Matta 13

1Má tə vəci shə ná, ba Yesu hwə shilyə hankyə, a dzəgə njigwe mnyə tsadi ka tətəkə wsha tə́ mbəlyi. 2Mbəlyi kúkulə mwa, ba tsənitəgwa tá njə́; təmburi tsətsə, ba njə dzəgwa kwambawali tə dyaɓasha ra yemyi, a njigwe. Má mbəlyi kúkulə ngyi ná, ba hyá njigwe mnyə tsadi tə shishiwe. 3Lə vəcə nggəla dadamə və́ njə tətəkə wsha tə́ hyá kúkulə. Kwə njə na, "Wuntə mdi tsá shə, tsá kə lie ntsə́kə tsəli kwa vwə-njə. 4Má vi ndza njə tə ntsə́kə tsəlie, ba wuntyi wdi kwa hunkwa, ba "yə səkə tsəkahwi kurappə. 5Wuntyi tsəli, ba wdi tə kələɓe, tsá má hyə tə tsapə. Má təmburi má-rahya dzəgwa hyə tityi təɓa ná, ba tsəli ngyi wtsə́ zazamə; 6a má vi kə vəci wɗə wghyananakə ná, ba niwarəntə hyá va má ra tlərəna-rahya dzəgwa hyə tityi, a ba hyá wulə. 7Wuntyi tsəli, ba wdi dzəgwa mə tikə. Vi kə tsəli ngyi wtsə́ ná, ba kələ ka kutə lə tikəa, ba tikə ghərədlitə nkwa tá hyá, a ndyarə hyá va ɗashə wsi. 8Má wuntyi tsəli ná, ba wdi tə kuda ndza gwaɓa tə, a ba ɗashə wsi dandərəa—wuntyi ná, ba patə ntsə dəbuwi patlə; wuntyi ná, arəwi nkwangə; wuntyi mwa, arəwi makənə. 9Kə fatə vəcəa yəw?" əkwə Yesu sha hyá. 10Ba mbəlyi kə zəli Yesu səkə yiwi va njə́ nee, "Təmburi waá nda gərəshə vəcə na tə́ hyá lə vəcə nggəla ri?" əkwə. 11Ba Yesu gə sha hyá nee, "Má yə nə, wuri Hyalatəmwə kə mbəlata a yə sənata wsha tə mbwə mə zəmə mbəgə-njə; a má zaka wuntyi mbəlyi ná, kə mbəlata Hyalatəmwə a hyá sənata wə. 12Má mdi ndza wsi və nə, mbəlyi dzəgə mtsəhərəshə wsi tə́ njə́, a njə ndza lə wsha kúkulə; a má mdi má wsi və, mandara tsá va njə́ batlyə kə ghi-njə təkərəshə tsa ná, mbəlyi dzəgə kəlalyə va njə́, a njə ndza ndafə kashasha! 13Njə́a wsi kə mələtə nda ndza rá gə vəcə tə́ hyá lə vəcə nggəla: təmburi 'Ndaka nənə nkwa hyá, a kandə hyá nata ndangə wə; ndaka nka tləmə hyá tá vəcə mwa, a kandə hyá fatə, a sənata wsi mə wə.' 14Má vəcə kə Hyalatəmwə gətə səkə kə Ishaya zamə, wuri kə njigwe talala tə́ hyá, tsá kə gə nee, 'Ndaka nka tləmə yə tá vəcə, a kandə yə sənata wsi mə wə; ndaka nənə nkwa yə mwa, a kandə yə nata ndangə wə. 15Təmburi mbəlyi ngyi nə, mbəlyi má fá vəcə hyá; wuri hyá kə mbushə ntsə-hya lə wsi, vashə hyá nata nkwa; wuri hyá kə nkələtə tləmə-hya dəwa, təmburi vá "i hyá ba hyá fatə vəcə, a sənata wsi wə. Wuri hyá kə kə́lyə kə mbəralyəgwa səkə tá rá, a hyá tlayi mbə,' əkwə. 16Má yə mbəlyi kə zəli rá, wuri Hyalatəmwə kə nggə yə barəka dabwaa! Təmburi ndaka nata nkwa yə lə ntsə-yə, a tə fá vəcə tləmə-yə dəwa. 17Handanda gə rá sha yə mwa, kúkulə zakuri hyi Hyalatəmwə lə mbəlyi kə zəli Hyalatəmwə zamə, ngyí kə "i nə wsha kə yə nata ngyi, lə "i fá wsha kə yə fatə ngyi; má hyá mwa, vá nata hyá wə, a vá fatə hyá dəwa wə. 18"Nkatə wa tləmə, ba yə fatə wsi mə vəcə nggəla mbweghe ntsə́kə tsəli tsa. 19Má mbəlyi kə fatə vəcə mbweghe zəmə mbəgə Hyalatəmwə, a ndyarə va sənata wsi mə, wuri kə njigwe kala tsəli kə wdi kwa hunkwa: səkə kə Shatari səkə, ba kələntə vəcəa kwa mni-hya. 20"Wuntyi mbəlyi, wuri kə njigwe kala tsəli kə wdi tə kələɓe: fatə kə hyá fatə vəcə Hyalatəmwə, ba hyá ɗatə yə tə́ lə dlama; 21a má vəcəa, vá dzəgwa mni-hya handanda wə. Təmburi tsətsə, kandə hyá ndzatagwa parangə nda səkə hyá hwə tə́ wə. Má vi kə bwanyə lə ɗa səkə tá hyá təmburi vəcə Hyalatəmwə kə hyá kə́lə tsa, zazamə hyá dlənata. 22"Wuntyi mbəlyi, wuri kə njigwe kala tsəli kə wdi dzəgwa mə tikə: wuri hyá kə fatə vəcə Hyalatəmwə dəwa; a má mbəlyi ngyi, wamara vi zəzi hyá mbweghe wsha rə wdunya—galipə tsá və hyá. Ba wsha ngyi tsashə nkwa tá vəcə Hyalatəmwə kwa mni-hya, nda ndyarə vəcəa va ɗashə wsi. 23"Má wuntyi mbəlyi ná, wuri kə njigwe kala tsəli kə ntsə́kəyigwa tə kuda ndza gwaɓa tə: hyá mbəlyi kə fatə vəcə Hyalatəmwə, ba sənata wsi mə; vəcəa mwa, ba ɗashə wsi kwa mni-hya, ba yetəgwa—wuntyi, kala ha kə patə ntsə dəbuwi patlə; wuntyi ná, arəwi nkwangə ngahya; wuntyi mwa, arəwi makənə ngahya," əkwə Yesu sha hyá. 24Ba Yesu gətə wuntə vəcə nggəla dəwa tə́ hyá nee, "Zəmə mbəgə Hyalatəmwə nə, wuri kə pa lə mdi kə ntsə́kə ntsəngi mə vwə-njə. 25Má vi ndza mbəlyi tə hya havərə ná, ba dawa-ranjə səkə ntsə́kəmə halyamja mə ntsəngi tsa cacika, ba hwə hwə-ranjə. 26Má vi kə ntsəngi tsa kələ, a shilyə lə ghi ná, má halyamja tsa ná, ba ncətə ghi-njə tə ka. 27Ba mavalyi hyi tlamda vwəa səkə gə sha njə́ nee, 'Tlamda ya, ndara ntsəngi tsá kə myi ntsə́kəyi mə vwə-nga huri? A shaka halyamja mə mwa ri?' əkwə. 28'Dawa-tara səkə ntsə́kəmə rá mə,' əkwə tlamda vwə tsa. Ba mavalyi hyi-njə ngyi gə nee, 'Kə "i na ba yə́ dzəgə ntəntərəntə hyá ná?' əkwə. 29Ba tlamda vwə tsa gə nee, 'Ndza wa hyá, vashə yə ntərəntə ntsəngi ka kutə lə halyamja. 30Dlənata wa ntsəngi shə lə halyamjaa hyi, a kələ hyá ka kutə rapə tə fuwə. Má hafuwə, yira dzəgə gə sha mbəlyi, a hyá tlantə halyamja hataba, ba mpumputə, a wdela kwa ghwi; a má ntsəngi ná, ba hyá ɗala, a wdela kwa tamə,' əkwə tlamda vwə tsa." 31Ba Yesu gətə wuntə vəcə nggəla dəwa nee, "Wuri zəmə mbəgə Hyalatəmwə kə pa lə tsəli ye ra bapalə—tsa"a ntyayə-njə; 32njə́ tsá batlyə mə tsəli ye ra fwə paɗə. A má ba mdi kətə tləkamə, njə kələ ka fwə dabwaa—ndaka səkə "yə mələ ya-hya mə ta hyi-njə," əkwə. 33Ba njə gətə wuntə vəcə nggəla tə́ hyá nee, "Zəmə mbəgə Hyalatəmwə nə, wuri kə pa lə yisəti: má ba malə kətə batlyə ba ɗamə mə məmpwə ha aguda makənə ná, njə dzəgə wtləshə məmpwə tsa paɗə," əkwə. 34Lə vəcə nggəla və́ Yesu gə vəcə ngyi paɗə tə́ mbəlyi kə tsənitəgwa tá njə́a hyi; wsi shə ba njə gə tə́ hyá kəlama lə vəcə nggəla wə. 35Wuri vəcə-njə tsa kə ncətə jiri vəcə zakuri Hyalatəmwə zamə nee, "Lə vəcə nggəla dzəgə rá gə vəcə tə́ mbəlyi; má wsi tə mbwə ala patəgwa ra wdunya, yira dzəgə gə tə gambala," əkwə. 36Ba Yesu hwə tá mbəlyi kə tsənitəgwaa hyi, a li jakə ya tə nkwa shə. Mbəlyi kə zəli njə́ mwa, ba səkə yiwi va njə́ nee, "Gətə yə́ wsi mə vəcə nggəla mbweghe halyamja lə ntsəngi tsa mə," əkwə. 37Ba njə gə nee, "Má mdi kə ntsə́kəmə ntsəngi mə vwə-njə tsa nə, Zəgwi ra Za; 38vwə kə njə ntsə́kəmə ntsəngi mə tsa, njə́ wdunya; ntsəngi kə ntsə́kəməgwaa mwa, njə́ mbəlyi kə dzəgə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə; halyamjaa ná, hyá mbəlyi ka nga Shatari; 39má mdi dawa kə ntsə́kəmə halyamja tsa ná, njə́ Shatari lə ghi-njə; vi kə ɗa wsha tə vwə tsa ná, njə́ vi ndza wdunya dzəgə za; má ká ɗa wsha səkwa tə vwə ngyi mwa ná, hyá mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə. 40"Kala tsá kə mbəlyi tsənitə halyamja ngyi ba wdela kwa ghwi, tsətsə dzəgə njə mələgwa vi kə za ra wdunya: 41má venkwashə, Zəgwi ra Za dzəgə mnə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə, a hyá səkə tsəkantə paɗə mbəlyi kə fə nkwa dzəmə bikyi lə paɗə ká mələ "yagarə shilyə mə mbəlyi kə dzəgə dzəmə mbəgə-njə, 42a wdi hyá dzəmə ghwi; hyá dzəgə ntahuni lə mpurə tlənə mə ghwi tsa. 43Má mbəlyi lə jiri ná, hyá dzəgə mbələ kala mbələ vəci mə zəmə mbəgə Ta-rahya məɓa tamwə. Kə fatə vəcəa yəw?" əkwə Yesu sha hyá. 44Ba njə gə nee, "Wuri zəmə mbəgə Hyalatəmwə kə njigwe kala galipə kə mbushəgwa mə hyə mə vwə: vi kə wuntə mdi səkə nata, ba njə wsərəmbwi hyə. Mdie ná, ba li lə dlama, a dzəgə pahwi zaka wsha va njə́ paɗə, a zhinikəgwa səkə pashə vwə tsa. 45"Má zəmə mbəgə Hyalatəmwə mwa dəwa, wuri kə njigwe kala mdi kə və pəlyə́ gucə ndəndərə ka pá: 46má vi kə njə vətə pəlyə́ gucə kə mdashə paɗə lə ndərə ná, ba njə lie pántə wsha va njə́ paɗə, a səkə pashə pəlyə́ gucə tsa. 47"Wuri zəmə mbəgə Hyalatəmwə kə njigwe kala bararawə kə mbəlyi fala kwa yemyi; ba njə wsətə kələpə dadamə. 48Má vi ndza njə mpanggə ná, ba mbəlyi kə təmi ngyi kəlamə njə́ səmə ka. Ba hyá njigwe, a tsəkatə kələpə ndəndərə, a ba wdela kwa sərəkwə; má ngyí ntintimye, ba hyá wdintə. 49Tsətsə dzəgə njə mələgwa vi ndza wdunya dzəgə za: mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə dzəgə səkə tsəkantə mbəlyi ntintimye hwi shilyə mə mbəlyi lə jiri, 50a wdi hyá dzəmə ghwi; mə ghwi tsa ná, hyá dzəgə ntahuni lə mpurə tlənə. 51"Kə sənata wsha ngyi yə ná?" əkwə Yesu. "Yə," əkwə hyá. 52Ba njə gə dəwa nee, "Má wamara mala kə sənata wada ra Musa, a ba tətəkəvə wsha mbweghe zəmə mbəgə Hyalatəmwə nə, wuri njə kə pa lə za ya kə ntavə məlifyi ha lə mumwə ha səmə kwa tamə-njə tə́ mbəlyi-njə," əkwə Yesu. 53Má venkwa kə Yesu kərintə gə vəcə nggəla ngyi tə́ mbəlyi, ba njə tlagwa tə nkwa shə; 54dzəmə mələmi-hya li njə. Má məɓa ná, ba njə tətəkə wsha tə́ mbəlyi kwa mpya adəwa-rahya. Má mbəlyi kə fatə wsi və́ njə tətəkə tsa ná, ba hyá ndayə və; kwə hyá na, "Shaka tlayi ntsəkulə kə tətəkə wsie mdie ri ta?! A shaka tlayi dənama kə mələ wsha kwatsəka ngyi njər? 55Karə nə, zəgwi ra mdi kə fərə wci tsa njə ha"i hur? A Maryamu mama-ranjə huri? Nggwasama-ranjə mwa, hyá yə Yakubu, Yusufu, Siman, ba Yahuda huri? 56Nggwalimə ma-ranjə mwa ná, paɗə-hya tə nkwaa tá myi ha"i huri? A shaka tlayi nganjə ntsəkulə lə dənamaa njə ri?" əkwə hyá. 57Təmburi tsətsə, ba hyá wshəntə njə́, a dlənata fá vəcə-njə. Ba Yesu gə sha hyá nee, "Má zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə nə, ká kyə tsá ndza fatə vəcə-njə, a həwəshə njə́; a má mbəlyi tə mələmi-njə lə mbəlyi hankyə ya-njə, ka həwə hyá va njə́ wə," əkwə. 58Vá mələ wsha kwatsəka njə kúkulə tə nkwa shə, va má-rahya mbərəsa wə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\