Matta 24

1Má vi kə Yesu hwə səkwa kwa mpya Hyalatəmwə, a njə li ná, ba mbəlyi kə zəli njə́ səkə ncəncərəshə ndərə anətəgwa ra mpya tsa. 2Ba Yesu gə sha hyá nee, "Kə nata mpya ngyi yəw? Yira gə sha yə jiri, mbəlyi dzəgə dlədlantə hyá paɗə! Mandara pəlyə́ kutə, ka dzəgə mbəlyi dlənata tə mdi-njə kəlama dlantə dzətə ka wə," əkwə. 3Má vi ndza Yesu mə mwə rə Zaitun məndzə ná, ba mbəlyi kə zəli njə́ səkə tá njə́, waləka hyá kalə; ba hyá gə sha Yesu nee, "Venkwa-ma dzəgə wsha ngyi mələgwa ri? A waá wsi kə dzəgə ncə nee, njə́a vi kə səkə-nga tsa, vi ndza wdunya dzəgə za ri? Gətə yə́ mə," əkwə hyá. 4Ba Yesu gə sha hyá nee, "Á yə ya ghi-yə dye, vashə mbəlyi nggutətə yə; 5təmburi mbəlyi kúkulə dzəgə səkə, a gə nee, 'Yira Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə!' əkwə fashə, a nggutətə mbəlyi kúkulə. 6Yə dzəgə fá habarə mpa lə gwarə-gwarə nkwa kúkulə mwa; a washə yə nggadləni və wə. Təmburi də́walə ba wsha ngyi ɗatəgwa ndangə mə́; a vá ncətə mwa nee, wuri kwanahə wdunya kə səkə wə. 7Má nda səkə vi shə a səkə, mpa dzəgə tlagwa kwalyə mbəlyi dadamə bakəma kwa wdunya; má dzəgə ɗagwa dabwaa mwa. Má hyə kwa nganjə, njə dzəgə mnəmnəgwa wanak, wanakkə, a wtsiwtsigwa tə nkwa dadamə. 8A má paɗə wsha ngyi ná, tsá tsəmi batlyə mə bwanyə kə dzəgə səkə kalə! 9"Má kətərəmbwe tsa, mbəlyi dzəgə tsə́ yə, a ɗa yə lə bwanyə dabwaa, a ba pətləshə yə dzəgwa hyə. Paɗə mbəlyi dzəgə "imye yə səkwa təmburi rá. 10Má venkwashə ná, mbəlyi kúkulə dzəgə hwə tá zəli rá va bwanyəa; hyá dzəgə tlə səra tá kwavati-hya, a ba "imye kwavati-hya fashə. 11Mbəlyi kə tlətle mnyə kúkulə dzəgə səkə, a fə ghi-hya ka zakuri Hyalatəmwə fashə tazhe nggutə mbəlyi kúkulə. 12Má təmburi ndza ra "yagarə tə mtsəhəgwa kwa wdunya mwa ná, mbəlyi dzəgə dlənata "ighi kashasha. 13A má mdi kə səsəwihwi zaka mbwara bwanyə ngyi paɗə rapə tə vi dzəgə njə mtə ná, njə dzəgə tlayi mkyə má kəri. 14Má nda səkə kwanahə vi shə a səkə mənə, mbəlyi dzəgə gə habarə ndərə mbweghe zəmə mbəgə Hyalatəmwə tə́ paɗə mbəlyi kwa wdunya bakəma. 15"Má venkwashə mwa, yə dzəgə nə wuntə wsi ntimye kə mbəlyi nggadləni və kwa mpya Hyalatəmwə—njə́ tsá kə Daniyelu Zakuri gətə vəcə mbweghe-njə zamə. (Má mdi kə jangga vəcəa, ba njə sənata zəzi mə!) 16Má ká Yahudiya venkwashə ná, mbə́lə hyá dzəmə mwə! 17Má mbəlyi ndza mkyəgwa kwa dlavə venkwashə ná, washə hyá ɗantə vi lə dzəmə mpya tazhe kə́lə wsha mə wə. 18Má mbəlyi kwa mtə wza, washə hyá shika kə́lə lə"use-rahya wə. 19Kwatsəka tə myə lə hwi venkwashə, lə myə lə nggwasə tə mbwi! 20"Kasha wa gədyi va Hyalatəmwə, vashə vi kə mbə́lə tsa dzəgə ɗatəgwa hawgye lə tə vəci kə mkyəgwa. 21Təmburi bwanyə kə dzəgə mələgwa venkwashə, kwá ndəma gətəgwa: ala mələtəgwa kala tsa tsəshə tə patəgwa ra wdunya wə, a ka zhini dzəgə mələgwa kala tsa shə dzəgəndza mwa wə. 22Má və́ Hyalatəmwə dzəgə dimə yemyi mə, ba wtəntə vi bwanyə tsa wə ná, mdi shə dzəgə mbə mandara kutə wə; a má təmburi mbəlyi tsatsəka-ranjə, Hyalatəmwə dzəgə wtəntə vi bwanyə tsa. 23"Má ba mbəlyi gə sha yə venkwashə shə nee, 'Na Kristi tsa tə nkwaa!' lə nee, 'Na njə́ ca!' əkwə ná, washə yə fá vəcə-hya wə. 24Təmburi wuntyi ká tsangwi kúkulə dzəgə səkə, a fə ghi-hya ka Kristi lə ka zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə fashə. Hyá dzəgə mələ wsha kwatsəka bubwa-bubwa tazhe nggutə mbəlyi kə Hyalatəmwə tsəkavə ka nganjə, ndərə á hyá nggutətə. 25Wuri rá kə gətə yə wsha ngyi nda səkə vi shə a səkə! 26"Təmburi tsətsə, má ba mbəlyi gə sha yə nee, 'Na njə́ ca mə gamba!' əkwə, washə yə tlagwa və njə́ wə; má ba hyá gə nee, 'Na njə́ kə mbushə ghi-njə mə mpyaa!' əkwə, washə yə fá vəcə-hya wə. 27Təmburi má səkə Zəgwi ra Za tsa dzəgəndza ná, njə dzəgə ndza kala hwa-ra-va kə ɗatə maɗyaɗyakkə kwa mwə rapə la wa wanggə, a nggaməshə nkwa tamwə paɗə; kandə mbushəgwa wə. 28'Má nkwa ndza wsi kə mtə-mtə təɓa nə, təɓa tsənigwa wadəgə.' 29"Má mə vi kə dzəgə səkə shə, na bwanyə kə rá gə ngyi kə kwatsənə ná, nkwa dzəgə mbərə ka nkutli—təmburi ka dzəgə vəci wɗə hyá lə tə́rə wə. Sasərəgwe dzəgə wdiwdigwa səkwa mə tamwə mwa, ba paɗə wsha kukulə məɓa tamwə dzəgə dləntəgwa tə nkwa kə ndza-rahya. 30Má kətərəmbwe wsha ngyi, səkə Zəgwi ra Za dzəgə ncətəgwa məɓa tamwə; paɗə mbəlyi kwa wdunya mwa ná, hyá dzəgə ntahuni lə ɗantəgwa ra mni, a nənə Zəgwi ra Za tə səkwa məɓa tamwə mə kulyaɓa, lə dənama ra kulə-njə dabwaa! 31Má venkwashə ná, mbəlyi dzəgə wgyi tərəmwi dabwaa, nda səkə Zəgwi ra Za dzəgə mnə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə bakəma kwa wdunya tazhe ka mbəlyi tsatsəka ra Hyalatəmwə, a tsəni hyá paɗə səkə tá njə́. 32"Á yə ntavə wsi kə zəzi, a təkəvə wsi shilyə mə ndza ra kwadacikwa: má vi kə yə nata ɗá ra tlibəlyi kwadacikwa gurəmmi ná, kə sənata yə nee, wuri jivəni kə səkə huri? 33Tsətsə mwa, má vi kə yə nata wsha ngyi tə mələgwa, ba yə sənata nee, wuri vi kə səkə Zəgwi ra Za shə kə hələgitəgwa. 34Jiri, yira gə sha yə, kə́rəpi wsha ngyi dzəgə mələgwa nda səkə mbəlyi təmwə ndzaranjəa dzəgə mtə paɗə. 35Nkwa məɓa tamwə lə nkwa tə ka dzəgə za paɗə; a má vəcə-ra ná, ka dzəgə za wə. 36"Má vi ndza wsie dzəgə mələgwa tə, mdi shə kə sənata wə; mandara mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə lə Zəgwi ra Hyalatəmwə, vá sənata hyá wə. Se waləka Hyalatəmwə Ta, tsá kə sənata kalə. 37Má səkə Zəgwi ra Za tsa ná, njə dzəgə ndza kala wsi kə ɗatəgwa mə vi zamanə Nuhu zamə. 38Má zamə shə nda səkə yemyi səkə zantə wdunya ná, se mpurə wsha kə zəmə lə sa badlə, tsá mələ mbəlyi. Zhilyi lə myə paɗə ná, mugwa wsi mələ hyá akə, a fá zərə wdunya, rapə tə vi kə Nuhu dzəgwa kwambawali. 39Má hyá mwa, və́ sənata wsi kə mələgwa hyá, a nggadləni və wə; ba yemyi səkwa zantə hyá həlangə. Tsətsə dzəgə njə mələgwa tə vəci dzəgə Zəgwi ra Za səkə dəwa. 40"Má venkwashə shə, mbəlyi dzəgə tawa zhilyi ɓwagə tə wza kwa mtə: mbəlyi dzəgə kə́lə tsá patlə, a dlənata tsá patlə. 41Má myə ɓwagə tə hə́ ha tə nkwa rə kə hə́, mbəlyi dzəgə kə́lə tsá patlə, a dlənata tsá patlə. 42Təmburi tsətsə, á yə hitəgwa—təmburi vá sənata vi dzəgə Tlamda-yə səkə yə tə wə. 43Ba yə sənata mwa, má ndərəma kə sənata vi kə səkə ghəli tlamda ya ka ntsá ya-njə nə, ka hya tlamda ya shə wə; se mələlə ndza njə tazhe ya ya-njə, a njə nka ghəli kə ntsá ya-njə. 44Má yə mbəlyi-ra mwa, á yə hitəgwa kala tsa; təmburi Zəgwi ra Za dzəgə səkə həntəkkə, a tawa yə tə vi má yə fətə ghi tə səkə-njə. 45"Waá mdi ka mava jiri kə ntsəntsəkulə ri? Mava jiri kə ntsəntsəkulə, njə́ tsá kə tlamda ya-njə fəyə njə́ ka mdi kə ɗingə wuntyi mavalyi hyi-njə paɗə, a njə nggərəkə wsi kə zəmə tə́ hyá mə vi kə hitəgwa. 46Barəka dabwaa tsá dzəgə mava tsa tlayi va tlamda-njə mwa, a na tlamda-njə kə səkə tawa njə́ tə mələ tlə́nə kə njə gə sha njə́ lə jiri. 47Jiri, yira gə sha yə, tlamda ya tsa dzəgə fə zaka wsha va njə́ paɗə tə pəla tə́ mava tsa. 48"A má ba mava tsa ndza ka mdi "yagarə, a gə nee, 'Ka dzəgə tlamda-ra səkə zazamə wə,' əkwə, 49acə njə mə nkə wuntyi mavalyi kwavati hyi-njə fashə, a lie mpurə wsha kə zəmə lə sa badlə tə nkwa kə sa badlə ná, 50tlamda mava tsa dzəgə səkə həntəkkə, a tawa njə́ tə vi má mava tsa fətə ghi tə səkə-njə, 51a sərəntə lə wura fələnggwə, a ba fəyə njə́ tə nkwa kutə lə paɗə wuntyi mbəlyi má jiri və; njə dzəgə ntahuni lə mpurə tlənə tə nkwa shə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\