Matta 14

1Má venkwashə mənə ná, ba Hirudus mbəgə ká Galili fatə habarə Yesu lə tlə́nə mələ njə. 2Ba njə gə sha mbəlyi kə mələrəshə tlə́nə nee, "Má mdie, njə́ Yohana mdi kə mələ batizəma—wuri njə kə zhinikəgwa lə mkyə səmə kwa hyə! Təmburi ɓa nda mələ wsha kwatsəka ngyi njə," əkwə. 3Má ndangə mə́ ná, Hirudus tsá kə gətə nda tsəshə Yohana mbəlyi, a mputə tə zəwə, a fala kwa furəshina. Səkwa tə malə kə Hirudus kəlalyə va dagwama-ranjə Filibus, a mushə, nda mputə Yohana njə. (Má tli maləa, Hirudiya.) 4Təmburi ndangə mə́, tə ɗa Hirudus Yohana lə vəcə nee, "Vá hitəgwa ba na kəlalyə malə dagwama-ranga kala tsa wə," əkwə sha njə́. 5Təmburi tsətsə, wuri Hirudus kə "i pətlə Yohana; a tə ɗa njə́ nggadləni va ká Yahuda, təmburi wuri hyá kə fəyə Yohana ka zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə. 6Má tə vəci ndza Hirudus zəzi lə vi kə mbəlyi yeki njə́ tə, ba wzha ra Hirudiya tsa tlagwa wtsə kwa kəma ra Hirudus lə məntiɓə kə njə kakə paɗə. Hirudus mwa ná, ba ghi-njə bwə tá wtsə zhamaləa; 7ba njə gə sha zhamaləa nee, "Wuri rá kə wdlantə na ghi-ra: má wamara wsi kə na yiwi va rá, yira nggə na!" əkwə. 8Zhamaləa ná, ba gə nee, "Tlashə rá ghi Yohana mdi kə mələ batizəma mbəlyi, a kələkə səkə ndzaranjəa kwa kwatləkwi wci!" əkwə təmburi tsá kə mama-ranjə hatə njə́ tə. 9Mni Hirudus ná, ba ɗantəgwa kashasha va yiwi-njəa; a má təmburi tsá kə njə mputə aləkawalə lə wdla ghi tə́ zhamaləa kwa kəma ra məntiɓə-njə ngyi ná, ba njə ɗatə yə tá nggərəkə wsi və́ zhamaləa yiwie. 10Ba njə mnəkə nkwa dzəgə tlashə ghi Yohana kwa furəshina. 11Ba mbəlyi kələkə səkə kwa kwatləkwi wci, ba nggərəkə tə́ zhamaləa; zhamaləa mwa ná, ba kələkə dzəgə tə́ mama-ranjə. 12Ba mbəlyi kə zəli Yohana səkə kələtə gwa ra Yohana, a dzəgə lántə; ba hyá dzəgə gərətə tə́ Yesu wsi kə ɗatəgwa. 13Má vi kə Yesu fatə habarə wsi kə mələtəgwa tsa ná, ba njə hwə tə nkwa shə, a dzəgwa kwambawali, a li dzəgə wuntə nkwa má mdi təɓa. A má vi kə mbəlyi fatə nee, wuri Yesu kə li ná, ba hyá tlagwa mə mələmi-hya, a zəlitə njə́ lə səra. 14Má vi kə Yesu ntsəkəshə nkwaa ba səmə kwa kwambawali, tsa"a kwə njə ná, ntənggi mbəlyi; ba hwi zhərəshə tə́ njə́ tá hyá, ba njə mbə́tə ngyí má kulingə mə hyá. 15Má vi kə tikwari səkə mənə, ba mbəlyi kə zəli Yesu səkə gə sha njə́ nee, "Tikwari nkwa ndzaranjəa; nkwaa mwa ná, gamba ndangə, ya shə wə. Gə sha mbəlyi ngyi, a hyá li dzəgə pá wsi kə zəmə tə́ ghi-hya mə mələmi," əkwə hyá. 16"Se hyá lie pashə wsi tə́ ghi-hya wə; nggərəkə wa wsi kə zəmə tə́ hyá, yə lə ghi-yə!" əkwə Yesu sha mbəlyi kə zəli njə́ ngyi. 17"Á! Waləka səmi ɗafa mcifə ba kələpə ɓwagə, tsá va yə́ tə nkwaa kalə!" əkwə hyá. 18"Nggə wa səmi ɗafa mcifə ba kələpə ɓwagə shə shalyi," əkwə Yesu. 19Ba njə gə sha mbəlyi, a hyá ndza məndzə tə wtsi. Ba njə kələtə səmi ɗafa mcifəa ba kələpə ɓwagəa, ba latə kəma tamwə, a "usa Hyalatəmwə; ba njə wtləwtləlyə ɗafaa, ba nggərəkə tə́ mbəlyi kə zəli njə́; mbəlyi-njə ngyi mwa, ba ntəntəkaralyə tə́ mbəlyi nggərəɓɓi məndzə ngyi. 20Wamara mdi ná, ba zəmə ɗafaa ba buhə və! Má məngushingushi ɗafa kə ncini va mbəlyi ngyi ná, kwacike mungə-ɓwagəghitə mbəlyi wsətə nkyar, nkyarrə. 21Má mbəlyi kə ɗahwi ɗafaa mwa, kə mələtə dəbuwi mcifə zhilyi mə hyá (pəlyə ka myə ba nggwasə mə wɗaa). 22Ba Yesu gə sha mbəlyi kə zəli njə́, a hyá dzəgwa kwambawali, a li jilyə mbwi tsadi hataba, nda səkə njə jilyə, na njə kə mnəntə mbəlyi kúkulə ngyi li. 23Vi kə njə mnəntə mbəlyi ngyi li, ba njə li dzəmə mwə kutəra-ranjə tazhe mələ adəwa. Ba vərə mələtəgwa, səfə njə mə mwə kutəra-ranjə. 24Venkwashə mwa ná, tə hatə tsadi mbəlyi kə zəli njə́ kwa kwambawalie. Mə bwanyə hyá lə ndalə kwambawalie, təmburi tə wgyigwa sefi jilyə mə hyá; yemyi tsadi mwa, wuri kə vulə ɗəkəkəkki, a shishikəgwa dzəgwa kwambawali-hya. 25Má hələgi nkwa kəri ná, ba Yesu səkə tá hyá lə ntahə tə yemyi tsadi lə səra. 26Má vi kə hyá nata njə́ tə ntahə tə yemyie lə səra, a shalyi tá hyá ná, ba nggadləni ɗa hyá dabwaa. Dye"a hyá tə ɗa wá, a gə nee, "Hyala!" əkwə. 27Zazamə Yesu zhinirətə vəcə tə́ hyá nee, "Divi yə! Wá nggadləni yə wə! Yira wuna?" əkwə. 28Ba Bitrus gə sha njə́ nee, "Tlamda, má ndərə na mdi ndza gə vəcə handanda, gə sha rá a rá jalyi tá na tə yemyie lə səra," əkwə. 29"Shalyi!" əkwə Yesu sha njə́. Bitrus ná, ba səkwa kwa kwambawali, acə tə ntahə tə yemyi cikatl, cikatllə jalyi tá Yesu! 30A má vi kə Bitrus nata wgyigwa ra sefi lə dənama mwa, ba nggadləni tsəshə njə́; acə njə mə dzəgwa mbuɗi. Dye"a njə tə ɗa wá nee, "Tlamda, tawi rá! Wuri rá!" əkwə. 31Ba Yesu ntərəkə pəla zazamə a tsəshə njə́, a ba gə sha njə́ nee, "Dabatlyəa mbərəsa-ranga ndangə! Təmburi waá nda səkə na mələ kanashə-kanashə kwa mni-nga fashə ri?" əkwə. 32Má vi kə hyá shalyi dzəgwa kwambawali ná, ba sefi ntatagwa shalala! 33Má mbəlyi kə zəli Yesu kwa kwambawalie mwa ná, ba nggərəkə həwə dabwaa tə́ Yesu; kwə hyá na, "Handanda Zəgwi ra Hyalatəmwə na!" əkwə. 34Má vi kə hyá jilyə mbwi tsadi ná, ba hyá səkə hyə ká Janisarata. 35Vi kə mbəlyi tə hyə shə sənata nee, Yesu tsá kə səkə ná, ba hyá wtləshə nkwa lə habarə səkə Yesu tsa mə mələmi-hya paɗə; ba hyá kələkə paɗə mbəlyi má kulingə səkə tə́ njə́. 36Ba hyá gədyi Yesu, a mbəlyi má kulingə ngyi fəfata kəməghi lə"use-ranjə; wamara mdi kə fata mwa ná, ba tlayi kulingə!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\