Markus 5

1Vi kə hyá jilyə mbwi tsadi, ba hyá ntsəkəshə hyə ká Garasini. 2Səmə kə Yesu səmə kwa kwambawali ná, ba wuntə mdi kə hyala ɗa tá ghi ka tləkə səkə tawa njə́. Səkwa mə kúlə mdie; 3nkwa kə hya-ranjə ná, mə kúlə ngyi. Mdie mwa, wuri mbəlyi kə ndyarə va wsi kə mələ lə njə́; təmburi ntikwə zhige ra mbəlyi tsa njə́ kwa dəngwi, lə wdela pəla-ranjə kwa zəwə lyə; a má wamara vi kə mbəlyi mələrətə tsətsə ná, ba njə ndəndantə zəwə lyə kwa pəla-ranjəa, a huhushintə dəngwi kə mbəlyi tsala njə́ kwaa—təmburi mdi shə tsəramə mpuyi njə́ lə wsi va dənama-ranjə wə. 5Vərə lə vəci ná, ntahə tsá ntahə njə dzəgə mə kúləa hyi lə dzəmə kwa mwə, a ɗa wá akə, a ntənta gwa-ranjə lə pəlyə́. 6Má vi kə mdie nata Yesu tityi kyə tə səkə ná, ba njə atə huhwə, ba dzəgə gəliɓyi tə kəma-ranjə; 7ba njə ɗatə wá, a dlangətə nggurədlə nee, "Yesu, na Zəgwi ra Hyalatəmwə məɓa tamwə! Waá tsəkwə va na lə rá ri? Lə Hyalatəmwə, wá ɗa rá na wə!" əkwə mdie, 8təmburi tsá kə Yesu gə sha hyala kə ɗa njə́ tsa nee, "Hwə tá njə́!" əkwə. 9Ba Yesu yiwi va mdie, "Waá tli-nga ri?" əkwə. "Ntikwə tli-ra, təmburi kúkulə yə́," əkwə mdie. 10Ba njə gədyi Yesu lə mpə pəla nee, "Titihwə na rá, wá dləntə hyala ngyi na tə hyəa wə," əkwə. 11Má tə nkwa shə mə́ ná, kúkulə gərədi, a mbəlyi ya hyá dzəmə tə gari. 12Ba hyala ngyi gədyi Yesu nee, "Titihwə na yə́, mnəkə yə́ dzəmə tá gərədi ngyi, a yə́ dzəmə hyá," əkwə. 13Ba Yesu ɗatə yə tə́ tə́ hyá. Ba hyala ngyi hwə tá mdie, a lie wdiməgwa mə gərədi ngyi. Paɗə gərədi ngyi ná, ba tla kə́rəpi səkwa mə garie, a dzəgwa wditəgwa tá tsadi sərəfanggə, ba mətye həlangə, bitti kwa yemyi! (Má gərədi ngyi ndangə mə́ ná, wuri kə mələtə dəbuwi ɓwagə.) 14Má mbəlyi kə ya gərədi ngyi ná, ba hyá mbə́lə, ba dzəgə wtləshə nkwa mə mələmi ba kwa mtə lə habarə wsi kə mələtəgwa tsa. Ba mbəlyi kúkulə səkə tazhe nə wsi kə ɗatəgwa. 15Má vi kə hyá səkə tá Yesu, ba hyá nata mdi və́ dəvwe ra hyala ɗa tá ghi ka tləkə alandza tsa məndzə tá Yesu, lə lə"use mbweghe-njə; a lə məhələ-njə njə mwa—wuri tləkə kə hwə tá ghi-njə. Ba nggadləni tsəshə hyá kə́rəpi. 16Má mbəlyi təɓa nda səkə Yesu mpantə tləkə tá ghi-njə ná, ba hyá gərətə tə́ wuntyi mbəlyi kə səkə ngyi wsi kə ɗatəgwa tə́ mdie, lə tsá kə ɗatəgwa tə́ gərədi. 17Təmburi tsətsə, acə mbəlyi ngyi tə gədyi Yesu nee, "Titihwə na yə́, hwə tə hyə-yə́," əkwə. 18Má vi ndza Yesu dzəgwa kwambawali, a njə li ná, ba mdi və́ Yesu mpantə tləkə tá ghi-njə tsa gədyi Yesu nee, "Titihwə na rá, yira zəli na," əkwə. 19"Awə," əkwə Yesu sha njə́; "mayi na li dzəgə ya-nga, ba na gərətə tə́ mbəlyi-nga wsi kə Tlamda mələtə na lə tsəli zhihwi kə njə zhihwi tá na tsa," əkwə. 20Ba mdie tlagwa, a zəlitə hunkwa kə li jilyə mə Dikafolis, hyə ndza mələmi mungə tə; acə njə mə wtləshə nkwa mə mələmi ngyi lə habarə wsi kə Yesu mələrətə tsa paɗə. Həlangə mbəlyi tə nkwa shə, ba ghiri və. 21Má vi kə Yesu zhinikəgwa shika pəlyə mbwi tsadi tsa ná, ba mbəlyi kúkulə tsənitəgwa tá njə́ mnyə tsadie. 22Má nda fá na ná, ba wuntə mdi səkə tá Yesu, Yayirus tli-njə; patlə njə mə mbəlyi kukulə kwa mpya adəwa tə nkwa shə. Səkə kə njə səkə ná, ba gəliɓyi tə kəma ra Yesu, 23a gədyi njə́ lə mpə pəla nee, "Wzha-tara nə, kwa nkwa kə mtə njə va má kulingə; titihwə na rá, ndə ba na səkə fərəmbwi pəla-ranga, a njə mbə," əkwə njə. 24Ba Yesu zəlitə mdie dzəgə ya-njə. Má kwa hunkwa kə dzəgə ya mdie ná, ba mbəlyi kúkulə zəlitə hyá shiki-shiki. 25Má mə mbəlyi shiki-shiki tá njə́ ngyi ná, wuntə malə tsá shə, tsá ndza wsha təkwarə kə ndətsi tá njə́ va mungə-ɓwagəghitə. Má maləa mwa, wuri njə kə savə bwanyə dabwaa 26səkə təkwarə kə və wuyə va ká lá fwə dadamə. Paɗə wsi va njə́, wuri kə zantəgwa səkwa tə və wuyə; a vá bwazhangə njə wə, nda mtsəhə ndətsi wsha kə ɗa njə́a. 27Təmburi tsá kə njə fatə habarə Yesu, ba njə səkə kətərəmbwi-kətərəmbwi mə mbəlyi kúkulə ngyi, a ba fata lə"use ra Yesu; 28kwə maləa məghi-məghi-njə ná, "Fata má-tara kə fata lə"use-ranjə kalə, yira tlayi kulingə," əkwə. 29Fata kə njə fata lə"use ra Yesu tsa, təkwashə-təkwashə ba wsha kə ɗa njə́ tsa tayə—təngwi ndətsi mwa wə! Ba njə fatə mə gwa-ranjə nee, bwazhangə njə. 30Təkwashə-təkwashə mwa ná, wuri Yesu kə sənata nee, wuri dənama kə hwə shilyə mə gwa-ranjə a ba mbə́tə mdi. Ba Yesu mbəralyəgwa tə nkwa shə mə mbəlyi ngyi, a gə nee, "Waá mdi kə fata lə"use-tara ri?" əkwə. 31Ba mbəlyi kə zəli njə́ gə sha njə́ nee, "Mala, tsəma gə na, 'Waá mdi kə fata rár?' əkwə na, a shiki-shiki mbəlyi tá na, a fəfa na ala ɓayə ri?" əkwə hyá. 32Yesu mwa ná, ba vəvərahə nkwa tə nkwa shə tazhe nə mdi kə fata njə́. 33Maləa mənə, wuri njə kə sənata wsi kə mələrətəgwa tə́ njə́; ba njə səkə lə tsətsəki va nggadləni, a gəliɓyi tə kəma ra Yesu, a ba gərətə wsi kə mələrətəgwa tə́ njə́ paɗə tə́ Yesu. 34Vi kə Yesu fatə vəcə kə maləa gətə, ba njə gə nee, "Malə, wuri mbərəsa-ranga kə mbə́tə na! Mayi na li; 'kulingə' kwə na! Á Hyalatəmwə vweta na," əkwə. 35Má səfə Yesu tə gə vəcə tə́ maləa ná, ba wuntyi mbəlyi səkwa mə ya Yayirus, ba gə sha Yayirus nee, "Wuri wzha-ranga shə kə mtə; təmburi waá nda tərəhi Mala na lə dzəmə fashə ri?" əkwə. 36Yesu mwa ná, və́ vəcə kə hyá gətəa tsəkwə va njə́ wə; ba njə gə sha Yayirus nee, "Wá nggadləni na wə! Mbərəsa lə Hyalatəmwə kalə akə," əkwə. 37Kətərəmbwe vəcəa mwa, vá ɗatə yə Yesu tə́ ba wuntə mdi zəli hyá wə—se waləka Bitrus ba Yakubu hyá lə dagwama-ranjə Yohana. 38Vi kə hyá səkə ya Yayirus, ba Yesu nata "Aya, aya!" mbəlyi kúkulə tə ntahuni, lə ɗa wá, lə ləlagwa tə ka, a mbəzəgwa mə bəribəri. 39Ba Yesu jakə gə sha hyá nee, "Təmburi waá nda ntahuni yə 'Aya, aya!' kala tsa ri? Zhamaləa nə, vá mtə njə wə—njə́ li tá hya kalə," əkwə. 40Má mbəlyi ngyi paɗə ná, acə hyá tá kuti Yesu. Təmburi tsətsə, ba Yesu gə sha hyá nee, "Jilyə wa, paɗə-yə!" əkwə. Se waləka ta ra zhamalə tsa hyá lə ma-ranjə, ba yə Siman (makənə-hyaa), tsá má njə dləkə jilyə; ba njə dzəmə mpya ndza zhamalə kə mtə-mtə tsa məɓa, nkyahə lə hyá. 41Má məɓa ná, ba Yesu tsəshə zhamaləa tə pəla, ba gə sha njə́ nee,|i "Talita, kumi!"|d əkwə lə vəcə-hya. (Má|i "Talita, kumi!"|d ná, njə́ nee, "Zhamalə, tlagwa!" əkwə.) 42Mammə zhamalə tsa tlagwa, acə tə ntahə tə nkwa shə! (Má va-ranjə ná, mungə-ɓwagəghitə.) Má mbəlyi tə nkwa shə kə́rəpi ná, ba hyá ghiri və kashasha. 43Ba Yesu "yəmə hyá nee, "Wá gərəshə habarə wsie yə tə́ mdi wə!" Ba njə gə mwa nee, "Nggərəkə wa wsi kə zəmə tə́ zhamaləa," əkwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\