Matta 26

1Má vi kə Yesu kərintə tətəkə wsha ngyi paɗə ná, ba njə gə sha mbəlyi kə zəli njə́ nee, 2"Wuri yə kə sənata, ncini hya ɓwagə nda səkə mbəlyi zəmə sarəka kə yiyisi mimyi gamə; má vi ndza hyá zəmə sarəka tsa mwa, mbəlyi dzəgə tsə́ Zəgwi ra Za, a fə tə pəla tə́ mbəlyi kə dzəgə patlə njə́ tə wci dladlakə lə kusa," əkwə. 3Má venkwashə ná, ba mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka tsənitəgwa hankyə ya Kayafas mdi kulə-hya, lə paɗə mbəlyi kukulə ká Yahuda; 4ba hyá gəhwi səkwanyi kə tsə́ Yesu cacika, a hyá pətlə njə́. 5Kwə hyá na, "Washə myi tsə́ njə́ vi ndza mbəlyi ɗa sarəka tsa, vashə myi tlanətə mpa wə," əkwə. 6Má venkwashə, vi ndza Yesu hankyə ya Siman mdi dərəne kwa Baitanya ná, 7ba wuntə malə səkə lə ɓurədyi kwa pyi—tsá ndza njə nee, dzawə pá ra tsəli ɓurədyi tsa kashasha; ba njə shishikərəmə dzəgwa mə ghi tə́ Yesu, vi ndza njə tə zəmə ɗafa. 8Má vi kə mbəlyi kə zəli Yesu nata wsie ná, ba mni-hya mpwə və; kwə hyá na, "Təmburi waá nda ɗantə ɓurədyi tsa njə fashə ri? 9Waá kuji-ma tsá kə mbəlyi pahwi tə "u"wi kúkulə, a nggərəkə "u"wi-njə tə́ ká tiki ri?" əkwə hyá. 10A má vi kə Yesu fatə vəcə kə hyá gə tsa, ba njə gə sha hyá nee, "Təmburi waá nda ngungunyi maləa yə ri? Wsi tsapə tsá kə njə mələtə rá, dadyegwee! 11Má ká tiki nə, tá yə hyá wamara vi; a má yira ki, ka ndzatagwa myi nda səkə rá hwə tá yə wə. 12Má ɓurədyi kə maləa shishikətə tə rá tsa nə, tazhe hyi rá tá lántəgwa. 13Jiri, yira gə sha yə mwa, nkwa shə dzəgə mbəlyi gə vəcə-ra tə kwa wdunya kə́rəpi, kama mbəlyi gə wsi kə maləa mələtə, tazhe zəzi njə́ lə wə," əkwə Yesu. 14Má venkwashə, wuntə mdi patlə mə mbəlyi mungə-ɓwagəghitə kə zəli Yesu ngyi—tsá ndza mbəlyi ka lə Yahuda Iskariyoti—ba li dzəgə tá mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka, 15ba gə sha hyá nee, "Waá wsi nggə rá yə, a na rá kə ncətə yə hunkwa ndza yə tsəshə Yesu tə ri?" əkwə. Ba hyá wɗaratə "u"wi lyə makəmtsi tə́ njə́. 16Tsəshə tə venkwashə mənə ná, acə Yahuda mə və hunkwa kə tsərəshə Yesu tə́ hyá. 17Má tə vəci kə mbəlyi atə zəmə sarəka ra buredyi kama yisəti mə ná, ba mbəlyi kə zəli njə́ səkə yiwi va Yesu nee, "Kaá "i na a yə́ mələ na wsi kə zəmə sarəka kə yiyisi mimyi gamə ri?" əkwə. 18Ba Yesu gə sha hyá nee, "Mayi wa dzəgə tá wuntə mdi tsa mə mələmi, ba yə gə sha njə́ nee, 'Má kwə Mala nə, wuri vi-njə kə dzəkitəgwa, a njə zəmə sarəka lə mbəlyi kə zəli njə́ hankyə ya-nga, kwə,' əkwə yə sha njə́," əkwə Yesu sha hyá mənə. 19Ba mbəlyi kə zəli Yesu ngyi mələtə kala tsá kə njə gərətə tə́ hyá tsa; ba hyá mələtə wsi kə zəmə sarəka tsa, a fəyə məɓa. 20Má hatikwari ná, ba Yesu səkə dzəmə mpyaa, ba njigwe ka zəmə wsi kə zəmə lə mbəlyi kə zəli njə́ mungə-ɓwagəghitə ngyi. 21Má tə zəmə wsi kə zəmə tsa hyá ná, ba Yesu gə nee, "Jiri, yira gə sha yə, wuntə mdi patlə mə yə nə, njə dzəgə pahwi rá," əkwə. 22Wuɗikki kwə hwi mbəlyi kə zəli njə́ ngyi va vəcəa; acə hyá mə yiwi va njə́ kutə-kutə nee, "Yira ná, Tlamda? Yira ná, Tlamda?" əkwə. 23Ba Yesu gə sha hyá nee, "Má mdi ndza yə́ ncə pəla dzəgwa kwatləkwi kutə, a zəmə ɗafa lə, njə́ tsá kə dzəgə pahwi rá. 24Zəgwi ra Za dzəgə mtə, kala tsá kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə; a má mdi kə dzəgə pahwi Zəgwi ra Za tsa ná, nggəra"wə tə njə́—kuji-ma tsá má mdi shə yekigwa ndangə mə́," əkwə Yesu. 25Ba Yahuda (mdi kə pahwi njə́ tsa) gə nee, "Yira mdi kə pahwi na ná, Mala?" əkwə. "Yə, wuri na kə gətə," əkwə Yesu. 26Má vi ndza hyá tə zəmə wsi kə zəmə tsa ná, ba Yesu kətə ɗafa, a "usa Hyalatəmwə; ba njə wtləwtləlyə ɗafa tsa, a nggərəkə tə́ mbəlyi kə zəli njə́ nee, "Ndawali wa ba yə ɗahwi; njə́a nə, tlyi gwa-tara," əkwə. 27Ba njə kətə kwatləkwi lə yemyi anapə kwa, ba zhini "usa Hyalatəmwə, ba nggərəkə tə́ hyá nee, "Səsavə wa, paɗə-yə; 28təmburi njə́a nə, mimyi-ra, tsá kə Hyalatəmwə mputə aləkawalə lə—tsá kə dzəgə shikəntəgwa tazhe mbə mbəlyi kúkulə, a bikyi-hya dzəgə ntivintəgwa. 29Yira gə sha yə mwa, ka zhini rá sa yemyi anapə kwa wdunya wə—se tə vəci ndza myi dzəgə sa tsá kwarə ta lə yə mə zəmə mbəgə Ta-tara," əkwə Yesu. 30Ba hyá atə cimyi kə fali Hyalatəmwə, a ba tlagwa li dzəmə mwə rə Zaitun. 31Má mə mwəa ná, ba Yesu gə sha hyá nee, "Tə vərə ɓeshie nə, paɗə-yə dzəgə mbə́lə tá rá; təmburi wuri kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, 'Yira dzəgə pətlə mdi kə ya wsha; təmə hyi-njə dzəgə tətahəntəgwa kutikutyanggə mwa,' əkwə. 32A má vi kə rá dzəgə tlanətəgwa lə mkyə səmə kwa kúlə, yira dzəgə dzəgwa Galili nda səkə yə dzəgwa," əkwə Yesu sha hyá. 33Ba Bitrus gə sha njə́ nee, "Mandara paɗə mbəlyi mbə́lə tá na nə, Tlamda nə, ka dzəgə rá mbə́lə wə!" əkwə. 34Ba Yesu gə nee, "Jiri, yira gə sha na, Bitrus, má nda səkə nggəli ka 'kakəriyakə' tə vərə ɓeshie nə, na dzəgə nggərə ghəpi sənata rá ka makənə zhigi," əkwə. 35Ba Bitrus zhini gə dəwa akə nee, "Mandara mbəlyi ndza pətlə myi, gyapə-myi nə, wsi shə ba rá gə nee, 'Vá sənata na rá wə,' əkwə wə, Tlamda wə!" əkwə Bitrus. Tsətsə kwə zaka mbwara mbəlyi kə zəli Yesu ngyi paɗə. 36Ba Yesu li dzəgə wuntə nkwa ndza mbəlyi ka Jatsamani, lə mbəlyi kə zəli njə́. Ba njə gə sha hyá nee, "Njiwegwa tə nkwaa, yira jalyi nkwa mələ adəwa," əkwə; 37ba njə kata Bitrus hyá lə nggwasə Zabadi ɓwagə ngyi, a ba li lə hyá. Venkwashə ná, ba məhələ Yesu ɗantəgwa kashasha; 38ba njə gə sha mbəlyi makənə ngyi nee, "Wuri mni-ra kə ɗantəgwa kashasha, a və nkwa kə pətlə rá dzəgwa hyə; njiwegwa tə nkwaa, ba yə ghətə rá mələlə," əkwə. 39Ba njə asəntəgwa dzatə ghetə batlyə, ba latəgwa tə ka mədzəɓi, a mələ adəwa. Kwə njə na mə adəwa tsa, "Ta-tara, má ndərə kandə njə mələtəgwa nə, kələntə rá bwanyə tsa kwa ghi-ra; a má wsi kə rá "i, tsá mələ na wə—se wsi kə ghi-nga "i," əkwə. 40Ba njə zhinikəgwa sha tá mbəlyi kə zəli njə́ ngyi; má nda sha njə ná, tahya-tahya hyá. Ba njə gə sha Bitrus nee, "Ndana kandə yə ghətə rá mələlə ndzatagwa batlyə awa patlə huri? 41Njiwegwa mələlə ba yə mələ adəwa, vashə yə dzəmə mələ wsi ntimye; təmburi dawi dənama va mdi ka mələ wsi ndərə kə mni-njə "i a njə mələ," əkwə. 42Ba Yesu zhintə lie mələ adəwa kwá ɓwagə, a gədyi Hyalatəmwə nee, "Má ndərəma ndəma bwanyə tsa kələntəgwa kwa ghi-ra nda səkə rá savə paɗə nə, Ta-tara nə, yira ɗa yə tə́; á wsi kə na "i kwa mni-nga mələtəgwa," əkwə. 43Ba njə zhinikəgwa səkə tá hyá. Má nda səkə njə ná, tə hya hyá, təmburi kandə hyá njigwe mələlə va hya wə. 44Ba Yesu zhintə hwə tá hyá, a li dzəgə mələ adəwa tsa kwá makənə zhigi, kala tsá kə njə mələtə ɓayəa. 45Má vi kə njə zhinikəgwa səkə tá mbəlyi kə zəli njə́ ngyi ná, ba njə gə sha hyá nee, "Səfə yə tá hya dəwa akə ná? Na njə́a mənə, wuri vi kə səkə, a mbəlyi tsərəshə Zəgwi ra Za tə́ mbəlyi "yagarə. 46Tlawagwa, myi li—na mdi kə pahwi rá tsa kə səkə!" əkwə. 47Má nda səkə Yesu kərintə gə vəcə-njə tsa ná, vəkkə Yahuda səkə—tsá ndza njə nee, patlə njə mə mbəlyi mungə-ɓwagəghitə kə zəli Yesu ngyi. Lə mbəlyi kúkulə səkə njə məsəbə-njə; lə hwa va hyá, lə yə mbutli. Mbəlyi kukulə ká Yahuda lə mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka, tsá kə mnəkə hyá səkə. 48Wuri mdi kə pahwi Yesu tsa kə gəhwi lə mbəlyi məsəbə-njə ngyi nee, "Má mdi ndza rá dzəgə məkivə njə́ ná, njə́ mdi shə; ba yə tsəshə njə́," əkwə. 49Ba Yahuda səkə kwa tá Yesu lənkwa-lənkwa, a gə nee, "Samə, Mala!" əkwə, a ba məkivə Yesu fashə. 50Yesu mwa, ba gə sha Yahuda nee, "Mcə-ra, kasha mələ tlə́nə kə kələkə na səkə nkwaa mənə!" əkwə. Təkwashə-təkwashə ná, ba mbəlyi və́ njə gəhwi lə ngyi səkə tsəshə Yesu kərəppi, a tsəyi njə́ ntəntənggi. 51Tsəshə kə hyá tsəshə njə́ mwa, ba wuntə mdi patlə mə mbəlyi kə zəli Yesu tə nkwa shə ntsəkalyə hwa-ranjə fattə, a farəntə tləmə vari ghi tə mava ra mdi kulə mə ká mələ sarəka. 52Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Zhiniyi hwa-ranga dzəgwa kuɓi-njə! Təmburi mdi kə mpa lə hwa, hwa tsá kə dzəgə pətlə njə́. 53Má ba rá yiwi va Ta-tara, kandə njə mnəkə rá mbəlyi kə mnə-njə səkwa məɓa tamwə dəbuwi dəbuwi ndzaranjə-ndzaranjəa tazhe vwi rá huri? 54A má ba myi mələtə tsətsə, tsəma dzəgə wsi kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə njigwe talala, tsá kə gə nee, də́walə ba njə mələtəgwa kala tsa ri?" əkwə Yesu. 55Ba Yesu gə sha mbəlyi kúkulə kə səkə tsəshə njə́ ngyi nee, "Lə yə hwa ba yə mbutli səkə yə tazhe tsə́ rá, kala wsi kə tsə́ mdi kə fasa nkwa ná? Wamara vi tətəkə wsha rá tə́ mbəlyi kwa mpya Hyalatəmwə, a və́ yə tsə́ rá wə. 56A má wsha kə yə mələ tsa paɗə ná, wuri kə ɗatəgwa tazhe ba vəcə zakuri hyi Hyalatəmwə zamə njigwe jiri," əkwə Yesu. Má vi kə mbəlyi tsəshə Yesu ná, pəwwi mbəlyi kə zəli njə́ tla tá njə́ paɗə, a mbə́lə kutikutyanggə. 57Ba mbəlyi kə tsəshə Yesu ngyi kələkə njə́ dzəgə ya Kayafas, mdi kulə mə ká mələ sarəka. Má venkwashə, wuri mbəlyi kukulə ká Yahuda lə mala-mala kə sənata wada ra Musa kə tsənitəgwa hankyə ya-njə paɗə. 58Má Bitrus mwa ná, ba zəlitə Yesu kətərəmbwi-kətərəmbwi məsəbə tityi dzəgə ya mdi kulə tsa; má vi kə njə jakə ya tsa, ba njə njigwe divvi kwa dlavə mə mbəlyi kə ya ya, a nənə wsi kə dzəgə mələgwa paɗə. 59Zaka mbwara mbəlyi kukulə kə tsənitəgwa ngyi paɗə mənə ná, ba hyá və vəcə tsangwi ka fə tə Yesu tazhe pətlə njə́; 60a ndyarə hyá və. Mandara mbəlyi kúkulə tlagwa ka fə vəcə tsangwi tə njə́, vá tsə vəcə-hya shə wə. Kətərəmbwe tsa, ba wuntyi mbəlyi ɓwagə tlagwa dəwa, 61a gə nee, "Má kwə mdie nə, ndaka dlantə mpya Hyalatəmwə njə, ba zhini anətə mə hya makənə, əkwə njə!" əkwə mbəlyi ɓwagə ngyi fashə. 62Ba mdi kulə mə ká mələ sarəka tlagwa gə sha Yesu nee, "Ka zhini vəcə na huri? Karə wsha kə mbəlyi fətə dzəgə tə na ngyi, tsəma ri?" əkwə. 63Má Yesu mwa, ba njigwe divvi kama zhinirəshə vəcə. Ba mdi kulə tsa gə sha njə́ nee, "Yira daɓə na lə Hyalatəmwə—gətə yə́ jiri: na Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə, Zəgwi ra Hyalatəmwə handa ná? Náa, tsəma ri?" əkwə. 64Ba Yesu gə nee, "Má tsətsə kwə na nə, yira nggərə ghəpi ná? Yira gə sha yə, má tamakə batlyə nə, yə dzəgə nə Zəgwi ra Za məndzə məɓa tá Hyalatəmwə Mdi lə dənama paɗə, kwa bəla ɗafa-ranjə; mwa, yə dzəgə nə njə́ tə səkwa məɓa tamwə mə kulyaɓa!" əkwə. 65Má vi kə mdi kulə tsa fatə vəcəa ná, ba mni-njə fwə; ba njə wkyahəntə lə"use-ranjə, a gə nee, "Wuri njə kə wshəntə Hyalatəmwə! Wuntə vəcə shə zhini myi və mwa wə! Kə fatə vəcə kə wshəntə Hyalatəmwə kə njə gətəa yəw? 66Tsəma kwə yə lə njə́r?" əkwə njə sha hyá. "Pətləshə njə́ mbəlyi!" əkwə hyá. 67Ba hyá ntintivishə kəma ra Yesu lə ndigulyi, ba nkənkəvə njə́ lə təkwi; wuntyi mbəlyi ná, ba tlətləvəntə njə́ lə baləma, 68a gə nee, "Waá mdi kə nkəvə na ri? Gətə yə́ mə, zakuri, na Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə fashə!" əkwə. 69Má Bitrus ná, divvi njə kwa dlavə. Má nda fá na ná, ba wuntə zhamalə səkə tá njə́—tsá ndza njə nee, wzha rə ya mdi kulə tsa njə; ba njə gə sha Bitrus nee, "Na nə, mdi kə zəli Yesu mdi ká Galili tsa na dəwa!" əkwə. 70Ba Bitrus wɗintə kwa kəma ra paɗə mbəlyi tə nkwa shə nee, "Awə! Vá sənata wsi kə na gəa rá wə," əkwə njə, 71ba tlagwa li dzəgwa dambala. Má kwaɓa ná, ba wuntə wzha rə ya mdi kulə tsa tsamətə njə́, ba gə sha mbəlyi tə nkwa shə nee, "Mdie nə, mə mbəlyi kə zəli Yesu mdi ká Nazarat tsa njə!" əkwə. 72Ba Bitrus zhini wɗintə dəwa lə wdla ghi nee, "Lə shi-ramyi kwa hyə, vá sənata mdi tsa rá wə!" əkwə. 73Tamakə batlyə mwa ná, ba mbəlyi tə nkwa shə səkə tá Bitrus, a gə sha njə́ nee, "Na nə, mdi kə zəli mdie na pakatə, təmburi vəcə ká Galili tsá gə na!" əkwə. 74Ba Bitrus wdlantə ghi-njə nee, "Á Hyalatəmwə pətləshə rá, ndərə tsangwi tsá gə rá! Vá sənata mdi tsa rá tappə wə!" əkwə. Má təkwashə-təkwashə ná, "kakəriyakə," əkwə nggəli ka; 75ba Bitrus zəzitə vəcə kə Yesu gərətə nee, "Má nda səkə nggəli ka 'kakəriyakə,' na dzəgə nggərə ghəpi sənata rá ka makənə zhigi," əkwəa. Ba Bitrus hwə shilyə hankyə; pəmmi njə tə ntahuni rəɓ, rəɓɓi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\