Markus 16

1Má vi kə vəci kə mkyəgwa kwatsənə, vi kə vəci dzəgwa ya, ba Maryamu wzha rə ká Magadaliya hyá lə Salome ba Maryamu mama ra Yakubu dzəgə pashə wsha zəmwi zərə tazhe fyə gwa ra Yesu lə kwa kúlə. 2Má hamashikə camənkwa vi kə shikwi ká Vwa, vi kə vəci səmə ná, ba hyá li dzəmə kúlə Yesu. 3Má kwa nkwa kə dzəmə ná, ba hyá gə nee, "Waá mdi kə dzəgə təngulintə myi citli bwaa mnyə kúləa mənə tsə́ ri?" əkwə. Tsa"a kwə hyá nata nkwa məɓa ná, məghulimi kúlə shə—wuri citli shə kə təngulintəgwa! 5Ba hyá səkə dzəgwa kúlə tsa. Má kwaɓa ná, ba hyá nata wuntə zəgwi dyegwe məndzə kwa bəla kwá ɗafa, lə lə"use ɓya pwakkə mbweghe-njə; ba nggadləni tsəshə hyá. 6Ba njə gə sha hyá nee, "Washə yə nggadləni wə! Yə və Yesu mdi ká Nazarat wuna, tsá kə mbəlyi patlətə tə wciw? Njə́ tə nkwaa wə—wuri njə kə tlagwa lə mkyə! Nata nkwa və́ mbəlyi hiniyi njə́ yə təw? 7Mayi wa gə sha Bitrus hyá lə paɗə mbəlyi kə zəli Yesu nee, njə li dzəgwa Galili nda səkə yə dzəgwa, a kwaɓa dzəgə yə kəmə lə njə́, kala tsá kə njə gə sha yə!" əkwə mdi kwa kúləa sha myə ngyi. 8Ba hyá tlagwa mbə́lə səkwa mə kúləa lə tsətsəki va nggadləni; mwa, və́ hyá gə vəcə tə́ mdi kwa nkwa va nggadləni wə. (( 9Má vi kə Yesu tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə hamashikə camənkwa vi kə shikwi ká Vwa tsa, ba njə ncərətə ghi-njə tə́ Maryamu wzha rə ká Magadaliya tsəmi (maləa, tsá kə Yesu dləntə hyala mburəfungə tə́); 10ba Maryamu lie gərətə tə́ mbəlyi kə zəli Yesu. Jijinggwə hyá tə ntahuni venkwashə, 11nda səkə Maryamu gərətə tə́ hyá nee, "Lə mkyə Yesu—wuri rá kə nata njə́!" əkwə. A má hyá ná, vá mbərəsa vəcə-njəa hyá wə. 12Má tə wuntə vi mwa ná, ba Yesu ncərətə ghi-njə tə́ wuntyi mbəlyi ɓwagə mə hyá mə pa damə, tə nkwa rə kə li dzə mtə. 13Vi kə hyá nata Yesu, ba hyá zhinikəgwa səkə mələmi, a səkə gərətə tə́ wuntyi hankyə; a má ngyí hankyəa hyi ná, vá mbərəsa vəcə mbəlyi ɓwagə ngyi hyá wə. 14Má tə wuntə vi, ba Yesu səkə ncərətə ghi-njə tə́ mbəlyi kə zəli njə́ mungə-kutəghitə kə ncinie paɗə, vi ndza hyá tə zəmə wsi kə zəmə. Ba njə ndzəgə hyá va má-rahya mbərəsa, təmburi və́ hyá mbərəsa lə mbəlyi kə gə nee, "Wuri yə́ kə nata Yesu lə mkyə," əkwə, va má-rahya fá vəcə wə. 15Ba Yesu gə sha hyá nee, "Mayi wa bakəma kwa wdunya, ba yə wtləshə nkwa lə vəcə-ra. 16Má wamara mdi kə mbərəsa lə, a ba mbəlyi mələrətə batizəma ná, njə dzəgə tlayi mbə; a má wamara mdi má mbərəsa, Hyalatəmwə dzəgə mələrəshə kita rə bwanyə tə́ njə́. 17"Má mbəlyi kə mbərəsa ná, hyá dzəgə tlayi dənama tazhe mələ wsha kwatsəka: hyá dzəgə dləntə hyala tá mbəlyi lə dənama-tara; mwa, hyá dzəgə gə vəcə mbəlyi dadamə má hyá sənata. 18Má ba hyá kətə shishi lə pəla, á tára sahwi wuyə kə pətlə nkwa, ka dzəgə ɗa wsi tə́ hyá wə; hyá dzəgə fərəmbwi pəla-rahya tə́ mbəlyi má kulingə mwa, a hyá tlayi kulingə," əkwə Yesu sha hyá. 19Má vi kə Yesu Tlamda kərintə vəcə-njəa lə hyá, ba Hyalatəmwə kələtə njə́ dzəmə tamwə, a fəyə njə́ kwa bəla ɗafa-ranjə. 20Ba mbəlyi kə zəli njə́ ngyi li mənə, a wtləshə nkwa lə vəcə-njə bakəma. Ba Tlamda mələtə tlə́nə kwatsəka lə hyá mwa, tazhe ncətə jiri vəcə kə hyá gəa.))


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\