Markus 15

1Má hamashikə camənkwa ná, ba paɗə mbəlyi kukulə ká Yahuda lə mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka səkə tsənitəgwa lə mala-mala kə sənata wada ra Musa ba wuntyi ká mbəmbəgə ká Yahuda, tazhe mələ səkwanyi. Ba hyá kətə Yesu, a mputə tə zəwə, a li lə njə́; ba hyá dzəgwa tsərəmə mə pəla tə́ Nggwaməna Bilatus. 2Má vi kə Yesu dzəgwa kəma ra Bilatus, ba Bilatus yiwi va njə́ nee, "Ndara Mbəgə ká Yahuda na ndangə ná?" əkwə. "Má tsətsə kwə na nə, yira nggərə ghəpi ná?" əkwə Yesu zhinirətə. 3Ba mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka fətə vəcə kúkulə dzəgə tə Yesu kwa kəma ra Bilatus. 4Ba Bilatus zhini gə sha Yesu, "Ka zhini vəcə ngyi na huri? Kə fatə vəcə kə hyá fəfə dzəgə tə na kúkulə ngyi na huri?" əkwə. 5Má Yesu mwa, datllə kə́lyə kə zhini vəcə; ba Bilatus ndayə və. 6Má vi kə mələ sarəka tsa mamə ná, tə pələntə mdi patlə Bilatus səmə kwa furəshina tə́ mbəlyi, tsá kə hyá "i a mbəlyi pələntə njə́. 7Má venkwashə mwa, wuntə mdi dzawə tsá shə kwa furəshina; tli-njə ná, Barabbas—tsá ndza njə nee, patlə njə mə mbəlyi kə mpəntə nkwa, vi kə mpa tlagwa tə hurəya. 8Ba mbəlyi səkə tsənitəgwa tá Bilatus tazhe yiwi va njə́, a njə pələntə mdi tə́ hyá, kala tsá kə njə sənəvə mələ wamara va. 9Ba Bilatus gə sha hyá nee, "Yira pələntə yə 'Mbəgə ká Yahuda' ná?" əkwə. 10(Təmburi wuri njə kə sənata nee, va dlya nda səkə mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka tsəshə Yesu, a fətə tə pəla-ranjə fashə.) 11Ba mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka sə́kwitə mbəlyi tə gə nee, "Awə, Barabbas tsá pələntə mbəlyi!" əkwə. 12Ba Bilatus zhini yiwi va hyá nee, "Waá wsi mələ rá lə mdi kə yə gə nee, 'Mbəgə ká Yahuda,' əkwə yə sha njə́ ri?" əkwə. 13"Patlətə njə́ tə wci dladlakə lə kusa!" əkwə hyá dlangətə nggurədlə. 14"Təmburi waá ri? Waá wsi ntimye kə njə mələtə nda pətlə njə́ mbəlyi ri?" əkwə Bilatus. Ba hyá zhini dlangətə vəcə dabwaa nee, "Patlətə njə́ tə wci dladlakə, a njə mtə!" əkwə. 15Təmburi vashə mni mbəlyi ngyi ɗantəgwa, ba Bilatus pələntə Barabbas tə́ hyá; ba njə kətə Yesu, a nggərəkə tə́ səwaja, a hyá nkəntə lə kurəpyi. "Mayi wa patlətə njə́ tə wci, a njə mtə," əkwə njə sha hyá. 16Ba səwaja ngyi kətə Yesu, a li jakə dlavə nggwaməna lə njə́, ba kakə paɗə dəvwe ra səwaja səkə. 17Ba hyá larambwi lə"use ghə tə́ Yesu, kala nga mbəgə fashə. Ba hyá ndalətə tikə gədlərəkə, a farala kwa ghi tə́ Yesu kala wsi kə pərə ghi mbəgə. 18Acə hyá tá tlətlanə pəla tə́ njə́ nee, "Lə barəka-ranga, Mbəgə ká Yahuda! Lə barəka-ranga, Mbəgə ká Yahuda!" əkwə hyá fashə. 19Ba hyá tlətləvəntə njə́ lə dləməntə dzəgwa mə ghi, ba ntintivitə ndigulyi tə njə́; ba hyá gəgəliɓyi kwa kəma-ranjə kala tsá ndza mbəlyi mələ tə́ mbəgə. 20Má vi kə hyá tərəhi va ɗarashə wura tə́ njə́ ná, ba hyá sərəntə lə"use ghə kə hyá larambwi tsa, ba zhini larambwi nganjə lə"use; ba hyá kələkə njə́ shilyə, a li lə njə́ dzəgə nkwa ndza hyá dzəgə patlə njə́ tə wci. 21Má kwa nkwa hyá, a hyá li dzəgə pətlə njə́ ná, ba hyá kəmə lə wuntə mdi ká Kurane—tli-njə ná, Siman, ta ra yə Iskandari hyá lə Rufas; tə shika njə kwa mtə dzəmə mələmi mə́. Kwə hyá sha njə́ ná, "Kələtə wci dladlakə va mdie, ba na zəli yə́!" əkwə. 22Ba hyá kələkə Yesu səkə nkwa ndza mbəlyi ka Golgota (nee, "nkwa "imbə ghi"). 23Má tə nkwa shə ná, ba hyá nggərəkə badlə musəmusə tə́ Yesu, lə wuyə kə vwi nkwa va bwanyə mə, tsá ndza mbəlyi ka|i mur|d; ba Yesu kə́lyə kə sa. 24Ba hyá kətə Yesu, a patlətə njə́ tə wci dladlakə tsa. Ba səwaja ngyi ntəkəhwi wsha kə la-ranjə tə́ ghi-hya lə nta zi. 25Hamashikə patlətə njə́ hyá tə wcie. 26Má tə ghi wcie mwa, ba hyá ɗafətə wsi kə mbəlyi pətləshə njə́ tə nee, "|scMBƏGƏ KÁ YAHUDA|d," əkwə. 27Ba mbəlyi patlətə wuntyi ká fasa nkwa ɓwagə tə ngahya wci dəwa, tə nkwa kutə lə Yesu—kwa bəla ɗafa-ranjə wuntə, a kwa bəla matsə-njə wuntə. (( 28Təmburi tsətsə ɗafətəgwa njə kwa Dləparamə Hyalatəmwə zamə nee, "Wuri mbəlyi kə fəyə njə́ mə ká bikyi," əkwə.)) 29Má mbəlyi tə ntahə dzatə kwa hunkwa tə nkwa shə ná, ba hyá wtsiwtsi ghi-hya fashə, a gərəshə vəcə zhirəmye; kwə hyá na sha njə́ ná, "Á Yesu, á na dlantə mpya Hyalatəmwə, a ba na zhini anətə mə hya makənə, kwə na; 30səkwa mə wci va naa ndzaranjəa, ba na mbə́tə ghi-nga mənə ki!" əkwə. 31Mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka, lə mala-mala kə sənata wada ra Musa dəwa ná, acə hyá mə ɗa Yesu lə wura kwalyə ghi-hya; kwə hyá na, "A ndaka mbə́tə wuntyi mbəlyi njə, a kandə njə mbə́tə ghi-njə wə ɓa! 32Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə njə huri? Mbəgə ká Isra"ila njə huri? Səkwa njə mə wcie ndzaranjəa mənə, a nata myi, a myi mbərəsa lə njə́!" əkwə hyá. Ká fasa nkwa ɓwagə kə mbəlyi patlətə hyá tə wci tə nkwa kutə lə njə́ ngyi dəwa ná, acə hyá mə nggənggələ njə́. 33Má ntangə vəci tə ghi ná, ba nkutli səkə nkələshə nkwa tə hyə shə paɗə zərəppi, ba ndzatagwa parangə, rapə tə tikwari. 34Má hatikwari shə mənə ná, ba Yesu dlangətə nggurədlə tamwə, a gə nee,|i "Eloi! Eloi! Lama sabaktani?"|d əkwə lə vəcə-hya—njə́ nee, "Ayawə, Hyalatəmwə-raa! Ayawə, Hyalatəmwə-raa! Təmburi waá nda dlənata rá na ri?" əkwə. 35Má wuntyi mbəlyi tə nkwa shə kə fatə vəcə-njəa ná, ba gə nee, "Na mdie ka Iliya!" əkwə. 36Ba wuntə mdi patlə mə hyá tlagwa lə huhwə, a dzəgə ncəmə soso mə badlə mbulanggə, a fətə tə dləməntə, ba ncərəkə dzəmə tá mnyə Yesu, a njə ɓisi. Ba mdie gə nee, "Divi yə! Myi nə ɓeshi—tára ka səkə Iliya kəlaka njə́ səkwa tə wcie!" əkwə. 37Ba Yesu zhini dlangətə nggurədlə dabwaa: "Aya!" əkwə, a ba mtə ntiwwi. 38Má laɓələ bwa kwa mpya Hyalatəmwə ná, təkwashə-təkwashə ba njə wkyahəlyəgwa ɓwagə, səkwa mə ghi rapə tə ka! 39Má mdi kulə səwaja kwa kəma ra Yesu tsa ná, vi kə njə nata mtə Yesu ná, ba njə gə nee, "Pakatə, Zəgwi ra Hyalatəmwə mdie!" əkwə. 40Wuntyi myə tsá shə təɓa kyə-kyə, a nənə wsi kə mələgwa. Má mə myə ngyi mwa ná, Maryamu wzha rə ká Magadaliya tsá shə, lə Salome ba Maryamu mama ra Yakubu batlyə hyá lə Yosi; 41hyá myə vá zəli Yesu kwa Galili, a vwi njə́ mwa lə wsha kə zəmə. Wuntyi myə tsá shə kúkulə məsəbə-hya dəwa, ngyí kə zəlitə Yesu dzəmə Urushalima. 42Má hələgi vəci dzəgwa ná, ba wuntə mdi ká Arimatiya səkə; tli-njə ná, Yusufu. Má mdie ná, tə həwə mbəlyi va njə́ dabwaa, təmburi patlə njə mə ká kukulə ká Yahuda; njə́ mwa ná, tə ghə səkə mbəgə Hyalatəmwə njə. Má vi shə ná, njə́ vi kə hyi-hyi wsha; təmburi má kə dzəgwa ya vəci ná, wuri vəci kə mkyəgwa kə səkə. Təmburi tsətsə, ba njə lantə nggadləni, a səkə tá Bilatus, a gə nee, "Ɗavə rá gwa ra Yesu, yira lá," əkwə. 44Má vi kə Bilatus fatə nee, wuri Yesu kə mtə ná, ba njə ndayə: "Wuri njə kə mtə handa ná?" əkwə; ba njə kata mdi kulə səwajaa, ba yiwi va njə́ nee, "Wuri Yesu kə mtə ná?" 45"Yə," əkwə səwajaa. "Mayi lántə njə́," əkwə Bilatus sha Yusufu. 46Ba Yusufu pashə tilimyi ɓya, ba səkə kəlala gwa ra Yesu səkwa tə wcie, a háramə njə́ mə, ba lie fala kwa wuntə kúlə kə mbəlyi látə jilyə mə pəlyə́. Ba njə təngulikə citli dabwaa, a səkə dlangəliyi mnyə kúləa dərədlli. 47Má Maryamu wzha rə ká Magadaliya lə Maryamu mama ra Yosi, ba hyá nənə lá ra mbəlyi lá Yesu, a ba nata kúlə kə mbəlyi fala njə́ kwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\