Matta 20

1"Wuri zəmə mbəgə Hyalatəmwə kə njigwe kala wuntə za ya kə tlagwa hamashikə camənkwa, a lie və libəra tazhe mələ tlə́nə kwa vwə-njə. 2Ba njə gəhwi lə hyá nee, 'Yira ncə yə dinari papatlə,' əkwə, a ba mnəkə hyá dzəgwa vwə-njə. 3"Má pələ tlá tə bəri ndza ra vəci ná, ba mdie zhini dzəmə dərəya, ba nata wuntyi mbəlyi səri fashə kəlama tlə́nə va hyá; 4ba njə gə sha hyá nee, 'Mayi wa dzəgwa vwə-ra mələ tlə́nə, a yira ncə yə kwaba-ranjə kala tsá kə hitəgwa,' əkwə. Mbəlyi ngyi ná, ba li dzəgwa vwə-njəa dəwa. 5"Má vi ndza vəci ntangə tə ghi, ba mdie zhini dzəmə dərəya, ba mnəkə wuntyi dzəgwa dəwa. Tsətsə mələtə njə hatikwari mwa, vi ndza myə dzə mtə pá wci. 6"Má hələgi vəci dzəgwa ya-njə ná, ba njə dzəgə tlayi wuntyi mbəlyi səri kəlama tlə́nə va hyá; ba njə yiwi va hyá nee, 'Təmburi waá nda vi yə səri fashə tə nkwaa ri?' əkwə. 7'Mdi kə kələtə yə́ ka mələ tlə́nə shə wə,' əkwə mbəlyi ngyi. 'Mayi wa dzəgwa vwə-ra mələ tlə́nə dəwa,' əkwə njə sha hyá. 8"Má vi kə vəci dzəgwa ya-njə mənə, ba tlamda vwə tsa gə sha mdi kə vwi njə́ hankyə ya-njə nee, 'Mayi kakə libəra kwa vwə ngyi səkə, ba na ncəntə kwaba-rahya tə́ hyá. Má ngyí kə dzəgwa vwə kwadali, ncəntə hyá tsəmi nda səkə na ncə ngyí vá mələ tlə́nə kulevəci,' əkwə. 9Mbəlyi kə tsəshə tlə́nə hatikwari, hələgi vəci dzəgwa ná, ba mbəlyi nggərəkə dinari papatlə tə́ hyá. 10"Má vi kə mbəlyi kə dzəgwa vwə mələ tlə́nə hamashikə rapə vəci kwa ya səkə, má təkə ghi-hya ná, hyá dzəgə tlayi wsi mdashə nga wuntyi mbəlyi kə dzəgwa vwə kwanahə; ndana ba mbəlyi ncəntə hyá dinari papatlə, ka kutə lə mbəlyi ngyi paɗə. 11Má vi kə hyá kə́lə ngahya "u"wie, acə hyá mə ngungunyi tlamda ya tsa; 12kwə hyá na, 'Mbəlyi kə səkə kwanahə ngyi, vá mələtə tlə́nə dabwaa hyá wə, a ba na ncəntə tə́ hyá kaləkalə lə ngayə́! Na yə́ tsa mwa, kulevəci yə́ mələ tlə́nə dadyie tə vəci wghyananakə,' əkwə hyá. 13"Ba mdie gə sha mdi patlə mə hyá nee, 'Dagwama-tara, vá ɗahwi na rá lə dlərəbi wə; vá gəhwi myi nee, dinari patlə tsá ncə na ráw? 14Kə́lə kwaba-ranga, mayi na dzəgə ya. Má lə "i-ra nggərəkə "u"wi rá kaləkalə lə ngayə tə́ mbəlyi kə səkə kwanahə ngyi nə, waá tsəkwə va na lə ri? 15Ndana wulyə va rá mənə ba rá mələ wsi kə ghi-ra "i lə "u"wi-ra huri? Shíshi zhə na va tsá kə rá mələrətə wsi zakə tə́ hyá ná?' əkwə tlamda ya tsa. 16"Tsətsə dzəgə Hyalatəmwə mələ mə zəmə mbəgə-njə dəwa: má mbəlyi kwanahə ndzaranjəa, hyá dzəgə ndza tə kəma; má mbəlyi tə kəma ndzaranjəa mwa, kwanahə dzəgə hyá ndza," əkwə Yesu sha hyá. 17Má vi ndza Yesu tə dzəmə Urushalima ná, ba njə kata mbəlyi kə zəli njə́ mungə-ɓwagəghitə ngyi vari bəla cacika, a ba gə sha hyá nee, 18"Na njə́a mənə, na wa myi li dzəmə Urushalima. Má məɓa ná, mbəlyi dzəgə tsərəshə Zəgwi ra Za tə́ mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka ba mala-mala kə sənata wada ra Musa, a hyá dzəgə mələ kita kə pətlə njə́, 19nda səkə hyá fə njə́ tə pəla tə́ ká kyə. Má ká kyə mwa ná, hyá dzəgə ɗa njə́ lə wura, a ba nkə njə́ lə kurəpyi, nda səkə hyá patlətə njə́ tə wci dladlakə lə kusa, a njə mtə. A má tə kwá makənə hya-ranjə kwa kúlə ná, njə dzəgə tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə!" əkwə Yesu sha hyá. 20Ba mama ra nggwasə Zabadi səkə tá Yesu lə nggwasə-njə Yakubu ba Yohana, ba gəliɓyi tə kəma ra Yesu ka yiwi wsi va njə́. 21"Waá wsi kə na "i ri?" əkwə Yesu sha njə́. Ba maləa gə nee, "Lə barəka-ranga, gətə vəcə ndza nggwasə-ra ɓwagə ngyi njigwe tá na mə zəmə mbəgə-nga—patlə kwa bəla ɗafa-ranga, lə patlə kwa bəla matsə-nga," əkwə. 22Ba Yesu gə sha nggwasama ɓwagə ngyi nee, "Vá sənata wsi kə yə yiwi yə wə. Á yə sahwi bwanyə ndza rá dzəgə sa ndangə ná?" əkwə. "Ndaka sahwi yə́," əkwə hyá. 23Ba Yesu gə nee, "Yə, handanda yə dzəgə sa bwanyə ndza rá dzəgə sa; a má ndza kwa bəla ɗafa-tara lə kwa bəla matsə-ra mə mbəgə-ra, yira mdi kə tsəka mbəlyi kə dzəgə ndza tə wə—Ta-tara məɓa tamwə tsá kə tsəka nkwa," əkwə. 24Má vi kə wuntyi mbəlyi kə zəli Yesu mungə ngyi fatə vəcəa ná, ba mni-hya mpwə va nggwasama ɓwagə ngyi. 25Təmburi tsətsə, ba Yesu kakə hyá paɗə, a gə sha hyá nee, "Kə sənata yə tsə́ nee, má ká mbəmbəgə ká kyə ná, lə bəle zəmə mbəgə hyá mbweghe mbəlyi; mbəlyi kukulə-hya mwa, ba nggərəkə də́walə tə́ mbəlyi məsəbə-hya tazhe ncə kulə-hya shə tə́ hyá. 26A má yə kwa ngayə nə, washə yə mələ tsətsə wə. Wamara mdi kə və kulə mə yə, se njə́ wtəntə ghi-njə, a fəyə ghi-njə kala zəgwi rə ya kə mələ tlə́nə tə́ yə; 27má mdi kə "i ndza ka mdi kulə tə kəma mə yə, se njə́ njigwe kala mava-rayə. 28Tsətsə ndza ra Zəgwi ra Za: vá səkə wdunya njə tazhe ba mbəlyi mələrəshə tlə́nə tə́ njə́ wə; a tazhe vwi nkwa səkə njə, ba tazhe mbərə mkyə mbəlyi kúkulə lə nganjə mkyə," əkwə Yesu. 29Má vi ndza yə Yesu hwə tə Yariko ná, ba mbəlyi kúkulə zəlitə njə́ məsəbə. 30Má nda fá na ná, wuntyi ká ghuli ɓwagə tsá shə mnyə hunkwa məndzə. Má vi kə hyá fatə nee, Yesu tsá tə shalyi, əkwə ná, ba hyá dlangətə nggurədlə tamwə, a gə nee, "Tlamda, Shi ra Dawuda, zhihwi tá yə́!" əkwə. 31"Á ghuli, divi yə!" əkwə mbəlyi kə zəli Yesu məsəbə ngyi. A má ghuli ngyi ná, ba mtsəhətə dlangətə nggurədlə-hya tamwə: "Á Tlamda, Shi ra Dawuda, zhihwi tá yə́!" əkwə hyá akə. 32Ba Yesu tayə, a ka hyá: "Waá wsi kə yə "i a rá mələ tə́ yə ri?" əkwə. 33"Tlamda, mnəntə yə́ ntsə-yə́, a yə́ nə nkwa!" əkwə hyá. 34Ba hwi zhərəshə tə́ Yesu tá hyá, ba njə fata ntsə-hya. Mpəlyammə kə hyá mnəntə ntsə-hya ná, ndaka nənə nkwa hyá wanggə! Ba hyá tlagwa zəlitə Yesu məsəbə dzəgwa kwa nkwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\