Matta 22

1Ba Yesu zhini gə wuntə vəcə nggəla tə́ hyá; kwə njə na ná, 2"Zəmə mbəgə Hyalatəmwə, wuri kə pa lə wuntə mbəgə kə ɗashə mwə́ zəgwi-ranjə. 3Ba njə mnəkə mavalyi hyi-njə dzəgə kakə mbəlyi kə njə kata tá mwə́ tsa, a hyá səkə zəmə. Má mbəlyi kə katagwa mwa, ba kə́lyə kə səkə. 4Ba mbəgə zhini mnəkə wuntyi mavalyi hyi-njə tazhe ka hyá səkə; kwə njə na, 'Gə wa sha mbəlyi kə rá kata hyá tá mwə́, hyá səkə zəmə mwə́ ndzaranjəa! Təmburi wuri rá kə hitə wsha kə zəmə paɗə; wuri mbəlyi kə tlətlantə wulyə tə tlá kə mbəmbashəgwa! Zaka wsha paɗə ná, wuri kə hitəgwa. Kakə wa hyá səkə mənə!' əkwə. 5Má mbəlyi kə katagwa tá səkə zəmə mwə́ tsa mwa, ba hyá fəyə vəcəa ka wsi fashə, a ba kə́lyə kə səkə; ba hyá li li-rahya dzəgə mələ tlə́nə-hya. Wuntyi ná, ba li dzəgwa vwə-hya; wuntyi ná, ba li dzəgə pahwi wsha kwa kantyə-hya; 6má wuntyi mbəlyi ná, ba tsəshə mavalyi hyi mbəgə tsa, a nkəyi hyá, ba mpəntə hyá həlangə. 7"Má vi kə mbəgə fatə habarə wsie, ba mni-njə fwə dabwaa; ba njə mnəkə səwaja hyi-njə dzəgə mpəntə mbəlyi kə pətləshə mavalyi hyi-njə ngyi, ba wtsantə mələmi-hya paɗə lə ghwi. 8Ba mbəgə gə sha wuntyi mavalyi hyi-njə nee, 'Na njə́a, wuri wsha mwə́ kə hitəgwa; a má mbəlyi kə katagwa tá səkə zəmə mwə́ tsa, tsəramə ndza hyá ka mbəlyi kə zəmə mwə́a wə. 9Təmburi tsətsə, mayi wa li dzəgə mə mələmi, ba yə ka paɗə mbəlyi səkə tá mwə́ tsa, wamara mdi kə yə kəmə lə kwa hunkwa!' əkwə. 10Ba mavalyi hyi-njə ngyi li dzəgə mə mələmi, a ntahə kwalyə dləra, a ba kakə paɗə mbəlyi kə hyá kəmə lə tá zəmə mwə́a—mbəlyi lə məhələ, lə ngyí ntintimye hwi həlangə; ba mbəlyi ngyi səkə ləhəntə madliɓe garrə. 11"Ba mbəgə səkə dzəgwa madliɓe tsa tazhe nə məntiɓə kə səkə tá mwə́ zəgwi-ranjə tsa. Má kwaɓa ná, ba njə nata wuntə mdi kəlama ɗancikə kə zəmə mwə́ mbweghe-njə; 12ba mbəgə gə sha njə́ nee, 'Tsətsəma və́ na səkə nkwaa fashə kəlama ɗancikə kə zəmə mwə́ mbweghe gwa-ranga ri?' əkwə. Mdie ná, divvi njə kəlama zhini vəcə. 13Ba mbəgə gə sha mavalyi hyi-njə nee, 'Mputə wa pəla hyi-njə ba səra hyi-njə tə zəwə, a ba yə lamə njə́ mə ghwi mə nkutli pəlyə; njə dzəgə ntahuni lə mpurə tlənə mə ghwi tsa,' əkwə. 14Jiri, yira gə sha yə mwa, kúkulə mbəlyi kə katagwa; a má ngyí kə Hyalatəmwə tsəkavə mə hyá, jiɓakkwə kalə," əkwə Yesu. 15Má venkwashə, ba ká Farisi lie gəhwi səkwanyi tazhe tsə́ Yesu mə vəcə gə njə. 16Ba hyá mnəkə wuntyi mbəlyi kə zəli-hya ba wuntyi mbəlyi Hirudus səkə tá Yesu. Ba hyá səkə gə sha njə́ nee, "Mala, wuri yə́ kə sənata, mdi lə jiri na; hunkwa kə zəli Hyalatəmwə talala, tsá tətəkərəshə na tə́ mbəlyi. Vá tsəkwə wsi va na lə kulə mdi mwa wə, təmburi ka nta alá na kwalyə mbəlyi wə; ka kutə fəyə paɗə mbəlyi na. 17Təmburi tsətsə, gətə yə́ zəzi-nga mbweghe wsie: kə hyi-hyi ba mbəlyi ncə budi tə́ mbəgə ká Roma ná? Náa, tsəma ri?" əkwə hyá. 18Yesu mwa, wuri kə sənata wsi "yagarə kə hyá mputəa; ba njə gə sha hyá nee, "Mbəlyi lə mni ɓwagə yə dye! Təmburi waá nda gə vəcə yə fashə tazhe tsə́ rá lə ri? 19Nggə rá wa "u"wi kə ncə budi shə, nata rá mə," əkwə. Ba hyá ncərəkə "u"wie tə́ njə́. 20Kwə njə na sha hyá, "Karə pa tə "u"wie ba tli tə nə, nga waá ri?" əkwə. 21"Pa ra mbəgə ká Roma ba tli-njə," əkwə hyá. "Má tsətsə njə nə, má wsi ka nga mbəgə ká Roma, nggərəkə wa tə́ njə́; má wsi ka nga Hyalatəmwə mwa, nggərəkə wa tə́ Hyalatəmwə!" əkwə Yesu sha hyá. 22Má vi kə hyá fatə vəcəa ná, ndayyə hyá ndayə va Yesu; ba hyá hwə tá njə́, a li li-rahya. 23Má tə vəci shə mwa dəwa, ba wuntyi ká Sadukiya səkə tá Yesu. (Má ká Sadukiya ná, hyá mbəlyi kə gə nee, tlagwa lə mkyə shə səmə kwa kúlə, na mdi kə mtə wə, əkwə.) 24Ba hyá gə sha Yesu nee, "Mala, wuri Musa kə gətə nee, má ba mdi mtə, a malə tsá va njə́, a zəgwi va njə́ wə, də́walə ba dagwama ra mdi kə mtə tsa mushə malə-njəa tazhe yerashə zəgwi tə́ dagwama-ranjə kə mtəa. 25A na njə́a ndzaranjəa mənə tsə́: wuntyi nggwasama tsá shə tə mələmi-yə́, mburəfungə hyá va ma-rahya. Ba mdi kulə-hya mushə malə, a ba mtə kəlama yeki zəgwi lə malə tsa. Ba seki-njə mushə maləa, 26a ba mtə dəwa, kəlama yeki zəgwi. Tsətsə mwa kwá makənə kə mushə maləa. Paɗə-hya mburəfungə tsa, tsətsə mələtəgwa njə tə́ hyá: paɗə-hya dlətəgwa tə mwə́ maləa, a ba mtə kəlama yeki zəgwi lə maləa. 27Má kətərəmbwe-hya ná, ba maləa səkə mtə dəwa. 28Karə mənə nə, má vəcirəvi dzəgə mbəlyi tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə nə, nga waá maləa mə hyá ri? Təmburi paɗə-hya mushə njə́!" əkwə hyá. 29Ba Yesu gə sha hyá nee, "Wuri yə kə za va vəcə-yə tsa, təmburi vá sənata vəcə kwa Dləparamə Hyalatəmwə yə wə; mwa, vá sənata dənama ra Hyalatəmwə yə dəwa wə. 30Təmburi má vəcirəvi dzəgə mbəlyi tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə, má zhilyi hyá lə myə ná, mugwa shə kwalyə hyá venkwashə wə; mbəlyi dzəgə ndza kala mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə! 31"Má nga tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə njə ki, ala yə janggatə vəcə kə Hyalatəmwə gətə nee, 32'Má Ibrahim ba Ishaku hyá lə Yakubu, yira Hyalatəmwə-hya,' əkwə kətərəmbwe mtə-hya huri? Má mbəlyi ndza Hyalatəmwə ka Hyalatəmwə-hya nə, mandara hyá mtə, lə mkyə hyá!" əkwə Yesu. 33Má vi kə mbəlyi kə tsənitəgwa kúkulə ngyi fatə wsi və́ Yesu tətəkə tsa ná, ba hyá ndayə və. 34Má vi kə ká Farisi fatə nee, wuri Yesu kə ndakushə ká Sadukiya lə vəcə ná, ba hyá səkə tsənitəgwa tá Yesu. 35Wuntə mdi patlə mə hyá, tsá kə sənata wada ra Musa, ba səkə yiwi wsi va Yesu tazhe dzarə njə́; 36kwə njə na, "Á Mala, mə paɗə wada kwa Dləparamə Hyalatəmwə, tsa-ma tsá kə mdashə lə kulə, a mdi zəli ri?" əkwə. 37Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Má wada kə mdashə paɗə, njə́ nee, 'Se ba na "i Hyalatəmwə Tlamda-nga lə mni kutə, lə məhələ-nga həlangə, a ba lə zaka mbwara zəzi-nga kə́rəpi,' əkwə. 38Njə́a wada kulə, tsá tsəmi. 39Kwá ɓwagə-njə, kala tsá tsəmie: '"I kwavati-nga kapara tsá kə na "i ghi-nga,' əkwə. 40Tə wada ɓwagə ngyi tayə paɗə wada kə Musa gətə, lə zaka wsha və́ zakuri hyi Hyalatəmwə gətə," əkwə Yesu. 41Má vi ndza ká Farisi ngyi tə nkwa kutə tá njə́ ná, ba Yesu yiwi vəcə va hyá. 42Kwə njə na sha hyá, "Tsətsəma zəzi-yə mbweghe Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə ri? Shi ra waá njə ri?" əkwə. "Shi ra Dawuda Kristi," əkwə hyá. 43Ba Yesu gə nee, "Má ndərəma Shi ra Dawuda njə mənə nə, təmburi waá nda səkə Dawuda ka Kristi lə Tlamda-njə ri? Təmburi má kwə Dawuda lə vəcə səkə va Mambəli Hyalatəmwə, 44'Má kwə Hyalatəmwə Tlamda sha Tlamda-ra, "Njigwe vari rá kwa bəla ɗafa-tara, nda səkə rá səkə gurehwi dawa hyi-nga, a na səkə gure hyá," ' əkwə. 45Má Dawuda lə ghi-njə mwa, 'Tlamda-ra,' əkwə njə sha Kristi; tsətsəma ndza Kristi ka Shi ra Dawuda mwa ri?" əkwə Yesu sha hyá. 46Má ká Farisi ngyi ná, divvi hyá; mdi shə mə hyá vá zhinirəshə vəcə tə́ njə́ wə. Tsəshə tə venkwashə mwa ná, mdi shə vá zhini səkə yiwi wsi va Yesu wə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\