Markus 14

1Má ncini hya ɓwagə nda səkə mbəlyi mələ sarəka kə yiyisi mimyi gamə lə sarəka ra buredyi kama yisəti mə, ba mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka lə mala-mala kə sənata wada ra Musa və nkwa kə tsə́ Yesu cacika, a hyá pətlə njə́. 2Kwə hyá na, "Washə myi tsə́ njə́ vi ndza mbəlyi ɗa sarəka tsa, vashə myi tlanətə mpa wə," əkwə. 3Má venkwashə, vi ndza Yesu hankyə ya Siman mdi dərəne kwa Baitanya, a hyá zəmə wsi kə zəmə ná, ba wuntə malə səkə lə ɓurədyi kwa pyi—tsá ndza njə nee, dzawə pá ra tsəli ɓurədyi tsa kashasha, təmburi lə|i nardi|d mələtəgwa njə. Ba njə mnəntə mnyə pyi tsa, ba shishikərəmə ɓurədyie dzəgwa mə ghi tə́ Yesu. 4Wuntyi mbəlyi tə nkwa shə ná, ba mni-hya mpwə və; ba hyá gə sha ghi-hya nee, "Təmburi waá nda ɗantə ɓurədyi tsa njə fashə ri? 5Waá kuji-ma tsá kə mbəlyi pahwi ɓurədyie tə dinari arəwi makənə, a nggərəkə "u"wi-njə tə́ ká tiki ri?" Ba hyá ngungunyi maləa dabwaa: "Ndərə mə wə! Ndərə mə wə!" əkwə hyá. 6Ba Yesu gə sha hyá nee, "Dlənata wa maləa! Təmburi waá nda ngungunyi njə́ yə ri? Wsi tsapə tsá kə njə mələtə rá, dadyegwee! 7Má ká tiki nə, tá yə hyá wamara vi; wamara vi kə yə "i mwa ná, ndaka vweta hyá yə. A má yira ki, ka ndzatagwa myi nda səkə rá hwə tá yə wə. 8Má maləa ná, wuri njə kə mələtə tlə́nə ndza njə tsəramə mələtə; təmburi ɓurədyi kə njə shishikətə tə rá tsa nə, tazhe hyi rá tá lántəgwa. 9Jiri, yira gə sha yə mwa, nkwa shə dzəgə mbəlyi gə vəcə-ra tə kwa wdunya kə́rəpi, kama mbəlyi gə wsi kə maləa mələtə, tazhe zəzi njə́ lə wə," əkwə Yesu. 10Má venkwashə mənə, Yahuda Iskariyoti—tsá ndza njə nee, patlə njə mə mbəlyi mungə-ɓwagəghitə kə zəli Yesu ngyi—ba li dzəgə tá mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka tazhe pahwi Yesu tə́ hyá. 11Má vi kə hyá fatə vəcə Yahuda tsa ná, ba hyá dlama tə́, ba gə sha njə́ nee, "Yə́ nggə na "u"wi, a na kə ncətə yə́ nkwa ndza yə́ tsəshə njə́ tə," əkwə. Yahuda ná, acə njə mə və hunkwa kə tsərəshə Yesu tə́ hyá. 12Má tə vəci kə mbəlyi atə zəmə sarəka ra buredyi kama yisəti məa, vi ndza mbəlyi həhənə gamə ná, ba mbəlyi kə zəli njə́ səkə yiwi va Yesu nee, "Kaá "i na a yə́ dzəgə mələ na wsi kə zəmə sarəka kə yiyisi mimyi gamə ri?" əkwə. 13Ba Yesu mnəkə wuntyi mbəlyi ɓwagə mə hyá nee, "Mayi wa dzəmə mələmi. Má kə dzəmə yə ná, yə dzəgə kəmə lə wuntə mdi lə ləpwə yemyi kwa ghi; 14zəli wa njə́ dzəgə ya ndza njə jakə, ba yə gə sha tlamda ya shə nee, 'Má kwə Mala nə, kaá mpya dzəgə njə zəmə sarəka mə lə mbəlyi kə zəli njə́ ri? kwə,' əkwə yə sha njə́. 15Mdi shə dzəgə ncə yə wuntə mpya dabwaa, tsá kə mbəlyi anətə kwa ghi wuntə mpya—tsá ndza njə nee, wuri mbəlyi kə hitə zaka mbwara wsha məɓa paɗə; mə nkwa shə dzəgə yə mələ myi wsi kə zəmə, a myi zəmə," əkwə Yesu sha hyá. 16Ba mbəlyi ɓwagə ngyi tlagwa li dzəmə mələmi, ba dzəgə tawa mpya tsa kala tsá kə Yesu gərətə tə́ hyá talala; ba hyá mələtə wsi kə zəmə sarəka tsa, a fəyə məɓa. 17Má hatikwari ná, ba Yesu səkə dzəmə mpyaa lə mbəlyi kə zəli njə́ mungə-ɓwagəghitə ngyi. 18Má tə zəmə wsi kə zəmə hyá ná, ba Yesu gə nee, "Jiri, yira gə sha yə, wuntə mdi patlə mə yə, tsá ndza yə́ zəmə wsi kə zəmə tə nkwa kutə lə nə, njə dzəgə pahwi rá," əkwə. 19Wuɗikki kwə hwi mbəlyi kə zəli njə́ ngyi va vəcəa; acə hyá mə yiwi va njə́ kutə-kutə nee, "Yira ná? Yira ná?" əkwə. 20Ba Yesu gə sha hyá nee, "Má mdi kə dzəgə pahwi rá tsa nə, mdi kutə mə yə mbəlyi mungə-ɓwagəghitə tsa—tsá ndza yə́ ncə pəla dzəgwa kwatləkwi kutə, a zəmə ɗafa lə. 21Zəgwi ra Za dzəgə mtə, kala tsá kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə; a má mdi kə dzəgə pahwi Zəgwi ra Za tsa ná, nggəra"wə tə njə́—kuji-ma tsá má mdi shə yekigwa ndangə mə́," əkwə Yesu. 22Má vi ndza hyá tə zəmə wsi kə zəmə tsa ná, ba Yesu kətə ɗafa, a "usa Hyalatəmwə; ba njə wtləwtləlyə ɗafa tsa, a nggərəkə tə́ mbəlyi kə zəli njə́ nee, "Ndawali wa ba yə ɗahwi; njə́a nə, tlyi gwa-tara," əkwə. 23Ba njə kətə kwatləkwi lə yemyi anapə kwa, ba zhini "usa Hyalatəmwə, ba nggərəkə tə́ hyá; ba hyá səsavə səmə kwa, paɗə-hya. 24Kwə njə na sha hyá, "Njə́a nə, mimyi-ra, tsá kə Hyalatəmwə mputə aləkawalə lə—tsá kə dzəgə shikəntəgwa tazhe mbə mbəlyi kúkulə. 25Jiri, yira gə sha yə mwa, ka zhini rá sa yemyi anapə kwa wdunya wə—se tə vəci ndza rá dzəgə sa tsá kwarə ta mə zəmə mbəgə Hyalatəmwə," əkwə Yesu. 26Ba hyá atə cimyi kə fali Hyalatəmwə, a ba tlagwa li dzəmə mwə rə Zaitun. 27Má mə mwəa ná, ba Yesu gə sha hyá nee, "Paɗə-yə dzəgə mbə́lə tá rá; təmburi wuri kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, 'Yira dzəgə pətlə mdi kə ya wsha; təmə hyi-njə dzəgə tətahəntəgwa kutikutyanggə mwa,' əkwə. 28A má vi kə rá dzəgə tlanətəgwa lə mkyə səmə kwa kúlə, yira dzəgə dzəgwa Galili nda səkə yə dzəgwa," əkwə Yesu sha hyá. 29Ba Bitrus gə sha njə́ nee, "Mandara paɗə mbəlyi mbə́lə tá na nə, Tlamda nə, ka dzəgə rá mbə́lə wə!" əkwə. 30Ba Yesu gə nee, "Jiri, yira gə sha na, Bitrus, má nda səkə nggəli ka 'kakəriyakə' kwá ɓwagə tə vərə ɓeshie nə, na dzəgə nggərə ghəpi sənata rá ka makənə zhigi," əkwə. 31Ba Bitrus zhini gə dəwa akə nee, "Mandara mbəlyi ndza pətlə myi, gyapə-myi nə, wsi shə ba rá gə nee, 'Vá sənata na rá wə,' əkwə wə, Tlamda wə!" əkwə Bitrus. Tsətsə kwə zaka mbwara mbəlyi kə zəli Yesu ngyi paɗə. 32Ba hyá li dzəgə wuntə nkwa ndza mbəlyi ka Jatsamani. Ba Yesu gə sha mbəlyi kə zəli njə́ nee, "Njiwegwa tə nkwaa, yira lie mələ adəwa," əkwə; 33ba njə kata Bitrus ba Yakubu hyá lə Yohana, a ba li lə hyá. Venkwashə ná, ba məhələ Yesu ɗantəgwa kashasha; 34ba njə gə sha mbəlyi makənə ngyi nee, "Wuri mni-ra kə ɗantəgwa kashasha, a və nkwa kə pətlə rá dzəgwa hyə; njiwegwa tə nkwaa, ba yə ghətə rá mələlə," əkwə. 35Ba njə asəntəgwa dzatə ghetə batlyə, ba latəgwa tə ka mədzəɓi, a mələ adəwa tazhe ba bwanyə tsa kələntəgwa kwa ghi-njə, ndərə kandə mələtəgwa. 36Kwə njə na mə adəwa tsa, "Ta-tara, zaka mbwara wsha, kasəkayə tə́ na; má kə ɗatə yə na tə́, kələntə rá bwanyə tsa kwa ghi-ra; a má wsi kə rá "i, tsá mələ na wə—se wsi kə ghi-nga "i," əkwə. 37Ba njə zhinikəgwa sha tá mbəlyi kə zəli njə́ makənə ngyi; má nda sha njə ná, tahya-tahya hyá. Ba njə gə sha Bitrus nee, "Siman! Hya tsá hya na ná? Ndana kandə na ghətə rá mələlə ndzatagwa batlyə awa patlə huri? 38Njiwegwa mələlə ba yə mələ adəwa, vashə yə dzəmə mələ wsi ntimye; təmburi dawi dənama va mdi ka mələ wsi ndərə kə mni-njə "i a njə mələ," əkwə. 39Ba Yesu zhintə lie mələ adəwa shə, a gədyi Hyalatəmwə kala tsá kə njə gədyi njə́ mə adəwa-ranjə ɓayəa. 40Ba njə zhinikəgwa səkə tá hyá. Má nda səkə njə ná, tə hya hyá, təmburi kandə hyá njigwe mələlə va hya wə; a vá sənata wsi kə gə hyá tə́ Yesu va həwə wə. 41Má vi kə Yesu zhinikəgwa səkə tá hyá kwá makənə ná, ba njə gə sha hyá nee, "Səfə yə tá hya dəwa akə ná? Wuri tsətsə mənə; təmburi wuri vi kə səkə, a mbəlyi tsərəshə Zəgwi ra Za tə́ mbəlyi "yagarə. 42Tlawagwa, myi li—na mdi kə pahwi rá tsa kə səkə!" əkwə. 43Má nda səkə Yesu kərintə gə vəcə-njə tsa ná, vəkkə Yahuda səkə—tsá ndza njə nee, patlə njə mə mbəlyi mungə-ɓwagəghitə kə zəli Yesu ngyi. Lə mbəlyi kúkulə səkə njə məsəbə-njə; lə hwa va hyá, lə yə mbutli. Mbəlyi kukulə ká Yahuda, ba mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka hyá lə mala-mala kə sənata wada ra Musa, tsá kə mnəkə hyá səkə. 44Wuri mdi kə pahwi Yesu tsa kə gəhwi lə mbəlyi məsəbə-njə ngyi nee, "Má mdi ndza rá dzəgə məkivə njə́ ná, njə́ mdi shə; tsəshə wa njə́, ba yə li lə njə́," əkwə. 45Ba Yahuda səkə kwa tá Yesu lənkwa-lənkwa, a gə nee, "Samə, Mala!" əkwə, a ba məkivə Yesu fashə. 46Təkwashə-təkwashə ná, ba mbəlyi və́ njə gəhwi lə ngyi səkə tsəshə Yesu kərəppi, a tsəyi njə́ ntəntənggi. 47Tsəshə kə hyá tsəshə njə́ mwa, ba wuntə mdi patlə mə mbəlyi kə zəli Yesu tə nkwa shə ntsəkalyə hwa-ranjə fattə, a farəntə tləmə vari ghi tə mava ra mdi kulə mə ká mələ sarəka. 48Ba Yesu gə sha mbəlyi kúkulə kə tsəshə njə́ ngyi nee, "Lə yə hwa ba yə mbutli səkə yə tazhe tsə́ rá, kala wsi kə tsə́ mdi kə fasa nkwa ná? 49Wamara vi tətəkə wsha rá tə́ mbəlyi kwa mpya Hyalatəmwə, tə nkwa kutə lə yə, a və́ yə tsə́ rá wə. A má təmburi ba wsi kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə njigwe jiri, wuri," əkwə Yesu. 50Má vi kə mbəlyi tsəshə Yesu ná, pəwwi mbəlyi kə zəli njə́ tla tá njə́ paɗə, a mbə́lə kutikutyanggə. 51Mə mbəlyi kə zəli Yesu ngyi mwa, wuntə zəgwi dyegwe tsá shə, tsá kə gaɓətə mayafyi kalə; ba mbəlyi ngyi tsə́ njə́, 52a waləka mayafyi tsá kə hyá tsəshə; ba njə mbə́lə məntərasi. 53Ba hyá kələkə Yesu dzəgə ya mdi kulə mə ká mələ sarəka. Má venkwashə, mbəlyi kukulə ká Yahuda, ba mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka hyá lə mala-mala kə sənata wada ra Musa, wuri hyá kə tsənitəgwa hankyə ya-njə paɗə. 54Má Bitrus mwa ná, ba zəlitə Yesu kətərəmbwi-kətərəmbwi məsəbə tityi dzəgə ya mdi kulə tsa, ba səkə jakə dlavə; ba njə njigwe divvi mə mbəlyi kə ya ya, a fá ghwi. 55Zaka mbwara mbəlyi kukulə kə tsənitəgwa ngyi paɗə mənə ná, ba hyá və vəcə ka fə tə Yesu tazhe pətlə njə́; a ndyarə hyá və. 56Mbəlyi kúkulə tsá kə fətə vəcə tsangwi tə njə́, a vá tsə vəcə-hya shə wə—təmburi dadamə vəcə kə hyá gətə, paɗə-hya; vá daɓətəgwa wə. 57Ba wuntyi mbəlyi tlagwa dəwa, a gə tsangwi dzəgə tə Yesu; 58kwə hyá na, "Wuri yə́ kə fatə njə gə venkwashə nee, njə dzəgə dlantə mpya Hyalatəmwə kə mbəlyi anətə tsa; má mə hya makənə ná, njə dzəgə anə wuntə, tsá ndəma mdi anətə, əkwə njə!" əkwə mbəlyi ngyi fashə. 59Má vəcə kə hyá gətəa mwa dəwa, vá daɓətəgwa wə. 60Ba mdi kulə mə ká mələ sarəka tlagwa tə kəma-rahya paɗə, a gə sha Yesu nee, "Ka zhini vəcə na huri? Karə wsha kə mbəlyi fətə dzəgə tə na ngyi, tsəma ri?" əkwə. 61Má Yesu mwa, ba njigwe divvi kama zhinirəshə vəcə. Ba mdi kulə tsa gə sha njə́ nee, "Na Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə, Zəgwi ra Hyalatəmwə handa ná?" əkwə. 62"Yə," əkwə Yesu, ba gə mwa nee, "Yə dzəgə nə Zəgwi ra Za məndzə məɓa tá Hyalatəmwə, Mdi lə dənama paɗə, kwa bəla ɗafa-ranjə; mwa, yə dzəgə nə njə́ tə səkwa məɓa tamwə mə kulyaɓa!" əkwə. 63Má vi kə mdi kulə tsa fatə vəcəa ná, ba mni-njə fwə; ba njə wkyahəntə lə"use-ranjə, a gə nee, "Wuntə vəcə shə zhini myi və wə! 64Kə fatə vəcə kə wshəntə Hyalatəmwə kə njə gətəa yəw? Tsəma kwə yə lə njə́r?" əkwə njə sha hyá. "Pətləshə njə́ mbəlyi!" əkwə hyá paɗə. 65Ba wuntyi mbəlyi mə hyá ntintivishə njə́ lə ndigulyi; ba hyá mbushə ntsə-njə, a nkənkə njə́. Kwə hyá na sha njə́ ná, "Waá mdi kə nkəvə na ri? Gətə yə́ mə, zakuri!" əkwə. Má mbəlyi kə ya ya mdi kulə tsa dəwa, ba hyá nkənkəvə njə́. 66Má Bitrus ná, divvi njə kwa dlavə. Má nda fá na ná, ba wuntə zhamalə səkə tá njə́—tsá ndza njə nee, wzha rə ya mdi kulə tsa njə; 67vi kə njə nata Bitrus tá ghwi ná, ba njə nənə Bitrus kwantsə-kwantsə, a ba gə sha njə́ nee, "Na nə, mdi kə zəli Yesu mdi ká Nazarat tsa na dəwa!" əkwə. 68Ba Bitrus wɗintə nee, "Awə! Vá sənata wsi kə na gəa rá wə," əkwə njə, ba tlagwa li dzəgwa dambala. "Kakəriyakə," əkwə nggəli ka venkwashə mwa. 69Má kwaɓa ná, ba wzha rə yaa zhini nata njə́, ba gə sha mbəlyi tə nkwa shə nee, "Mdie nə, mə mbəlyi kə zəli mdi fashə tsa njə!" əkwə. 70"Awə! Mdi kə zəli mdi tsa rá wə!" əkwə Bitrus wɗintə. Tamakə batlyə mwa ná, ba mbəlyi tə nkwa shə gə sha Bitrus nee, "Na nə, mdi kə zəli mdie na pakatə, təmburi mdi ká Galili na!" əkwə. 71Ba Bitrus wdlantə ghi-njə nee, "Á Hyalatəmwə pətləshə rá, ndərə tsangwi tsá gə rá! Vá sənata mdi tsa rá tappə wə!" əkwə. 72Má təkwashə-təkwashə ná, "kakəriyakə," əkwə nggəli ka kwá ɓwagə; ba Bitrus zəzitə vəcə kə Yesu gərətə nee, "Má nda səkə nggəli ka 'kakəriyakə' kwá ɓwagə nə, na dzəgə nggərə ghəpi sənata rá ka makənə zhigi," əkwəa; pəmmi Bitrus tə ntahuni rəɓ, rəɓɓi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\