Matta 16

1Ba wuntyi ká Farisi lə ká Sadukiya səkə tá Yesu tazhe dzarə njə́ lə vəcə ka tsə́; kwə hyá na, "Mələtə yə́ wsi kwatsəka, tsá kə ncətə nee, ndana dənama ra Hyalatəmwə tsá va na handanda," əkwə hyá sha njə́. 2Ba Yesu gə nee, "((Má kə nata nkwa la wa yə ghəmmə hatikwari ná, 'Nkwa dzəgə ndza wanggə,' əkwə yə; 3má hamashikə mwa, má ba yə nata nkwa kwa mwə nkəlinggi nkutlitlinggi va kulyaɓa ná, 'Va səkə ɓeshi,' əkwə yə. Ndaka gətə wsi kə dzəgə mələgwa yə səkə kə nata ndza ra nkwa tamwə; ndana vá sənata wsi kə ncətəgwa səkə kə wsha ndza mələgwa mə zamanə fangyi yə wə ɓa?!)) 4Ntimye hwi, yə mbəlyi fangyi dye! Wuri yə kə dlənata Hyalatəmwə ndangə! Wsi kwatsəka tsá və yə a mbəlyi ncə yə, kwə yə ná? Wsi kwatsəka shə a mbəlyi ncə yə wə—se waləka tsəli wsi kə mələrətəgwa tə́ Yunusa zamə tsa," əkwə Yesu, ba hwə hwə-ranjə tá hyá, a li. 5Má vi kə mbəlyi kə zəli Yesu jilyə mbwi tsadi ná, tsa"a kwə hyá ná, buredyi va hyá wə; wuri hyá kə zahata. 6Ba Yesu gə sha hyá nee, "Á yə ya ghi-yə va yisəti ká Farisi lə nga ká Sadukiya," əkwə. 7Ba mbəlyi kə zəli njə́ ngyi gə sha ghi-hya nee, "Njə́ gətə vəcəa va má-ramyi kələkə buredyi náa?" əkwə. 8Yesu mwa, wuri kə sənata vəcə kə hyá gə sha ghi-hya tsa, a ba gə nee, "Yə mbəlyi má mbərəsa lə rá ndangə! Təmburi waá fashə nda gə yə nee, 'Va má ra buredyi va myi nda gə njə tsə́ náa?' əkwə yə ri? 9Vá nakə yə sənata dənama-tara huri? Vá zəzitə yə lə səmi ɗafa mcifə kə rá buhəshə mbəlyi dəbuwi mcifə lə tsaw? A kúkulə tsá kə ncini huri? 10A karə səmi ɗafa mburəfungə kə rá buhəshə mbəlyi dəbuwi fwarə lə tsa—kúkulə tsá kə ncini venkwashə dəwa huri? 11Tsəma və́ yə ndyarə va sənata nee, buredyi tsá kə rá gə vəcə mbweghe-njə wə ri? Má kwə rá nə, 'Á yə ya ghi-yə va yisəti ká Farisi lə nga ká Sadukiya'!" əkwə Yesu sha hyá. 12Kətərəmbwe vəcəa sənata hyá nee, ndana yisəti ndza mbəlyi ɗa mə buredyi tsá ya ghi-hya hyá və wə; a tətəkə wsha ra ká Farisi ba nga ká Sadukiya, tsá ya ghi-hya hyá və. 13Səkə kə Yesu səkə hyə ká Kaisariya Filibi, ba njə yiwi va mbəlyi kə zəli njə́ nee, "Karə nə, waá kwə mbəlyi sha ka Zəgwi ra Za ri?" əkwə. 14Ba hyá gə nee, "Yohana mdi kə mələ batizəma na, kwə wuntyi mbəlyi; má kwə wuntyi, Iliya na; má kwə wuntyi mwa, Irimiya Zakuri na, a na njə má wuntə mə zakuri hyi kə gə vəcə Hyalatəmwə zamə tá shi, awar," əkwə hyá. 15"Karə yə kwa ngayə nə, waá kwə yə sha ka rá ri?" əkwə Yesu sha hyá. 16"Na nə, Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə na, Zəgwi ra Hyalatəmwə Mdi lə mkyə!" əkwə Siman Bitrus. 17Ba Yesu gə nee, "Siman Yona, wuri Hyalatəmwə kə nggə na barəka dabwaa! Təmburi mdi kwa wdunya tsá kə ncətə na wsie wə; Ta-tara məɓa tamwə tsá kə ncətə na. 18Yira gə sha na mwa, pəlyə́ na, Bitrus; tə pəlyə́a mwa dzəgə rá anə Ikiliziya-tara. Ka dzəgə mtə gurehwi Ikiliziya tsa wə! 19Yira dzəgə fə na wsi kə mnə nkwa kə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə tə pəla: má wamara wsi kə na mputə kwa wdunya, Hyalatəmwə dzəgə fə njə́ ka wsi kə mputəgwa məɓa tamwə; má wsi kə na pələntə kwa wdunya mwa, Hyalatəmwə dzəgə fə njə́ ka wsi kə pələntəgwa məɓa tamwə," əkwə Yesu sha Bitrus. 20Ba Yesu "yəmə mbəlyi kə zəli njə́ nee, washə hyá gərəshə tə́ mdi nee, Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə njə, əkwə wə. 21Má tsəshə tə venkwashə ná, ba Yesu gərəshə tə́ mbəlyi kə zəli njə́ nee, də́walə ba njə dzəmə Urushalima; má kə dzəmə njə mwa ná, njə dzəgə sa bwanyə dabwaa va mbəlyi kukulə ká Yahuda, lə va mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka ba mala-mala kə sənata wada ra Musa—hyá dzəgə pətləshə njə́; a má tə kwá makənə hya-ranjə kwa kúlə, njə dzəgə tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə, əkwə njə sha hyá. 22Ba Bitrus kata njə́ vari bəla, ba tsaramə mə mnyə tə́ njə́ nee, "Á Hyalatəmwə nkatə wsi kala tsa kə mələgwa, Tlamda! Kandə wsi shə mələtə na gwa batə wavi wə," əkwə. 23Fatə kə Yesu fatə vəcə Bitrus tsa, ba njə mbəralyəgwa, a gə sha Bitrus nee, "Hwə tá rá, Shatari! Na "i tsashə nkwa tá rá ná? Zəzi-nga ngyi ki, zəzi mbəlyi ka nga wdunya; má zəzi Hyalatəmwə, vá sənata na wə," əkwə. 24Ba Yesu gə sha mbəlyi kə zəli njə́ nee, "Má wamara mdi kə "i zəli rá nə, ba mdi shə lantə ghi tá ghi-njə, a ba ɗatə yə tá mtə səkwa təmburi rá, nda səkə njə səkə zəli rá. 25Təmburi má wamara mdi kə "i ya mkyə-njə vashə njə mtə səkwa təmburi rá, mdi shə dzəgə ndafə tə mkyə-njə; a má mdi kə ɗatə yə tá mtə səkwa təmburi rá, njə dzəgə tlayi mkyə ndangə. 26Má ba mdi tlayi zaka wsha kwa wdunya paɗə, a má mkyə-njə mwa, wuri kə za səkwa tə ná, waá rəba mə ri? Wsi shə ndangə kwa wdunya tsəramə mdi mbərəshə mkyə-njə tə, na njə kə za ná? 27"Yira gə sha yə, Zəgwi ra Za dzəgə səkə lə kulə kambi Ta-ranjə, nkyahə lə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə səkwa məɓa tamwə; venkwashə mwa, njə dzəgə nggərəkə nəbwa tə́ wamara mdi, kaləkalə lə tlə́nə və́ mdi mələtə. 28Jiri, yira gə sha yə mwa, wuntyi mbəlyi tsá shə mə yə tə nkwaa ndzaranjəa, tsá ndza njə nee, ka mtə hyá hataba nda səkə hyá nata səkə Zəgwi ra Za tsa, a njə zəmə mbəgə-njə wə," əkwə Yesu sha hyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\