Matta 25

1"Má venkwashə shə ná, zəmə mbəgə Hyalatəmwə dzəgə ndza kala nggwalimə mungə kə wsətə patərəla hyi-hya, a li dzəgə tawa za makwa kwa hunkwa tazhe pəkə njə́ dzəgə zəmə mwə́-njə. 2Má nggwalimə mcifə mə hyá ná, vá ntsəkulə hyá wə; má wuntyi mcifə ná, kə ntsəntsəkulə hyá. 3Má wuntyi má ntsəkulə ngyi, vá li hyá lə "í kwa patərəla-rahya wə; 4má wuntyi mcifə kə ntsəntsəkulə ngyi, ba lələhəntə patərəla-rahya lə "í, a ba zhini givə wuntə "í kwa kwaləba. 5Má təmburi tsá kə za makwa tsa ghətə vi tá səkə ná, ba nggwalimə ngyi ɗa dəncing, dəncinggə va hya, a ba hya səkə dlərəwihwi hyá paɗə. 6"Má tə caka ra vərə ná, ba mbəlyi ka nkwa nee, 'Na wa za makwa tsa kə səkə! Ndə wa, tawa njə́ kwa nkwa!' əkwə. 7Ba nggwalimə mungə ngyi fəri, a hihitə patərəla-rahya. 8Ba nggwalimə má ntsəkulə ngyi gə sha wuntyi kə ntsəntsəkulə ngyi nee, 'Ɗavə yə́ wa "í-yə tsa, shikala yə́ kwa ngayə́; təmburi wuri ngayə́ kə kəri, ghwi kwa mtə,' əkwə. 9Ba wuntyi nggwalimə kə ntsəntsəkulə ngyi gə nee, 'Kandə mələtəgwa tsətsə wə; dawi "í shə ka myi, paɗə-myi. Mayi wa pashə "í va mbəlyi kə pahwi,' əkwə sha hyá. 10Má vi kə hyá lie pá "í tsa ná, vəkkə za makwa səkə jakə ya ndza madliɓe kə ɗa mwə́ hankyə ɓa. Má wuntyi nggwalimə kə hitəgwa ngyi ná, ba hyá jakə ya tsa lə za makwa tsa; ba mbəlyi nkələtə mnyə pali dərədlli. 11"Má tamakə batlyə ná, ba wuntyi nggwalimə kə lie pá "í ngyi səkə, ba gə nee, 'Tlamda ya! Tlamda ya wi! Mnəntə yə́ nkwa, yə́ jakə,' əkwə. 12Ba njə zhinirətə tə́ hyá nee, 'Má yə nə, vá sənata yə rá ndangə wə,' əkwə." 13Ba Yesu gə sha mbəlyi nee, "Á yə hitəgwa, təmburi vá sənata vi ndza Tlamda dzəgə səkə yə tə wə. 14"Má səkə Tlamda, wuri kə pa lə wuntə tlamda ya kə lie ntahə tityi kyə. Má nda səkə njə tlagwa li ná, ba njə kakə mavalyi hyi-njə, a ba nggərəkə "u"wi-njə tə́ hyá. 15Wuntə ná, talanti mcifə tsá kə njə nggərəkə; wuntə ná, talanti ɓwagə; má wuntə mwa dəwa ná, talanti patlə. Wamara mdi ná, kwavəlyə dənama-ranjə ndza njə mələ tlə́nə lə nggərəkə njə tə́ hyá. Ba njə li li-ranjə mənə. 16"Má mdi kə kə́lə talanti mcifə tsa, ba njə tlagwa zazamə, a lie fəlyi lə, a ba tlayi rəba talanti mcifə, kala ma ra "u"wi-njə. 17Mdi kə kə́lə talanti ɓwagəa mwa ná, ba tlayi rəba talanti ɓwagə, kala ma ra "u"wi-njə dəwa. 18A má wuntə mdi kwanahə kə kə́lə talanti patlə tsa, ba lie látə kə, a mbushə "u"wi tlamda-njəa kwa fashə. 19"Má tə məzarəghi, vəkkə tlamda ya mbəlyi ngyi səkə; ba njə wɗatə mtsi "u"wi-njə va mavalyi hyi-njə makənə ngyi. 20Má wuntə mdi kə kə́lə talanti mcifə tsa ná, ba səkə gə sha tlamda ya-hya nee, 'Lə barəka-ranga, tlamda, talanti mcifə tsá kə na nggə rá huri? Na wuntyi talanti mcifə kə rá tlayi rəba-ranjə tsa, kala ma ra "u"wi kə na nggə rá,' əkwə. 21Ba tlamda-hya gə sha njə́ nee, 'Yawaa! Samə, katsala lə tlə́nə! Mdi tsapə na lə jiri! Təmburi tsá və́ na mələ tlə́nə lə jiri lə wsi batlyə kala tsa ki, yira dzəgə fə na mbweghe wsha kúkulə. Ndə jakə ya-ra, a na fá zəzərə kala rá hankyə nkwaa,' əkwə. 22"Má wuntə mdi kə kə́lə talanti ɓwagə tsa, ba səkə gə nee, 'Lə barəka-ranga, tlamda, talanti ɓwagə tsá kə na nggə rá huri? Na wuntyi talanti ɓwagə kə rá tlayi ka rəba tsa, kala ma ra "u"wi kə na nggə rá,' əkwə. 23Ba tlamda-hya gə sha njə́ nee, 'Yawaa! Samə, katsala lə tlə́nə! Mdi tsapə na lə jiri! Təmburi tsá və́ na mələ tlə́nə lə jiri lə wsi batlyə kala tsa ki, yira dzəgə fə na mbweghe wsha kúkulə. Ndə jakə ya-ra, a na fá zəzərə kala rá hankyə nkwaa,' əkwə. 24"Má wuntə mdi kə kə́lə talanti patlə tsa ná, ba səkə gə sha tlamda-hya nee, 'Lə barəka-ranga, tlamda, wuri rá kə sənata na, dzawə nganga wə: ndaka ɗa wsha má na tləkatə na dzəgwa tamə-nga; mdi kə "i wsi ka wsi rə fashə na səkə va mbəlyi. 25Təmburi tsətsə, ba nggadləni ɗa rá va fa wsi-nga; vi kə rá kə́lə, ba rá dzəgə lámə mə hyə, a mbushə. Na wsi-nga tsa,' əkwə. 26Ba tlamda ya-hya gə sha wuntə mava tsa nee, 'Nggudyi! Ntimye hwi na dye! Mdi kə mari na! Má ndərəma kə sənata na nee, mdi kə ɗa wsha má rá tləkatə rá dzəgwa tamə-ra, tsá kə "i wsi ka wsi rə fashə səkə va mbəlyi nə, 27hwi na kə wdiyi rá "u"wi-ra kwa bankyə, a rá tlantə rəba-ranjə, vi kə rá səkə tsa ri?' əkwə tlamda-hya. "Ba njə gə sha mbəlyi tə nkwa shə nee, 28'Kə́lə wa "u"wi va njə́ shə, ba yə fətə tə pəla tə́ mdi ndza talanti mungə vəa! 29Təmburi má mdi ndza wsi və nə, mbəlyi dzəgə mtsəhərəshə wsi tə́ njə́, a njə ndza lə wsha kúkulə; a má mdi má wsi və ki, mandara tsá va njə́ batlyə kə ghi-njə təkərəshəa ná, mbəlyi dzəgə kəlalyə va njə́, a njə ndza ndafə kashasha! 30Má mava fashə tsa, lamə njə́ mbəlyi mə ghwi mə nkutli pəlyə; njə dzəgə ntahuni lə mpurə tlənə mə ghwi tsa,' əkwə tlamda-hya mənə. 31"Má vəcirəvi kə Zəgwi ra Za dzəgə səkə lə kulə mbəgə-njə, lə paɗə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə məsəbə-njə ná, njə dzəgə ndza ka Mbəgə dakuləa. 32Mbəlyi kwa wdunya paɗə mwa ná, mbəlyi dzəgə tsəni hyá səkə kəma-ranjə. Má kə tsənitəgwa hyá paɗə ná, njə dzəgə nggəralyə mbəlyi, kala tsá ndza mdi kə ya wsha nggəralyə təmə shilyə mə kwə: 33má mbəlyi ka təmə ná, njə dzəgə fə hyá kwa bəla ɗafa-ranjə; má mbəlyi ka kwə ná, kwa bəla matsə-njə fə hyá njə. 34"Má vi kə njə nggəralyə hyá tsa, Mbəgə dzəgə gə sha mbəlyi kwa bəla ɗafa-ranjə nee, 'Ndə wa, yə mbəlyi kə tlayi barəka va Ta-tara, zəmə wa mbəgə-njə kə njə fəyə yə ala patəgwa ra wdunya! 35Təmburi tə zhə rá má, ba yə nggə rá wsi kə zəmə; tə zhə rá ndəra, ba yə savə rá yemyi; ka məntiɓə rá, ba yə kakə rá jakə, a ɗatə rá məntiɓə; 36məntərasi rá, a ba yə lambwi rá wsi; kama kulingə və́ rá ndza, a ba yə səkə ɗingətə rá; kwa furəshina və́ rá ndza mwa, a ba yə səkə cikata rá,' ə dzəgə njə gə. 37"Má mbəlyi lə jiri ngyi, hyá dzəgə gə sha njə́ nee, 'Lə barəka-ranga, Tlamda, venkwa-ma nata na yə́ lə má, a ba yə́ nggə na wsi kə zəmə ri? Vahwi mwa nata na yə́ lə ndəra, a ba yə́ savə na yemyi? 38Náa, kaá nata na yə́ ka məntiɓə, a ba yə́ kakə na jakə, a ɗatə na məntiɓə ri? A hwi nata na yə́ məntərasi, nda nggə na wsi kə la yə́ ri? 39Venkwa-ma fatə habarə ndza-ranga kama kulingə lə kwa furəshina yə́, a ba yə́ dzəgə ɗingətə na ri?' əkwə hyá. 40Mbəgə dzəgə gə sha hyá nee, 'Jiri, yira gə sha yə, wamara vi kə yə mələtə wsha ngyi tə́ mbəlyi má wsi və mə nggwasama hyi-ra ngyi, yira tsá kə yə mələrətəa!' əkwə. 41"Má mbəlyi kwa bəla matsə-njə, Mbəgə dzəgə gə sha hyá nee, 'Hwə wa tá rá, yə mbəlyi kə wdlawdlantəgwa kwa kəma ra Hyalatəmwə! Mayi wa yə dzəmə ghwi má kəri batə wavi, tsá kə mbəlyi mpəkarata tə́ Shatari lə mbəlyi kə mnə-njə! 42Təmburi má vi ndza má tə zhə rá ná, vá nggə rá wsi kə zəmə yə wə; má vi ndza ndəra tə ɗa rá mwa, vá savə rá yemyi yə wə; 43má vi ndza rá ka məntiɓə, və́ yə kakə rá jakə, a ɗatə rá məntiɓə wə; má vi ndza rá məntərasi, və́ yə nggə rá wsi kə la wə; vi ndza rá kama kulingə, lə vi ndza rá kwa furəshina, və́ yə səkə ɗingətə rá wə,' ə dzəgə njə gə. 44"Mbəlyi kwa bəla matsə ngyi ná, hyá dzəgə gə sha njə́ nee, 'Tlamda, venkwa-ma nata na yə́ lə má lə ndəra, ba ka məntiɓə, lə məntərasi, ba kama kulingə lə kwa furəshina, a ba yə́ kə́lyə kə mələ na wsha kə na gə ngyi ri?' əkwə. 45Mbəgə dzəgə gə sha hyá nee, 'Jiri, yira gə sha yə, wamara vi kə yə kə́lyə kə vwi mbəlyi má wsi və mə nggwasama hyi-ra ngyi nə, yira tsá kə yə kə́lyə kə vwi tsa,' əkwə. 46Mbəlyi ngyi mənə, tsá kə Hyalatəmwə dzəgə fə hyá mə bwanyə má kəri batə wavi; a má mbəlyi lə jiri ná, hyá dzəgə ndza lə mkyə má kəri batə wavi," əkwə Yesu mənə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\