Matta 4

1Má venkwashə, ba Mambəli Hyalatəmwə mnəkə Yesu dzəmə gamba, a Shatari dzarə njə́. 2Ba Yesu mələtə ashamə mə gamba tsa hya fwarəmtsi, vərə lə vəci; má kətərəmbwe hya fwarəmtsi kəlama ɗahwi wsi kə zəmə ná, ba má ɗa Yesu dabwaa. 3Ba Shatari səkə dzarə njə́ mə bwanyəa; kwə Shatari na sha njə́, "Má ndərə Zəgwi ra Hyalatəmwə na handanda nə, mbərətə pəlyə́ ngyi ka ɗafa," əkwə. 4Ba Yesu zhinirətə nee, "Má kwə Dləparamə Hyalatəmwə, 'Waləka ɗafa kalə tsá ndza fəyə mdi wə; se daɓə lə zəli wamara vəcə kə Hyalatəmwə gə,' " əkwə. 5Ba Shatari kələkə Yesu dzəmə Urushalima, mələmi ka nga Hyalatəmwə, a ba fəyə njə́ mə ghi mpya Hyalatəmwə, tityi məɓa; 6ba njə gə sha Yesu nee, "Má ndərə Zəgwi ra Hyalatəmwə na handanda nə, laka ghi-nga səkwa mə ghi mpyaa! Təmburi má kwə Dləparamə Hyalatəmwə, 'Hyalatəmwə dzəgə gə sha mbəlyi kə mnə-njə məɓa tamwə, a hyá ya na; hyá dzəgə tawi na lə pəla-rahya, vashə na tsatəgwa tə pəlyə́,' əkwə." 7Ba Yesu gə sha Shatari nee, "Má kwə Dləparamə Hyalatəmwə dəwa nə, 'Washə na dzarə Tlamda-nga Hyalatəmwə wə,' " əkwə. 8Ba Shatari kələkə Yesu dzəmə wuntə mwə dawhyee, a ncərətə zaka mbwara wsha kwa wdunya tə́ njə́, lə kulə ká mbəmbəgə balə galipə-hya paɗə, 9a ba gə sha Yesu nee, "Kə nata zaka mbwara wsha ngyi naw? Yira nggə na həlangə, a na kə gəliɓyi tə kəma-tara, a nggə rá həwə!" əkwə. 10Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Hwə tá rá, Shatari! Təmburi má kwə Dləparamə Hyalatəmwə, 'Se waləka Tlamda-nga Hyalatəmwə kutəra-ranjə, tsá nggərəkə həwə na,' " əkwə. 11Ba Shatari hwə tá Yesu. Má mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə ná, ba hyá səkwa vweta Yesu. 12Má vi kə Yesu fatə nee, wuri mbəlyi kə tsəshə Yohana, a fala kwa furəshina, ba njə li dzəgwa hyə ká Galili. 13Má kwaɓa ná, ba njə hwə tə Nazarat, a li dzəgwa Kafarnahum njigwe. Kafarnahum tsa ná, wuntə mələmi mnyə tsadi ká Galili, tsá tə hyə ká Zebulun hyá lə ká Naftali; 14dzəgwa kə Yesu dzəgwa hyə mbəlyi ngyi, tazhe ba vəcə kə Ishaya Zakuri gətə zamə njigwe jiri nee, 15"Yə ká Zebulun hyá lə ká Naftali, yə mbəlyi mnyə tsadi pəlyə mbwi dələ Urdun, kwa Galili, nkwa kə ndza ra ká kyə— 16má yə mbəlyi tə nkutli, yə dzəgə nə nggamə Hyalatəmwə wanggə; má yə mbəlyi tə bwanyə va nggadləni mtə ná, nggamə Hyalatəmwə dzəgə mbələshə nkwa tá yə," əkwə. 17Tsəshə tə venkwashə shə mənə ná, acə Yesu tə gə vəcə-njə nee, "Mbəralyə wa məhələ-yə ba yə wtubyi tə́ Hyalatəmwə, təmburi wuri vi kə dzəkitəgwa, a Hyalatəmwə dzəgə səkə zəmə mbəgə-njə!" əkwə. 18Má tə ntahə Yesu jalyi mnyə tsadi ká Galili ná, ba njə nata nggwasama ɓwagə—yə Siman (tsá ndza mbəlyi ka lə Bitrus) hyá lə dagwama-ranjə Andarawas; tə təmi hyá lə bararawə kwa tsadi tsa, təmburi njə́ tlə́nə-hya mə́. 19Ba Yesu gə sha hyá nee, "Ndə wa yə zəli rá, a yira dzəgə mbərə yə ka mbəlyi kə təmi mbəlyi səkə tá Hyalatəmwə!" əkwə. 20Təkwashə-təkwashə ba hyá dlənata bararawə-hya, a ba zəlitə njə́. 21Ba Yesu ntahata ntahə mwa, ba njə nata wuntyi nggwasama ɓwagə—Yakubu hyá lə Yohana, nggwasə Zabadi; kwa kwambawali hyá lə ta-rahya, a hyi bararawə-hya. Ba Yesu ka hyá, a hyá səkə zəli njə́; 22təkwashə-təkwashə ba hyá hwə tá ta-rahya kwa kwambawali tsa, a ba zəlitə Yesu. 23Ba Yesu ntahəshə hyə ká Galili paɗə, a tətəkə wsha tə́ mbəlyi kwa mpya adəwa hyi-hya, a gərəshə habarə ndərə mbweghe zəmə mbəgə Hyalatəmwə tə́ hyá. Ba njə mbə́tə mbəlyi kúkulə va kama kulingə lə va wamara shiligi dadamə kə ɗa hyá. 24Ba dləvi-njə wtləshə hyə ká Siriya paɗə; a ba mbəlyi wsərəkə paɗə mbəlyi má kulingə—ngyí kə shiligi dadamə ɗa hyá, lə mbəlyi tə bwanyə va hyala kə ɗa hyá tá ghi, lə ká tləkə, lə mbəlyi ka ghyaɓə; a ba Yesu mbə́tə hyá paɗə. 25Ba mbəlyi kúkulə zəlitə Yesu məsəbə; səkə tə mələmi dadamə tlagwa mbəlyi ngyi: səkwa kwa hyə ká Galili wuntyi, lə səkə tə mələmi mungə ndza mbəlyi ka lə Dikafolis, lə səkwa mə Urushalima, lə səkwa mə paɗə hyə ká Yahudiya, ba shika pəlyə mbwi dələ Urdun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\