Markus 6

1Ba Yesu tlagwa tə nkwa shə; dzəmə mələmi-hya li njə, hyá lə mbəlyi kə zəli njə́. 2Má tə vəci kə mkyəgwa ná, acə njə mə tətəkə wsha kwa mpya adəwa-rahya; mbəlyi kúkulə tsá tə nkwa shə. Má vi kə hyá fatə wsi və́ njə tətəkə tsa ná, ba hyá ndayə və; kwə hyá na, "Karə nə, shaka tlayi nganjə wsi ndza njə tətəkə tsa njə ri ta?! A shaka tlantə ntsəkulə kə tətəkə wsie njər? Tsəli wsha kwatsəka ndza njə mələa, tsəma və́ njə mələ hyár? 3Karə nə, mdi kə fərə wci njə ha"i hur—zəgwi ra Maryamuw? Nggwasama-ranjə mwa, hyá yə Yakubu, Yosi, Yahuda, ba Siman huri? Nggwalimə ma-ranjə mwa ná, tə nkwaa hyá tá myi ha"i huri?" əkwə hyá. Təmburi tsətsə, ba hyá wshəntə njə́, a dlənata fá vəcə-njə. 4Ba Yesu gə sha hyá nee, "Má zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə nə, ká kyə tsá ndza fatə vəcə-njə, a həwəshə njə́; a má mbəlyi tə mələmi-njə lə ká ta-ranjə, lə mbəlyi hankyə ya-njə, ka həwə hyá va njə́ wə," əkwə. 5Təmburi tsá kə hyá wshəntə vəcə-njə, a və́ hyá mbərəsa lə wə, kandə Yesu mələtə wsi kwatsəka kala tsá ndza njə mələ tə wuntə nkwa wə; waləka mbəlyi má kulingə jiɓakkwə, tsá kə njə fərəmbwi pəla tə́ hyá, ba hyá tlayi kulingə. 6Ba njə ndayə dabwaa ndangə va má-rahya mbərəsa. Ba Yesu lie ntəntahə dzəgə mə wuntyi mələmi tə nkwa shə, a tətəkərəshə wsha tə́ mbəlyi. 7Ba njə kakə mbəlyi kə zəli njə́ mungə-ɓwagəghitə tsa, ba mnəkə hyá ɓwaɓwagə li. Vi kə njə mnəkə hyáa mwa, ba njə nggərəkə dənama tə́ hyá tazhe dləntə hyala tá mbəlyi. 8Ba njə gə sha hyá nee, "Washə yə kə́lə wsi a li lə, a yə ndza lie ntahəa wə: wá kə́lə wsi kə zəmə yə, lə kwari kə kə́lə wsha, lə "u"wi kwa jiba-rayə wə—se waləka dəla kə ntahə-yə ba tsahwa tə səra-rayə, lə ɗancikə kutə-kutə mbweghe-yə kalə," əkwə. 10Ba njə zhini gə sha hyá dəwa nee, "Má mdi kə kə́lə yə dzəgə ya-njə lə hwi kutə, a ɗatə yə məntiɓə ná, hankyə ya mdi shə ndza yə nda səkə yə hwə tə mələmi shə. 11Má mbəlyi kə dlənata yə, a kə́lyə kə nka tləmə tá vəcə-yə ná, tsətsantə wa bəribəri tə səra-rayə tá hyá ka sakida nee, wuri hyá kə dlənata vəcə Hyalatəmwə; a ba yə hwə hwə-rayə tə nkwa shə," əkwə Yesu sha hyá. 12Ba mbəlyi kə zəli njə́ ngyi tlagwa li mənə, ba hyá dzəgə gə vəcə Hyalatəmwə tə́ mbəlyi; kwə hyá na, "Mbəralyə wa məhələ-yə ba yə wtubyi tə́ Hyalatəmwə!" əkwə. 13Ba hyá dləntə hyala tá mbəlyi kúkulə mwa; ba hyá shishikəmə "í mə ghi mbəlyi má kulingə kúkulə, ba mbəlyi ngyi tlayi kulingə. 14Ba Hirudus mbəgə ká Galili fatə habarə wsha kwatsəka ndza mələgwa, təmburi wuri dləvi Yesu kə wtləshə nkwa. Má kwə wuntyi mbəlyi sha Yesu ná, "Yohana mdi kə mələ batizəma njə; wuri njə kə zhinikəgwa lə mkyə səmə kwa kúlə! Təmburi ɓa nda mələ wsha kwatsəka ngyi njə," əkwə hyá. 15"A-á, Iliya njə," əkwə wuntyi mbəlyi. "A-á, zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə njə, kala wuntyi zakuri kukulə kə gə vəcə Hyalatəmwə zamə tá shi," əkwə wuntyi mwa. 16Má vi kə Hirudus fatə wsha ndza Yesu mələa ná, ba njə gə nee, "Njə́ Yohana mdi kə mələ batizəma, tsá kə rá tlantə ghi tə tsa—wuri njə kə səmə kwa kúlə lə mkyə," əkwə. 17Má ndangə mə́ ná, Hirudus tsá kə gətə nda tsəshə Yohana mbəlyi, a mputə tə zəwə, a fala kwa furəshina. Səkwa tə malə kə Hirudus kəlalyə va dagwama-ranjə Filibus, a mushə, nda mputə Yohana njə. (Má tli maləa, Hirudiya.) 18Təmburi ndangə mə́, tə ɗa Hirudus Yohana lə vəcə nee, "Vá hitəgwa ba na kəlalyə malə dagwama-ranga kala tsa wə," əkwə sha njə́. 19Təmburi tsətsə, má Hirudiya ná, ba fəyə Yohana tə mni dabwaa, a və nkwa kə pətlə njə́; a nkwa tə va njə́ səkwa təmburi Hirudus wə. 20Təmburi ndangə mə́ ná, tə həwə Hirudus va Yohana; wuri njə kə sənata, mdi tsapə Yohana, mdi lə jiri. Təmburi ɓa nda nkatə mbəlyi njə kə pətlə Yohana. Má Hirudus mə́ ná, wuri njə kə "i fá vəcə Yohana, mandara vəcə shə ɗa njə́ mə gwa. 21Má tə wuntə vi mənə ná, ba Hirudiya tlayi hunkwa kə pətlə Yohana—njə́ vi kə Hirudus zəzitə lə vi və́ mbəlyi yeki njə́ tə. Ba Hirudus kata ká mbəmbəgə tə hyə-njə, lə midala-midala mə səwaja, lə mbəlyi galipə kukulə tə hyə ká Galili paɗə; ba njə mələrətə wsi kə zəmə tə́ hyá, a hyá fá zərə. 22Ba wzha ra Hirudiya tlagwa wtsə kwa kəma ra Hirudus lə məntiɓə kə njə kakə ngyi, ba ghi-hya bwə tə́; ba Hirudus gə sha zhamaləa nee, "Waá wsi "i na ri? Təmburi yira nggə na wamara wsi kə na "i paɗə! 23Wuri rá kə wdlantə na ghi-ra: wamara wsi kə na yiwi va rá, rapə tə rata ra hyə-ra, yira nggə na!" əkwə. 24Ba zhamaləa shilyə, ba dzəgə tá ma-ranjə, a ba gə nee, "Waá wsi yiwi rá va njə́ ri?" əkwə. " 'Tlashə rá ghi Yohana mdi kə mələ batizəma mbəlyi!' əkwə na," əkwə ma-ranjə sha zhamaləa. 25Ba zhamaləa zhinikəgwa səkə tá Hirudus zazamə, ba gə sha njə́ nee, "Wsi kə rá "i na nggə rá nə, tlashə rá ghi Yohana mdi kə mələ batizəma mbəlyi ndzaranjə-ndzaranjəa, a kələkə səkə kwa kwatləkwi wci!" əkwə. 26Mni Hirudus ná, ba ɗantəgwa kashasha va yiwi-njəa; a má təmburi tsá kə njə mputə aləkawalə lə wdla ghi tə́ zhamaləa kwa kəma ra məntiɓə-njə ngyi ná, kandə njə kə́lyə kə nggərəkə wsi kə njə yiwie wə. 27Ba mbəgə mnəkə wuntə səwaja kə ya ya-njə dzəgə mpya furəshina: "Mayi tlashə rá ghi Yohana səkə!" əkwə njə. Mammə səwajaa tlagwa, a li dzəgə mpya furəshina, ba tlashə ghi Yohana, 28a kələkə səkə kwa kwatləkwi wci, ba nggərəkə tə́ zhamaləa; zhamaləa mwa ná, ba kələkə dzəgə tə́ mama-ranjə. 29Má vi kə mbəlyi kə zəli Yohana fatə wsi kə mələtəgwa lə Yohana mwa, ba hyá səkə kələtə gwa-ranjə, a dzəgə lántə. 30Venkwa kə mbəlyi kə mnə Yesu zhinikəgwa səkə tə gə vəcə Hyalatəmwə kə hyá lie gə tsa, ba hyá gərətə zaka wsha kə hyá mələtə, lə wsha kə hyá tətəkərəvə tə́ mbəlyi paɗə tə́ Yesu. 31Ba Yesu gə sha hyá nee, "Nggwari wa, myi li dzəgə wuntə nkwa má mbəlyi təɓa, waləka myi lə ghi-myi, tazhe ba yə mkyatagwa tə nkwa shə," əkwə. (Təmburi venkwashə ná, ka səkə mbəlyi, tə li mbəlyi dəwa akə tá hyá kulevəci; a ba hyá ndyarə va tlayi vi kə zəmə wsi kə zəmə.) 32Ba hyá li kwa kwambawali-hya dzəgə nkwa kə hyá gəa. 33Mbəlyi kúkulə mwa, ba nata tlagwa-rahya, a ba tsamətə hyá nee, ndara Yesu tsá kə lie lə mbəlyi-njə; təmburi tsətsə, ba mbəlyi kúkulə tlagwa mə mələmi dadamə, a li lə huhwə təkəma-təkəma lə səra, a ba dzəgə nkwa shə mpəlyi-ma tə́ yə Yesu. 34Má vi kə Yesu ntsəkəshə nkwaa ba səmə kwa kwambawali, tsa"a kwə njə ná, ntənggi mbəlyi; ba hwi zhərəshə tə́ njə́ tá hyá, təmburi kala təmə má mdi kə ya shə ndza-rahya, kutikutyanggə. Təmburi tsətsə, darakkə njə mə tətəkə wsha tə́ hyá kúkulə. 35Má vi kə tikwari səkə mənə, ba mbəlyi kə zəli Yesu səkə gə sha njə́ nee, "Tikwari nkwa ndzaranjəa; nkwaa mwa ná, gamba ndangə, ya shə wə. 36Gə sha mbəlyi ngyi, a hyá li dzəgə pá wsi kə zəmə tə́ ghi-hya va mbəlyi kwa giwe tə nkwa ngyi lə mə mələmi," əkwə hyá. 37"Nggərəkə wa wsi kə zəmə tə́ hyá, yə lə ghi-yə!" əkwə Yesu sha mbəlyi kə zəli njə́ ngyi. "Á! Mandara yə́ pashə wsi kə zəmə nga dinari arəwi ɓwagə, wuri lə mbəlyi ngyi ná?" əkwə hyá. 38Ba Yesu gə nee, "Tsəma ɗafa kə ncini va yə ri? Mayi wa nata mə." Vi kə hyá lie nata, ba hyá səkə gə nee, "Səmi ɗafa mcifə ba kələpə ɓwagə, tsá va yə́ kalə," əkwə. 39Ba Yesu gə sha mbəlyi kə zəli njə́ nee, "Gə wa sha mbəlyi, njigwe hyá kəbwata-kəbwata məndzə-məndzə tə wtsi ngyi," əkwə. 40Ba mbəlyi njigwe kəbwata-kəbwata—arəwi-arəwi wuntyi, lə mcifəmtsi-mcifəmtsi wuntyi. 41Ba Yesu kələtə səmi ɗafa mcifəa ba kələpə ɓwagəa, ba latə kəma tamwə, a "usa Hyalatəmwə; ba njə wtləwtləlyə ɗafaa, a nggərəkə tə́ mbəlyi kə zəli njə́, a hyá ntəntəkərəshə tə́ mbəlyi məndzə ngyi. Ba njə ntəntəkaralyə kələpəa dəwa tə́ mbəlyi paɗə. 42Wamara mdi ná, ba zəmə ɗafaa, ba buhə və! 43Má məngushingushi ɗafa kə ncini va mbəlyi lə kələpə tsa, kwacike mungə-ɓwagəghitə mbəlyi wsətə nkyar, nkyarrə. 44Má mbəlyi kə ɗahwi ɗafaa mwa, kə mələtə dəbuwi mcifə zhilyi mə hyá. 45Ba Yesu gə sha mbəlyi kə zəli njə́, a hyá dzəgwa kwambawali, a li jilyə Baitsaida pəlyə mbwi tsadi hataba, nda səkə njə jilyə, na njə kə mnəntə mbəlyi kúkulə ngyi li. 46Vi kə njə gə sha hyá "Se shiɓye," əkwə, ba njə li dzəmə mwə tazhe mələ adəwa. 47Ba vərə mələtəgwa, səfə njə mə mwə kutəra-ranjə. Venkwashə mwa ná, tə hatə tsadi mbəlyi kə zəli njə́ kwa kwambawalie. 48Ba Yesu nata nee, mə bwanyə hyá lə ndalə kwambawalie, təmburi tə wgyigwa sefi jilyə mə hyá. Má hələgi nkwa kəri ná, ba Yesu səkə tá hyá lə ntahə tə yemyi tsadi lə səra; ba njə səkə kala wsi kə kwatsənə hyá. 49Má vi kə hyá nata njə́ tə ntahə tə yemyie lə səra, a shalyi tá hyá ná, dye"a hyá tə wá va nggadləni; təmburi má təkə ghi-hya ná, hyala. Zazamə Yesu zhinirətə vəcə tə́ hyá nee, "Divi yə! Wá nggadləni yə wə! Yira wuna?" əkwə. 51Vi kə njə shalyi dzəgwa kwambawali tá hyá, ba sefi ntatagwa shalala! Má mbəlyi kə zəli njə́ mwa ná, ba ghiri və kashasha. 52(Wuri hyá kə ndyarə va sənata wsi kə njə mələtə lə səmi ɗafa mcifə kə njə nggərəkə tə́ mbəlyi kúkuləa; təmburi vá dzəgwa mni-hya tityi zəzi mə va má-rahya fá vəcə wə.) 53Má vi kə hyá jilyə mbwi tsadi ná, ba hyá səkə hyə ká Janisarata; a ba hyá fəyə kwambawali-hya mnyə kətləri tə dyaɓasha. 54Səmə kə hyá səmə kwa kwambawali ná, ba mbəlyi kúkulə tsamətə njə́ nee, "Ndana Yesu!" əkwə. 55Ba hyá tla dzəgə mə mələmi-hya paɗə lə huhwə, ba kələkə mbəlyi má kulingə tə ci-hya səkə wamara nkwa kə hyá fatə nee, təɓa Yesu. 56Má wamara mələmi lə wamara nkwa ndza Yesu ntahə dzəgə tə paɗə, ndaka wsə mbəlyi má kulingə mbəlyi səkə shikwi lə dərəya. Ba hyá gədyi njə́, a mbəlyi má kulingə ngyi fəfata kəməghi lə"use-ranjə; wamara mdi kə fata mwa ná, ba tlayi kulingə!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\