Matta 1

1Na wɗagwa ra tli shi hyi Yesu Kristi, Shi ra Dawuda tsa. Dawuda mwa, shi ra Ibrahim njə. 2Ibrahim yeki Ishaku; Ishaku yeki Yakubu; Yakubu yeki Yahuda lə nggwasama hyi-njə; 3Yahuda yeki Farisa ba Zaraha (mama ra nggwasə ɓwagə ngyi mwa ná, Tamara); Farisa mdi kə yeki Hasaruna; Hasaruna yeki Arama; 4Arama yeki Aminadabu; Aminadabu yeki Nahashuna; Nahashuna yeki Salmuna; 5Salmuna yeki Bu"azu (má mama ra Bu"azu ná, Rahaba); Bu"azu yeki Obida (má mama ra Obida ná, Ra"uta); Obida yeki Yassa; 6Yassa yeki Dawuda, mdi kə ɗahwi mbəgə ká Isra"ila zamə. Dawuda yeki Sulaimanu (tsá ndza njə nee, malə Uriya ma-ranjə); 7Sulaimanu yeki Rahabama; Rahabama yeki Abiya; Abiya yeki Asa; 8Asa yeki Yahushafata; Yahushafata yeki Yuramu; Yuramu yeki Uzaya; 9Uzaya yeki Yutamu; Yutamu yeki Ahazu; Ahazu yeki Hizikiya; 10Hizikiya yeki Manassa; Manassa yeki Amos; Amos yeki Yushiya; 11Yushiya yeki Yakunya ba nggwasama hyi-njə, vi kə mbəlyi wsətə ká Isra"ila jilyə Babila ka mava. 12Má vi kə mbəlyi wsəkə hyá jilyə Babila tsa, ba Yakunya yeki Sha"altilu; Sha"altilu yeki Zarubabila; 13Zarubabila yeki Abihudu; Abihudu yeki Aliyakimu; Aliyakimu yeki Azuru; 14Azuru yeki Saduku; Saduku yeki Akimu; Akimu yeki Aliyudu; 15Aliyudu yeki Ali"azaru; Ali"azaru yeki Matanu; Matanu yeki Yakubu; 16Yakubu yeki Yusufu, za Maryamu; Maryamu mwa, njə́ mama ra Yesu ndza mbəlyi ka Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə. 17Má tsəshə tə Ibrahim dzəgə tá vi zamanə Dawuda ná, mungə-fwarəghitə bwata ra shi; má tsəshə tə Dawuda dzəgə tá vi zamanə kə mbəlyi wsətə ká Isra"ila jilyə Babila ka mava, mungə-fwarəghitə bwata ra shi; má tsəshə tə vi kə hyá jilyə Babila dzəgə tá vi zamanə Kristi mwa, mungə-fwarəghitə bwata ra shi. 18Na hunkwa kə Yesu Kristi yekigwa tsa tə. Ba Yusufu zhela Maryamu kwa wa; má səfə hyá má nakə mushəgwa ná, ba Maryamu kələvə hwi səkə va Mambəli Hyalatəmwə. 19Má vi kə Yusufu nata nee, lə hwi Maryamu, ba mni-njə ɗantəgwa, təmburi mdi lə jiri njə; a vá "i njə ba njə mələrətə wsi həwə tə́ Maryamu kwa ntsə mbəlyi wə. Təmburi tsətsə, ba njə "i dlənata Maryamu cacika. 20A má vi ndza Yusufu tə zəzi wsha ngyi kwa mni-njə ná, ba mdi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə səkə gərətə vəcə tə́ njə́ lə shikwə nee, "Yusufu shi ra Dawuda, washə na nggadləni va mwə́ malə-nga wə; təmburi má zəgwi kwa hwi-njə tsa nə, səkə va mdi wə—səkə va Mambəli Hyalatəmwə! 21Njə dzəgə ye zəgwi rə kə za, a na dzəgə karashə tli Yesu, təmburi njə́ mdi kə dzəgə mbə mbəlyi-njə va bikyi-hya," əkwə. 22Wsha ngyi mələtəgwa paɗə mwa tazhe ba vəcə kə Tlamda gətə səkə kə zakuri-njə zamə njigwe jiri—tsá kə gə nee, 23"Na njə́a mənə, wuntə digəlyi dzəgə kə́lə hwi, a njə dzəgə ye zəgwi rə kə za, a mbəlyi dzəgə ka zəgwi tsa Immanu"el." ("Immanu"el" tsa ná, njə́ nee, "tá myi Hyalatəmwə," əkwə.) 24Má vi kə Yusufu tlagwa tá hya tsa ná, ba njə mələtə wsi kə mdi kə mnə Tlamda tsa gərətə, a ba mushə Maryamu; 25a má Yusufu mwa ná, ala njə ɗahwi malə lə Maryamu nda səkə njə yeki zəgwi tsa wə. Má vi kə Maryamu yeki zəgwi tsa mənə, ba Yusufu karatə tli Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\