Matta 11

1Má vi kə Yesu kərintə gə vəcə tsa tə́ mbəlyi kə zəli njə́ mungə-ɓwagəghitə ngyi ná, ba njə hwə tə nkwa shə, a li dzəgə wuntyi mələmi tazhe tətəkərəshə wsha tə́ mbəlyi, a gə vəcə Hyalatəmwə. 2Má venkwashə, kwa furəshina Yohana mdi kə mələ batizəma. Vi kə njə fatə habarə tlə́nə və́ Yesu mələ, ba Yohana mnəkə wuntyi mbəlyi kə zəli njə́ dzəgə tá Yesu; 3ba hyá səkə gə sha Yesu nee, "Na Mdi kə mnə Hyalatəmwə kə mbəlyi ghə səkə-njə alandza tsa náa, náa yə́ ghə tsá damə ná?" əkwə. 4Ba Yesu gə nee, "Mayi wa gərətə tə́ Yohana wsha kə yə fatə ba nata nee, 5wuri ntsə ká ghuli kə mnəntəgwa, ndaka nənə nkwa hyá; ká gawde lə ká ghyaɓə, ndaka ntahə hyá; má ká dərəne, wuri dərəne-rahya kə kərintəgwa; yə midəngi mwa, ndaka fá vəcə hyá; má mbəlyi kə mtə-mtə, wuri mbəlyi kə mbə́tə hyá, a hyá ntahə lə mkyə; mbəlyi má wsi və mwa, tə gəgwa habarə ndərə tə́ hyá! 6Lə barəka mdi má mələ kanashə-kanashə kwa mni-njə tá rá," əkwə Yesu. 7Má vi kə mbəlyi kə zəli Yohana ngyi li ná, acə Yesu mə gə vəcə mbweghe Yohana tə́ mbəlyi kə tsənitəgwa kúkulə tsa nee, "Má vi kə yə li dzəmə gamba tazhe nə Yohana nə, waá wsi dzəgə yə nə, təkə ghi-yə ri—wtsi ndza sefi wghyiwghyi náa? 8Waá wsi kə yə dzəgə tá nə ndangə ri—mdi kə lambwi wsha ndəndərə náa? Má mbəlyi kə la wsha ndəndərə, mə gamba ndza hyá ná? Tə patla ra mbəgə ndza hyá huri? 9Gətə rá wa wsi və́ yə dzəgə tá nənə ndangə mə—zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə ná? Jiri, yira gə sha yə, má mdi kə yə nata mə gamba tsa, wuri kə mdashə zakuri kashasha! 10Təmburi Yohana, tsá kə Dləparamə Hyalatəmwə gə vəcə mbweghe-njə nee, 'Na mdi kə mnə-ra tsa; yira mnə njə́ tə kəma-ranga, tazhe ba njə hitə mni mbəlyi tə́ na nda səkə na,' əkwə. 11Jiri, yira gə sha yə mwa, mə paɗə mbəlyi kə yekigwa ala patəgwa ra wdunya, wuntə shə kə mdashə Yohana mdi kə mələ batizəma lə kulə wə. A mandara njə ndza dakuləa kala tsa shə, má mdi kwanahə mə paɗə mbəlyi kə dzəgə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə, wuri kə mdashə Yohana! 12Tsəshə tə vi kə Yohana səkə rapə tə vi ɓeshie, tə ɓirətigwa mbəlyi dzəmə mbəgə Hyalatəmwə, a ɗa hyá lə dzəmə kashasha ndangə. 13Təmburi má zəmə mbəgə Hyalatəmwə, wuri wada ra Musa ba zaka zakuri hyi Hyalatəmwə paɗə kə gətə vəcə mbweghe-njə alandza, nda səkə Yohana. 14Á yə mbərəsa nee, Yohana, njə́ Iliya, tsá kə vəcə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə mbweghe zhinigwa-ranjə səkə tsa ná? Jiri, yira gə sha yə, Iliya tsa njə handanda! 15Kə fatə vəcə-ra tsa yəw? 16"Karə nə, kala waá ndza ra mbəlyi fangyi ri? Kala nggwasə kə ɗa gwanti tə ka ra shikwi ndza-rahya: ba wuntə bwata-rahya gə sha wuntə bwata nee, 17'A cimyi makwa yə́ tə́ yə, a və́ yə wtsə tə́ wə; ba yə́ mbəralyə yə ka ntahuni, a və́ yə ɗa wá, a mələ "Aya, aya!" wə,' əkwə hyá lə ngungunyi. 18Təmburi má Yohana, və́ njə zəmə wsha zəzərə lə sa wsha sa-sa wə; má kwə mbəlyi sha njə́ mwa, 'Mdi tləkə!' əkwə. 19Má Zəgwi ra Za ná, ndaka zəmə wsha zəzərə njə lə sa wsha sa-sa; a má kwə hyá sha njə́ mwa, 'Mdie nə, mbərəkətyə njə! Mdi kə sa badlə! Mcə hyi-njə, mbəlyi batali lə ká tsəni budi fafashə!' əkwə. Mandara tsəma wsi kə gəgwa, jiri Hyalatəmwə dzəgə ncətəgwa səkə kə tlə́nə jiri ndza njə mələ," əkwə Yesu sha mbəlyi ngyi. 20Ba Yesu nggəmi tá mbəlyi tə mələmi və́ njə mələ wsha kwatsəka tə, təmburi má-rahya wtubyi; 21kwə njə na, "Kwatsəka tə yə dye, ká Korazinu! Nggəra"wə tə yə dye, ká Baitsaida! Má ndərəma tə hyə ká Sur ba Saida zamə mələtəgwa wsha kwatsəka kə mələtəgwa tə hyə-yə tsa nə, kə wtubyi ndza hyá camənkwa ndangə, a bəhushə gwa-rahya lə wtsəri, ba mpumpuntə hwi-hya lə kacakaca va bikyi-hya. 22Yira gə sha yə mwa, má vəcirəvi kə Hyalatəmwə dzəgə gə kita, zhihwi-ma njə dzəgə zhihwi tá hyá, tə́ dzəgə njə zhihwi tá yə! 23"Má yə ká Kafarnahum kwa ngayə nə, bwanyə tsá tə yə dəwa! Má təkə ghi-yə, yə li dzəmə tamwə; ndana mbəlyi dzəgə wdi yə dzəmə ghwi dye! Má ndərəma tə hyə ká Saduma zamə mələtəgwa wsha kwatsəka kə mələtəgwa tə hyə-yə tsa nə, səfə ká Sadumaa hyi təmwə ɓeshi mə́. 24Yira gə sha yə mwa, má vəcirəvi kə Hyalatəmwə dzəgə gə kita, zhihwi-ma njə dzəgə zhihwi tá ká Sadumaa hyi, tə́ dzəgə njə zhihwi tá yə!" əkwə Yesu sha hyá. 25Má venkwashə ná, ba Yesu gə nee, "Wuri rá kə "usa na, Ta-tara, Tlamda nkwa mə tamwə lə nkwa tə ka paɗə, təmburi tsá kə na ncərətə jiri vəcə ngyi tə́ mbəlyi má sənata wsha, a ba mbushə va mbəlyi kə ntsəntsəkulə kə sənata wsha. 26Njə́a wsie nə, wuri rá kə "usa na, Ta-tara; təmburi lə "i-nga mələtə na tsətsə," əkwə. 27Ba Yesu gə mwa nee, "Zaka wsha paɗə, wuri Ta-tara kə fəyə ka ngara. Mdi shə mwa kə sənata Zəgwi ra Ta tsa wə—se waləka Ta-ranjəa kutəra-ranjə kalə. Mdi shə kə sənata Ta tsa mwa dəwa wə—se waləka Zəgwi-ranjəa kalə, ba wamara mdi kə Zəgwi tsa "i ncərəshə Ta-ranjəa. 28"Səkə wa tá rá, paɗə yə mbəlyi kə tərəhi va ntahə lə wsha dyedyeki kwa ghi-yə, a yira kəlaka yə hyá, a yə mkyəgwa və. 29Zəli rá wa, ba yə ɗatə yə tá kə́lə bwanyə səkwa tə rá; a ba yə tətəkə wsi səkə va rá, a yə dzəgə tlayi hinigwe ra mni—təmburi yira nə, masələmi rá, mdi kə wtəntə ghi-njə ka vwi nkwa. 30Má zəli rá, kasəkayə, dzawə mə ndangə wə; wsi dzəgə rá fə kwa ghi-yə mwa, dyedyeki wə," əkwə Yesu sha hyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\