Matta 2

1Kwa Baitalami tə hyə ká Yahudiya yekigwa Yesu, vi ndza Hirudus ka mbəgə. Má venkwashə shə ná, ba wuntyi mbəlyi kə ntsəntsəkulə kə sənata wsha mbweghe sasərəgwe tlagwa səmə kwa bəla vəci səkə Urushalima, a ba yiwi nee, 2"Kaá yekigwa zəgwi kə dzəgə ndza ka mbəgə ká Yahuda tsa ri? Təmburi wuri yə́ kə nata sasərəgwe-ranjə kwa mwə, kwa bəla vəci tityi; a njə́ wsi kə kələkə yə́ səkə, a yə́ nggərəkə həwə tə́ njə́," əkwə hyá. 3Má vi kə Hirudus fatə vəcə-hya tsa ná, ba mni-njə ɗantəgwa; má paɗə mbəlyi tə Urushalima dəwa, ba ngahya mni ɗantəgwa. 4Təmburi tsətsə, ba Hirudus kata paɗə mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka, lə mala-mala kə sənata wada ra Musa, ba yiwi va hyá nee, "Kaá nkwa dzəgə mbəlyi ye Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə tə ri?" əkwə. 5Ba hyá gə nee, "Kwa Baitalami tə hyə ká Yahudiya, lə barəka-ranga, Mbəgə; təmburi má kwə zakuri Hyalatəmwə zamə, 6'Na nə, Baitalami tə hyə ká Yahuda nə, dakuləa na mə paɗə mələmi ká Yahuda; təmburi tə na dzəgə mbəlyi ye mbəgə kulə, tsá kə dzəgə ndza ka mbəgə ká Isra"ila kə́rəpi,' əkwə," əkwə hyá sha mbəgə. 7Ba Hirudus kata mbəlyi kə sənata wsha mbweghe sasərəgwe ngyi, a ba yiwitə va hyá cacika vi kə hyá atərə nata sasərəgwe tsa tə. 8Ba njə mnəkə hyá dzəgwa Baitalami nee, "Mayi wa ba yə vətə nkwa ndza zəgwi tsa tə; má kə vətə njə́ yə, ba yə səkə gətə rá, a yira dzəgwa nggərəkə həwə tə́ njə́ dəwa," əkwə. 9Má vi kə hyá fatə vəcə kə mbəgə gə sha hyáa ná, ba hyá tlagwa, a li li-rahya. Má kwa hunkwa hyá mwa ná, ba sasərəgwe kə hyá nata tsəmi tsa zhini ncərətəgwa tə́ hyá; ba hyá zəlitə njə́ dzəgə nkwa ndza zəgwi tsa təɓa. 10Vi kə hyá nata sasərəgwe tsa ná, ba hyá dlama dabwaa ndangə. 11Má vi kə hyá ntsəkəshə nkwa kə sasərəgwe tsa tayə tə ná, ba hyá jakə ya tsa, a nata zəgwi tsa va mama-ranjə Maryamu; ba hyá gəliɓyi a cikata njə́. Vi kə hyá gəliɓyi tə kəma-ranjəa, ba hyá mnəntə kwari-hya, a wsərətə wsha zinariya lə wsha zəmwi zərə kə "izi ghwi, kala hitəwi ba wuntə wsi ndza mbəlyi ka lə|i mur|d. 12Kətərəmbwe tsa, má vi kə hyá "i tlagwa, ba Hyalatəmwə gərətə tə́ hyá lə shikwə nee, "Wá zhinigwa yə dzəgə tá Hirudus wə," əkwə; təmburi tsətsə, ba hyá kətə wuntə hunkwa damə, a zhinikəgwa dzəgə ya-hya. 13Má vi kə mbəlyi ngyi hwə ná, ba mdi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə səkə gərətə vəcə tə́ Yusufu lə shikwə nee, "Tlagwa ba na kətə zəgwie hyá lə ma-ranjə, ba yə mbə́lə dzəgwa Masar, a njigwe kwaɓa; se yira gə sha na nda səmə na kwaɓa, təmburi tə və zəgwi tsa Hirudus ka pətlə," əkwə. 14Ba Yusufu tlagwa havərə lə zəgwi tsa, lə ma ra zəgwie, a ba kətə hunkwa kə dzəgwa Masar; 15ba hyá njigwe kwa Masar rapə tə vi kə Hirudus mtə tə. Wsi tsa mələtəgwa mwa tazhe ba vəcə kə Tlamda gətə səkə kə zakuri-njə zamə njigwe jiri—tsá kə gə nee, "Səmə kwa Masar kakə Zəgwi-tara rá," əkwə. 16Má vi kə Hirudus nata nee, wuri mbəlyi kə sənata wsha mbweghe sasərəgwe ngyi kə nggutətə njə́ ná, ba mni-njə mpwə dabwaa ndangə; ba njə mnəkə nkwa nee, "Mayi wa mpəntə rá nggwasə kə zhilyi kwa Baitalami paɗə, lə zaka nggwasə kə zhilyi tə hyə shə, ngyí ndza va-rahya rapə tə ɓwagə!" əkwə—kala tsá kə njə fatə va mbəlyi kə ntsəntsəkulə ngyi mbweghe vi kə hyá atərə nata sasərəgwe tsa. 17Má wsi kə mələtəgwa tsa ná, wuri kə ncətə jiri vəcə kə Irimiya Zakuri gətə zamə nee, 18"Tə ɗagwa wá kwa Rama; tə ntahuni mbəlyi dabwaa va ɗantəgwa ra mni; tə ntahuni Rahila təmburi nggwasə-njə. Kandə njə səsəwihwi wə, təmburi wuri nggwasə-njə kə mpəntəgwa paɗə," əkwə. 19Má vi kə Hirudus mtə ná, ba mdi kə mnə Hyalatəmwə səkə gərətə vəcə tə́ Yusufu lə shikwə kwa Masar nee, 20"Tlagwa ba na kətə zəgwie hyá lə ma-ranjə, a na zhinigwa dzəmə hyə ká Isra"ila; təmburi wuri mdi kə "i və zəgwi tsa ka pətlə kə mtə," əkwə. 21Ba Yusufu tlagwa kətə zəgwi tsa, lə ma ra zəgwie, a hwə səmə hyə ká Isra"ila lə. 22A má vi kə Yusufu fatə nee, wuri Arkilayas kə ɗahwi mbəgə tə nkwa ta-ranjə Hirudus ka mbəgə tə Yahudiya, ba nggadləni ɗa Yusufu va ndza tə Yahudiya. Ba mdi kə mnə Hyalatəmwə səkwa mə tamwə gərətə vəcə lə shikwə, nda hwə njə dzəgwa hyə ká Galili; 23ba njə mələtə ya-njə tə wuntə mələmi ndza mbəlyi ka lə Nazarat—tazhe ba vəcə kə zakuri hyi Hyalatəmwə gətə zamə njigwe jiri nee, "Mbəlyi dzəgə ka njə́ lə mdi ká Nazarat," əkwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\