Markus 4

1Tə wuntə vi, ba Yesu zhini tətəkərəshə wsha tə́ mbəlyi mnyə tsadi. Mbəlyi kúkulə mwa, ba tsənitəgwa tá njə́; təmburi tsətsə, ba njə dzəgwa kwambawali tə dyaɓasha ra yemyi, a njigwe. Má mbəlyi kúkulə ngyi ná, ba hyá njigwe mnyə tsadi tə shishiwe. 2Lə vəcə nggəla dadamə və́ njə tətəkə wsha tə́ hyá kúkulə. 3Kwə njə na, "Nkatə wa tləmə tá vəcəa! Wuntə mdi tsá shə, tsá kə lie ntsə́kə tsəli kwa vwə-njə. 4Má vi ndza njə tə ntsə́kə tsəlie, ba wuntyi wdi kwa hunkwa, ba "yə səkə tsəkahwi kurappə. 5Wuntyi tsəli, ba wdi tə kələɓe, tsá má hyə tə tsapə. Má təmburi má-rahya dzəgwa hyə tityi təɓa ná, ba tsəli ngyi wtsə́ zazamə; 6a má vi kə vəci wɗə wghyananakə ná, ba niwarəntə hyá va má ra tlərəna-rahya dzəgwa hyə tityi, a ba hyá wulə. 7Wuntyi tsəli, ba wdi dzəgwa mə tikə; má vi kə tsəli ngyi wtsə́ ná, ba kələ ka kutə lə tikəa, ba tikə ghərədlitə nkwa tá hyá, a ndyarə hyá va ɗashə wsi. 8Má wuntyi tsəli ná, ba wdi tə kuda ndza gwaɓa tə, ba wtsə́, ba kələ, a ɗashə wsi dandərəa—wuntyi ná, ba patə ntsə arəwi makənə; wuntyi ná, arəwi nkwangə; wuntyi mwa, wuri kə mələtə dəbuwi patlə. 9Kə fatə vəcəa yəw?" əkwə Yesu sha hyá. 10Má vi kə mbəlyi tətahəntəgwa tá hyá, ba mbəlyi kə zəli Yesu mungə-ɓwagəghitə ngyi səkə lə wuntyi mbəlyi, ba yiwi wsi mə vəcə nggəla ngyi va njə́. 11Ba Yesu gə sha hyá nee, "Má yə nə, wuri Hyalatəmwə kə mbəlata, a yə sənata wsi tə mbwə mə zəmə mbəgə-njə; a má zaka wuntyi mbəlyi ná, se lə vəcə nggəla gərəshə mbəlyi tə́ hyá— 12tazhe ba njə njigwe kala tsá kə mbəlyi ɗafətə zamə nee, 'Ndaka nənə nkwa hyá, a kandə hyá nata ndangə wə; ndaka nka tləmə hyá tá vəcə mwa, a kandə hyá sənata wsi mə wə. Təmburi má kə sənata hyá mə́, hyá dzəgə mbəralyəgwa səkə tá Hyalatəmwə, a njə dzəgə ntivirəntə bikyi-hya,' əkwə." 13Ba Yesu gə sha hyá nee, "Ndara vá sənata wsi mə vəcə nggəlaa yə tsə́ wi? A tsəma dzəgə yə sənata wsi mə wuntyi vəcə nggəla mənər? 14Má vəcəa nə, má mdi kə ntsə́kə tsəlie ki, wuri kə njigwe kala mdi kə gə vəcə Hyalatəmwə. 15Tə wuntə vi, ndaka ndza vəcə Hyalatəmwə kwa mni mbəlyi kala tsəli kə wdi kwa hunkwa: fatə kə mbəlyi ngyi fatə vəcə Hyalatəmwə, ba Shatari səkə kələntə kwa mni-hya. 16"Wuntyi mbəlyi ná, wuri kə njigwe kala tsəli kə wdi tə kələɓe: fatə kə hyá fatə vəcə Hyalatəmwə, ba hyá ɗatə yə tə́ lə dlama; 17a má vəcəa, vá dzəgwa mni-hya handanda wə. Təmburi tsətsə, kandə hyá ndzatagwa parangə nda səkə hyá hwə tə́ wə; má vi kə bwanyə lə ɗa səkə tá hyá təmburi vəcə Hyalatəmwə kə hyá kə́lə tsa, zazamə hyá dlənata. 18"Wuntyi mbəlyi, wuri kə njigwe kala tsəli kə wdi dzəgwa mə tikə: wuri hyá kə fatə vəcə Hyalatəmwə dəwa; 19a má mbəlyi ngyi, wamara vi zəzi hyá mbweghe wsha rə wdunya—galipə lə fá zəzərə wsi rə wdunya, tsá və hyá. Ba wsha ngyi tsashə nkwa tá vəcə Hyalatəmwə kwa mni-hya, nda ndyarə vəcəa va ɗashə wsi. 20"Má wuntyi mbəlyi ná, wuri kə njigwe kala tsəli kə ntsə́kəyigwa tə kuda ndza gwaɓa tə: fatə kə hyá fatə vəcə Hyalatəmwə, ba hyá kə́lə lə mni kutə, ba ɗashə vəcə lə—wuntyi, kala ha kə patə ntsə arəwi makənə; wuntyi ná, arəwi nkwangə ngahya; má wuntyi mwa, dəbuwi patlə ngahya," əkwə Yesu sha hyá. 21Ba Yesu gə sha hyá nee, "Mdi shə ba ndyela ghwi kwa patərəla, a ba dzəɓintə lə sərəkwə, lə fəyə mətərə dlə ná? Təghe wuntə wsi fə mbəlyi tazhe nggaməshə nkwa huri? 22Zaka mbwara wsha tə mbwə ndzaranjəa nə, hyá dzəgə shilyə tə ka dzəgəndza; má wamara wsi kə mbəlyi dzəɓintə, njə dzəgə pahəntəgwa məghulimi! 23Kə fatə yəw?" əkwə. 24Ba njə gə mwa dəwa nee, "Nkatə wa tləmə tá vəcə-ra dandərəa! Wsi ndza yə mələ tə́ mbəlyi, tsá dzəgə Hyalatəmwə mələ tə́ yə—mdashə tsá kə yə mələrətə tə́ mbəlyi! 25Má mdi ndza wsi və nə, mbəlyi dzəgə mtsəhərəshə wsi tə́ njə́; a má mdi má wsi və, mandara tsá va njə́ batlyə kə ghi-njə təkərəshə tsa ná, mbəlyi dzəgə kəlalyə va njə́, a njə ndza ndafə kashasha!" əkwə. 26Ba Yesu gə sha hyá nee, "Zəmə mbəgə Hyalatəmwə, wuri kə njigwe kala mdi kə tləkamə ha mə vwə-njə. 27Vərə lə vəci akə ná, ba haa wtsə́, a kələ; a má mdie ná, və́ njə sənata kələgwa-ranjə wə. 28Shilyə mə hyə wtsə́ haa, nda ɗa ndərə njə, a ɗashə kwa: tsəmi-njə, ba njə həhakə tlibəlyi, nda səkə njə dzətə kuɓi, a shilyə lə ghi, a patə ntsə nkərəɓɓə. 29Má vi kə fuwə səkə, vi ndza ha nakə ná, tlamda haa dzəgə kə́lə tlərəgwa-ranjə, a ɗa ha-ranjəa lə. 30"Kapara waá ndza ra zəmə mbəgə Hyalatəmwə ri? Waá wsi kə njə pa lə ri? 31Wuri kə pa lə tsəli ye ra bapalə—tsa"a ntyayə-njə; njə́ tsá batlyə mə tsəli ye ra fwə kwa wdunya paɗə. A má ba mdi kətə tləkamə, 32njə kələ ka fwə dabwaa, ba həhatə pəla dabubwaa—ndaka səkə "yə ndza mə shinankwə-njə, a mələ ya-hya mə," əkwə Yesu. 33Má vi ndza Yesu gərəshə vəcə Hyalatəmwə tə́ mbəlyi ná, lə vəcə nggəla kúkulə dadamə gərəshə njə tə́ hyá, kala tsá ndza hyá tsəramə sənata. 34Ka gə vəcə njə tə́ hyá kəlama lə vəcə nggəla wə; a má vi ndza njə lə mbəlyi kə zəli njə́, waləka ghi-hya ná, ba njə gərətə tə́ hyá wsi mə paɗə. 35Má tə vəci shə hatikwari mwa, ba Yesu gə sha mbəlyi kə zəli njə́ nee, "Nggwari wa, myi li jilyə mbwi tsadi," əkwə. 36Ba mbəlyi kə zəli njə́ dzəgwa kwambawali ndza njə kwa, ba hyá hwə tá mbəlyi ngyi tə nkwa shə, a li lə njə́. Wuntyi mbəlyi mwa, ba zəlitə hyá kwa kwambawali. 37Má nda fá na tə tsadi tsa ná, acə sefi tə wgyigwa dabwaa; ba yemyi vulə ɗəkəkəkki, a shishikəgwa dzəgwa kwambawali-hya, a və nkwa kə ləhəntə. 38Má Yesu venkwashə mwa, tá hya la zapwa ra kwambawali, tə wsi kə fə ghi. Ba mbəlyi kə zəli njə́ fəritə njə́ nee, "Mala! Wuri myi dye! Vá tsəkwə va na huri?" əkwə hyá. 39Ba Yesu tlagwa gə sha sefie, "Divi na!" a ba gə sha yemyi kə vulə ɗəkəkəkki tsa nee, "Tayə!" əkwə. Ba sefi ntatagwa kurəkwammə shalala, ba yemyi hinigwe payyə! 40Ba Yesu gə sha mbəlyi-njə ngyi nee, "Təmburi waá nda nggadləni yə ri? Vá mbərəsa yə lə rá huri?" əkwə. 41Má hyá mwa ná, wuri nggadləni kə tsəshə hyá; ba hyá ghiri nee, "Waá tsəli mdie ri ta?! Balə sefi lə yemyi fá vəcə-njə ba həwə və ɓa!" əkwə hyá sha ghi-hya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\