Matta 12

1Má tə wuntə vi, tə vəci kə mkyəgwa, ba Yesu ntahə jalyi mə wuntə vwə ha, hyá lə mbəlyi kə zəli njə́. Mbəlyi kə zəli njə́ ngyi mwa ná, ba má zhərəshə tə́ hyá; təmburi tsətsə, acə hyá mə ɓələ ghi ha tsa ka zəmə. 2Má venkwa kə wuntyi ká Farisi nata hyá tə ɓələ ghi ha ngyi, ba ká Farisi ngyi gə sha Yesu nee, "Nata wsi ndza mbəlyi-nga mələ naw? Wuri wada ra Musa kə nkatə mbəlyi kə mələ tlə́nə tsatsa tə vəci kə mkyəgwa dye!" əkwə hyá. 3Ba Yesu gə sha hyá nee, "Ndara ala yə janggatə wsi kə Dawuda mələtə zamə, vi kə má tsəshə njə́ hyá lə mbəlyi məsəbə-njə huri? 4Venkwashə, ba njə li dzəgwa mpya Hyalatəmwə, a ba ɗahwi buredyi kə mbəlyi fəyə ka nga Hyalatəmwə! Ba njə nggərəkə tə́ mbəlyi məsəbə-njə, ba hyá ɗahwi dəwa! A má kwə wada ra Musa, mdi shə ba zəmə buredyie wə—se waləka ká mələ sarəka kalə. 5Ala yə janggatə kwa wada ra Musa dəwa nee, wamara vəci kə mkyəgwa ná, ndaka ɓələntə wada kə nkatə mbəlyi kə mələ tlə́nə tə vəci kə mkyəgwa ká mələ sarəka kwa mpya Hyalatəmwə səkə kə sarəka ndza hyá mələ, a bikyi mə tə́ hyá wə huri? 6Yira gə sha yə mwa, wuntə wsi kə mdashə mpya Hyalatəmwə lə kulə tsá shə tə nkwaa! 7Wuri kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, 'Zhihwi tsá kə rá "i, lə zərəndza; a vá "i sarəka rá wə,' əkwə Hyalatəmwə; má ndərəma kə sənata wsi mə vəcə tsa yə, kandə yə ɗa mbəlyi má bikyi və fashə wə. 8Má Zəgwi ra Za nə, njə́ Tlamda vəci kə mkyəgwa," əkwə Yesu sha hyá. 9Ba Yesu tlagwa tə nkwa shə, a li dzəgwa wuntə mpya adəwa. 10Má kwa mpya shə, wuntə mdi kə mtə-mtə pəla tsá shə. Wuntyi mbəlyi kwa mpya shə mwa, wuri hyá kə "i və wsi ndza hyá wule Yesu tə; təmburi tsətsə, ba hyá gə sha njə́ nee, "Kə hyi-hyi ba mbəlyi mbə mdi má kulingə tə vəci kə mkyəgwa ná?" əkwə. 11Ba Yesu gə sha hyá nee, "Tsəma mələ mdi, a na təmə-njə kutə ndyandyangə kə tərə dzəgwa bəlagajə tə vəci kə mkyəgwa ri? Mdi shə mə yə ba kə́lyə kə kəlamə njə́ ná? 12A vá mdashə mdi mdashə təmə kashashaw? Təmburi tsətsə, kə hitəgwa ba mbəlyi vwi mdi tə vəci kə mkyəgwa pakatə!" əkwə Yesu. 13Ba njə gə sha mdie, "Ntərəkə pəla-ranga," əkwə. Ntərəkə kə mdie ntərəkə pəla-ranjəa, ba pəla shə njigwe gwagulangə, kala wuntə pəla-ranjə kulingə tsa! 14Má ká Farisi kwa mpya shə, ba tlagwa li jilyə; acə hyá mə mələ səkwanyi kə pətlə Yesu. 15Má vi kə Yesu fatə wsi kə hyá mputə mbweghe-njə tsa, ba njə hwə hwə-ranjə tə nkwa shə. Mbəlyi kúkulə mwa ná, ba zəlitə njə́ məsəbə; ba njə mbə́tə ngyí má kulingə mə hyá paɗə. 16Ba njə "yəmə hyá nee, "Washə yə gərəshə habarə wsie tə́ mdi wə!" əkwə. 17Njə́a mwa, wuri kə ncətə jiri vəcə Hyalatəmwə kə Ishaya Zakuri ɗafətə zamə nee, 18"Na Mdi kə mnə-ra tsa, tsá kə rá ntashə; njə́ tsá kə rá "intə kashasha! Wuri ghi-ra kə bwə tá njə́ dabwaa ndangə. Yira dzəgə fə Mambəli-ra kwa mni-njə, a njə dzəgə gə jiri-ra tə́ mbəlyi kwa wdunya paɗə. 19Masələmi njə: ka dzəgə njə mpa rə mnyə, a dlangətə nggurədlə wə; ka dzəgə njə wahi vəcə tə nkwa ndza mbəlyi tsənigwa tə mwa wə. 20Ka dzəgə njə ɗa mbəlyi má dənama tə́, lə ngyí hələgi tá mtə wə. Tlə́nə jiri tsá mələ njə, nda zəmə nkwa njə lə jiri, a jiri ndza ka wsi kə mələ tə́ mbəlyi paɗə. 21Tə njə́ dzəgə mbəlyi kwa wdunya ngga paɗə," əkwə. 22Ba mbəlyi kələkə wuntə mdi kə hyala ɗa səkə tə́ Yesu, tsá kə hyala mbərətə ka bata lə ka ghuli; ba Yesu mbə́tə njə́, ndaka nənə nkwa, a gə vəcə ntar, ntarrə! 23Paɗə mbəlyi tə nkwa shə ná, ba ndayə, a gə nee, "Karə nə, Shi ra Dawuda ndza mbəlyi ghə səkə-njəa mdie náa?" əkwə hyá. 24A má vi kə ká Farisi fatə vəcə mbəlyi ngyi ná, ba hyá gə nee, "A-á, Balazabubwa mbəgə hyala nggərəkə dənama ndza njə dlə hyala ngyi lə tá mbəlyi!" əkwə fashə. 25Yesu mwa, wuri kə sənata zəzi-hya tsa, ba gə sha hyá nee, "Má ba mbəlyi tə hyə mbəgə ntəkalyə ghi-hya bwata ɓwagə, a mpa lə ghi-hya nə, hyə shə dzəgə wtlə, a njigwe ɓwagə. Tsətsə lə wamara mələmi lə ya kə ntəkalyəgwa bwata ɓwagə, a mpa dəwa; mələmi shə lə ya shə dzəgə wtlə, a tətahəntəgwa. 26Təmburi tsətsə, má ndərəma mbəgə hyala tsá kə dlə hyala tá mbəlyi nə, ndana wuri hyala kə ntəkalyəgwa bwata ɓwagə, a ɗa ghi-hya; mbəgə-hyaa mwa, ka dzəgə njigwe lə dənama kəlama gurehwigwa wə. 27"Má ndərəma lə dənama ra Balazabubwa dlə hyala rá tá mbəlyi nə, lə dənama ra waá dlə hyala ngayə mbəlyi tá mbəlyi ri? Mbəlyi-yə lə ghi-hya dzəgə zhini yə vəcə-ra tsa nee, wuri yə kə za mə vəcə-yəa! 28A má lə dənama ra Mambəli Hyalatəmwə dlə hyala rá tá mbəlyi ki, ba yə sənata nee, pakatə, wuri mbəgə Hyalatəmwə kə səkə tá yə. 29"Ghəli shə ba səkə jakə ya məgəle ra mdi, a wsətə wsha-njə, a na njə má gurehwi məgəle tsa hataba ná? Se njə́ gurehwi məgəle tsa ba mputə njə́ tə zəwə, nda ndza njə wsətə wsha-njə paɗə, a hwə lə huri? 30"Má mdi má ka ngara mdi nə, dawa-tara njə; má mdi má vwi rá lə tsəni mbəlyi səkə tá mbəgə Hyalatəmwə, tətahəntə nkwa tsá mələ njə. 31Təmburi tsətsə, yira gə sha yə, zaka mbwara bikyi kə mdi mələtə lə zaka mbwara wsha ntintimye kə mdi gətə ka wsi kə wshəntə Hyalatəmwə, ndaka ntivintəgwa; a má mdi kə wshəntə Mambəli Hyalatəmwə, ka dzəgə bikyi-njə ntivintəgwa wə. 32Má mdi kə gə wsi ntimye dzəgə tə Zəgwi ra Za, ndaka ntivintəgwa bikyi-njə; a má mdi kə gə wsi ntimye dzəgə tə Mambəli Hyalatəmwə, ka dzəgə bikyi-njə ntivintəgwa batə wavi wə. 33"Má fwə ndərə ná, dandərəa ye-ranjə; má fwə ntimye, dantimyee ye-ranjə. Səkə kə ye-ranjə tsamətə fwə mbəlyi. 34Yə nə, nggwasə shishi yə ndangə! Kandə yə gətə vəcə jiri təmburi ndza-rayə ka mbəlyi "yagarə wə dye! Təmburi səmə kwa mni mdi gə vəcə mdi. 35Má mdi tsapə, səmə kwa mni-njə tsapə mələ wsi tsapə njə; má mdi "yagarə ná, səmə kwa mni-njə "yagarə mələ wsi "yagarə njə. 36"Jiri tsá gə rá sha yə, má tə vəci dzəgə Hyalatəmwə gə kita, zaka mbwara vəcə fafashə və́ mdi gətə dzəgə kə́ləgwa dzəgə kita tsa, a mdi shə nə wsi mə. 37Təmburi vəcə kə mdi gə, tsá kə dzəgə kələntə mdi səmə kwa vəcə kita; a njə́ tsá kə dzəgə tsə́ mdi mwa," əkwə Yesu. 38Ba wuntyi mala-mala kə sənata wada ra Musa lə wuntyi ká Farisi gə sha Yesu nee, "Mala, wuri yə́ kə "i ba na mələtə yə́ wsi kwatsəka, tsá kə ncətə nee, ndana dənama ra Hyalatəmwə tsá va na handanda," əkwə hyá. 39Ba Yesu gə nee, "Ntimye hwi, yə mbəlyi fangyi dye! Wuri yə kə dlənata Hyalatəmwə ndangə! Wsi kwatsəka tsá və yə a mbəlyi ncə yə, kwə yə ná? Wsi kwatsəka shə, a mbəlyi ncə yə wə—se waləka tsəli wsi kə mələrətəgwa tə́ Yunusa Zakuri zamə tsa. 40Təmburi kala tsá kə Yunusa mələtə hya makənə kwa hwi kələpə, tsətsə dzəgə Zəgwi ra Za hya makənə kwa hyə. 41"Má tə vəci dzəgə Hyalatəmwə gə kita nə, ká Ninawi zamə dzəgə tlagwa, a ncətə ndza-rayə ntimye, yə mbəlyi fangyi. Təmburi má vi kə hyá fatə vəcə Hyalatəmwə kə Yunusa gərətə tə́ hyá, ba hyá wtubyi; a wuntə mdi tsá shə tə nkwaa tá yə ndzaranjəa, tsá kə mdashə Yunusa kashasha, a ka wtubyi yə tə́ wə. 42Má tə vəci ndza Hyalatəmwə dzəgə səkə gə kita tsa mwa, malə vá ndza ka mbəgə ká Sheba zamə dzəgə tlagwa dəwa, a ncətə ndza-rayə ntimye, yə mbəlyi fangyi. Təmburi tityi səkə njə ka fá vəcə və́ Sulaimanu gə lə ntsəkulə-njə; a má tə nkwaa ndzaranjəa mwa, wuntə mdi kə mdashə Sulaimanu tsá shə, a ka həwə vəcə-njə yə wə. 43"Má ba hyala hwə tá mdi, a li dzəmə gamba ka və nkwa nilyi kə mkyəgwa, má ba njə ndyarə va vətə nkwa, 44njə dzəgə gə nee, 'Yira zhinigwa dzəgə tá mdi-ra kə rá hwə tə́ ɓayəa,' əkwə. Má vi kə njə səkə tá mdie, ɗaɗawə nkwa; wuri kə yimitəgwa dandərəa. Tsa"a kwə hyalaa mwa, shalala nkwa; wuntə wsi shə kə səkə tá mdie wə. 45Ba njə li dzəgə kakə wuntyi hyala mburəfungə mwa, ngyí kə mdashə njə́ lə kəladawa; a ba hyá səkə tá mdie, acə mə ɗa njə́. Má ndza ra mdie mwa, ba mbərə ka wsi ntimye kashasha, mdashə tsá alandzaa. Tsətsə mwa dzəgə njə mələrəshəgwa tə́ mbəlyi "yagarə fangyi," əkwə Yesu. 46Má vi ndza Yesu tə gə vəcə tə́ mbəlyi ná, ba nggwasama ra Yesu səkə lə mama-rahya. Ba hyá tlətə pəlyə məndəge, ba mnəkə nkwa jakə nee, "Gə wa sha Yesu, shilyə njə," əkwə hyá. (( 47Ba wuntə mdi səkə gə sha Yesu nee, "Na mama-ranga tsa pəlyə lə nggwasama-ranga, a hyá "i gə na vəcə," əkwə.)) 48Ba Yesu gə nee, "Waá mama-tara ri? A waá nggwasama hyi-ra ri?" əkwə. 49Ba njə wtiɗeta mbəlyi kə zəli njə́, a gə nee, "Na mama-tara hyá lə nggwasama hyi-ra ngyi tə nkwaa! 50Təmburi wamara mdi təkwarə kə mələ tlə́nə kə Ta-tara məɓa tamwə "i, njə́ dagwama-tara, njə́ zharəma-tara lə mama-tara," əkwə Yesu sha hyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\