Markus 3

1Ba Yesu zhinikəgwa dzəgwa mpya adəwa tə nkwa shə. Má kwa mpya shə, wuntə mdi kə mtə-mtə pəla tsá shə. 2Wuntyi mbəlyi kwa mpya shə mwa, wuri hyá kə "i və wsi ndza hyá wule Yesu tə; təmburi tsətsə, ba hyá nənə njə́—tára njə dzəgə mbə mdie tə vəci kə mkyəgwa tsa. 3Ba Yesu gə sha mdi kə mtə-mtə pəla tsa nee, "Tlagwa, ba na shalyi nkwaa." 4Vi kə mdie tlagwa, ba Yesu gə sha hyá nee, "Waá wsi kə hitəgwa a mbəlyi mələ tə vəci kə mkyəgwa, kwə wada ra Musa ri? Kə hyi-hyi ba mbəlyi vwi mdi náa, náa ba mbəlyi kə́lyə ná? Kə hyi-hyi ba mbəlyi mbə́tə mdi má kulingə náa, náa ba mbəlyi dlənata njə́, a njə mtə ná?" əkwə. Mbəlyi ngyi mwa, divvi hyá; və́ hyá zhini vəcə tə́ Yesu wə. 5Ba Yesu vəvərahata hyá lə mni tə mpwə; wuri mni-njə kə ɗantəgwa va ndza-rahya ka mbəlyi má fá vəcə. Ba njə gə sha mdie, "Ntərəkə pəla-ranga," əkwə. Ntərəkə kə mdie ntərəkə pəla-ranjəa, ba pəla shə njigwe gwagulangə! 6Má ká Farisi kwa mpya shə, ba tlagwa li jilyə, ba tsənitəgwa lə wuntyi mbəlyi Hirudus tazhe mələ səkwanyi kə pətlə Yesu. 7Venkwashə mwa, ba Yesu hyá lə mbəlyi-njə hwə hwə-rahya tə nkwa shə, ba zhini dzəgwa mnyə tsadi; ba mbəlyi kúkulə zəlitə hyá məsəbə. Səkə tə mələmi dadamə tlagwa mbəlyi ngyi: səkwa kwa hyə ká Galili wuntyi, lə səkwa mə hyə ká Yahudiya, 8lə səkwa mə Urushalima, lə shika pəlyə hyə ká Idumiya tityi, lə shika pəlyə mbwi dələ Urdun, lə səmə kwa hyə ká Sur ba Saida. Ba mbəlyi kúkulə ngyi səkə tá Yesu, təmburi wuri hyá kə fatə habarə wsha kwatsəka ndza njə mələ. 9Təmburi dyi mbəlyi ngyi kúkulə, ba Yesu gə sha mbəlyi kə zəli njə́ nee, "Vətə rá wa kwambawali, ba yə fəyə tazhe rá; təmburi má ba mbəlyi ngyi ghərədlitə nkwa tá rá tə nkwaa, ndaka dzəgwa rá," əkwə. 10Mbəlyi má kulingə kúkulə, tsá kə shiki-shikigwa səkə tá njə́ tazhe fa njə́, təmburi tsá kə njə mbə́tə mbəlyi kúkulə. 11Mwa, wamara vi kə mbəlyi kə hyala ɗa tá ghi nata njə́, ndaka səkə hyá layigwa tə kəma-ranjə gurappə, ba ɗatə wá, a gə nee, "Na nə, Zəgwi ra Hyalatəmwə na!" əkwə. 12Ba Yesu "yəmə hyala ngyi lə ndzəgə nee, "Washə yə gərəshə tə́ mdi nee, 'Yesu, njə́ Zəgwi ra Hyalatəmwə,' əkwə yə wə!" əkwə njə. 13Má venkwashə, ba Yesu li dzəmə mwə; má məɓa ná, ba njə tsəkavə mbəlyi mungə-ɓwagəghitə shilyə mə mbəlyi kə zəli njə́, ba kakə hyá səkə tá njə́. Kwə Yesu na sha hyá mwa, "Yə dzəgə ndza lə rá; yira dzəgə mnə yə mwa, tazhe gə vəcə Hyalatəmwə. 15Mwa, yira dzəgə nggə yə dənama kə dləntə hyala tá mbəlyi," əkwə. 16Má mbəlyi kə njə kata ngyi, hyá yə Siman (tsá kə Yesu ntərərətə tli Bitrus), 17ba Yakubu hyá lə dagwama-ranjə Yohana, nggwasə Zabadi (tsá kə njə ntərərətə tli Buwanarjis tə́ hyá—má "Buwanarjis" lə vəcə-hya ná, njə́ nee, "nggwasə ndəgwi va"); 18ba Andarawas, Filibus, Bartalamawas, Matta, Toma, Yakubu Alfayas, Tadawas, Siman Midala, 19ba Yahuda Iskariyoti, mdi kə pahwi Yesu. Kətərəmbwe tsa, ba Yesu li dzəgə ya. 20Má nda nə na mwa, ba mbəlyi kúkulə zhintə tsənitəgwa tá njə́ hankyə; təmburi tsətsə, ndyarə njə va tlayi vi kə zəmə wsi kə zəmə, hyá lə mbəlyi kə zəli njə́. 21Má vi kə mbəlyi Yesu fatə habarə wsie, ba hyá shilyə ka və njə́ tazhe kə́lə njə́ dzəgə ya-hya; təmburi tə gə mbəlyi nee, "Wuri njə kə mbərə ka tləkə!" əkwə. 22Má kwə wuntyi mala-mala kə sənata wada ra Musa səkwa mə Urushalima ná, "Balazabubwa ɗa njə́ tá ghi! Mbəgə hyala nggərəkə dənama ndza njə dlə hyala ngyi lə tá mbəlyi," əkwə hyá fashə. 23Má vi kə Yesu fatə vəcəa ná, ba njə kakə mbəlyi ngyi səkə tá njə́, ba gərətə vəcə nggəla tə́ hyá. Kwə njə na, "Tsəma dzəgə mbəgə hyala dləntə hyala tá mbəlyi ri? 24Má ba mbəlyi tə hyə mbəgə ntəkalyə ghi-hya bwata ɓwagə, a mpa lə ghi-hya nə, hyə shə dzəgə wtlə, a njigwe ɓwagə. 25Tsətsə lə ya mdi mwa: má ba mbəlyi hankyə ntəkalyəgwa, a mpa lə ghi-hya ki, ya shə dzəgə wtlə, a tətahəntəgwa. 26Təmburi tsətsə, má ba mbəgə hyala dləntə hyala tá mbəlyi, a hyá ɗa ghi-hya nə, mbəgə-hyaa dzəgə dla, a gurehwigwa! 27"Ghəli shə ba səkə jakə ya məgəle ra mdi, a wsətə wsha-njə, a na njə má gurehwi məgəlee hataba wə. Se njə́ gurehwi məgəlee ba mputə njə́ tə zəwə, nda ndza njə wsətə wsha-njə paɗə, a hwə lə. 28"Yira gə sha yə jiri, zaka mbwara bikyi kə mdi mələtə, lə zaka mbwara wsha ntintimye kə mdi gətə ka wsi kə wshəntə Hyalatəmwə, ndaka ntivintəgwa; 29a má mdi kə wshəntə Mambəli Hyalatəmwə, ka dzəgə bikyi-njə ntivintəgwa batə wavi wə—təmburi bikyi ndəma ntivintəgwa tsa shə," əkwə Yesu sha hyá. 30(Yesu gətə vəcəa təmburi wuntyi mbəlyi gə nee, "Hyala ɗa njə́ tá ghi," əkwə.) 31Ba nggwasama ra Yesu səkə lə mama-rahya; ba hyá tlətə pəlyə məndəge, ba mnəkə nkwa jakə nee, "Gə wa sha Yesu, shilyə njə," əkwə hyá. 32Ba dyi mbəlyi məndzə-məndzə tá Yesu ngyi gə nee, "Yesu, na mama-ranga tsa pəlyə lə nggwasama-ranga, a hyá nə na," əkwə. 33Ba Yesu gə nee, "Waá mama-tara ri? A waá nggwasama hyi-ra ri?" əkwə. 34Ba njə vəvərahata mbəlyi məndzə-məndzə vari njə́ ngyi, a gə nee, "Na mama-tara hyá lə nggwasama hyi-ra ngyi tə nkwaa! 35Təmburi wamara mdi təkwarə kə mələ tlə́nə kə Hyalatəmwə "i, njə́ dagwama-tara, njə́ zharəma-tara lə mama-tara," əkwə Yesu sha hyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\