Markus 13

1Má vi kə Yesu hwə səkwa kwa mpya Hyalatəmwə, a njə li ná, ba wuntə mdi patlə mə mbəlyi kə zəli njə́ gə sha njə́ nee, "Á Mala, waá mbwara bubwa ra pəlyə́ ngyi lə ndərə-hya kə mbəlyi anətə mpya ngyi lə ri ta!" əkwə. 2Ba Yesu gə nee, "Kə nata mpya bubwa ngyi naw? Yira gə sha na, mbəlyi dzəgə dlədlantə hyá paɗə! Mandara pəlyə́ kutə, ka dzəgə mbəlyi dlənata tə mdi-njə kəlama dlantə dzətə ka wə," əkwə. 3Má vi ndza Yesu mə mwə rə Zaitun məndzə, a nənə mpya Hyalatəmwə səkwa məɓa ná, ba yə Bitrus hyá lə Andarawas səkə tá njə́, lə Yakubu ba Yohana—waləka hyá fwarə kalə; 4ba hyá gə sha Yesu nee, "Venkwa-ma dzəgə wsha ngyi mələgwa ri? A waá wsi kə dzəgə ncə nee, njə́a vi shə, a wsha ngyi dzəgə mələgwa ri? Gətə yə́ mə," əkwə hyá. 5Ba Yesu gə sha hyá nee, "Á yə ya ghi-yə dye, vashə mbəlyi nggutətə yə; 6təmburi mbəlyi kúkulə dzəgə səkə, a gə nee, 'Yira Kristi!' əkwə fashə, a nggutətə mbəlyi kúkulə. 7Má ba yə fatə habarə mpa lə gwarə-gwarə nkwa kúkulə, washə yə nggadləni və wə. Təmburi də́walə ba wsha ngyi ɗatəgwa ndangə mə́; a vá ncətə mwa nee, wuri kwanahə wdunya kə səkə wə. 8Má nda səkə vi shə a səkə, mpa dzəgə tlagwa kwalyə mbəlyi dadamə bakəma kwa wdunya. Má hyə kwa nganjə, njə dzəgə mnəmnəgwa wanak, wanakkə, a wtsiwtsigwa tə nkwa dadamə; má dzəgə ɗagwa mwa. A má paɗə wsha ngyi ná, tsá tsəmi batlyə mə bwanyə kə dzəgə səkə kalə! 9"Á yə hitəgwa! Təmburi mbəlyi dzəgə tsə́ yə, a kə́lə yə dzəgə mpya kita; hyá dzəgə nkənkə yə mwa kwa mpya adəwa-rahya. Mbəlyi dzəgə kə́lə yə dzəgwa kəma ra nggwaməna lə ká mbəmbəgə səkwa təmburi rá—tazhe ba yə gə vəcə-yə mbweghe-ra kwa kəma-rahya. 10Təmburi má nda səkə vi shə a səkə ná, se mbəlyi-ra wtləshə nkwa bakəma kwa wdunya lə vəcə-ra hataba. 11Má ba mbəlyi tsəshə yə, a kələkə yə dzəgə mpya kita, wá nggadləni yə, a zəzi wsi dzəgə yə gə wə; gə wa vəcə kə shilyə mə ghi-yə venkwashə. Təmburi má vəcə dzəgə yə gə tsa ná, vəcə rə ghi-yə wə; səkə va Mambəli Hyalatəmwə. 12"Má venkwashə, mbəlyi dzəgə tsə́ nggwasama-rahya, a pətləshə hyá; tsətsə mwa dzəgə ta mələ lə nggwasə-hya. Má nggwasə mwa ná, hyá dzəgə ɗa mbəlyi kukulə-hya kə yeki hyá, a ba gə sha mbəlyi nee, 'Pətləshə wa hyá!' əkwə. 13Paɗə mbəlyi dzəgə "imye yə səkwa təmburi rá. A má mdi kə səsəwihwi zaka mbwara bwanyə ngyi paɗə rapə tə vi dzəgə njə mtə ná, njə dzəgə tlayi mkyə má kəri! 14"Má venkwashə mwa, yə dzəgə nə wuntə wsi ntimye kə mbəlyi nggadləni və tə nkwa má hitəgwa. (Má mdi kə jangga vəcəa, ba njə sənata zəzi mə!) Má ká Yahudiya venkwashə ná, mbə́lə hyá dzəmə mwə! 15Má mbəlyi ndza mkyəgwa kwa dlavə, washə hyá ɗantə vi lə dzəmə mpya tazhe kə́lə wsha mə wə. 16Má mbəlyi kwa mtə wza, washə hyá shika kə́lə lə"use-rahya wə. 17Kwatsəka tə myə lə hwi venkwashə, lə myə lə nggwasə tə mbwi! 18"Kasha wa gədyi va Hyalatəmwə, vashə wsie ɗatəgwa hawgye; 19təmburi bwanyə kə dzəgə mələgwa venkwashə, kwá ndəma gətəgwa: ala mələtəgwa kala tsa tsəshə tə patəgwa ra wdunya wə, a ka zhini dzəgə mələgwa kala tsa shə dzəgəndza mwa wə. 20Má və́ Hyalatəmwə dzəgə dimə yemyi mə, ba wtəntə vi bwanyə tsa wə ná, mdi shə dzəgə mbə mandara kutə wə; a má təmburi mbəlyi-njə, ngyí kə Hyalatəmwə tsəkavə ná, njə dzəgə wtəntə vi bwanyə tsa. 21"Má ba mbəlyi gə sha yə venkwashə shə nee, 'Na Kristi tsa tə nkwaa!' lə nee, 'Na njə́ ca!' əkwə ná, washə yə fá vəcə-hya wə. 22Təmburi wuntyi ká tsangwi kúkulə dzəgə səkə, a fə ghi-hya ka Kristi lə ka zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə fashə. Hyá dzəgə mələ wsha kwatsəka-kwatsəka tazhe nggutə mbəlyi kə Hyalatəmwə tsəkavə ka nganjə, ndərə á hyá nggutətə. 23Á yə ya ghi-yə va hyá! Wuri rá kə gətə yə wsha ngyi paɗə nda səkə vi shə a səkə. 24"Má mə vi kə dzəgə səkə shə, na bwanyə kə rá gə ngyi kə kwatsənə ná, nkwa dzəgə mbərə ka nkutli—təmburi ka dzəgə vəci wɗə hyá lə tə́rə wə. 25Sasərəgwe dzəgə wdiwdigwa səkwa mə tamwə dəwa, ba paɗə wsha kukulə məɓa tamwə dzəgə dləntəgwa tə nkwa kə ndza-rahya. 26Má venkwashə mwa, mbəlyi dzəgə nə Zəgwi ra Za tə səkwa məɓa tamwə mə kulyaɓa, lə dənama ra kulə-njə dabwaa! 27Njə dzəgə mnə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə bakəma kwa wdunya tazhe ka mbəlyi tsatsəka ra Hyalatəmwə, a tsəni hyá paɗə səkə tá njə́. 28"Á yə ntavə wsi kə zəzi, a təkəvə wsi shilyə mə ndza ra kwadacikwa: má vi kə yə nata ɗá ra tlibəlyi kwadacikwa gurəmmi ná, kə sənata yə nee, wuri jivəni kə səkə huri? 29Tsətsə mwa, má vi kə yə nata wsha ngyi tə mələgwa, ba yə sənata nee, wuri vi kə səkə Zəgwi ra Za shə kə hələgitəgwa. 30Jiri, yira gə sha yə, kə́rəpi wsha ngyi dzəgə mələgwa nda səkə mbəlyi təmwə ndzaranjəa dzəgə mtə paɗə. 31Nkwa məɓa tamwə lə nkwa tə ka dzəgə za paɗə; a má vəcə-ra ná, ka dzəgə za wə. 32"Má vi ndza wsie dzəgə mələgwa tə, mdi shə kə sənata wə; mandara mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə lə Zəgwi ra Hyalatəmwə, vá sənata hyá wə. Se waləka Hyalatəmwə Ta, tsá kə sənata kalə. 33Təmburi tsətsə, hitəwagwa wamara vi; təmburi vá sənata vi shə yə wə. 34"Má səkə Zəgwi ra Za tsa, wuri kə njigwe kala tlamda ya kə lie ntahə tityi kyə. Má nda səkə njə tlagwa li ná, ba njə mbəlata ya-njə tə pəla ra mavalyi hyi-njə, a ba ntəkaralyə tlə́nə hankyə, a hyá mələ; ba njə gərətə tə́ mdi kə ya ya, a njə ya ya-njə. 35Təmburi tsətsə, á yə hitəgwa! Təmburi vá sənata vi dzəgə tlamda ya səkə yə tə wə—tára hatikwari, á tə hatə vərə, á tə kəri ra nkwa, á tára hamashikə. 36Təmburi tsətsə, hitəwagwa, vashə rá dzəgə səkə həntəkkə, a tawa yə məhya-məhya fashə. 37Vəcə kə rá gə yə tsa nə, njə́ tsá gərəshə rá tə́ wamara mdi, a njə hyigwa!" əkwə Yesu sha hyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\