Matta 17

1Má kətərəmbwe hya nkwangə ná, ba Yesu kata Bitrus ba Yakubu hyá lə Yohana dagwama ra Yakubu tsa, a ba li lə hyá dzəmə wuntə mwə dawhyee, waləka hyá kalə. 2Má məɓa ná, ba pa ra Yesu mbərə kwa ntsə-hya: kəma-ranjə ná, kala mbələ vəci wanggə; lə"use-ranjə mwa ná, ba mbərə ɓyanggə pwakkə! 3Tsa"a kwə hyá nə nkwa ná, na Musa tsa hyá lə Iliya tə ɓwa vəcə lə Yesu. 4Ba Bitrus gə sha Yesu nee, "Tlamda, dandərəa ndza-ramyi tə nkwaa! Má kə "i na, yira mələ yə gəlike makənə tə nkwaa—patlə tazhe na, patlə nga Musa, ba nga Iliya dəwa," əkwə. 5Má tə gə vəcəa Bitrus mwa ná, hələkəkəkkə kulyaɓa wanggə səkə nkələshə nkwa tá hyá lə shinankwə zərəppi. Má shilyə mə kulyaɓa tsa ná, ba vəcə gəgwa nee, "Njə́a Zəgwi-tara kə rá "intə kashasha! Wuri ghi-ra kə bwə tá njə́ dabwaa ndangə. Nka wa tləmə tá vəcə-njə!" əkwə. 6Vi kə mbəlyi kə zəli Yesu fatə vəcəa ná, ba hyá wdiyigwa tə ka va nggadləni, a jijinguyi ghi-hya dzəgwa mə hyə. 7Ba Yesu səkə fəfata hyá, a gə nee, "Tlawagwa, washə yə nggadləni wə!" 8Tsa"a kwə hyá tlanata ghi ná, wuntə mdi shə təɓa wə—se waləka Yesu kutəra-ranjə; wuri yə Musa hyá lə Iliya kə li. 9Má vi ndza hyá tə səkwa mə mwəa ná, ba Yesu "yəmə hyá nee, "Washə yə gərəshə wsi kə yə nata tsa tə́ mdi wə; se mbəlyi tlanətə Zəgwi ra Za lə mkyə səmə kwa kúlə hataba," əkwə njə. 10Ba mbəlyi kə zəli Yesu ngyi yiwi va Yesu nee, "Təmburi waá nda gə mala-mala kə sənata wada ra Musa nee, se Iliya səkə hataba, kwə hyá ri?" əkwə. 11Ba Yesu gə nee, "Handanda Iliya dzəgə səkə tsəmi, a njə hyi zaka wsha paɗə. 12A má jiri, yira gə sha yə, wuri Iliya kə səkə—a vá tsamətə njə́ mbəlyi wə! Hyá mwa, ba mələrətə zaka mbwara wsha ntintimye kə ghi-hya "i tə́ njə́. Tsətsə dzəgə Zəgwi ra Za sa bwanyə va hyá dəwa," əkwə njə sha hyá. 13Má vi kə njə gətə vəcəa ná, ba mbəlyi kə zəli njə́ ngyi sənata nee, ndana mbweghe Yohana mdi kə mələ batizəma gə vəcəa njə. 14Má venkwa kə hyá zhinikəgwa səkə tá mbəlyi kúkulə kə tsənitəgwa tá wuntyi mbəlyi kə zəli Yesu ná, ba wuntə mdi səkə gəliɓyi tə kəma ra Yesu, a gə nee, 15"Tlamda, zhihwi tá zəgwi-tara tsa! Tə sa bwanyə njə dabwaa va wsi kə ɗa njə́ tá ghi; kúkulə zhigi njə la ghi-njə dzəmə ghwi ba dzəgwa yemyi. 16Ba rá kələkə njə́ səkə tə́ mbəlyi kə zəli na, a ndyarə hyá va mbə́tə njə́," əkwə mdie sha Yesu. 17Ba Yesu gə sha hyá nee, "Yə mbəlyi má mbərəsa handa; wuri yə kə za! Yira sa bwanyə va yə; tsəma mələ rá lə yə nda ndza yə mbərəsa ndangə, kwə yə ri, mbəlyi-ra? Nggə rá wa zəgwi shə shalyi," əkwə. 18Má vi kə hyá kələkə zəgwie shalyi, ba Yesu ɗa hyala tsa nee, "Wshakatahə, hyala! Hwə tá ghi zəgwie!" əkwə. Həlattsə hyala tsa hwə tá ghi zəgwie. Təkwashə-təkwashə ba zəgwie mbə va ɗa ra hyalaa! 19Ba mbəlyi kə zəli Yesu səkə yiwi va Yesu cacika nee, "Təmburi waá nda ndəma yə́ dləntə hyala tsa ɓayə ri?" əkwə. 20Ba njə gə sha hyá nee, "Təmburi má ra mbərəsa va yə tsapə nda ndəma yə dləntə. Yira gə sha yə jiri, má ndərə ala mbərəsa dabatlyəa va yə—tsa"a ntyayə-njə, kala tsəli ye ra bapalə—ndaka gə yə sha mwə tsa nee, 'Tlagwa tə nkwaa, ba na asəntəgwa jalyi nkwa tsa!' əkwə, a ndaka dzəgə njə; wsi shə ba nggalə va yə wə! 21((A má tsəli hyala tsa, se lə adəwa ba mələ ashamə ndza njə dləntəgwa,))" əkwə Yesu sha hyá. 22Má vi ndza mbəlyi kə zəli Yesu kwa Galili lə Yesu, ba njə gə sha hyá nee, "Mbəlyi dzəgə tsə́ Zəgwi ra Za, a fə tə pəla tə́ mbəlyi, 23a hyá dzəgə pətlə njə́; a má tə kwá makənə hya-ranjə kwa kúlə ná, njə dzəgə tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə!" əkwə. Ba məhələ mbəlyi kə zəli njə́ ɗantəgwa va vəcəa kashasha. 24Má vi kə Yesu səkwa Kafarnahum lə mbəlyi kə zəli njə́ ná, ba mbəlyi kə tsəni budi mpya Hyalatəmwə səkə yiwi va Bitrus nee, "Ka ncə budi mpya Hyalatəmwə mala-rayə huri?" əkwə. 25"Ka ncə njə," əkwə Bitrus. Má vi kə Bitrus dzəgə ya ná, ba Yesu yiwi va njə́ nee, "Karə nə, Siman nə, səkə va waá kə́lə budi ká mbəmbəgə kwa wdunya ri? Səkə va mbəlyi-hya náa, náa səkə va ká kyə ná?" əkwə. 26"Səkə va ká kyə," əkwə Bitrus. Ba Yesu gə nee, "Má ndərə tsətsə njə, ka ncə mbəlyi-hya wə. 27A má vashə myi ɗantə mni ká yiwi budi tsa, mayi dzəgwa mnyə tsadi lə nciliɓyi, ba na fala kwa yemyi; kələpə kə na atərə lashə, ba na mnəntə mnyə-njə, a wsətə "u"wi kwa wuri ncəntə budi-myi paɗə, ba na səkə nggərəkə tə́ hyá," əkwə Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\