Matta 10

1Ba Yesu kakə mbəlyi kə zəli njə́ mungə-ɓwagəghitə tsa, ba nggərəkə dənama tə́ hyá tazhe dləntə hyala tá mbəlyi, ba tazhe mbə paɗə mbəlyi má kulingə va shiligi dadamə kə ɗa hyá. 2Na tli mbəlyi kə mnə Yesu mungə-ɓwagəghitə ngyi tsa: tsá tsəmi, Siman (tsá ndza mbəlyi ka lə Bitrus) hyá lə dagwama-ranjə Andarawas; Yakubu hyá lə dagwama-ranjə Yohana, nggwasə Zabadi; 3Filibus hyá lə Bartalamawas; Toma hyá lə Matta, mdi kə tsəni budi; Yakubu Alfayas hyá lə Tadawas; 4ba Siman Midala hyá lə Yahuda Iskariyoti, mdi kə pahwi Yesu. 5Mbəlyi mungə-ɓwagəghitə ngyi tsá kə Yesu mnəkə hyá; ba njə gə sha hyá nee, "Washə yə dzəgə mələmi ká kyə lə nga ká Samariya wə; 6waləka tá mbəlyi kə za-za mə ká Isra"ila dzəgə yə kalə. 7Má tə li yə ná, gə wa vəcə Hyalatəmwə tə́ mbəlyi, ba yə gə sha hyá nee, 'Wuri vi kə dzəkitəgwa, a Hyalatəmwə dzəgə səkə zəmə mbəgə-njə!' əkwə yə. 8Mbə́tə wa mbəlyi má kulingə lə mbəlyi ndza dərəne tə; mbəlyi kə mtə, mbə́tə wa hyá lə mkyə; dləntə wa hyala mwa tá mbəlyi kə hyala ɗa. Kala tsá kə yə tlayi fashə, nggərəkə wa tə́ mbəlyi fashə dəwa, kəlama kə́lə wsi va hyá. 9"Washə yə kə́lə wsi a li lə mwa, a yə ndza lie ntahəa wə. Wá kə́lə "u"wi kwa jiba-rayə yə, 10lə kwari kə kə́lə wsha wə; wá kə́lə ɗancikə ɓwagə yə, lə tsahwa ba dəla wə; təmburi 'má mdi kə mələ tlə́nə, kə hyi-hyi ba mbəlyi ɗaravə wsi tə zherə tlə́nə-njə.' 11"Má ba yə dzəgə mələmi ná, vətə wa mdi lə məhələ ndza kə́lə yə lə hwi kutə, a ɗatə yə məntiɓə; hankyə ya mdi shə ndza yə nda səkə yə hwə tə mələmi shə. 12Má ndza yə jakə ya mdi mwa, 'Á Hyalatəmwə nggərəkə barəka tə́ mbəlyi hankyə yaa,' əkwə yə sha mbəlyi hankyə nda jakə yə. 13Má kə kə́lə yə mbəlyi hankyə ya shə lə hwi kutə, á barəka ra Hyalatəmwə ndza hankyə nkwa shə handa; a má ba hyá dlənata yə, hwə wa lə barəka ra Hyalatəmwə va yə tsa. 14Má mbəlyi kə dlənata yə, a kə́lyə kə nka tləmə tá vəcə-yə ná, tsətsantə wa bəribəri tə səra-rayə tá hyá, ba yə hwə hwə-rayə tá ya-hya lə mələmi-hya. 15Jiri, yira gə sha yə mwa, má vəcirəvi kə Hyalatəmwə dzəgə gə kita, zhihwi-ma njə dzəgə zhihwi tá ká Saduma lə ká Gamurata "yagarə zamə, tə́ dzəgə njə zhihwi tá mbəlyi kə dlənata yə ngyi! 16"Na njə́a, na rá kə mnəkə yə kala təmə kə mnəkəgwa dzəgə tá makwagula; təmburi tsətsə, njiwegwa kə ntsəntsəkulə kala shishi, a ba yə njigwe ka masələmi kala təmə. 17Á yə ya ghi-yə va mbəlyi! Təmburi hyá dzəgə tsə́ yə, a kə́lə yə dzəgə mpya kita; hyá dzəgə nkənkə yə mwa kwa mpya adəwa-rahya. 18Mbəlyi dzəgə ntinti yə dzəgwa kəma ra nggwaməna lə ká mbəmbəgə səkwa təmburi rá—tazhe ba yə gə vəcə-yə mbweghe-ra kwa kəma-rahya ba kwa kəma ra ká kyə. 19Má ba mbəlyi tsəshə yə dzəgwa kəma-rahya, wá nggadləni yə, a zəzi wsi dzəgə yə gə wə; təmburi Hyalatəmwə dzəgə nggə yə wsi gə yə venkwashə. 20Má vəcə dzəgə yə gə tsa ná, vəcə rə ghi-yə wə; səkə va Mambəli Hyalatəmwə Ta-rayə kə gə vəcə lə mnyə-yə. 21"Má venkwashə, mbəlyi dzəgə tsə́ nggwasama-rahya, a pətləshə hyá; tsətsə mwa dzəgə ta mələ lə nggwasə-hya. Má nggwasə mwa ná, hyá dzəgə ɗa mbəlyi kukulə-hya kə yeki hyá, a ba gə sha mbəlyi nee, 'Pətləshə wa hyá!' əkwə. 22Paɗə mbəlyi dzəgə "imye yə səkwa təmburi rá. Má mdi kə səsəwihwi zaka mbwara bwanyə ngyi paɗə rapə tə vi dzəgə njə mtə ná, njə dzəgə tlayi mkyə má kəri! 23Má ba mbəlyi ɗa yə tə wuntə mələmi, mbə́lə wa dzəgə wuntə tə kəma-rayə. Yira gə sha yə jiri, kandə yə ngitə zaka mbwara mələmi ká Isra"ila lə gə vəcə Hyalatəmwə nda səkə Zəgwi ra Za dzəgə səkə wə. 24"Vá mdashə mala-ranjə zəgwi makaranta wə; mava mwa dəwa ná, vá mdashə tlamda-njə njə wə. 25Má ba zəgwi makaranta njigwe kala mala-ranjə, wuri njə lə; mava dəwa ná, má ba njə njigwe kala tlamda-njə, wuri njə lə. Má tə ka tlamda ya mbəlyi lə Balazabubwa nə, mdashə njə́a dzəgə hyá wshəntə mbəlyi hankyə ya-njə! 26"Təmburi tsətsə, washə yə nggadləni va mbəlyi wə. Wamara wsi kə mbəlyi dzəɓintə nə, njə dzəgə pahəntəgwa məghulimi; zaka wsha tə mbwə ndzaranjəa, hyá dzəgə shilyə tə ka, a mbəlyi sənata dzəgəndza. 27Má vəcə kə rá gətə yə tə mbwə, gə wa vəcə shə tə gambala; má vəcə cacika kə rá gətə yə, wahitə wa tə́ mbəlyi paɗə! 28"Washə yə nggadləni va ká pətlə nkwa wə; təmburi tlyi gwa ra mdi tsá pətlə hyá kalə—kandə hyá pətləshə mambəli mdi wə! Hyalatəmwə tsá nggadləni yə və; təmburi njə́ mdi lə dənama kə pətlə tlyi gwa ra mdi a ba zantə mambəli mdi mə ghwi. 29Ɓwagə tə kwaba pá kwaghəraɗya mbəlyi tə shikwi huri? Mandara wsha bəbatlyə ngyi, ka tsə́gwa wuntə mdi-hya kəlama lə "i Hyalatəmwə wə; sakwa-ma yə ná? 30Mandara shintyi ghi-yə nə, wuri Hyalatəmwə kə sənata mtsi-hya! 31Təmburi tsətsə, washə yə nggadləni wə; təmburi wuri yə kə mdashə kwaghəraɗya kwa ntsə Hyalatəmwə kashasha! 32"Má wamara mdi kə gə nee, 'Nga Yesu rá,' əkwə tə gambala kwa kəma ra mbəlyi ná, mdi shə tsá dzəgə rá gə sha njə́ nee, 'Ngara mdie,' əkwə rá kwa kəma ra Ta-tara məɓa tamwə. 33Má wamara mdi kə gə nee, 'Mdi kə zəli Yesu rá wə,' əkwə kwa kəma ra mbəlyi ná, mdi shə tsá dzəgə rá gə sha njə́ dəwa nee, 'Ngara mdie wə,' əkwə rá kwa kəma ra Ta-tara məɓa tamwə. 34"Washə yə zəzi nee, yira səkə wdunya tazhe pa nkwa wə. Vá səkə rá tazhe pa nkwa wə; a hwa tsá kə rá səkə lə ka ntəkə nkwa! 35Má səkwa təmburi rá ná, mbəlyi hankyə dzəgə ntəkalyəgwa: má nggwasə ná, hyá dzəgə mpa lə ta-rahya; nggwalimə dzəgə mpa lə ma-rahya dəwa; yə makwa dzəgə mpa lə ma ra za mwa dəwa. 36Má mbəlyi kə dzəgə ndza ka dawa ra mdi ndangə mə́ ná, hyá mbəlyi hankyə nkwa kutə lə mdie. 37"Má wamara mdi kə "intə ta-ranjə lə ma-ranjə mdashə rá ná, kandə mdi shə njigwe ka mdi kə zəli rá wə; má mdi kə "intə zəgwi-ranjə lə wzha-ranjə mdashə rá mwa ná, kandə njə njigwe ka mdi kə zəli rá wə. 38Má wamara mdi má ɗatə yə tá mtə səkwa təmburi rá, a ba zəli rá lə jiri wə ná, kandə mdi shə njigwe ka mdi kə zəli rá wə. 39Má mdi kə "i ya mkyə-njə vashə njə mtə səkwa tə rá, mdi shə dzəgə ndafə tə mkyə-njə tsa; a má mdi kə ɗatə yə tá mtə səkwa tə rá, njə dzəgə tlayi mkyə ndangə. 40"Má wamara mdi kə kə́lə yə lə hwi kutə, wuri mdi shə kə kə́lə rá dəwa; má mdi kə kə́lə rá mwa, wuri njə kə kə́lə Mdi kə mnəkə rá səkə dəwa. 41Má mdi kə kə́lə mdi kə gə vəcə Hyalatəmwə lə hwi kutə təmburi vəcə Hyalatəmwə ndza mdi tsa gə ná, njə dzəgə tlayi nəbwa səkə va Hyalatəmwə kala mdi kə gə vəcə Hyalatəmwə tsa; má mdi kə kə́lə mdi lə jiri təmburi jiri mdi tsa mwa ná, njə dzəgə tlayi nəbwa səkə va Hyalatəmwə kala mdi lə jiri tsa dəwa. 42Jiri, yira gə sha yə, wamara mdi kə saravə yemyi mandara tə́ mdi kwanahə mə mbəlyi kə zəli rá səkwa təmburi ndza ra mdi shə ka mdi kə zəli rá, ka dzəgə mdi kə saravə yemyie ndyarə va tlayi nəbwa wə," əkwə Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\