kutə fəyə paɗə mbəlyi na. Hunkwa kə zəli Hyalatəmwə talala, tsá təkərəshə na tə́ mbəlyi. Karə nə, kə hyi-hyi ba mbəlyi ncə budi tə́ mbəgə ká Roma ná? Mbəlyi ncə náa, náa mbəlyi kə́lyə ná?" əkwə hyá. 15Yesu mwa, wuri kə sənata dabari kə hyá kələkə tazhe tsə́ njə́ lə vəcəa; ba njə gə sha hyá nee, "Təmburi waá nda gə vəcə yə fashə tazhe tsə́ rá lə ri? Nggə rá wa "u"wi, nata rá mə," əkwə. 16Ba hyá ncərəkə "u"wie tə́ njə́. Kwə njə na sha hyá, "Karə pa tə "u"wie ba tli tə nə, nga waá ri?" əkwə. "Pa ra mbəgə ká Roma ba tli-njə," əkwə hyá. 17"Má tsətsə njə nə, má wsi ka nga mbəgə ká Roma, nggərəkə wa tə́ njə́; má wsi ka nga Hyalatəmwə mwa, nggərəkə wa tə́ Hyalatəmwə!" əkwə Yesu sha hyá. A ndayyə hyá ndayə va Yesu. 18Ba wuntyi ká Sadukiya səkə tá Yesu. (Má ká Sadukiya ná, hyá mbəlyi kə gə nee, tlagwa lə mkyə shə səmə kwa kúlə, na mdi kə mtə wə, əkwə.) 19Ba hyá gə sha Yesu nee, "Mala, wuri Musa kə ɗafətə wada nee, má ba mdi mtə, a malə tsá va njə́, a zəgwi va njə́ wə, də́walə ba dagwama ra mdi kə mtə tsa mushə malə-njəa tazhe yerashə zəgwi tə́ dagwama-ranjə kə mtəa. 20A na njə́a ndzaranjəa mənə tsə́: wuntyi nggwasama tsá shə, mburəfungə hyá va ma-rahya. Ba mdi kulə-hya mushə malə, a ba mtə kəlama yeki zəgwi lə malə tsa. 21Ba seki-njə mushə maləa, a ba mtə dəwa, kəlama yeki zəgwi. Ba kwá makənə-hya mushə maləa dəwa, a ba mtə kəlama yeki zəgwi. 22Paɗə-hya mburəfungə tsa, tsətsə mələtəgwa njə tə́ hyá: paɗə-hya dlətəgwa tə mwə́ maləa, a ba mtə kəlama yeki zəgwi lə maləa. Má kətərəmbwe-hya ná, ba maləa səkə mtə dəwa. 23Karə mənə nə, má vəcirəvi dzəgə mbəlyi tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə nə, nga waá maləa mə hyá ri? Təmburi paɗə-hya mushə njə́!" əkwə hyá. 24Ba Yesu gə sha hyá nee, "Wuri yə kə za va vəcə-yə tsa, təmburi vá sənata vəcə kwa Dləparamə Hyalatəmwə yə wə; mwa, vá sənata dənama ra Hyalatəmwə yə dəwa wə. 25Təmburi má vəcirəvi dzəgə mbəlyi tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə, má zhilyi hyá lə myə ná, mugwa shə kwalyə hyá venkwashə wə; mbəlyi dzəgə ndza kala mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə! 26"Má nga tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə njə ki, ala yə janggatə kwa dləparamə Musa, tə nkwa kə gə vəcə mbweghe ghwi kə tsə tə tikə kəlama ɗintə huri—tsá kə Hyalatəmwə gə sha Musa nee, 'Má Ibrahim ba Ishaku hyá lə Yakubu, yira Hyalatəmwə-hya,' əkwə kətərəmbwe mtə-hya huri? 27Má mbəlyi ndza Hyalatəmwə ka Hyalatəmwə-hya nə, mandara hyá mtə, lə mkyə hyá! Təmburi tsətsə, wuri yə kə za va vəcə-yə ɓayəa," əkwə Yesu. 28Má tə nkwa shə ná, wuntə mala kə sənata wada ra Musa tsá shə, a nka tləmə tá vəcə Yesu lə mbəlyi ngyi. Vi kə njə nata nee, vəcə dandərəa tsá kə Yesu zhinirətə tə́ mbəlyi ngyi, ba njə səkə yiwi wsi va Yesu; kwə njə na, "Á Mala, mə paɗə wada hyi Hyalatəmwə, tsa-ma tsá kə mdashə lə kulə, a mdi zəli ri?" əkwə. 29Ba Yesu gə nee, "Má wada kə mdashə paɗə, tsá tsəmi, njə́ nee, 'Nkatə wa tləmə-yə, ká Isra"ila! Hyalatəmwə Tlamda-myi, njə́ Tlamda kutə kalə; 30təmburi tsətsə, se ba na "i Hyalatəmwə Tlamda-nga lə mni kutə, lə məhələ-nga həlangə, lə zaka mbwara zəzi-nga kə́rəpi, a ba lə dənama-ranga paɗə,' əkwə. 31Kwá ɓwagə-njə: '"I kwavati-nga kapara tsá kə na "i ghi-nga,' əkwə. Wada kə mdashə wuntyi ɓwagə ngyi shə lə dyi wə," əkwə Yesu sha mdie. 32Ba mala tsa gə nee, "Handa-ranga, Mala; jiri vəcə-nga. Təmburi Tlamda, njə́ Hyalatəmwə kutə kalə; wuntə Hyalatəmwə shə wə. 33Təmburi tsətsə, se ba mdi "i njə́ lə mni kutə, lə zaka mbwara zəzi mdi, ba lə dənama ra mdi paɗə; a ba mdi "i kwavati-njə kapara tsá kə mdi "i ghi-njə. Təmburi yashə wada ɓwagə ngyi, njə́ mdashə ɗa məlyə lə wamara sarəka tə́ Hyalatəmwə kashasha," əkwə mdie. 34Vi kə Yesu nata nee, wuri mdie kə gətə vəcəa lə zəzi dandərəa, ba Yesu gə sha njə́ nee, "Tityi na tá səkə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə wə," əkwə. Má kətərəmbwe vəcəa ná, mdi shə vá zhini səkə yiwi wsi va Yesu wə. 35Má vi ndza Yesu tətəkə wsha tə́ mbəlyi kwa mpya Hyalatəmwə ná, ba njə yiwi va hyá nee, "Tsəma gə mala-mala kə sənata wada ra Musa nee, Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə, Shi ra Dawuda njə, əkwə ri? 36Təmburi má kwə Dawuda lə vəcə səkə va Mambəli Hyalatəmwə, 'Má kwə Hyalatəmwə Tlamda sha Tlamda-ra, "Njigwe vari rá kwa bəla ɗafa-tara, nda səkə rá səkə gurehwi dawa hyi-nga, a na səkə gure hyá," ' əkwə. 37Má Dawuda lə ghi-njə mwa, 'Tlamda-ra,' əkwə njə sha Kristi; tsətsəma ndza Kristi ka Shi ra Dawuda mwa ri?" əkwə Yesu sha hyá. Má vi kə zaka mbwara dyi mbəlyi kə tsənitəgwa kwa mpyaa fatə vəcəa ná, ba hyá dlama. 38Má vi ndza Yesu tətəkə wsha tə́ hyá, ba njə gə nee, "Á yə ya ghi-yə dye, vashə yə dzəgə zəli wsi ndza mala-mala kə sənata wada ra Musa mələ fashə! Təmburi mbəlyi kə "i ntahə lə lə"use dabubwaa hyá, tazhe ba mbəlyi cikata hyá məgəliɓyi tə shikwi. 39Má ba hyá dzəgwa mpya adəwa ná, nkwa kə ndza ra mbəlyi kukulə tə kəma, tsá və hyá ka ndza tə; má vi kə mələ sarəka lə ɗa mwə́, tə nkwa kə ndza ra ká mbəmbəgə ndza hyá. 40Má ndza hyá mələ adəwa mwa ná, dawhyee mələ hyá, a jigamnya fashə—tsá ndza mbəlyi gə nee, hyá mda nkwa, kwə; ndana ká zəmə wsha myə wjagə hyá lə dlərəbi! Pakatə, tə hyá dzəgə kwanahə ma ra bwanyə ndza va Hyalatəmwə," əkwə Yesu sha hyá. 41Má tə wuntə vi, ba Yesu njigwe vari nkwa ndza mbəlyi wdiyi "u"wi kwa, kwa mpya Hyalatəmwə, a nənə wdi "u"wi mbəlyi dzəgwa. Mbəlyi galipə kúkulə, ba wdela "u"wi kwa kúkulə. 42Má nda fá na ná, ba wuntə malə wjagə səkə, tsá ka tiki, ba fala kwaba ɓwagə kwa. 43Ba Yesu ka mbəlyi kə zəli njə́ kə́rəpi, a gə sha hyá nee, "Jiri, yira gə sha yə, kwaba ɓwagə kə malə wjagə tsa fala tə́ Hyalatəmwə tsa nə, wuri kə mdashə nga paɗə wuntyi mbəlyi kə wdela "u"wi kúkulə kwa wsie ala ɓayə ngyi! 44Təmburi paɗə-hya ki, shilyə mə galipə-hya ntavə hyá; a má maləa nə, tiki njə kashasha, ba kətə paɗə wsi va njə́, a fala kwa—təmburi alá wsi va njə́ tsa, rapə tə hankyə paɗə," əkwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\