Matta 21

1Má kwa hunkwa hyá hələgi tá Urushalima ná, ba hyá səkə Baitafaji, wuntə mələmi vari mwə rə Zaitun. Yesu mwa ná, ba mnəkə wuntyi mbəlyi kə zəli njə́ ɓwagə jalyi mələmie. 2Kwə njə na sha hyá, "Mayi wa jalyi mələmi vari mwə tsa. Jalyi má-rayə ná, yə dzəgə tawa wuntə kwara tə wde ba zəgwi-ranjə; wdentə wa hyá, ba yə kələkə rá shalyi. 3Má ba mdi gə yə vəcə tə ná, 'Tlamda "i hyá,' əkwə yə sha njə́; mdi shə dzəgə ɗa yə tə́, ba mbəlata yə kwara ngyi," əkwə Yesu. 4Njə́a wsie mələtəgwa tazhe ba vəcə kə zakuri Hyalatəmwə gətə zamə njigwe talala, tsá kə gə nee, 5"Gə wa sha ká Sihiyona nee, 'Na mbəgə-yə tsa tə səkə tá yə! Mdi lə məhələ kə wtəntə ghi-njə njə; mə kwara səkə njə, a zəgwi ra kwara mwa,' əkwə. " 6Ba mbəlyi kə zəli Yesu ɓwagə ngyi li, a mələtə kala tsá kə njə gə sha hyá mənə; 7ba hyá kələkə kwara tsa lə zəgwi-ranjə shalyi. Ba hyá səsərəntə lə"use-rahya, a hihiniyi tə mbwi kwara tsa, a ba Yesu dzəmə njigwe mə. 8Dyi mbəlyi mwa ná, ba səsərəntə lə"use-rahya, a pəpələyi kwa hunkwa, a njə ntahə dzatə tə lə kwara; wuntyi mbəlyi ná, ba ɓəɓələvə tlibəlyi fwə, a hihiniyi kwa hunkwa ka wsi kə nggərəkə həwə tə́ njə́. 9Má mbəlyi kúkulə tə kəma ra Yesu lə ngyí kətərəmbwe-njə ná, acə hyá mə ɗa wá, a gə nee, ""Usa tə́ Shi ra Dawuda! Á Hyalatəmwə nggərəkə barəka tə́ Mdi kə səkə lə dənama ra Tlamda! "Usa dabwaa tə́ Hyalatəmwə!" əkwə. 10Má vi kə Yesu dzəmə hwi Urushalima ná, ba məhələ paɗə mbəlyi tlagwa va má sənata wsi kə mələgwa; kwə hyá na, "Karə nə, waá mdie ri?" əkwə. 11"Yesu, zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə, səmə kwa Nazarat tə hyə ká Galili," əkwə mbəlyi tá Yesu ngyi. 12Ba Yesu dzəgwa mpya Hyalatəmwə, ba nggəmi mə tətahəntə mbəlyi kə pá wsha lə pahwi kwaɓa, a dləkə hyá shilyə. Má mbəlyi kə mbərə "u"wi ná, ba njə tsətsəngwitə wci ndza kwaba-rahya shə tə tə ka, lə wci kə ndza ra mbəlyi kə pahwi rəpə kə mələ sarəka. 13Kwə njə na sha hyá, "Má kwə Dləparamə Hyalatəmwə, 'Má mpya-ra nə, mbəlyi ka njə́ ka mpya kə mələ adəwa,' əkwə Hyalatəmwə; ndana má yə mwa, wuri yə kə fəyə njə́ ka nkwa kə mbwəgwa ra ká fasa nkwa!" əkwə Yesu sha hyá. 14Ba ká ghuli lə ká gawde səkə tá njə́ kwa mpya Hyalatəmwə tsa, ba njə mbə́tə hyá paɗə. 15Má mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka ba mala-mala kə sənata wada ra Musa, vi kə hyá nata wsha kwatsəka kə Yesu mələtə ba tsá kə nggwasə dlangətə nggurədlə kwa mpya Hyalatəmwə a gə nee, ""Usa dabwaa tə́ Shi ra Dawuda!" əkwəa ná, ba mni-hya fwə və ndangə. 16Ba hyá gə sha Yesu nee, "Kə fatə vəcə kə nggwasə ngyi gə na huri?" Ba Yesu gə nee, "Wuri rá kə fatə. Karə nə, ala yə janggatə njə́a vəcəa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, 'Wuri na kə tətəkərəvə tə́ nggwasə yirəɗiɗyi lə vəlinjə, a hyá fali na,' əkwə huri?" əkwə Yesu. 17Ba njə hwə tá hyá, a shilyə mə Urushalima dzəgwa hya kwa Baitanya. 18Má kəri ra nkwa ná, ba Yesu tlagwa, a zhini li dzəmə Urushalima. Má kwa hunkwa ná, ba má tsəshə njə́. 19Tsa"a kwə njə ná, na wuntə kwadacikwa tsa mnyə hunkwa. Dzəgə kə njə dzəgə tá kwadacikwaa ná, ndana ye tə wə—se tlibəlyi gurəmmi kalə. Ba Yesu wdlantə kwadacikwaa nee, "Səfə na zhintə ye nggwasə wə!" əkwə. Təkwashə-təkwashə, "yammə kwadacikwa tsa wulə. 20Má vi kə mbəlyi kə zəli njə́ nata ná, ba hyá ndayə və; kwə hyá na, "Tsətsəma və́ kwadacikwa tsa wulə "yammə zazamə kala tsa ri?" əkwə. 21Ba Yesu gə nee, "Jiri, yira gə sha yə, má ba yə mbərəsa lə Hyalatəmwə kwa mni-yə, a və́ mbərəsa-rayə tsa ndza kanashə-kanashə wə, waləka wsi kwatsəka kə mələtəgwa tə́ kwadacikwa tsa, wsi mələ yə kalə wə; ndaka gə yə sha mwəa, 'Ntərəntəgwa tə nkwaa ba na latəgwa tá tsadi!' əkwə yə, a njə mələgwa kala tsá kə yə gətəa! 22Má lə mbərəsa yə ndangə, wamara wsi kə yə yiwi va Hyalatəmwə mə adəwa, yə dzəgə tlayi," əkwə. 23Má vi kə Yesu səkə dzəgwa mpya Hyalatəmwə, a tətəkə wsha tə́ mbəlyi, ba mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka səkə tá njə́, lə wuntyi mbəlyi kukulə ká Yahuda. Kwə hyá na sha njə́, "Lə dənama ra waá mələ wsha ngyi na ri? A waá mdi kə mnətə na tá mələ hyá ri?" əkwə. 24Ba Yesu gə sha hyá nee, "Yira yiwi wsi va yə dəwa; má kə gətə rá wsi shə yə, yira gə yə mdi kə mnətə rá tá mələ wsha ngyi. 25Karə nə, waá mnətə Yohana tá mələ batizəma ri? Hyalatəmwə náa, náa mdi ná?" əkwə. Ba hyá nggərə ghəpi kwalyə ghi-hya nee, "Waá wsi gə myi ri? Má ba myi gə nee, 'Hyalatəmwə mnətə njə́ tə́,' əkwə myi, njə dzəgə gə sha myi nee, 'Təmburi waá nda má yə mbərəsa lə vəcə-njə ri?' ə dzəgə njə gə. 26A má ba myi gə nee, 'Mdi mnətə njə́ tə́,' əkwə, mbəlyi dzəgə ɗa myi dabwaa, təmburi paɗə-hya fəyə Yohana ka zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə," əkwə hyá. 27Təmburi tsətsə, ba hyá gə sha Yesu nee, "Vá sənata yə́ wə," əkwə. "Ya, má tsətsə kwə yə ki, ka gə yə mdi kə mnətə rá tá mələ wsha ngyi rá dəwa wə," əkwə Yesu sha hyá. 28Ba Yesu gə nee, "Karə nə, tsəma kwə yə mbweghe vəcəa ri? Wuntə mdi tsá shə, ɓwagə nggwasə-njə. Ba njə dzəgə gə sha tsá kulə nee, 'Zəgwi-tara, mayi dzəgwa vwə mələ tlə́nə ɓeshi,' əkwə. 29Ba zəgwie gə nee, 'Ka dzəgwa rá mələ tlə́nə wə,' əkwə; a má tamakə batlyə ná, ba zəgwie zhiweta ghi, a li dzəgwa mələ tlə́nə kwa vwə tsa. 30Ba taa dzəgə tá kwá ɓwagə zəgwi-ranjə, a gə nee, 'Zəgwi-tara, mayi dzəgwa vwə mələ tlə́nə ɓeshi,' əkwə. Ba zəgwi-ranjə tsa gə nee, 'Yira dzəgwa, Baba,' əkwə; ndana ba njə kə́lyə kə dzəgwa mwa. 31Karə mə nggwasə ɓwagə ngyi nə, waá mdi kə mələtə wsi kə ta-rahya gətə ri?" əkwə Yesu. "Zəgwi-ranjə kulə," əkwə hyá. Ba Yesu gə sha hyá nee, "Jiri tsá gə rá sha yə, mandara ká tsəni budi lə myə karawa, tə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə hyá; a má yə nə, ndafə yə! 32Təmburi wuri Yohana mdi kə mələ batizəma kə səkə ncətə yə hunkwa jiri, a vá mbərəsa yə lə vəcə-njə wə; a má ká tsəni budi lə myə karawa, wuri hyá kə mbərəsa lə vəcə-njə. Wuri yə kə nata mbərəsa-rahya mwa, a vá mbəralyə mni-yə yə ba mbərəsa wə," əkwə Yesu. 33Ba njə gə nee, "Nkatə wa tləmə tá wuntə vəcə nggəla. Wuntə tlamda ya tsá shə, ba ncəmə anapə kúkulə kwa vwə-njə, ba ntsashə jiwwi; kwa vwə shə mwa, ba njə mələtə nkwa kə tə́rə yemyi shilyə mə ye ra anapəa, ba látə gəlike kə ya vwə-njə tsa. Ba njə fərətə vwə-njəa tə pəla tə́ wuntyi mbəlyi, a hyá wzarashə; ba mdie hwə mənə, a li dzəgə wuntə mələmi tityi. 34"Má vi kə vi kə ndá anapə dzəkitəgwa ná, ba njə mnəkə mavalyi hyi-njə tazhe kələrəshə nəbwa ra vwə-njəa səkə va mbəlyi kə wzarashə wza ngyi. 35Səkə kə mavalyi hyi-njə səkə, má mbəlyi ndza vwə tsa tə pəla-rahya ngyi ná, kərəppi hyá tsəshə mavalyi ngyi. Wuntə patlə, ba hyá nkəntə; wuntə ná, ba hyá ləlatə njə́ lə pəlyə́; má wuntə mwa ná, ba hyá pətləshə dzəgwa hyə ntiwwi. 36Ba tlamda vwəa zhini mnəkə wuntyi mavalyi hyi-njə dzəgə dəwa, mdashə wuntyi tsəmi ngyi. Má mbəlyi ndza vwə-njəa tə pəla-rahya dəwa ná, ba mələrətə wsi ntimye tə́ hyá, kala tsá kə hyá mələrətə tə́ wuntyi tsəmi ngyi. 37"Má kwanahə mnə mdie mnə mbəlyi dzəgə tá hyá ná, ba njə mnəkə zəgwi-ranjə dzəgə mənə; kwə njə na, 'Həwəshə ntsə zəgwi-taraa shə hyá va rá,' əkwə. 38A má vi kə mbəlyi "yagarə ngyi nata zəgwi-ranjə tsa, ba hyá gə sha ghi-hya nee, 'Yawaa, na zəgwi-ranjə tsa, tsá kə dzəgə zəmə ya-njə! Ndə wa, myi pətlə njə́, a myi mara vwə-njə tsa!' əkwə. 39Səkə kə zəgwi ra mdie səkə, kərəppi hyá tsəshə njə́, a lakə njə́ səmə kwa vwə tsa, ba pətləshə ntiwwi dzəgwa hyə. 40"Karə na tlamda vwə tsa kə səkə nə, tsəma dzəgə njə mələ lə mbəlyi ngyi ri?" əkwə Yesu. 41"Njə dzəgə mpəntə mbəlyi "yagarə ngyi paɗə, a ba kətə vwə-njə, a fərətə tə pəla tə́ wuntyi mbəlyi ndza njə dzəgə tlayi nəbwa ra vwə-njə va hyá," əkwə hyá. 42Ba Yesu gə sha hyá nee, "Ala yə janggatə njə́a vəcəa kwa Dləparamə Hyalatəmwə huri—tsá kə gə nee, 'Má pəlyə́ kə ká anə mpya dlənata ka wsi fashə, njə́ tsá kə njigwe ka pəlyə́ kə mdashə paɗə tazhe anə mpyaa; təmburi Tlamda lə ghi-njə tsá kə gətə, a ka wsi kudəra njə tə́ myi mwa,' əkwəw? 43Təmburi tsətsə, yira gə sha yə, mbəlyi dzəgə kəlalyə nkwa-yə mə mbəgə Hyalatəmwə, a nggərəkə tə́ wuntyi mbəlyi kə dzəgə mələ tlə́nə kə Hyalatəmwə "i! (( 44Má wamara mdi kə tsatəgwa tə pəlyə́ tsa, mdi shə dzəgə huhushintəgwa; má mdi kə pəlyə́a lashə mwa, njə dzəgə ngirəɗəntəgwa,))" əkwə Yesu sha hyá. 45Má vi kə mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka lə ká Farisi fatə vəcə nggəla kə Yesu gətə tsa ná, ba hyá sənata nee, ndana mbweghe-hya gətə vəcəa njə. 46Təmburi tsətsə, ba hyá "i tsə́ njə́; a ba nggadləni ɗa hyá mwa va mbəlyi təɓa, təmburi ka zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə ndangə fəyə njə́ dyi mbəlyi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\