Markus 8

1Hyata hya batlyə mwa ná, ba mbəlyi kúkulə zhini səkə tsənitəgwa tá Yesu. Má vi kə wsi kə zəmə-hya kəri, ba Yesu kata mbəlyi kə zəli njə́, a gə sha hyá nee, 2"Hwi ɗa rá tá mbəlyi ngyi, təmburi makənə hya-rahya tə nkwaa tá myi ndzaranjəa, a wuri wsi kə zəmə-hya kə kəri paɗə. 3Má ba rá mnəntə hyá li lə má, wuntyi dzəgə mtə va má kwa hunkwa, təmburi tityi nkwa-hya," əkwə. 4Ba mbəlyi kə zəli njə́ ngyi gə sha njə́ nee, "A kəma vəkə wsi kə zəmə myi tə nkwaa mə gambaa, tsá tsəramə buhəshə mbəlyi ngyi ri?" əkwə. 5"Tsəma ɗafa kə ncini va yə ri?" əkwə Yesu. "Səmi ɗafa mburəfungə kalə," əkwə hyá. 6Ba Yesu gə sha mbəlyi, a hyá njigwe məndzə tə ka paɗə. Ba njə kələtə səmi ɗafa mburəfungə tsa, a ba "usa Hyalatəmwə; ba njə wtləwtləlyə ɗafaa, a nggərəkə tə́ mbəlyi kə zəli njə́, a hyá ntəntəkərəshə tə́ mbəlyi kúkulə məndzə ngyi. Ba hyá ntəntəkaralyə tə́ mbəlyie hyi paɗə. 7Kələpə dabatlyəa vyakkwə, tsá va hyá mwa dəwa, ba Yesu "usa Hyalatəmwə səkwa təmburi; ba njə gə sha mbəlyi kə zəli njə́, a hyá ntəkərəshə tə́ mbəlyi dəwa. 8Wamara mdi ná, ba zəmə ɗafaa, ba buhə və! Má məngushingushi ɗafa kə ncini va mbəlyi ná, kwacike mburəfungə mbəlyi wsətə nkyar, nkyarrə. 9Mbəlyi kə ɗahwi ɗafaa mwa, kə mələtə dəbuwi fwarə hyá. 10Má vi kə Yesu mnəntə mbəlyi ngyi li ná, ba njə dzəgwa kwambawali lə mbəlyi kə zəli njə́, a li dzəgə hyə ká Dalmanuta. 11Ba wuntyi ká Farisi səkə tá Yesu tazhe dzarə njə́ lə vəcə ka tsə́. Acə hyá mə nggərə ghəpi lə Yesu: "Mələtə yə́ wsi kwatsəka, tsá kə ncətə nee, ndana dənama ra Hyalatəmwə tsá va na handanda," əkwə hyá sha njə́. 12Ba Yesu nggələvi məmni-məmni va vəcə-hya tsa, ba gə nee, "Təmburi waá nda səkə yə mbəlyi fangyi "i akə, se yə nata wsi kwatsəka ri? Yira gə sha yə handa, wsi kwatsəka shə a mbəlyi ncə yə mbəlyi fangyi wə!" əkwə Yesu, 13ba hwə hwə-ranjə tá hyá. Ba njə zhinikəgwa dzəgwa kwambawali, a li jilyə wuntə bəla ra mbwi tsadi, hyá lə mbəlyi kə zəli njə́. 14Má kwa kwambawalie hyá ná, tsa"a kwə mbəlyi kə zəli njə́ ná, buredyi kutə tsá va hyá kalə; wuri hyá kə zahata pá wuntyi. 15Ba Yesu gə sha hyá nee, "Á yə ya ghi-yə va yisəti ká Farisi lə nga Hirudus," əkwə. 16Ba mbəlyi kə zəli njə́ ngyi gə sha ghi-hya nee, "Njə́ gətə vəcəa va má ra buredyi va myi náa?" əkwə. 17Yesu mwa, wuri kə sənata vəcə kə hyá gə sha ghi-hya tsa, a ba gə nee, "Təmburi waá fashə nda gə yə nee, 'Va má ra buredyi va myi nda gə njə tsə́ náa?' əkwə yə ri? Vá nakə yə sənata dənama-tara huri? Midəngi yə ná? 18Ntsə tə yə ka nə nkwaw? A tləmə va yə kə fá vəcəw? 19Vá zəzitə yə lə səmi ɗafa mcifə kə rá buhəshə mbəlyi dəbuwi mcifə lə tsa huri? A kwacike nkunyi mbəlyi wsətə, məngushingushi ɗafa shə ri?" "Kwacike mungə-ɓwagəghitə," əkwə hyá. 20"A karə səmi ɗafa mburəfungə kə rá buhəshə mbəlyi dəbuwi fwarə lə tsa, kwacike nkunyi mbəlyi wsətə, məngushingushi ɗafa shə ri?" "Kwacike mburəfungə," əkwə hyá. 21"A vá nakə yə sənata ndza ra dənama va rá huri?" əkwə Yesu sha hyá. 22Má vi kə hyá səkə Baitsaida, ba wuntyi mbəlyi səkə lə wuntə mdi ghuli tə́ Yesu, ba gə sha njə́ nee, "Titihwə na yə́, fata njə́ lə pəla-ranga, a njə nə nkwa," əkwə. 23Ba Yesu tsəshə mdie tə pəla, ba təɓəkə njə́ jilyə mbwi mələmi; ba njə ntivitə ndigulyi tə ntsə mdie, a ba fətə pəla tə ntsə-njə shə, a gə sha njə́ nee, "Á na nata nkwa ndzaranjəa ná?" əkwə. 24Wurəɗɗyə kwə mdie nənə nkwa; "Tə nənə mbəlyi rá tə ntahə, a kapara fwə nə hyá rá zəməri-zəməri," əkwə njə. 25Ba Yesu zhini dəpətə pəla tə ntsə mdie kwá ɓwagə mwa. Má tə kwá ɓwagəa ná, ba mdie ncincikatə ntsə, a nə nkwa lə; wanggə ntsə-njə mnə—ndaka nə wamara wsi njə! 26Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Wá zhini na jalyi kwa mələmie ndzaranjəa wə; mayi dzəgə ya-nga," əkwə. 27Ba Yesu tlagwa tə nkwa shə lə mbəlyi kə zəli njə́, a li dzəmə mələmi tə hyə ká Kaisariya Filibi. Má tə dzəmə hyá ná, ba Yesu yiwi va hyá nee, "Karə nə, waá kwə mbəlyi sha ka rá ri?" əkwə. 28Ba hyá gə nee, "Yohana mdi kə mələ batizəma na, kwə wuntyi mbəlyi; má kwə wuntyi, Iliya na; má kwə wuntyi mwa, wuntə mə zakuri hyi kə gə vəcə Hyalatəmwə zamə tá shi, awar," əkwə hyá. 29"Karə yə kwa ngayə nə, waá kwə yə sha ka rá ri?" əkwə Yesu sha hyá. "Na nə, Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə na!" əkwə Bitrus. 30Ba Yesu "yəmə mbəlyi kə zəli njə́ nee, washə hyá gərəshə tə́ mdi wə. 31Má tsəshə tə venkwashə ná, ba Yesu gərəshə tə́ mbəlyi kə zəli njə́ nee, "Zəgwi ra Za dzəgə sa bwanyə dabwaa; təmburi mbəlyi kukulə ká Yahuda, lə mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka, ba mala-mala kə sənata wada ra Musa—kə́rəpi-hya dzəgə dlənata njə́, a pətləshə njə́; a má tə kwá makənə hya-ranjə kwa kúlə, njə dzəgə tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə!" əkwə njə sha hyá. 32Lə məhələ-njə və́ njə gə vəcəa tə́ hyá tə gambala, kəlama mbushə va hyá. Ba Bitrus kata njə́ vari bəla, ba tsaramə mə mnyə tə́ njə́ nee, "Wá gə vəcə va naa na wə!" əkwə. 33Fatə kə Yesu fatə vəcə Bitrus tsa, ba njə mbəralyə kəma-ranjə səkə kwa tá mbəlyi kə zəli njə́, a ba ɗa Bitrus nee, "Hwə tá rá, Shatari! Zəzi-nga ngyi ki, zəzi mbəlyi ka nga wdunya; má zəzi Hyalatəmwə, vá sənata na wə," əkwə. 34Ba Yesu kata mbəlyi kə zəli njə́ lə wuntyi mbəlyi tə nkwa shə paɗə, ba gə sha hyá nee, "Má wamara mdi kə "i zəli rá nə, ba mdi shə lantə ghi tá ghi-njə, a ba ɗatə yə tá mtə səkwa təmburi rá, nda səkə njə səkə zəli rá. 35Təmburi má wamara mdi kə "i ya mkyə-njə vashə njə mtə səkwa təmburi rá, mdi shə dzəgə ndafə tə mkyə-njə; a má mdi kə ɗatə yə tá mtə səkwa təmburi rá ba vəcə-ra, njə dzəgə tlayi mkyə ndangə. 36Má ba mdi tlayi zaka wsha kwa wdunya paɗə, a má mkyə-njə mwa, wuri kə za səkwa tə ná, waá rəba mə ri? 37Wsi shə ndangə kwa wdunya tsəramə mdi mbərəshə mkyə-njə tə, na njə kə za ná? 38"Má mdi kə həwə zhərəshə va rá ba va wsi ndza rá tətəkə tə́ mbəlyi, va nga ntsə mbəlyi fangyi ntintimye hwi kə dlənata Hyalatəmwə nə, mdi shə tsá dzəgə həwə zhərəshə tə́ Zəgwi ra Za və dəwa, na njə kə dzəgə səkə lə kulə kambi Ta-ranjə, nkyahə lə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə səkwa məɓa tamwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\