Matta 15

1Ba wuntyi ká Farisi lə wuntyi mala-mala kə sənata wada ra Musa kə səkwa mə Urushalima səkə tá Yesu, a gə sha njə́ nee, 2"Təmburi waá nda səkə mbəlyi kə zəli na dlənata wsha kə zəli shi-ramyi alandza ri? Təmburi tə zəmə wsi kə zəmə hyá kəlama zəmatə pyə pəla," əkwə. 3Ba Yesu gə sha hyá nee, "Təmburi waá nda dlənata zəli wada ra Hyalatəmwə yə tazhe zəli wsi shi fashə kwa ngayə ri? 4Təmburi má kwə Hyalatəmwə, 'Həwəshə ta-ranga lə ma-ranga,' ba njə zhini gə mwa nee, 'Má mdi kə wshəntə ta-ranjə lə ma-ranjə, a gə vəcə ntintimye tə hyá ná, mbəlyi pətlə mdi shə,' əkwə. 5A má kwə yə lə ngayə cikərə, má wsi tsá va mdi tazhe vwi ta-ranjə lə ma-ranjə mə́, a ba mdi shə gə sha hyá nee, 'Má wsie, wuri rá kə fəyə ka nga Hyalatəmwə,' əkwə ná, wuri—ndaka kə́lyə njə kə vwi mbəlyi kukulə kə yeki njə́, əkwə yə! 6Handanda wshəntə vəcə Hyalatəmwə yə tazhe zəli wsi shi-rayə! 7Mbəlyi lə mni ɓwagə yə tá Hyalatəmwə dye! Ndana talala vəcə Hyalatəmwə kə Ishaya gətə zamə mbweghe-yə nee, 8'Mbəlyi ngyi nə, lə vəcə tá mnyə nggə rá həwə hyá kalə, a lə mni ɓwagə ndza hyá tá rá. 9Fashə humə-hya humə rá, təmburi vəcə shi-rahya tsá tətəkə hyá tə́ mbəlyi, kala vəcə Hyalatəmwə fashə,' əkwə." 10Ba Yesu kata mbəlyi kúkulə ngyi tə nkwa shə, a gə sha hyá nee, "Nkatə wa tləmə tá vəcə-ra, ba yə fatə dandərəa! 11Wsi kə mdi ɗahwi ja kwa mnyə, tsá kə fə mdi ka mdi bikyi wə; se wsi kə səkwa tá mnyə-njə, tsá kə fə mdi ka mdi bikyi," əkwə. 12Ba mbəlyi kə zəli Yesu səkə gə sha njə́ nee, "Kə sənata na tsə́ nee, wuri mni ká Farisi kə mpwə va vəcə kə na gətə tsa ná?" 13Ba Yesu gə nee, "Wamara wsi kama Ta-tara məɓa tamwə tləkatə nə, mbəlyi ntərəntə dzətə ka. 14Dlənata wa hyá dye! Kala ghuli kə "i pəkə nkwa hyá: má ba ghuli təɓə ghuli nə, hyá dzəgə tərə dzəgwa kə, gyapə-hya," əkwə. 15Ba Bitrus gə nee, "Gətə yə́ wsi mə vəcə nggəlaa," əkwə. 16Ba Yesu gə nee, "Balə yə dəwa səfə kəlama sənata wsi mə vəcə-ra ná? 17Vá sənata yə ndangə mə́ nee, má wsi kə mdi ɗahwi ja kwa mnyə, dzəgwa kwa bisi li njə, nda ntəkəntə mdi dzətə kaw? 18A má wsi kə mdi gə səkwa tá mnyə-njə, səmə kwa mni mdi tlagwa njə; a njə́ tsá kə fə mdi ka mdi bikyi mwa. 19Təmburi səmə kwa mni mdi tlagwa zaka mbwara zəzi ntimye, nda mnə mdi njə tá mələ wsha ntintimye—kala yə pətlə nkwa, lə nyə səri, lə mələ wsha sasəwe, lə ghəli, lə fə vəcə tsangwi tə mdi, ba wshəntə nkwa; 20wsha ngyi tsá kə fə mdi ka mdi bikyi. A má zəmə ɗafa kəlama zəmatə pyə pəla, kandə fəyə mdi ka mdi bikyi wə," əkwə Yesu sha hyá. 21Ba Yesu tlagwa tə nkwa shə, a li dzəgwa hyə ká Sur ba Saida. 22Má kwaɓa ná, ba wuntə wzha rə ká Kan"ana səkə tá njə́ (tə hyə ká Sur maləa lə ndza mə́); ba njə dlangətə nggurədlə, a gə sha Yesu nee, "Tlamda, Shi ra Dawuda, zhihwi tá rá! Wzha-tara nə, tə sa bwanyə njə dabwaa va hyala kə ɗa njə́ tá ghi," əkwə. 23Má Yesu mwa ná, vá zhinirəshə vəcə tə́ maləa wə. Ba mbəlyi kə zəli Yesu səkə gə sha Yesu nee, "Titihwə na yə́, mnəntə maləa li, a njə hwə tá myi, təmburi wuri gədyi-njəa kə bwa məsəbə-myi," əkwə hyá. 24Ba Yesu gə nee, "Yira nə, waləka tá mbəlyi kə za-za mə ká Isra"ila mnəkəgwa rá kalə," əkwə. 25Vi kə Yesu gətə vəcəa, ba maləa səkə gəliɓyi tə kəma-ranjə, a gə nee, "Tlamda, vweta rá!" əkwə. 26Ba Yesu gə nee, "Vá hitəgwa ba mbəlyi kələtə wsi kə zəmə nggwasə, a lantə tə́ kə́lyə́ wə," əkwə sha njə́. 27Ba maləa gə nee, "Handa-ranga, Tlamda; a má dəwa nə, má ɗafa kə ngungushintəgwa tə ka va mbəlyi hankyə, ka zəmə kə́lyə́ huri?" əkwə. 28Ba Yesu gə nee, "Malə, dabwaa mbərəsa-ranga lə rá ndangə! Má wsi kə na gədyie ki, á njə mələtə na gwa kala tsá kə na "i," əkwə. Má təkwashə-təkwashə ná, ba hyala hwə tá ghi wzha ra maləa! 29Ba Yesu tlagwa tə nkwa shə, a li jilyə tsadi ká Galili, a ntahə mnyə tsadi tsa. Ba njə li dzəmə mwə, a njigwe məɓa. 30Mbəlyi kúkulə mwa ná, ba səkə tá njə́, a kələkə ká gawde, lə mbəlyi ghughyaɓɓə ndəma ntahə, lə ká ghuli, lə mbəlyi ka midəngi, ba mbəlyi má kulingə kúkulə; ba mbəlyi səkə wdiyi hyá tə kəma-ranjə. Ba Yesu mbə́tə mbəlyi ngyi paɗə! 31Həlangə mbəlyi tə nkwa shə ná, ba ndayə va zhige-rahya nata bata tə gə vəcə, lə mbəlyi ghughyaɓɓə ndəma ntahə tə ntahə, hyá lə ká gawde; ká ghuli mwa ná, ndaka nənə nkwa hyá wanggə! Ba hyá fali Hyalatəmwə ká Isra"ila dabwaa. 32Ba Yesu kata mbəlyi kə zəli njə́, a gə sha hyá nee, "Hwi ɗa rá tá mbəlyi ngyi, təmburi makənə hya-rahya tə nkwaa tá myi ndzaranjəa, a wuri wsi kə zəmə-hya kə kəri paɗə. Vá "i rá mwa ba rá mnəntə hyá li lə má, vashə hyá mtə va má kwa hunkwa wə," əkwə. 33Ba mbəlyi kə zəli njə́ ngyi gə sha njə́ nee, "A kəma vəkə wsi kə zəmə myi tə nkwaa mə gambaa, tsá tsəramə buhəshə mbəlyi kúkulə ngyi ri?" əkwə. 34"Tsəma ɗafa kə ncini va yə ri?" əkwə Yesu. "Səmi ɗafa mburəfungə ba kələpə dabatlyəa vyakkwə kalə," əkwə hyá. 35Ba Yesu gə sha mbəlyi, a hyá njigwe məndzə tə ka paɗə. 36Ba njə kələtə səmi ɗafa mburəfungəa ba kələpə batlyə vyakkwəa, a ba "usa Hyalatəmwə; ba njə wtləwtləlyə ɗafaa, a nggərəkə tə́ mbəlyi kə zəli njə́, ba hyá ntəntəkaralyə tə́ mbəlyi kúkulə məndzə ngyi. 37Wamara mdi ná, ba zəmə ɗafaa, ba buhə və! Má məngushingushi ɗafa kə ncini va mbəlyi ná, kwacike mburəfungə mbəlyi wsətə nkyar, nkyarrə. 38Mbəlyi kə ɗahwi ɗafaa mwa, kə mələtə dəbuwi fwarə zhilyi mə hyá (pəlyə ka myə ba nggwasə mə wɗaa). 39Má vi kə Yesu mnəntə mbəlyi ngyi li ná, ba njə dzəgwa kwambawali, a li dzəgə hyə ká Magadan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\