Matta 3

1Má venkwashə mənə ná, ba Yohana mdi kə mələ batizəma ntsa, a gə vəcə Hyalatəmwə tə́ mbəlyi mə gamba ra ká Yahudiya. 2Kwə njə na ná, "Mbəralyə wa məhələ-yə ba yə wtubyi tə́ Hyalatəmwə, təmburi wuri vi kə dzəkitəgwa, a Hyalatəmwə dzəgə səkə zəmə mbəgə-njə!" əkwə. 3Yohana, njə́ mdi kə Ishaya Zakuri gətə vəcə mbweghe-njə zamə nee, "Tə wahi vəcə wuntə mdi mə gamba nee, 'Hitə wa mni-yə tá səkə Tlamda; hələntə wa hunkwa ɗaɗawə tə́ njə́!' əkwə." 4(Má wsha kə la ra Yohana ná, lə"use kə mbəlyi tsashə lə shintyi dləgwami; dladlamə wtá tsá kə njə mputə tá tə́-njə. Wsi kə zəmə-njə mwa ná, hagyi lə mdzə kwa dladləgəlangi mə gamba.) 5Ba mbəlyi kúkulə tlagwa səkwa mə Urushalima lə səkwa mə hyə ká Yahudiya paɗə, lə səkə tə paɗə hyə mnyə dələ Urdun tá Yohana tazhe fá vəcə-njə. 6Ba mbəlyi ngyi tlagwa wtubyi tə kəma ra Yohana; ba njə mələrətə batizəma tə́ hyá kwa dələ Urdun. 7Má vi kə Yohana nata wuntyi ká Farisi lə ká Sadukiya kúkulə tə səkə tá njə́ tazhe kə́lə batizəma va njə́ dəwa ná, ba njə ndzəgə hyá nee, "Yə nggwasə shishi, waá gə sha yə nda mbə́lə yə va bwanyə kita ra Hyalatəmwə ndza səkə tsa ri? 8Má kə wtubyi yə handanda, mələ wa tlə́nə ndza ncətə nee, ndana wuri yə kə mbəralyə məhələ-yə lə ndza-rayə pakatə! 9Wá zhini yə ɓwa ghi-yə fashə nee, 'Shi ra Ibrahim yə́ huri? Ka fa yə́ wsi wə,' əkwə yə wə; təmburi jiri, yira gə sha yə, ndaka mbərətə pəlyə́ ngyi Hyalatəmwə ka shi hyi Ibrahim! 10Ndzaranjəa nə, Hyalatəmwə dzəgə mpəka ghwi lə mbəlyi. Wuri mnyə dləmbwe-ranjə kə fətəgwa tə fwə ka tləntə dzətə ka: má wamara fwə má yeki nggwasə tsapə ná, mbəlyi dzəgə tləntə dzətə ka, a lamə mə ghwi! 11"Yira, lə yemyi mələ yə batizəma rá, tazhe ncətə nee, wuri yə kə wtubyi; a wuntə mdi tsá shə tə səkə, lə Mambəli Hyalatəmwə dzəgə njə mələ yə batizəma kwa mni-yə, ba lə ghwi! Mdi shə nə, kulə-ma njə tə́ rá kashasha; mandara tsahwa-ranjə ki, kandə rá tsəramə njigwe ka mdi kə kələrəshə wə. 12Lə dəkwi va njə́ tá pəla, a njə nkə ha-ranjə lə! Njə dzəgə tsarə lanə dandərəa nda səkə njə tsəni ha-ranjə dzəgwa tamə. Má kulyə ha ná, lə ghwi ndəma ɓatləshəgwa dzəgə njə ɗintə!" əkwə. 13Má venkwashə shə mənə ná, ba Yesu səkwa kwa Galili, a tlayi Yohana mnyə dələ tazhe kə́lə batizəma va njə́. 14Má Yohana mwa ná, ba ɗa lə nka Yesu kə kə́lə batizəma tsa, a gə sha njə́ nee, "Yira nə, kə hyi-hyi ba rá kə́lə batizəma va na; ndana va rá kə́lə batizəma na, kwə na ɓa?!" əkwə. 15Ba Yesu gə nee, "Kasha mələ rá batizəma; təmburi mə mələ kala tsa, myi dzəgə mələ paɗə wsi kə Hyalatəmwə "i," əkwə. Má vi kə Yohana fatə vəcə tsa, ba njə ɗatə yə tá mələrəshə batizəma tə́ Yesu. 16Mələtə kə mbəlyi mələrətə batizəma tsa tə́ Yesu ná, ba njə hwə səmə kwa yemyi; ba nkwa mnəntəgwa məɓa tamwə nggammə. Tsa"a kwə Yesu ná, tə səkwa Mambəli Hyalatəmwə kala rəpə, a nkarawi kwa ghi-njə. 17Ba vəcə gəgwa səkwa mə tamwə nee, "Njə́a Zəgwi-tara kə rá "intə kashasha! Wuri ghi-ra kə bwə tá njə́ dabwaa ndangə," əkwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\