Matta 27

1Má hamashikə camənkwa ná, ba paɗə mbəlyi kukulə ká Yahuda lə mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka gəhwi səkwanyi kə pətlə Yesu. 2Ba hyá kətə Yesu, a mputə tə zəwə, a li lə njə́; ba hyá dzəgwa tsərəmə mə pəla tə́ Nggwaməna Bilatus. 3Má Yahuda mdi kə pahwi Yesu, vi kə njə nata nee, wuri mbəlyi kə tlarantə kita ra mtə tə́ Yesu, ba mni-njə ɗantəgwa; ba njə zhiweta ghi, a kələkə "u"wi lyə makəmtsi ngyi dzəgə tə́ mbəlyi kukulə ká Yahuda lə mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka. 4Kwə njə na sha hyá, "Wuri rá kə mələtə bikyi lə tsá kə rá pahwi mdi má ayibə-njə shə, a mbəlyi pətlə njə́ fashə," əkwə. Ba hyá gə sha njə́ nee, "Vá tsəkwə wsi va yə́ lə vəcə-nga tsa wə," əkwə. 5Ba Yahuda wdintə "u"wi tsa tə ka kwa mpya Hyalatəmwə, a ba lie sərətə wulyə-njə tə zəwə zalawwə, a ba mtə. 6Ba mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka kwa mpya Hyalatəmwə tsəkatə "u"wie, a gə nee, "Vá hitəgwa ba mbəlyi wdi "u"wi tsa kwa nkwa kə wdi "u"wi kwa mpya Hyalatəmwə wə, təmburi "u"wi kə tlayigwa səkə tə pətlə mdi tsa," əkwə. 7Ba hyá gəhwi vəcə mbweghe wsi kə mələ lə "u"wie; ba hyá lie pashə gambala ra vwə, tsá ka nga wuntə mdi kə ngga anə, tazhe lá ká kyə təɓa. 8Təmburi tsətsə, má gambala kə hyá pashə lə "u"wi tsa ná, "Gambala ra mimyi," əkwə mbəlyi sha ka rapə tə vi ɓeshie. 9Wuri wsi kə mələtəgwa tsa kə ncətə jiri vəcə kə Irimiya Zakuri gətə zamə nee, "Ba hyá kələtə "u"wi lyə makəmtsi ngyi—njə́ "u"wi kə wuntyi ká Isra"ila ɗatə yə tá ncə tá njə́; 10"u"wi shə mwa ná, ba hyá lie pashə gambala ra vwə mdi kə ngga anə tə, kala tsá kə Tlamda gə sha rá," əkwə. 11Ba Yesu səkə tlətə kwa kəma ra nggwaməna; nggwaməna mwa ná, ba yiwi va Yesu nee, "Ndara Mbəgə ká Yahuda na ndangə ná?" əkwə. "Má tsətsə kwə na nə, yira nggərə ghəpi ná?" əkwə Yesu zhinirətə. 12Má vi kə mbəlyi kukulə ká Yahuda lə mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka fəfə vəcə dzəgə tə Yesu kwa kəma ra Bilatus ná, və́ Yesu zhini vəcə tə́ hyá wə. 13Ba Bilatus gə sha njə́, "Kə fatə vəcə kə hyá fətə dzəgə tə na kúkulə ngyi na huri?" əkwə. 14Má Yesu mwa, datllə kə́lyə kə zhini vəcə; ba nggwaməna ndayə və dabwaa. 15Má vi kə mələ sarəka tsa mamə ná, tə pələntə mdi patlə nggwaməna səmə kwa furəshina tə́ mbəlyi, tsá kə hyá "i a mbəlyi pələntə njə́. 16Má venkwashə mwa, wuntə mdi dzawə kə ngganggalə tsá shə kwa furəshina; tli-njə ná, Barabbas. 17Má vi kə mbəlyi səkə tsənitəgwa tá njə́ ná, ba Bilatus yiwi va hyá nee, "Waá mdi kə yə "i ba rá pələntə njə́ səmə kwa furəshina ri? Barabbas náa, náa Yesu mdi ndza mbəlyi ka lə Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə ná?" əkwə. 18(Təmburi wuri Bilatus kə sənata nee, va dlya nda səkə hyá tsəshə Yesu, a fətə tə pəla-ranjə fashə. 19Má vi ndza Bilatus tə gə kita mwa, ba malə-njə mnəkə nkwa lə vəcə tə́ njə́ nee, "Washə na fa mdi tsa wə, təmburi mdi tsapə má ayibə və njə; wuri rá kə savə bwanyə dabwaa səkwa tə njə́ mə shikwə ɓayə havərə," əkwə.) 20Ba mbəlyi kukulə ká Yahuda lə mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka sə́kwitə mbəlyi tə gə nee, "Barabbas tsá pələntə mbəlyi! Má Yesu nə, pətləshə njə́!" əkwə sha Bilatus. 21Ba nggwaməna zhini yiwi va hyá nee, "Mə mbəlyi ɓwagə ngyi, waá mdi kə yə "i a rá pələntə yə njə́ ri?" əkwə. "Barabbas tsá pələntə na!" əkwə hyá. 22Ba Bilatus gə nee, "Waá wsi mələ rá lə Yesu ndza mbəlyi ka lə Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə ri?" əkwə. "Patlətə njə́ tə wci dladlakə lə kusa!" əkwə hyá, paɗə-hya. 23"Təmburi waá ri? Waá wsi ntimye kə njə mələtə nda pətlə njə́ mbəlyi ri?" əkwə Bilatus. Ba hyá dlangətə vəcə dabwaa nee, "Patlətə njə́ tə wci dladlakə, a njə mtə!" əkwə. 24Ba Bilatus nata nee, nkwa shə ba njə zhini gə vəcə mbweghe pələntə Yesu wə; mwa, mpa dzəgə tlagwa fashə, a na njə kə mtsəhətə gə vəcəa. Təmburi tsətsə, ba njə gə sha mbəlyi, a hyá kələkə yemyi; ba njə pishə pəla-ranjə tə kəma ra paɗə mbəlyi ngyi tə nkwa shə, a gə nee, "Kə nata yəw? Zhi-ra mə mtə mdi tsa wə; kwa ghi-yə ndza wtə-njə!" əkwə. 25"Á wtə mtə-njə ndza kwa ghi-yə́ lə kwa ghi nggwasə-yə́!" əkwə mbəlyi kúkulə ngyi. 26Ba Bilatus pələntə Barabbas tə́ hyá; ba njə kətə Yesu, a nggərəkə tə́ səwaja, a hyá nkəntə lə kurəpyi. "Mayi wa patlətə njə́ tə wci, a njə mtə," əkwə njə sha hyá. 27Ba səwaja hyi nggwaməna kətə Yesu, a li jakə dlavə nggwaməna lə njə́, ba kakə paɗə dəvwe ra səwaja səkə tá Yesu. 28Ba hyá sərəntə wsha-njə, a larambwi lə"use ghə kala nga mbəgə fashə. 29Ba hyá ndalətə tikə gədlərəkə, a farala kwa ghi tə́ Yesu kala wsi kə pərə ghi mbəgə; ba hyá tsərəmə dləməntə mə pəla ɗafa tə́ njə́, kala dəla ra mbəgə dəwa fashə. Acə hyá mə gəgəliɓyi kwa kəma-ranjə, a ɗa njə́ lə wura nee, "Lə barəka-ranga, Mbəgə ká Yahuda! Lə barəka-ranga, Mbəgə ká Yahuda!" əkwə hyá fashə. 30Ba hyá ntintivitə ndigulyi tə njə́, a ba kəlalyə dləməntə va njə́ tsa, a tlətləvəntə njə́ dzəgwa mə ghi lə. 31Má vi kə hyá tərəhi va ɗarashə wura tə́ njə́ ná, ba hyá sərəntə lə"use kə hyá larambwi tsa, ba zhini larambwi nganjə lə"use; ba hyá li lə njə́ dzəgə nkwa ndza hyá dzəgə patlə njə́ tə wci. 32Má vi kə hyá shilyə mə mələmi ka li dzəgə pətlə njə́ ná, ba hyá kəmə lə wuntə mdi ká Kurane—tli-njə ná, Siman; kwə hyá sha njə́ ná, "Kələtə wci dladlakə va mdie, ba na zəli yə́!" əkwə. 33Má vi kə hyá səkə nkwa ndza mbəlyi ka lə Golgota (nee, "nkwa "imbə ghi") mənə ná, 34ba hyá nggərəkə badlə musəmusə tə́ Yesu, lə wuyə "yaghwa-"yaghwa mə; má vi kə njə ɗamata ná, ba njə kə́lyə kə sa. 35Ba hyá kətə Yesu, a patlətə njə́ tə wci dladlakə tsa. Ba səwaja ngyi ntəkəhwi wsha kə la-ranjə tə́ ghi-hya lə nta zi. 36Kətərəmbwe tsa, ba hyá njigwe, a ya njə́. 37Má məɓa tə ghi wci kə mbəlyi patlətə njə́ tə tsa ná, ba hyá ɗafətə wsi kə mbəlyi pətləshə njə́ tə nee, "|scNJƏ́A YESU, MBƏGƏ KÁ YAHUDA|d," əkwə. 38Ba mbəlyi patlətə wuntyi ká fasa nkwa ɓwagə tə ngahya wci dəwa, tə nkwa kutə lə Yesu; kwa bəla ɗafa-ranjə wuntə, a kwa bəla matsə-njə wuntə. 39Má mbəlyi tə ntahə dzatə kwa hunkwa tə nkwa shə ná, ba hyá wtsiwtsi ghi-hya fashə, a gərəshə vəcə zhirəmye; 40kwə hyá na sha njə́ ná, "Á Yesu, á na dlantə mpya Hyalatəmwə, a ba na zhini anətə mə hya makənə, kwə na; mbə́tə ghi-nga mənə ki! Má ndərə Zəgwi ra Hyalatəmwə na handanda nə, səkwa mə wci va naa ndzaranjəa!" əkwə. 41Mbəlyi kukulə ká Yahuda, ba mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka hyá lə mala-mala kə sənata wada ra Musa dəwa ná, acə hyá mə ɗa Yesu lə wura; 42kwə hyá na, "A ndaka mbə́tə wuntyi mbəlyi njə, a kandə njə mbə́tə ghi-njə wə ɓa! Mbəgə ká Isra"ila njə huri? Səkwa njə mə wcie ndzaranjəa mənə, a myi mbərəsa lə njə́! 43Wuri njə kə ngga tə Hyalatəmwə, kwə njə, a gə nee, 'Zəgwi ra Hyalatəmwə rá!' əkwə huri? Má ndərə tə "i njə́ Hyalatəmwə nə, mbə́tə njə́ Hyalatəmwə!" əkwə hyá. 44Ká fasa nkwa kə mbəlyi patlətə hyá tə wci tə nkwa kutə lə njə́ ngyi dəwa ná, acə hyá mə nggənggələ njə́ kala nga wuntyi mbəlyi ngyi. 45Má ntangə vəci tə ghi ná, ba nkutli səkə nkələshə nkwa tə hyə shə paɗə zərəppi, ba ndzatagwa parangə, rapə tə tikwari. 46Má hatikwari shə mənə ná, ba Yesu dlangətə nggurədlə tamwə, a gə nee, |i"Eli! Eli! Lama sabaktani?"|d əkwə lə vəcə-hya—njə́ nee, "Ayawə, Hyalatəmwə-raa! Ayawə, Hyalatəmwə-raa! Təmburi waá nda dlənata rá na ri?" əkwə. 47Má wuntyi mbəlyi tə nkwa shə kə fatə vəcə-njəa ná, ba gə nee, "Na mdie ka Iliya!" əkwə. 48Ba wuntə mdi patlə mə hyá tlagwa lə huhwə, a dzəgə kələtə soso, ba ncəmə mə badlə mbulanggə, a fətə tə dləməntə, ba ncərəkə dzəmə tá mnyə Yesu, a njə ɓisi. 49Ba wuntyi mbəlyi gə sha mdie nee, "Dlənata! Washə na nggərəkə wə! Myi nə ɓeshi—tára ka səkə Iliya mbə́tə njə́!" əkwə hyá. 50Ba Yesu zhini dlangətə nggurədlə dabwaa: "Aya!" əkwə, a ba mtə ntiwwi. 51Má nda fá na va laɓələ bwa kwa mpya Hyalatəmwə ná, təkwashə-təkwashə ba njə wkyahəlyəgwa ɓwagə, səkwa mə ghi rapə tə ka! Hyə mwa ná, ba wtsiwtsigwa, a mnəmnəgwa wanak, wanakkə; pəlyə́ ná, ba wtləwtləlyəgwa; 52ba kúlə kúkulə mnəntəgwa ɓwat, ɓwatti. Má mbəlyi Hyalatəmwə kə lántəgwa kwa kúlə ngyi mənə ná, ba tlagwa lə mkyə! 53Má vi kə Yesu tlagwa lə mkyə səmə kwa nganjə kúlə ná, ba hyá hwə kwa kúlə ngyi, a li dzəmə Urushalima. Mbəlyi kúkulə mwa, wuri kə nata mbəlyi kə tlagwa lə mkyə ngyi mə mələmi. 54Má mdi kulə səwaja ba wuntyi səwaja vá ya Yesu tsa, vi kə hyá nata wtsiwtsigwa ra hyə ba wsha kə mələtəgwa ngyi ná, ba nggadləni ɗa hyá dabwaa; ba hyá gə nee, "Pakatə, Zəgwi ra Hyalatəmwə mdie!" əkwə. 55Wuntyi myə tsá shə kúkulə təɓa kyə-kyə, a nənə wsi kə mələgwa; myə ngyi tsá kə zəlitə Yesu səmə kwa Galili, a vwi njə́ lə wsha kə zəmə. 56Mə myə ngyi mwa ná, Maryamu wzha rə ká Magadaliya tsá shə, lə Maryamu mama ra Yakubu hyá lə Yusufu, ba mama ra nggwasə Zabadi. 57Má hələgi vəci dzəgwa ná, ba wuntə mdi ká Arimatiya səkə; tli-njə ná, Yusufu. Mdi galipə njə, a mdi kə zəli Yesu njə mwa. 58Ba mdie səkə tá Bilatus, a gə nee, "Ɗavə rá gwa ra Yesu, yira lá," əkwə. Ba Bilatus gə sha səwaja hyi-njə nee, "Nggərəkə wa tə́ njə́," əkwə. 59Ba Yusufu kələtə gwa ra Yesu tsa, a háramə mə tilimyi ɓya dandərəa, 60ba lie fala kwa wuntə kúlə kə njə fəyə tə́ ghi-njə mə́. (Məlifyi kúlə shə mwa, tsá kə mbəlyi latə jilyə mə pəlyə́.) Ba njə təngulikə citli dabwaa, a səkə dlangəliyi mnyə kúləa dərədlli, a ba li dzəgə ya. 61Maryamu wzha rə ká Magadaliya ba wuntə Maryamu tsa ná, tə nkwa shə hyá məndzə tə kəma ra kúlə tsa. 62Má kəri ra nkwa tə vəci kə mkyəgwa ná, ba mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka lə ká Farisi tsənitəgwa, a səkə tá Bilatus; 63ba hyá gə sha Bilatus nee, "Lə barəka-ranga, Mdi kulə, wuri yə́ kə zəzitə vəcə və́ mdi kə tsangwi kə pətləshəgwa tsa gə vi ndza njə lə mkyə nee, má tə kwá makənə hya-ranjə kwa kúlə, njə dzəgə tlagwa lə mkyə, kwə. 64Təmburi tsətsə, kə hyi-hyi ba na gə sha mbəlyi, a hyá lie ya kúlə-njə shə dandərəa nda səkə kwá makənə hya, vashə mbəlyi kə zəli njə́ səkə ghəlishə njə́ fashə, a gə sha mbəlyi nee, wuri njə kə tlagwa lə mkyə, əkwə; tsangwi shə dzəgə mda njə́ kə kwatsənə tsa," əkwə hyá. 65Ba Bilatus gə sha hyá nee, "Ntavə wa səwaja, ba yə lie fəyə hyá tá kúlə-njə shə, a hyá ya kúlə shə kala tsá ndza hyá tə́," əkwə. 66Ba hyá li dzəgə dlərəɓintə mnyə kúlə tsa, a ba fəyə wuntyi səwaja tə nkwa shə tazhe ya kúlə tsa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\