Matta 28

1Má vi kə vəci kə mkyəgwa kwatsənə, kəri ra nkwa camənkwa vi kə shikwi ká Vwa ná, ba Maryamu wzha rə ká Magadaliya lə wuntə Maryamu tsa tlagwa li dzəgə nə kúlə Yesu. 2Má nda nə na ná, ba hyə wtsiwtsigwa, a mnəmnəgwa wanakkə; ba mdi kə mnə Tlamda məɓa tamwə səkwa təngulintə citli mnyə kúlə shə, a ba njigwe tə! 3Pa ra mdi kə mnə tsa ná, kala zəmə hwa-ra-va; wsha kə la-ranjə mwa, ɓyanggə pwakkə. 4Má va nggadləni njə́ ná, ba səwaja kə ya kúlə ngyi tsətsəki, a wdiyigwa tə ka kala mbəlyi kə mtə-mtə. 5Ba mdi kə mnə Tlamda tsa gə sha myə ngyi nee, "Washə yə nggadləni wə! Yə və Yesu wuna, mdi kə mbəlyi patlətə tə wciw? 6Njə́ tə nkwaa wə—wuri njə kə tlagwa lə mkyə, kala tsá kə njə gə sha yə! Ndə wa, nata nkwa və́ mbəlyi hiniyi njə́ yə təw? 7Mayi wa zazamə, ba yə gərəshə tə́ mbəlyi kə zəli njə́ nee, wuri njə kə tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə! Njə li dzəgwa Galili nda səkə yə dzəgwa, a kwaɓa dzəgə yə kəmə lə njə́. Wuri rá kə gətə yə jiri!" əkwə mdi kə mnə tsa sha myə ngyi. 8Ba hyá tlagwa mə kúləa, a li lə wdugwa lə nggadləni; tə dlama hyá dabwaa mwa! Ba hyá li lə huhwə, a dzəgə gərəshə habarə wsie tə́ mbəlyi kə zəli Yesu. 9Má nda fá na, dərəyemmyi Yesu kəmə lə hyá kwa hunkwa, a ba gə sha hyá nee, "Wuri rá kə cika yə!" əkwə. Ba hyá səkə məkivə səra-ranjə, a nggərəkə həwə tə́ njə́. 10Ba Yesu gə sha hyá nee, "Washə yə nggadləni wə! Mayi wa gə sha nggwasama hyi-ra, a hyá li dzəgwa Galili; kwaɓa dzəgə hyá kəmə lə rá," əkwə. 11Má vi ndza myə ɓwagə ngyi tə li ná, ba wuntyi səwaja mə ká ya kúlə tsa li dzəmə mələmi, a ba gərətə habarə wsi kə mələtəgwa tsa paɗə tə́ mbəlyi kukulə mə ká mələ sarəka. 12Ba mbəlyi kukulə ngyi tsənitəgwa lə wuntyi mbəlyi kukulə ká Yahuda tazhe gəhwi səkwanyi; ba hyá wsərətə "u"wi dabwaa tə́ səwaja ngyi, 13a gə sha hyá nee, "Gərətə wa tə́ mbəlyi nee, 'Mbəlyi kə zəli njə́ səkə ghəlishə njə́ kwa kúlə havərə, vi ndza yə́ tá hya,' əkwə yə. 14Má ba habarə vəcəa dzəgwa tləmə nggwaməna ná, yə́ dzəgə ɓəɓayi mni-njə, vashə njə fəmə yə mə bwanyə kwa kita," əkwə sha səwaja ngyi. 15Ba səwaja ngyi kələtə "u"wi tsa, a lie gərətə tə́ mbəlyi kala tsá kə mbəlyi kukulə ngyi gə sha hyá. Vəcə-hya tsa ná, wuri kə wtləshə hyə ká Yahuda paɗə; tsətsə wsi kə mələtəgwa, kwə mbəlyi rapə tə vəci ɓeshie. 16Ba mbəlyi kə zəli Yesu mungə-kutəghitə ngyi li dzəgwa hyə ká Galili, a dzəmə wuntə mwə, kala tsá kə Yesu gə sha hyá. 17Má vi kə hyá nata Yesu ná, ba hyá nggərəkə həwə tə́ njə́; a má wuntyi mə hyá dəwa, tə mələ kanashə-kanashə hyá kwa mni-hya. 18Ba Yesu səkə hələgi tá hyá, a gə nee, "Ndzaranjəa, wuri Hyalatəmwə kə nggə rá kulə lə dənama mbweghe paɗə zaka wsha məɓa tamwə lə kwa wdunya. 19Təmburi tsətsə, mayi wa bakəma kwa wdunya, ba yə mbəralyə mbəlyi tə wamara nkwa ka mbəlyi kə zəli rá. Mələrətə wa batizəma tə́ hyá mə tli Hyalatəmwə Ta, ba nga Zəgwi-ranjə, lə nga Mambəli Hyalatəmwə; 20ba yə tətəkərəshə tə́ hyá, a hyá həwəshə zaka wsha və́ rá gətə yə paɗə. Ba yə sənata mwa, tá yə dzəgə rá ndza wamara vi, rapə tə vi dzəgə wdunya za!" əkwə Yesu sha hyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\