Matta 23

1Má venkwashə, ba Yesu zhini gə vəcə tə́ mbəlyi kúkulə kə tsənitəgwa tá njə́, ba tə́ mbəlyi kə zəli njə́; 2kwə njə na sha hyá ná, "Ká Farisi ba mala-mala kə sənata wada ra Musa nə, hyá mbəlyi kə tətəkə wsi mə wada ra Musa tə́ mbəlyi; 3təmburi tsətsə, ba yə həwəshə vəcə-hya, a yatə wsi kə hyá gə sha yə talala. A má wsi ndza hyá mələ, washə yə zəli, a mələ wə; təmburi ka zəli vəcə kə hyá gə hyá, a mələ tlə́nə lə wə. 4"Ndaka mputə wsha dyedyeki hyá, ba fala kwa ghi tə́ mbəlyi ka kə́lə; a má hyá lə ghi-hya mwa, ka fa wsha dyedyeki ngyi hyá mandara batlyə wə! 5Má wamara wsi ndza hyá mələ paɗə ná, tazhe ɓwa ghi kalə. Dabwaa vəcə Hyalatəmwə kə hyá mbəmbəgəshə ka laya, a ba fəfəyə wduv, wduvvi kwa kəma lə kwa pəla fashə; má kəməghi lə"use-rahya mwa, dawhyee mələ hyá fashə! 6Má vi kə mələ sarəka lə ɗa mwə́ ná, nkwa kə ndza ra ká mbəmbəgə tsá və hyá ka ndza tə; má kwa mpya adəwa, tə nkwa kə ndza ra mbəlyi kukulə tə kəma ndza hyá. 7Wuri hyá kə "i mwa ba mbəlyi cikata hyá məgəliɓyi tə shikwi, a gə nee, 'Lə barəka-ranga, Tlamda-ra,' əkwə. 8"Yira gə sha yə, washə yə ɗa yə tə́ ba mbəlyi ka yə lə 'Tlamda' wə! Təmburi kutə ndyandyangə Tlamda-yə kalə, a ka kutə yə ka nggwasama mwa. 9Washə yə ka wuntə mdi kwa wdunya nee, 'Ta,' əkwə wə; təmburi waləka kutə Ta-rayə kalə, a njə́ məɓa tamwə. 10Washə yə ɗa yə tə́ ba mbəlyi ka yə lə 'Mdi kulə' mwa wə; təmburi kutə ndyandyangə Mdi kulə-yə kalə—njə́ Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə. 11Má mdi kulə mə yə, ba njə njigwe kala mava-rayə. 12Má wamara mdi kə fəyə ghi-njə ka mdi kulə, Hyalatəmwə dzəgə fə njə́ ka tsá kwanahə; a má mdi kə wtəntə ghi-njə, njə́ tsá dzəgə Hyalatəmwə fə ka mdi dakuləa. 13"Kwatsəka tə yə, yə mala-mala kə sənata wada ra Musa lə yə ká Farisi! Mbəlyi lə hwi ɓwagə yə! Wuri yə kə nkələtə nkwa kə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə tə́ mbəlyi fashə: mbəlyi kə və nkwa kə dzəmə, vá ɗaravə nkwa yə tə́ hyá wə; má yə lə ghi-yə mwa, vá dzəmə yə wə! (( 14"Nggəra"wə tə yə, yə mala-mala lə yə ká Farisi! Mbəlyi lə hwi ɓwagə yə ndangə! Má ndza yə mələ adəwa ná, dawhyee mələ yə, a jigamnya fashə—tsá ndza mbəlyi gə nee, hyá mda nkwa, kwə; ndana ká zəmə wsha myə wjagə yə lə dlərəbi! Təmburi tsətsə, tə yə dzəgə kwanahə ma ra bwanyə ndza va Hyalatəmwə.)) 15"Nggəra"wə tə yə, yə mala-mala lə yə ká Farisi! Mbəlyi lə hwi ɓwagə yə handanda! Ndaka li yə tityi tazhe və mdi patlə ka mbərə njə́ ka mdi kə zəli yə; má ba njə mbərə ka mdi-yə mwa, ba yə mbəralyə njə́ ka mdi kə dzəmə ghwi kashasharankwa, mdashə yə! 16"Nggəra"wə tə yə ndangə, yə ghuli kə pəkə nkwa fashə! Má kwə yə sha mbəlyi, 'Má ba mdi wdlantə ghi lə mpya Hyalatəmwə, wsi tə wə; a má ba mdi wdlantə ghi lə zinariya kwa mpya Hyalatəmwə, wuri kə mputəgwa handanda,' əkwə yə. 17Ghuli yə ndangə, ka bata wtlungwə! Tsa-ma tsá kə mdashə lə kulə ri—zinariya lə ghi-njə náa, náa mpya Hyalatəmwə kə fəyə zinariya tsa ka nga Hyalatəmwə ná? 18Má kwə yə mwa dəwa, 'Má ba mdi wdlantə ghi lə nkwa ndza mbəlyi mələ sarəka tə, wsi tə wə; a má ba mdi wdlantə ghi lə wsi kə mbəlyi mələ sarəka lə tə nkwa kə mələ sarəkaa, wuri kə mputəgwa handanda,' əkwə. 19Handa ndza yə ka ghuli ndangə! Tsa-ma tsá kə mdashə lə kulə ri—sarəka tsa lə ghi-njə náa, náa nkwa kə mələ sarəka kə fəyə sarəka tsa ka nga Hyalatəmwə ná? 20"Yira gə sha yə, má mdi kə wdlantə ghi lə nkwa kə mələ sarəka, waləka nkwa kə mələ sarəka tsá kə njə wdlantə ghi lə kalə wə; balə wsi kə mbəlyi mələ sarəka lə tə nkwa shə dəwa. 21Má mdi kə wdlantə ghi lə mpya Hyalatəmwə mwa, waləka mpyaa tsá kə njə wdlantə ghi lə kalə wə; balə Hyalatəmwə Mdi kə ndza mə dəwa. 22Má mdi kə wdlantə ghi lə nkwa məɓa tamwə, waləka nkwa kə ndza ra Tlamda tsá kə njə wdlantə ghi lə kalə wə; balə Hyalatəmwə Mdi kə ndza tə dəwa. 23"Nggəra"wə tə yə, yə mala-mala kə sənata wada ra Musa lə yə ká Farisi! Mbəlyi lə hwi ɓwagə yə ndangə! Təmburi jigələ yə tlibəlyi ɗalyi dadamə zəzitə nggərəkə wsi patlə shilyə mə mungə yə tə́ Hyalatəmwə talala; ndana má wsha kə mdashə lə kulə kwa wada ra Musa—kala ndza lə jiri ba zhihwi tá mdi, ba ncətə jiri tə́ mdi mə wamara wsi—wuri yə kə lantə fashə! Njə́ kukulə ngyi, tsá kə hitəgwa a yə mələ tsəmi mə́, kəlama zahata wuntyi bəbatlyə ngyi mwa. 24Ghuli kə pəkə nkwa yə fashə! Ndaka kələntə vulangi yə səkə tə wsi kə sa-rayə; a má dləgwami tə mwa ná, fəɗahhə yə ndalyə! 25"Nggəra"wə tə yə, yə mala-mala lə yə ká Farisi! Mbəlyi lə hwi ɓwagə yə ndangə! Ndaka yaɓəntə mbwi kwatləkwi lə mbwi tasa yə ɗaɗawə; a má nkwa kwa hwi ki, ka ɗá nkəlinggi va dlərəbi ba kəladawa! 26Má yə ká Farisi nə, ghuli yə! Yaɓəntə wa nkwa kwa hwi hataba, a nkwa tə mbwi dzəgə ndza ɗaɗawə dəwa. 27"Nggəra"wə tə yə, yə mala-mala lə yə ká Farisi! Mbəlyi lə hwi ɓwagə yə handanda! Kala kúlə kə patəgwa lə pəlyə́ dandərəa a ba fishəgwa lə wsi ɓya, ndza-rayə: tsa"a kwə mbəlyi ná, dandərəa kwa ntsə fashə; a má nkwa kwa hwi ná, se "itlə mdi kə mtə-mtə, lə zəmwi wsi kə dadarə! 28Tsətsə ndza-rayə: má kwa ntsə mbəlyi, ka mbəlyi lə jiri yə; a má kwa hwi-yə ná, tsangwi lə bikyi tsá kwa mpanggə. 29"Nggəra"wə tə yə, yə mala-mala lə yə ká Farisi! Mbəlyi lə hwi ɓwagə yə ndangə! Ndaka mələtə kúlə zakuri hyi Hyalatəmwə yə dandərəa fashə, a patə kúlə mbəlyi lə jiri lə pəlyə́ dandərəa; 30má kwə yə mwa, 'Má ndərəma mə vi shi hyi-myi zamə myi nə, ka ɗa yə myi tá pətlə zakuri hyi Hyalatəmwə kala ngahya shə wə,' əkwə yə. 31Ndana wuri vəcə-yə tsa kə ncətə nee, mbəlyi-yə tsá kə mpəntə zakuri hyi Hyalatəmwə! 32Kasha wa mələ wsi kə shi hyi-yə mələtə zamə shə dəwa! 33Má yə nə, nggwasə shishi "yagarə yə dye! Tsəma dzəgə yə mbə́lə va kita kə dzəmə ghwi tsa ri? 34"Təmburi yira gə sha yə, yira dzəgə mnə yə zakuri hyi kə gə vəcə Hyalatəmwə, lə mbəlyi kə sənata hunkwa kə zəli njə́, ba mala-mala kə tətəkə vəcə-njə. Má wuntyi mə hyá, yə dzəgə nkə hyá lə kurəpyi kwa mpya adəwa-rayə, a dlədlə hyá dzəgə tə mələmi dadamə tazhe sarashə bwanyə tə́ hyá fashə; má wuntyi ná, pəpətlə dzəgə yə pətlə hyá, a patlə hyá tə wci dladlakə lə kusa. 35Təmburi tsətsə, má bikyi mbəlyi kə mpəntə mbəlyi lə jiri kwa wdunya ala zamə—tsəshə tə Habila mdi má ayibə-njə shə zamə, rapə tə Zakariya Barakiya, tsá kə yə pətləshə kwalyə mpya Hyalatəmwə lə nkwa kə mələ sarəka—kwa ghi-yə dzəgə njə ndza paɗə. 36Jiri, yira gə sha yə, kwa ghi yə mbəlyi fangyi dzəgə mbəlyi fə bikyi ká mpəntə nkwa ngyi paɗə! 37"Nggəra"wə tə yə, yə ká Urushalima! Yə mbəlyi kə mpə zakuri hyi Hyalatəmwə, a ləla sha mbəlyi kə Hyalatəmwə mnəkə tə́ yə lə pəlyə́! Wuri rá kə ɗa lə tsəni yə səkə tá Hyalatəmwə, kala tsəni kwantəkwa tsəni nggwasə-njə mətərə hwi-njə; a datllə yə kə́lyə fashə. 38Ndzaranjəa mənə tsə́, wuri Hyalatəmwə kə dlənata yə, a yə ndza ka fyi ya dye! 39Yira gə sha yə mwa, ka zhini dzəgə yə nə rá wə—se kwa vi dzəgə yə gə nee, 'Á Hyalatəmwə nggərəkə barəka tə́ Mdi kə səkə lə dənama ra Tlamda!' " əkwə Yesu sha hyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\