Markus 2

1Hyata hya batlyə, ba Yesu zhinikəgwa səkə Kafarnahum. Habarə səkə-njə, ba wtləshə nkwa nee, kwabəgə njə. 2Ba mbəlyi səkə tsənitəgwa kúkulə; ndyarə nkwa va ncini tsəramə ndza mandara pəlyə mnyə mpya. Má Yesu mwa, tə gə vəcə Hyalatəmwə njə tə́ hyá. 3Má nda fá na ná, ba wuntyi mbəlyi səkə lə wuntə mdi ghyaɓə, tsá ndza njə nee, kə mtə-mtə gwa-ranjə ghughyaɓɓə; fwarə mbəlyi kə kələkə mdie mwa. 4Ndyarə hyá va wakəvə nkwa tsəramə kələkə mdie dzəgə tə́ Yesu va kúkulə mbəlyi kwa nkwa. Təmburi tsətsə, ba hyá pahəntə ghi mpyaa mpinggə lə nkwa ndza Yesu təɓa; ba hyá ncəkə mdie dzəgwa mpyaa, məhya tə ci-njə. 5Má vi kə Yesu nata tsəli mbərəsa ra mbəlyi ngyi ná, ba njə gə sha mdi ghyaɓə tsa nee, "Zəgwi-tara, wuri bikyi-nga kə ntivintə na gwa!" əkwə. 6Má tə nkwa shə mwa, wuntyi mala-mala kə sənata wada ra Musa tsá shə məndzə-məndzə; ba hyá zəzi kwa mni-hya nee, 7"Təmburi waá nda gə vəcə njə kala tsa fashə ri? Njə wshəntə Hyalatəmwəw? Mdi shə ba tsəramə ntivintə bikyi ná—se waləka Hyalatəmwə kutəra-ranjəw?" əkwə. 8Ndara zazamə mwa, wuri Yesu kə sənata zəzi tə mbwə kwa mni-hya tsa, a ba gə sha hyá nee, "Təmburi waá nda gə vəcə yə kala tsa kwa mni-yə fashə ri? 9Tsa-ma tsá dzawə: ba rá gə sha mdi ghyaɓəa nee, 'Wuri bikyi-nga kə ntivintəgwa,' lə gə nee, 'Tlagwa, ba na pərətə ci-nga, a na ntahə,' əkwə ri? 10Yira ncə yə ndzaranjəa nee, ndara lə dənama ra Hyalatəmwə Zəgwi ra Za kwa wdunya tazhe ntivintə bikyi tə́ mbəlyi pakatə!" əkwə. Ba njə gə sha mdi ghyaɓə tsa nee, 11"Yira gə sha na, tlagwa, ba na pərətə ci-nga, a na li dzəgə ya-nga!" əkwə. 12Təkwashə-təkwashə ba mdie tlagwa kwa kəma-rahya paɗə, ba pərətə ci-njə, a ba li! Paɗə mbəlyi tə nkwa shə, ba hyá ghiri və; acə hyá mə fali Hyalatəmwə, a gə nee, "Kye, ala myi nata wsi kala tsa wə!" əkwə. 13Ba Yesu zhinikəgwa dzəgwa mnyə tsadi, ba mbəlyi kúkulə səkə tá njə́; acə njə mə tətəkə wsha tə́ hyá. 14Má tə ntahə njə mwa, ba njə nata wuntə mdi kə tsəni budi məndzə kwa mpya kə tsəni budi; tli-njə ná, Lawi Alfayas. Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Ndə na zəli rá," əkwə; ba Lawi tlagwa, a zəlitə njə́. 15Má tə wuntə vi, ba Yesu səkə zəmə wsi kə zəmə hankyə ya Lawi. Má venkwashə, tə zəli Yesu mbəlyi kə tsəni budi lə ká batali kúkulə; a ba hyá zəmə wsi kə zəmə lə Yesu hyá lə mbəlyi kə zəli njə́. 16Wuntyi mala-mala ra ká Farisi, vi kə hyá nata Yesu tə zəmə wsi kə zəmə lə mbəlyi ngyi, ba hyá gə sha mbəlyi kə zəli Yesu nee, "Təmburi waá nda zəmə wsi kə zəmə njə lə ká batali ngyi ba mbəlyi kə tsəni budi ngyi ri?" əkwə. 17Vi kə Yesu fatə vəcə-hyaa ná, ba njə gə sha hyá nee, "Má mbəlyi kulingə nə, ka və mdi kə lá fwə hyá tá wuyə wə; se mbəlyi má kulingə, tsá kə və wuyə. Vá səkə wdunya rá tazhe ka mbəlyi kə fəyə ghi-hya kəlama bikyi wə; a tazhe ka mbəlyi lə bikyi səkə rá," əkwə Yesu sha hyá. 18Tə wuntə vi, tə mələ ashamə mbəlyi kə zəli Yohana mdi kə mələ batizəma, hyá lə ká Farisi. Ba wuntyi mbəlyi səkə tá Yesu, a gə nee, "Təmburi waá nda má na tətəkə mələ ashamə tə́ mbəlyi kə zəli na ri? Má Yohana hyá lə ká Farisi, mələ ashamə tsá tətəkə hyá tə́ mbəlyi-hya," əkwə. 19Ba Yesu gə sha hyá nee, "Má vi ndza mbəlyi ɗa mwə́ ná, tsəma dzəgə mcə hyi za makwa dlənata wsi kə zəmə, a na za makwa shə səfə tá hyá ri? Má səfə za makwa tá hyá, kandə hyá kə́lyə kə zəmə wə. 20Se vi kə mwə́ kəri, a ba za makwa hwə kwalyə hyá, nda dzəgə hyá ndza lə má huri?" əkwə. 21Ba njə gə mwa nee, "Kə hyi-hyi ba mbəlyi tlá bə tə kacakaca ra lə"use kə hahalə lə wsi məlifyi má ala yaɓəgwa wə; təmburi má ba mbəlyi tlatə bəa lə njə́, njə dzəgə kasəgwa ba wkyahəntə lə"use kə hahalə tsa, ba mtsəhətə wurə tə. 22Kə hyi-hyi mwa ba mbəlyi la ɗafa badlə dzəgwa tarəwtya kə hahalə, a wdi za tə́ ka hərə wə; təmburi má ba badləa wtlə ná, tarəwtya tsa dzəgə fuləɗi, a wtlə pwasəkəlayyə, a badləa dzəgə shikə tə ka. Má tarəwtyaa mwa ná, njə dzəgə ɗantəgwa. Má ɗafa badlə, kwa tarəwtya məlifyi hyi mbəlyi la njə́," əkwə Yesu. 23Má tə wuntə vi, tə vəci kə mkyəgwa, ba Yesu ntahə jalyi mə vwə ha, hyá lə mbəlyi kə zəli njə́. Mbəlyi kə zəli njə́ ngyi mwa ná, acə hyá mə ɓələ ghi ha tsa ka zəmə. 24Ba wuntyi ká Farisi gə sha Yesu nee, "Nata wsi ndza mbəlyi-nga mələ naw? Wuri wada ra Musa kə nkatə mbəlyi kə mələ tlə́nə tsatsa tə vəci kə mkyəgwa dye!" əkwə hyá. 25Ba Yesu gə sha hyá nee, "Ndara ala yə janggatə wsi kə Dawuda mələtə zamə, vi kə má tsəshə njə́ hyá lə mbəlyi məsəbə-njə huri? Má venkwashə, wsi kə zəmə va hyá wə; 26ba njə li dzəgwa mpya Hyalatəmwə, a ba ɗahwi buredyi kə mbəlyi fəyə ka nga Hyalatəmwə! Ba njə nggərəkə tə́ mbəlyi məsəbə-njə, ba hyá ɗahwi dəwa! (Mə vi ndza Abiyata mdi kulə mə ká mələ sarəka mələtəgwa wsie.) A má kwə wada ra Musa, mdi shə ba zəmə buredyie wə—se waləka ká mələ sarəka kalə. 27"Má vəci kə mkyəgwa nə, tazhe mdi mələtəgwa njə; vá mələtəgwa mdi tazhe zəma vəci kə mkyəgwa wə! 28Má Zəgwi ra Za nə, njə́ Tlamda vəci kə mkyəgwa," əkwə Yesu sha hyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\