Markus 7

1Má tə wuntə vi mwa, ba wuntyi ká Farisi lə wuntyi mala-mala kə sənata wada ra Musa kə səkwa mə Urushalima tsənitəgwa tá Yesu. 2Ba hyá nata wuntyi mbəlyi kə zəli Yesu tə zəmə wsi kə zəmə kəlama zəmatə pyə pəla. 3(Təmburi má ká Farisi lə zaka mbwara mbəlyi-hya ká Yahuda paɗə mə́ ná, wsi shi tsá zəli hyá. Má nda zəmə wsi kə zəmə hyá ná, se hyá zəmatə pyə pəla hataba, kala wsha kə zəli shi-rahya gətə; 4ka zəmə wamara wsi hyá səkə tə shikwi mwa kəlama zəmatə yaɓə-njə wə. Kúkulə wuntyi wsha kə zəli shi-rahya tsá ndza hyá zəma—kala yaɓə yə kwatləkwi kə sa yemyi, lə yə dəgwi lə yə tasa; se hyá zəmatə nda yaɓə hyá.) 5Təmburi tsətsə, ba ká Farisi ngyi lə mala-mala ngyi gə sha Yesu nee, "Təmburi waá nda má mbəlyi kə zəli na zəma wsha kə zəli shi-ramyi alandza, nda zəmə wsi kə zəmə hyá kəlama zəmatə pyə pəla ri?" əkwə. 6Ba Yesu gə sha hyá nee, "Mbəlyi lə hwi ɓwagə yə tá Hyalatəmwə dye! Ndana talala vəcə Hyalatəmwə kə Ishaya gətə zamə mbweghe-yə nee, 'Mbəlyi ngyi nə, lə vəcə tá mnyə nggə rá həwə hyá kalə, a lə mni ɓwagə ndza hyá tá rá. 7Fashə humə-hya humə rá, təmburi vəcə shi-rahya tsá tətəkə hyá tə́ mbəlyi, kala vəcə Hyalatəmwə fashə,' əkwə. 8Təmburi wuri yə kə fəyə wada ra Hyalatəmwə vari bəla, a zəli wsi shi fashə! 9"Handa lantə wada ra Hyalatəmwə yə tityi, tazhe zəli wsi shi fashə; dandərəa wsie tə́ yə mwa, kwə yə tsə́ ɓa! 10Təmburi má kwə wada ra Musa, 'Həwəshə ta-ranga lə ma-ranga,' ba njə zhini gə mwa nee, 'Má mdi kə wshəntə ta-ranjə lə ma-ranjə, a gə vəcə ntintimye tə hyá ná, mbəlyi pətlə mdi shə,' əkwə. 11A má kwə yə lə ngayə cikərə, má wsi tsá va mdi tazhe vwi ta-ranjə lə ma-ranjə mə́, a ba mdi shə gə sha hyá nee, 'Má wsie,|i korban|d njə,' əkwə ná, wuri—ndaka kə́lyə njə kə vwi mbəlyi kukulə kə yeki njə́, əkwə yə! (Má|i 'korban'|d tsa, njə́ wsi kə fəyəgwa ka nga Hyalatəmwə.) 13Handanda wshəntə vəcə Hyalatəmwə yə lə tətəkə wsi shi kala tsa tə́ mbəlyi! Kúkulə wsha kala tsa mwa, tsá ndza yə təkwarə mələ," əkwə Yesu sha hyá. 14Ba Yesu zhini kata mbəlyi kúkulə ngyi tə nkwa shə, a gə sha hyá nee, "Nkatə wa tləmə tá vəcə-ra, paɗə-yə, ba yə fatə dandərəa! 15Wsi shə ba mdi ɗahwi, a ba mbərətə mdi ka mdi bikyi wə; se wsi kə səmə kwa mni mdi, tsá kə fə mdi ka mdi bikyi. (( 16Kə fatə yəw?))" əkwə. 17Má vi kə Yesu hwə tá mbəlyi ngyi pəlyə, a li dzəgə ya, ba mbəlyi kə zəli njə́ yiwi va njə́ hankyə mbweghe vəcəa. 18Ba Yesu gə sha hyá nee, "Balə yə dəwa kəlama sənata wsi mə vəcə-ra ná? Vá sənata yə ndangə mə́ nee, wsi shə ba mdi ɗahwi, a ba mbərətə mdi ka mdi bikyi wə huri? 19Təmburi má wsi kə mdi ɗahwi, ka dzəgwa njə kwa mni mdi wə; dzəgwa kwa bisi li njə, nda ntəkəntə mdi dzətə ka!" əkwə. (Wuri Yesu kə ncətə tə nkwaa nee, zaka mbwara wsha kə zəmə ná, ndaka zəmə mdi.) 20Ba Yesu gə nee, "Se wsi kə səmə kwa mni mdi, tsá kə fə mdi ka mdi bikyi; 21təmburi səmə kwa mni mdi tlagwa zaka mbwara zəzi ntimye, nda mnə mdi njə tá mələ wsha ntintimye—kala yə mələ wsha sasəwe, lə ghəli, lə pətlə nkwa, lə nyə səri, 22lə ɗagwa tá wsi mdi lə zərəwsha, lə mələ zaka mbwara wsha ntintimye lə wsha má hitəgwa, lə nggutə nkwa, lə shíshi ba dlya, lə wshəntə nkwa, lə ɓwa ghi, ba mələ wsha bata tə́ Hyalatəmwə. 23Zaka mbwara wsha ntintimye ngyi paɗə ná, səmə kwa mni mdi tlagwa hyá, nda ndza mdi ka mdi bikyi," əkwə Yesu sha hyá. 24Ba Yesu tlagwa tə nkwa shə, a li dzəgwa hyə ká Sur ba Saida. Má kwaɓa ná, ba njə li jakə wuntə ya, a njigwe. Kə "i njə ba mbəlyi sənata səkə-njə tə nkwa shə wə; a kandə njə njigwe tə mbwə má mbəlyi sənata wə. 25Təkwashə-təkwashə ná, ba wuntə malə kə fatə habarə səkə-njəa səkə tá njə́, tsá kə hyala ɗa wzha-ranjə tá ghi. Ba njə gəliɓyi tə kəma ra Yesu, 26a mpərəshə pəla; kwə njə na, "Titihwə na rá, dləntə rá hyala tá ghi wzha-tara!" əkwə. Maləa ná, wzha rə ká Yahuda njə wə; wzha rə ká kyə njə, tsá kə shika pəlyə Finikiya tə hyə ká Siriya. 27Təmburi tsətsə, ba Yesu gə sha njə́ nee, "Tafəna, buhəshə nggwasə hankyə mbəlyi hataba lə wsi kə zəmə; təmburi vá hitəgwa ba mbəlyi kələtə wsi kə zəmə nggwasə, a lantə tə́ kə́lyə́ wə," əkwə. 28Ba maləa gə nee, "Handa-ranga, Tlamda; a má dəwa nə, má ɗafa kə ngungushintəgwa tə ka va nggwasə kə ɗahwi ná, ka zəmə kə́lyə́ huri?" əkwə. 29Ba Yesu gə nee, "Vəcə kə na gətəa nə, malə nə, handanda jiri; təmburi vəcə-nga tsa, yira dləntə hyala tá wzha-ranga! Mayi dzəgə ya; 'kulingə' kwə wzha-ranga shə!" əkwə. 30Má nda zhinikəgwa maləa dzəgə ya ná, məhya wzha-ranjəa tə dlə; wuri hyala kə hwə tá ghi-njə! 31Ba Yesu tlagwa tə hyə ká Sur, a zəlitə hunkwa kə jalyi mə Saida; ba njə li jilyə mə Dikafolis, hyə ndza mələmi mungə tə, nda dzəgwa mnyə tsadi ká Galili njə. 32Má tə nkwa shə, ba wuntyi mbəlyi kələkə wuntə mdi midəngi səkə tə́ Yesu; ba hyá gədyi Yesu nee, "Titihwə na yə́, fəyə pəla-ranga mbweghe-njə, təmburi ba njə fatə vəcə, a gə vəcə," əkwə. 33Ba Yesu tsəshə mdie tə pəla, a li jalyi wuntə bəla lə, ɓwaɓwagə-rahya; ba njə kətə fala lihyi pəla-ranjə kwa tləmə mdie, ba ntiviyi ndigulyi tə pəla-ranjə, a ba fata anyə mdie lə. 34Ba Yesu latə kəma tamwə: "Mmm," əkwə njə lə nggələvi, ba gə lə vəcə-hya nee,|i "Iffata!"|d (nee, "Mnəntəgwa!") əkwə sha mdie. 35Lyanggə tləmə mdie mnəntəgwa, ndaka fá vəcə təkwashə-təkwashə; a tsalawwə nggurədlə-njə, acə njə tə gə vəcə ntar, ntarrə! 36Ba Yesu "yəmə mbəlyi tə nkwa shə mənə nee, "Wá gərəshə yə tə́ mdi wə!" əkwə. A má vi kə njə "yəmə mbəlyi ná, venkwashə dzəgə hyá mtsəhə gə wsi kə njə mələtə. 37Zaka mbwara mbəlyi kə fatə wsi kə mələtəgwaa ná, ba hyá ghiri və kashasha, a gə nee, "Dandərəa mələ zaka mbwara wsha njə paɗə! Balə yə midəngi mələ njə ka fá vəcə, ndaka gə vəcə ntar, ntarrə!" əkwə hyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\