Markus 9

1"Jiri, yira gə sha yə mwa, wuntyi mbəlyi tsá shə mə yə tə nkwaa ndzaranjəa, tsá ndza njə nee, ka mtə hyá hataba nda səkə hyá nata səkə zəmə mbəgə Hyalatəmwə lə dənama wə," əkwə Yesu sha hyá. 2Má kətərəmbwe hya nkwangə ná, ba Yesu kata Bitrus ba Yakubu hyá lə Yohana, a ba li lə hyá dzəmə wuntə mwə dawhyee, waləka hyá kalə. Má məɓa ná, ba pa ra Yesu mbərə kwa ntsə-hya; 3lə"use-ranjə mwa ná, ba mbərə ɓyanggə wanggə—tsá ndza njə nee, mdi shə tsəramə yaɓəntə lə"use kala tsa shə kwa wdunya lə ɓya wə. 4Tsa"a kwə hyá nə nkwa ná, na Iliya tsa hyá lə Musa tə ɓwa vəcə lə Yesu; 5ba nggadləni tsəshə hyá dabwaa. Ba Bitrus gə sha Yesu nee, "Mala, dandərəa ndza-ramyi tə nkwaa! Yə́ mələ yə gəlike makənə—patlə tazhe na, patlə nga Musa, ba nga Iliya dəwa," əkwə njə, təmburi vá sənata wsi kə gə njə wə. 7Má tə nkwa shə ná, hələkəkəkkə kulyaɓa səkə nkələshə nkwa tá hyá lə shinankwə zərəppi. Má shilyə mə kulyaɓa tsa ná, ba vəcə gəgwa nee, "Njə́a Zəgwi-tara kə rá "intə kashasha! Nka wa tləmə tá vəcə-njə!" əkwə. 8Wurəɗyə-wurəɗyə kwə yə Bitrus nənə nkwa, wuntə mdi shə təɓa wə—se waləka Yesu kutəra-ranjə; wuri yə Musa hyá lə Iliya kə li. 9Má vi ndza hyá tə səkwa mə mwəa ná, ba Yesu "yəmə hyá nee, "Washə yə gərəshə wsi kə yə nata tsa tə́ mdi wə; se mbəlyi tlanətə Zəgwi ra Za lə mkyə səmə kwa kúlə hataba," əkwə njə. 10"Yaw," əkwə hyá; a má kwalyə ghi-hya ná, acə hyá tə gə vəcə nee, "Waá tsəli vəcə kə njə gəa, se mbəlyi tlanətə njə́ səmə kwa kúlə, əkwəa ri?" 11Ba hyá yiwi va Yesu nee, "Təmburi waá nda gə mala-mala kə sənata wada ra Musa nee, se Iliya səkə hataba, kwə hyá ri?" əkwə. 12Ba Yesu gə nee, "Handanda Iliya dzəgə səkə tsəmi, a njə hyi zaka wsha paɗə. A má mwa, wuri kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, mbəlyi dzəgə wshəntə Zəgwi ra Za, a njə dzəgə sa bwanyə dabwaa; təmburi waá nda ɗafətəgwa njə tsətsə ri? 13Jiri, yira gə sha yə, wuri Iliya kə səkə! Má mbəlyi mwa, ba mələrətə zaka mbwara wsha ntintimye kə ghi-hya "i tə́ njə́, kala tsá kə mbəlyi ɗafətə mbweghe-njə zamə," əkwə njə sha hyá. 14Má nda səkwa hyá mə mwəa ná, kúkulə mbəlyi kə tsənitəgwa tá wuntyi mbəlyi kə zəli má dzəmə mwəa. Má wuntyi mala-mala kə sənata wada ra Musa ná, tə nggərə ghəpi hyá lə mbəlyi kə zəli Yesu ngyi. 15Má vi kə mbəlyi kúkulə ngyi nata Yesu ná, ba hyá gə nee, "Yawaa, na wa Yesu kə səkə!" əkwə; ba hyá tlagwa kə́rəpi lə huhwə dzəgə tá njə́. "Samə lə səkə! Samə lə səkə!" əkwə hyá sha njə́. 16Ba Yesu yiwi va mbəlyi kə zəli njə́ ngyi nee, "Waá wsi nggərə ghəpi yə tə lə mala ngyi ri?" əkwə. 17Ba wuntə mdi mə mbəlyie hyi gə sha Yesu nee, "Mala, yira kələkə zəgwi-tara səkə tə́ na, təmburi hyala ɗa njə́ tá ghi—kandə njə gətə vəcə wə. 18Má hyala tsa mwa, ndaka latə njə́ tə ka gurappə, a fəyə njə́ ntsanggi, tsəkuffə lə pwə tá mnyə; ba njə mpurə tlənə-njə. Ba rá gədyi va mbəlyi kə zəli na, a hyá dləntə hyala tsa tá njə́, a ndyarə hyá və," əkwə ta ra zəgwie. 19Ba Yesu gə sha hyá nee, "Yə mbəlyi má mbərəsa handa! Yira sa bwanyə va yə; tsəma mələ rá lə yə nda ndza yə mbərəsa ndangə, kwə yə ri, mbəlyi-ra? Nggə rá wa zəgwi shə shalyi," əkwə. 20Ba hyá kələrəkə zəgwi shə shalyi tə́ Yesu. Nata kə hyala tsa nata Yesu mwa, hawuliwulli njə kətə zəgwie tá ghi, a latə tə ka ɓəra"a, a tətaɓəligwa zəgwie tə ka, tsəkuffə lə pwə tá mnyə. 21Ba Yesu yiwi va ta ra zəgwie, "Tsəma vi atərə ɗa njə́ wsie ri?" əkwə. "Tsəshə ala ndza-ranjə ka zəgwi dabatlyəa," əkwə ta ra zəgwie. 22"Kúkulə zhigi hyalaa la njə́ dzəmə ghwi ba dzəgwa yemyi tazhe pətlə njə́. "Usa, titihwə na rá; zhihwi tá yə́ ba na vweta yə́, ndərə á na tə́," əkwə. 23Ba Yesu gə nee, "Tsəma səkə na gə, 'ndərə á na tə́,' əkwə na ri? Zaka mbwara wsha nə, kasəkayə tə́ mdi lə mbərəsa! A mbərəsa va na ná?" əkwə sha njə́. 24"Lə mbərəsa rá! A má mbərəsa-taraa ná, kúkulə wə, kambi wə; vweta rá!" əkwə ta ra zəgwie. 25Má vi kə Yesu nata nee, tə səkə mbəlyi lə huhwə kúkulə tazhe nə wsi ndza mələgwa ná, ba njə ɗa hyala kə mbərətə zəgwie ka bata tsa nee, "Wshakatahə, hyala! Hwə tá ghi zəgwie! Wá zhini na ɗa njə́ batə wavi mwa wə!" əkwə. 26Ba hyala tsa ɗatə wá mənə, ba zhini kətə zəgwie, a latə tə ka gurəvvyə, nda səkə njə hwə tá ghi zəgwie. Má zəgwi tə ka va zhige ra hyala tsa hwə tá ghi-njə tsa ná, zərədəla"a, kala mdi kə mtə-mtə; təkə ghi mbəlyi ná, wuri njə kə mtə. 27Ba Yesu tsəshə njə́ tə pəla, ba zəgwie tlagwa! 28Má vi kə Yesu li jakə ya, hyá lə mbəlyi kə zəli njə́, ba hyá yiwi va njə́ cacika nee, "Təmburi waá nda ndəma yə́ dləntə hyala tsa ɓayə ri?" əkwə. 29Ba Yesu gə sha hyá nee, "Má tsəli hyala tsa nə, se lə adəwa ndza mdi dləntə njə́ tá mdi kalə—lə wuntə wsi wə," əkwə. 30Má vi kə hyá tlagwa tə nkwa shə mənə, ba Yesu zəlitə hunkwa kə jilyə mə Galili; vá "i njə ba mbəlyi sənata nkwa ndza njə tə wə, 31təmburi tə tətəkə wsha njə tə́ mbəlyi kə zəli njə́ venkwashə. Kwə njə na sha hyá, "Mbəlyi dzəgə tsə́ Zəgwi ra Za, a fə tə pəla tə́ mbəlyi, a hyá dzəgə pətlə njə́; a má tə kwá makənə hya-ranjə kwa kúlə ná, njə dzəgə tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə!" əkwə. 32Má mbəlyi kə zəli Yesu mwa ná, vá sənata wsi mə vəcəa hyá wə; a tə ɗa hyá nggadləni va yiwi. 33Má vi kə hyá səkə Kafarnahum, a ba jakə ya, ba Yesu yiwi va mbəlyi kə zəli njə́ ngyi nee, "Waá wsi nggərə ghəpi yə tə ɓayə kwa nkwa ri?" əkwə. 34Divvi hyá kəlama zhini; təmburi wsi kə hyá nggərə ghəpi təa ná, njə́ nee, "Waá mdi kulə mə myi ri?" əkwə. 35Má vi kə Yesu njigwe məndzə ná, ba njə kata hyá mungə-ɓwagəghitə tsa, a ba gə sha hyá nee, "Wamara mdi kə "i ba njə njigwe ka mdi kulə tə kəma, se njə́ wtəntə ghi-njə, a njigwe kala zəgwi rə ya kə mələ tlə́nə tə́ mbəlyi paɗə," əkwə. 36Ba njə kakə wuntə zəgwi dabatlyəa, ba tlətəyi tə kəma-rahya; ba njə məkivə zəgwie kwa gwa-ranjə, a gə nee, 37"Wamara mdi kə kə́lə zəgwi kala tsa lə hwi kutə səkwa təmburi rá, wuri mdi shə kə kə́lə rá dəwa. Má mdi kə kə́lə rá mwa, waləka rá tsá kə njə kə́lə kalə wə; balə Mdi kə mnəkə rá səkə kə́lə njə dəwa," əkwə Yesu sha hyá. 38Ba Yohana gə sha njə́ nee, "Mala, wuri yə́ kə nata wuntə mdi, a njə dləntə hyala tá mbəlyi lə barəka ra tli-nga; ba yə́ gə sha njə́ nee, 'Wá mələ na tsətsə wə!' əkwə yə́, təmburi mə myi njə wə," əkwə. 39Ba Yesu gə sha hyá nee, "Wá nka njə́ yə wə; təmburi má mdi kə mələ wsi kwatsəka lə tli-ra, ka dzəgə njə wshəntə rá wə. 40Təmburi wamara mdi kama ka dawa-ramyi nə, tá myi njə. 41Yira gə sha yə mwa, wamara mdi kə nggə yə mandara yemyi kə sa səkwa təmburi ndza-rayə ka nga Kristi, ka dzəgə njə ndyarə va tlayi nəbwa wə. 42"Má wamara mdi kə mələ wsi ndza fəmə nggwasə bəbatlyə kə mbərəsa lə rá ngyi mə mələ bikyi nə, kuji-ma tsá kə mbəlyi mpurala vəna dabwaa kwa wulyə-njə, a latə mdi shə tá kure ra tsadi! 43Má ba pəla-ranga "i fə na dzəmə mələ bikyi, tlantə pəla shə! Kuji-ma dzəgə na tlayi mkyə má kəri lə pəla kutə, nggwarə tə́ dzəgə mbəlyi la na mə ghwi ndəma ɓatləshəgwa lə pəla ɓwagə. (( 44Má nkwa shə ná, ka kəri bwanyə-njə wə; má ghwi məɓa mwa ná, ka mtə wə.)) 45Má ba səra-ranga "i fə na dzəmə mələ bikyi, tlantə səra shə! Kuji-ma dzəgə na tlayi mkyə má kəri ka gawde, nggwarə tə́ dzəgə mbəlyi la na mə ghwi lə səra ɓwagə. (( 46Má nkwa shə ná, ka kəri bwanyə-njə wə; má ghwi məɓa mwa ná, ka mtə wə.)) 47Ma ba ntsə-nga "i mnə na tá mələ bikyi mwa, kwaɗəntə ntsə shə! Kuji-ma dzəgə na dzəmə mbəgə Hyalatəmwə lə ntsə kutə, nggwarə tə́ dzəgə mbəlyi la na mə ghwi lə ntsə ɓwagə. 48Má nkwa shə ná, ka kəri bwanyə-njə wə; má ghwi məɓa mwa ná, ka mtə wə. 49Təmburi lə ghwi dzəgə Hyalatəmwə dzarə wamara mdi. 50"Má mnə nə, dazərəa njə; a má kə hwə ndyangə-njə ki, wsi shə ba zhini fəyə mə́lə mə njə́ wə. Má yə ki, njiwegwa kala mnə mə ɗalyi tə́ mbəlyi; ba yə njigwe lə zəzərə lə kwavati-yə," əkwə Yesu sha hyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\