Matta 18

1Má venkwashə ná, ba mbəlyi kə zəli Yesu səkə yiwi va njə́ nee, "Waá mdi kulə mə zəmə mbəgə Hyalatəmwə ri?" əkwə. 2Ba Yesu kakə wuntə zəgwi dabatlyəa, ba tlətəyi tə kəma-rahya; 3ba njə gə nee, "Handanda gə rá sha yə, má və́ yə mbəralyə məhələ-yə kala nga nggwasə bəbatlyə wə, kandə yə dzəgə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə wə! 4Má mdi kə wtəntə ghi-njə, a ba njigwe ka zəgwi dabatlyəa kala tsa, mdi shə tsá kə dzəgə ndza ka mdi kulə mə zəmə mbəgə Hyalatəmwə. 5Wamara mdi kə kə́lə zəgwi kala tsa lə hwi kutə səkwa təmburi rá mwa, wuri mdi shə kə kə́lə rá dəwa. 6"Má wamara mdi kə mələ wsi ndza fəmə nggwasə bəbatlyə kə mbərəsa lə rá ngyi mə mələ bikyi nə, kuji-ma tsá kə mbəlyi mpurala vəna dabwaa kwa wulyə-njə, a latə mdi shə tá kure ra tsadi, a njə mtə bitti kwa yemyi! 7Bwanyə tə mbəlyi kwa wdunya ndangə va wsha kə fə mdi dzəmə mələ bikyi. Kandə wsha kə fə mdi dzəmə bikyi ngyi nkatəgwa wə; a má mdi kə mələtə wsi kə fə kwavati-njə dzəmə mələ bikyi nə, nggəra"wə tə njə́ dye! 8"Má ba pəla-ranga, á tára səra-ranga "i fə na dzəmə mələ bikyi, tlantə hyá ba na lantə! Kuji-ma dzəgə na tlayi mkyə má kəri lə pəla kutə ba səra kutə, nggwarə tə́ dzəgə mbəlyi la na mə ghwi ndəma ɓatləshəgwa batə wavi lə pəla ɓwagə ba səra ɓwagə. 9Má ba ntsə-nga "i mnə na tá mələ bikyi mwa, kwaɗəntə ntsə shə ba na lantə! Kuji-ma dzəgə na tlayi mkyə má kəri lə ntsə kutə, nggwarə tə́ dzəgə mbəlyi la na mə ghwi lə ntsə ɓwagə. 10"Washə yə wshəntə nggwasə bəbatlyə kala tsa mwa wə; təmburi jiri, yira gə sha yə, má mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə kə fəyəgwa tazhe ya hyá, kwa kəma ra Ta-tara hyá wamara vi məɓa tamwə. (( 11Təmburi Zəgwi ra Za səkwa wdunya ndangə mə́ tazhe və mbəlyi kə za-za, a njə mbə hyá.)) 12"Karə nə, a na təmə arəwi patlə va mdi, a ba kutə za mə nə, ka hwə mdi shə tá wuntyi wtliyimtsi-wtliyighitə ngyi vari gari, a njə li dzəgə və wuntə kutə kə za tsa huri? 13Jiri, yira gə sha yə mwa, má kə vətə wuntə kutə kə za tsa njə, njə dlama dabwaa, mdashə dlama-ranjə mbweghe wuntyi wtliyimtsi-wtliyighitə ngyi! 14Tsətsə ndza ra Ta-rayə məɓa tamwə: vá "i njə ba nggwasə bəbatlyə ngyi za mandara kutə wə. 15"Má ba dagwama-ranga mələtə na wsi ntimye, dzəgə tá njə́ ba na gə vəcə lə njə́, ɓwaɓwagə-rayə; ba na ncərətə wsi ntimye kə njə mələtə na tsa. Má ba njə nkatə tləmə tá vəcə-nga, wuri na kə mbəralyə məhələ-njə. 16A má ba njə kə́lyə kə ɗa yə tá vəcə-nga, kata mdi kutə, a na njə má mbəlyi ɓwagə, dzəgə tá njə́ ka sakida ra vəcə gərəshə na. 17Má ba njə kə́lyə kə fá ngahya vəcə dəwa, kələkə njə́ dzəgə kəma ra ikiliziya. Má kə kə́lyə njə kə fá vəcə-hya dəwa, dlənata njə́ ba na fəyə njə́ ka mdi má sənata Hyalatəmwə, kala mdi kə tsəni budi. 18"Yira gə sha yə jiri mwa, wamara wsi kə yə mputə kwa wdunya, Hyalatəmwə dzəgə fə njə́ ka wsi kə mputəgwa məɓa tamwə; má wsi kə yə pələntə kwa wdunya mwa, Hyalatəmwə dzəgə fə njə́ ka wsi kə pələntəgwa məɓa tamwə. 19"Má ba mbəlyi ɓwagə mə yə daɓətəgwa kwa wdunya ka yiwi wsi va Ta-tara məɓa tamwə, njə dzəgə mələrəshə wsi shə tə́ hyá; 20təmburi wamara nkwa kə mbəlyi ɓwagə á tára makənə tsənitəgwa tá zəli rá, tə nkwa shə rá tá hyá," əkwə Yesu. 21Ba Bitrus asətəgwa tá Yesu, a yiwi va njə́ nee, "Tlamda, má ba kwavati-ra mələ rá wsi ntimye akə, ka nkunyi zhigi ntivirəntə rá tə́ njə́ ri? Ka mburəfungə zhigi náa?" əkwə. 22Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Waləka mburəfungə zhigi kalə wə; se mburəfungə mburəfungəmtsi zhigi ntivirəshə na! 23"Má zəmə mbəgə Hyalatəmwə nə, wuri kə njigwe kala wuntə mbəgə kə "i wɗa mtsi "u"wi-njə va mavalyi hyi-njə. 24Má vi ndza njə tə wɗa mtsi "u"wi-njəa, ba mbəlyi kələkə wuntə mava-ranjə səkə tə́ njə́, tsá ndza njə tə zəli tə ngulə talanti dəbuwi mungə. 25Mava-ranjə tsa mwa, ba latə ndyarə tə ncə "u"wie; təmburi tsətsə, ba mbəgəa gə nee, 'Pahwi wa njə́ ba malə-njə, lə nggwasə-njə ba wsha hankyə ya-njə paɗə, tazhe ncə nguləa!' əkwə. 26Má vi kə njə fatə vəcəa, ba mava tsa səkə gəliɓyi tə kəma ra tlamda-njəa, a gədyi njə́ lə mpə pəla nee, 'Titihwə na rá, lə barəka-ranga, kələtə mungyalə; yira dzəgə ncəntə na nguləa paɗə,' əkwə. 27Má təmburi zhihwi ná, ba mbəgəa mbəlata mava tsa, a yafarantə ngulə dyi tsa tə́ njə́. 28"Mava tsa mwa, shilyə kə njə shilyə mə mpya tsa, ba njə kəmə lə wuntə mava ndza hyá mələ tlə́nə lə, tsá ndza njə tə zəli tə ngulə dinari arəwi patlə. Ba njə tsəshə mava kwavati-njə tsa tá wulyə kərəppi, a gə nee, 'Ncəntə rá ngulə-ra va naa dye!' əkwə. 29Ba mava kwavati-njəa gəliɓyi tə kəma-ranjə, a gədyi njə́ lə mpə pəla nee, 'Titihwə na rá, kələtə mungyalə; yira dzəgə ncəntə na paɗə,' əkwə. 30Má mava ndza zəli mdie tə ngulə dinari arəwi patlə tsa ná, ba kə́lyə kə fá vəcə-njəa; ba njə tsəshə kwavati-njə tsa, a kələkə dzəgə kita, a ba mbəlyi fala njə́ kwa furəshina. 'Se njə́ ncəntə rá ngulə-raa nda səkə njə hwə kwa furəshina!' əkwə njə. 31"Má vi kə wuntyi mavalyi hyi mbəgəa nata wsi kə wuntə mava tsa mələtə lə kwavati-hya tsa ná, ba mni-hya ɗantəgwa və dabwaa; ba hyá lie gərətə tə́ tlamda-hya wsi kə mələtəgwa paɗə. 32Ba tlamda mava tsa kakə njə́ jakə, ba gə sha njə́ nee, 'Na nə, mdi "yagarə lə kəladawa kwa hwi na! Ngulə-ra dadyie mə gwa-ranga, a ba rá yafantə na paɗə təmburi tsá kə na mpata rá pəla lə titihwə. 33Má na kwa nganga ki, ka zhihwi na tá mava kwavati-nga kala tsá kə rá zhihwi tá na tsa huri?' əkwə. 34Ba mni tlamda mava tsa fwə; ba njə mnəkə mava tsa dzəgə tə́ ká furəshina, a hyá mpwə njə́ kwa zəwə, a ɗa njə́. 'Se njə́ ncəntə ngulə-ra mə gwa-ranjə tsa paɗə!' əkwə tlamda-njəa. 35Tsətsə mwa dzəgə Ta-tara məɓa tamwə mələ tə́ wamara mdi mə yə, a na yə má ntivirəntə tə́ dagwama-rayə lə mni kutə," əkwə Yesu sha hyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\