Matta 19

1Má vi kə Yesu kərintə gə vəcə ngyi ná, ba njə hwə tə Galili, a li jilyə wuntə bəla ra hyə ká Yahudiya pəlyə mbwi dələ Urdun. 2Mbəlyi kúkulə mwa, ba zəlitə njə́; ba njə mbə́tə ngyí má kulingə mə hyá paɗə pəlyəɓa. 3Ba wuntyi ká Farisi səkə yiwi va njə́ tazhe dzarə njə́ lə vəcə ka tsə́; kwə hyá na, "Karə nə, kə hyi-hyi ba mdi ntəkə lə malə-njə səkwa tə wamara wsi ná?" əkwə. 4Ba Yesu gə sha hyá nee, "Ala yə janggatə njə́a vəcəa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, vi kə Hyalatəmwə patə mdi, 'Wuri njə kə patə za lə malə,' əkwə huri? 5Kwə njə na mwa, 'Təmburi tsətsə, mdi dzəgə hwə hankyə tá ta-ranjə lə ma-ranjə, a ndza lə malə-njə tə nkwa kutə; ɓwagə-hya dzəgə daɓəgwa, a ndza ka mdi kutə,' əkwə. 6Təmburi tsətsə, səfə hyá ka mbəlyi ɓwagə dadamə wə, a ka mdi kutə. Má wsi kə Hyalatəmwə daɓətə mwa, washə mdi ntəkalyə wə," əkwə Yesu sha hyá. 7Ba ká Farisi ngyi gə sha njə́ nee, "A təmburi waá nda səkə Musa gətə nee, 'Se mdi ɗafərətə ɗarəwali kə ntəkə lə malə tə́ malə-njə nda dləntə njə́ mdi,' əkwə ri?" 8Ba Yesu gə nee, "Va má-rayə fá vəcə ɗatə yə Musa tə́ a yə ntəkə lə myə-yə; a má ndangə mə́, vi kə Hyalatəmwə patə mdi ná, tsətsə vəcə kə gətəgwa wə. 9Yira gə sha yə mwa, má ba mdi ntəkə lə malə-njə, a səkwa tə nyə səri nda dləntə maləa njə wə, nyə səri tsá mələ mdi shə, a na njə kə mushə wuntə malə," əkwə Yesu sha hyá. 10Ba mbəlyi kə zəli Yesu gə sha njə́ nee, "Ya, má ndərə tsətsə ndza ra mugwa nə, zərə-ma ndza kəlama mwə́ malə!" əkwə. 11Ba Yesu gə sha hyá nee, "Kandə paɗə mbəlyi ɗatə yə tá ndza kəlama malə wə; se waləka mbəlyi kə Hyalatəmwə nggərəkə dənama tə́ hyá ka ndza tsatsa. 12Wsha dadamə kə nka mbəlyi kə mwə́ malə tsá shə: wuntyi mbəlyi, təmburi tsá kə mbəlyi yeki hyá tsatsa, kandə hyá hya lə malə wə; wuntyi mbəlyi, lə dənama pətləshə ngahya wsi kə hya lə malə mbəlyi; wuntyi mbəlyi mwa ná, va "i-hya "i mbəgə Hyalatəmwə nda kə́lyə hyá kə mwə́ malə. Má mdi tsəramə ndza kəlama malə nə, njigwe njə tsatsa," əkwə Yesu. 13Má venkwashə ná, ba mbəlyi kələkə nggwasə səkə tə́ Yesu, a njə fərəmbwi pəla tə́ hyá, lə mələrəshə adəwa tə́ hyá. Má vi kə mbəlyi kə zəli njə́ nata ná, ba hyá ndzəgə mbəlyi kə kə́lə nggwasə ngyi səkə. 14Ba Yesu gə sha hyá nee, "Dlənata wa nggwasə, a hyá səkə tá rá; wá kalə hyá yə wə! Təmburi zəmə mbəgə Hyalatəmwə nə, se mbəlyi kə njigwe lə məhələ kala nga nggwasə ngyi, tsá kə dzəgə dzəmə," əkwə. 15Ba njə fəfərəmbwi barəka tə́ nggwasə ngyi, a ba li li-ranjə. 16Má nda fá na ná, ba wuntə mdi səkə tá Yesu, a gə sha njə́ nee, "Mala, waá wsi tsapə ndza rá mələtə nda ndza rá tlayi mkyə má kəri ri?" əkwə. 17Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Təmburi waá nda yiwi na mbweghe wsi tsapə va rá ri? Mdi tsapə nə, kutə kalə; má ndərə kə "i tlayi mkyə ndangə na, yatə wada hyi-njə," əkwə. 18"Ngyi-ma wada tsá ya rá ri?" əkwə mdie. Ba Yesu gə nee, "Wá pətlə mdi na wə; wá nyə na səri wə; wá ghəli na wə; wá fə vəcə tsangwi na tə kwavati-nga wə; 19həwə va ta-ranga lə ma-ranga; ba na "i kwavati-nga kala tsá kə na "i ghi-nga," əkwə. 20Ba zəgwi dyegwe tsa gə nee, "Tə zəli vəcəa rá kə́rəpi; wuri rá kə yatə hyá talala. A waá wsi kə ncini va rá, a yira mələ mənə ri?" əkwə. 21Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Má ndərə na "i ndza ka mdi tsapə kashasha mənə, mayi pahwi zaka wsha va na paɗə, ba na nggərəkə "u"wi-njə tə́ ká tiki, a na dzəgə tlantə galipə məɓa tamwə; a ba na səkə na zəli rá," əkwə. 22Má vi kə zəgwi dyegwee fatə vəcə tsa ná, ba njə hwə lə ɗantəgwa ra mni, təmburi mdi galipə njə ndangə mə́. 23Ba Yesu gə sha mbəlyi kə zəli njə́ mwa nee, "Jiri tsá gə rá sha yə, dzawə handanda ba mdi galipə dzəgə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə! 24Kasəkayə-ma jilyə dləgwami tə wurə mashila, tə́ dzəgə mdi galipə dzəgə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə," əkwə. 25Fatə kə mbəlyi kə zəli Yesu ngyi fatə vəcəa ná, ba hyá ndayə və ndangə; kwə hyá na, "Waá mdi ndza dzəgə tlayi mbə, ndərə tsətsə njər?" əkwə. 26Ba Yesu nənə hyá kwantsə-kwantsə, a gə nee, "Dzawə handa tə́ mdi, təmburi kandə mdi mbə́tə ghi-njə wə; a má tə́ Hyalatəmwə, zaka wsha nə, kasəkayə," əkwə. 27Ba Bitrus gə nee, "Na njə́a mənə tsə́, wuri yə́ kə hwə tá zaka wsha va yə́ paɗə tazhe zəli na; a waá wsi dzəgə yə́ tlayi səkwa tə mənə ri?" əkwə. 28Ba Yesu gə sha hyá nee, "Jiri, yira gə sha yə, má vəcirəvi kə wdunya dzəgə mbərə ka məlifyi, vi ndza Zəgwi ra Za dzəgə dzəmə kulə zəmə mbəgə-njə, má yə mbəlyi kə zəli rá, yə dzəgə ndza mə mbəgə mbweghe bwata ra ká Isra"ila mungə-ɓwagəghitə ngyi. 29Má wamara mdi kə hwə tá ya-njə lə nggwasama-ranjə ba nggwalimə ma-ranjə, á tára ta-ranjə lə ma-ranjə lə nggwasə-njə ba vwə-njə səkwa təmburi rá, mdi shə dzəgə tlantə wsha kúkulə, mdashə ngyí kə njə hwə tə́ tsa kashasha; má dzəgəndza mwa, mdi shə dzəgə tlayi mkyə má kəri! 30Kúkulə mə mbəlyi tə kəma ndzaranjəa, tsá kə dzəgə ndza kwanahə; má mbəlyi kwanahə ndzaranjəa mwa, hyá dzəgə ndza ka mbəlyi tə kəma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\