Matta 5

1Má vi kə Yesu nata mbəlyi kúkulə tə səkə tá njə́ ná, ba njə dzəmə wuntə mwə. Má vi kə njə njigwe məndzə məɓa ná, ba mbəlyi kə zəli njə́ səkə njigwe tá njə́; 2acə Yesu mə tətəkə wsha tə́ hyá nee, 3"Lə barəka mbəlyi kə fəyə ghi-hya ka mbəlyi má wsi və kwa kəma ra Hyalatəmwə, təmburi hyá dzəgə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə. 4Lə barəka mbəlyi kə ntahuni lə ɗantəgwa ra mni, təmburi Hyalatəmwə dzəgə səkwi hyá. 5Lə barəka mbəlyi kə wtəntə ghi-hya ka masələmi, təmburi Hyalatəmwə dzəgə nggərəkə zaka mbwara wsha tə́ hyá paɗə. 6Lə barəka mbəlyi lə tama ra mələ tlə́nə jiri, təmburi Hyalatəmwə dzəgə fə jiri kwa mni-hya. 7Lə barəka mbəlyi kə zhihwi tá mbəlyi, təmburi Hyalatəmwə dzəgə zhihwi tá hyá dəwa. 8Lə barəka mbəlyi ndza mni-hya kə yayaɓə, təmburi hyá mbəlyi kə dzəgə nə Hyalatəmwə. 9Lə barəka mbəlyi təkwarə kə pa nkwa, təmburi Hyalatəmwə dzəgə fə hyá ka nggwasə-njə. 10Lə barəka mbəlyi kə sa bwanyə va ɗa ra mbəlyi səkwa tə tlə́nə jiri ndza hyá mələ, təmburi hyá mbəlyi kə dzəgə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə. 11Lə barəka yə, vi ndza mbəlyi wshəntə yə, a ɗa yə fashə, a fə vəcə "yagarə lə tsangwi tə yə səkwa təmburi ndza-rayə zəli rá. 12Dlama wa lə hwi kutə vi ndza tsəli wsha tsətsə mələ yə gwa, təmburi nəbwa dabwaa tsá kə Hyalatəmwə fəyə yə məɓa tamwə! Təmburi tsətsə və́ mbəlyi ɗa zakuri hyi Hyalatəmwə zamə dəwa. 13"Wuri yə kə njigwe kala mnə tə́ mbəlyi kwa wdunya. A má mnə nə, má kə hwə ndyangə-njə ki, wsi shə ba zhini fəyə mə́lə mə njə́ wə; njə ndza ka wsi fashə, a mbəlyi wdintə njə́, a nkənkərə lə səra. 14"Wuri yə kə njigwe kala nggamə tə́ mbəlyi kwa wdunya mwa. Kala mələmi kə anətəgwa mə ghi gari, kandə yə mbushəgwa wə. 15Mdi shə ba ndyela ghwi kwa patərəla, a ba dzəɓintə lə sərəkwə ná? Təghe wuntə wsi fə mbəlyi tazhe wangəshə nkwa tə́ paɗə mbəlyi hankyə ya shə huri? 16Tsətsə mwa dəwa, se ba nggamə ndza-rayə natagwa tə kəma ra mbəlyi, tazhe ba hyá nata tlə́nə ndərə ndza yə mələ, a ba "usa Ta-rayə məɓa tamwə. 17"Washə yə zəzi nee, wuri rá kə səkə tazhe pətləshə wada ra Musa hyá lə wsha kə zakuri hyi Hyalatəmwə gərətə tə́ mbəlyi wə. Vá səkə wdunya rá tazhe dlənata hyá wə, a tazhe ncətə jiri-hya ndangə. 18Jiri tsá kə rá gə sha yə, má nda səkə nkwa məɓa tamwə lə nkwa tə ka dzəgə za nə, wsi shə mandara ntyayə kə dzəgə pətləshəgwa mə wada ra Hyalatəmwə rapə tə kwanahə wdunya, a na paɗə zaka wsha kə mələtəgwa wə. 19"Təmburi tsətsə mwa, má mdi kə ɓələntə mandara tsá ntyayə mə wada ngyi, a ba tətəkərəvə tə́ mbəlyi a hyá ɓələntə kala nganjə, mdi shə tsá kə dzəgə ndza kwanahə mə zəmə mbəgə Hyalatəmwə. Má mdi kə yatə wada ngyi talala mwa, a ba tətəkərəvə tə́ mbəlyi a hyá ya wada ngyi dəwa, mdi shə dzəgə ndza ka mdi dakuləa mə zəmə mbəgə Hyalatəmwə. 20"Jiri tsá gə rá sha yə mwa, má və́ ndza-rayə mdashə nga mala-mala kə sənata wada ra Musa ba nga ká Farisi lə jiri wə ná, kandə yə dzəgə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə wə. 21"Kə fatə wsi kə mbəlyi gətə yə tə́ mbəlyi zamə nee, 'Wá pətlə mdi na wə; má mdi kə pətləshə mdi mwa ná, mbəlyi kə́lə njə́ dzəgwa kəma ra ká gə kita,' əkwə. 22A má jiri, yira gə sha yə, má mdi kə mputə mni tə́ kwavati-njə, mbəlyi dzəgə kə́lə mdi shə dzəgwa kəma ra mdi kə gə kita; má mdi kə wshəntə kwavati-njə ná, mbəlyi dzəgə kə́lə mdi shə dzəgwa kəma ra mbəlyi kukulə kə gə kita; má mdi kə gə sha kwavati-njə nee, 'Bata wtlungwə fashə!' əkwə mwa, mdi shə dzəgə dzəmə ghwi! 23"Təmburi tsətsə, má ndərə tə mələ sarəka na tə́ Hyalatəmwə, a ba zəzitə nee, wuri mni dagwama-ranga kə mpwə va na, 24hwə tá sarəka-ranga tsa hataba, a ba na dzəgə patə wsi kə ɗantəgwa kwalyə yə lə dagwama-ranga tsa, nda səkə na zhini səkə mələ sarəka-ranga tsa tə́ Hyalatəmwə. 25"Má ba mdi wule na, a ba kata na dzəgə kita nə, pá ghi tá mdi shə zazamə, tazhe ba yə patə wsi kə ɗantəgwa kwalyə yə tsa, səfə yə má dzəgə mpya kita. Má vá patə wsi kwalyə yə tsa yə wə, mdi kə wule na tsa dzəgə fə na tə pəla tə́ ká gə kita, a ká gə kita dzəgə tsə́ na mə pəla tə́ ɗan sanda, a hyá dzəgə fə na kwa furəshina. 26Jiri, yira gə sha yə mwa, má ba mbəlyi fala na kwa furəshina tsa, kandə na hwə səmə kwa dləraɗɗə wə; se na ncəntə tara ra wsi kə na ɗantə tsa paɗə. 27"Wuri yə kə fatə tsá kə mbəlyi gətə nee, 'Wá nyə na səri wə,' əkwə. 28A má jiri, yira gə sha yə, má wamara mdi kə nənə malə, a ba "i ɗa malə lə njə́, wuri mdi shə kə hyahwi hya lə maləa kwa mni-njə. 29Má ba ntsə-nga "i fə na dzəmə mələ bikyi, kwaɗəntə ntsə shə ba na lantə! Kuji-ma tsá kə wuntə bəla-ranga patlə za, nggwarə tə́ dzəgə mbəlyi la paɗə gwa-ranga dzəmə ghwi. 30Má ba pəla-ranga "i fə na dzəmə mələ bikyi, tlantə pəla shə ba na lantə! Kuji-ma tsá kə wuntə pəla-ranga patlə za, nggwarə tə́ dzəgə mbəlyi la paɗə gwa-ranga dzəmə ghwi. 31"Kə gətəgwa mwa dəwa nee, 'Má mdi kə "i ntəkə lə malə-njə, se ba mdi shə ɗafərətə ɗarəwali kə ntəkə lə malə tə́ malə-njəa,' əkwə. 32A má jiri, yira gə sha yə, má ba mdi ntəkə lə malə-njə, a səkwa tə nyə səri nda dləntə njə́ mdi shə wə, wuri mdi shə kə fəmə malə-njə tsa mə nyə səri, a na malə tsa kə mushə wuntə za; má mdi kə mushə malə kə dləntəgwa tsa dəwa, mdi kə nyə səri njə lə malə tsa. 33"Wuri yə kə fatə wsi kə gərətəgwa tə́ mbəlyi zamə nee, 'Washə na wdla ghi fashə ka tsangwi wə; má ba na wdlantə ghi-nga tə́ Hyalatəmwə mwa, washə na ndyarə va mələtə wsi kə na wdlantə ghi-nga tsa tə wə,' əkwə. 34A má jiri, yira gə sha yə, washə yə wdla ghi tappə, a gə nee, 'Lə nkwa məɓa tamwə!' á 'Lə nkwa tə hyə!' á 'Lə Urushalima!' əkwə yə wə. Təmburi nkwa ngyi nə, daɓə lə Hyalatəmwə: má nkwa mə tamwə, nkwa kə ndza ra Hyalatəmwə tsa shə; má nkwa tə hyə ná, nkwa kə fə səra-ranjə; má Urushalima dəwa, mələmi Hyalatəmwə Mbəgə kulə. 36Washə na wdla ghi lə ghi-nga dəwa wə; təmburi mandara shintyi ghi-nga kutə ná, kandə na mbərətə ɓyanggə, á tára danggəlyəa wə. 37Má wsi gə yə kalə nə, 'yə' lə 'awə,' kəlama wdla ghi; má kə dlahəntə njə́a wsi gə yə, vəcə səkə va Shatari tsa shə. 38"Wuri yə kə fatə tsá kə gətəgwa mwa nee, 'Má ba na ntyawəntə ntsə mdi ná, mbəlyi ntyawə nganga ntsə; má ba na tsala tlənə mdi ná, mbəlyi tsa nganga,' əkwə. 39A má jiri, yira gə sha yə, washə na we ghi-nga va tsá kə mdi mələtə na wsi ntimye wə. Má ba mdi nggə na baləma tə wuləmə kwá ɗafa-ranga, mbərərəkə bəla kwá matsə-nga, a njə nkə na tə dəwa. 40Má ba mdi wule na lə dlərəbi tazhe dləgwə ɗancikə-nga, mbəlarata tə́ njə́—ba na nggərəkə lə"use-ranga dəwa. 41Má ba səwaja nggə na də́walə tazhe kələrəshə wsha-njə zabəga patlə, kələrəshə wsha-njə ngyi zabəga ɓwagə. 42Má ba mdi gədyi wsi va na, ɗaravə tə́ njə́; má mdi kə və ngulə va na mwa, wá nkarashə na wə. 43"Wuri yə kə fatə mwa, tsá kə gətəgwa nee, '"I kwavati-nga, ba na "imye dawa-ranga,' əkwə. 44A má jiri, yira gə sha yə, "i wa dawa hyi-yə, ba yə mələ adəwa tə́ mbəlyi kə ɗa yə fashə— 45tazhe ba yə dzəgə ndza ka nggwasə Ta-rayə məɓa tamwə. Təmburi Hyalatəmwə, tə wɗə vəci njə tə́ mbəlyi "yagarə lə mbəlyi tsapə ka kutə; tə səkə njə lə va-ranjə mwa tə́ mbəlyi lə jiri ba mbəlyi má jiri və ka kutə. 46"Má ndərəma waləka mcə hyi-yə tsá "i yə nə, waá mdi kə dzəgə humə yə səkwa təmburi ri? Mandara mbəlyi ntintimye hwi kala ká tsəni budi nə, tə "i mcə hyi-hya hyá huri? 47Má ndərəma waləka nggwasama-rayə tsá cika yə nə, waá wsi kə yə mələtə kə mdashə nga mbəlyi má sənata Hyalatəmwə ri? Tsətsə mələ hyá dəwa huri? 48Təmburi tsətsə, ba yə njigwe ka mbəlyi tsapə kashasha, kapara ndza ra Ta-rayə məɓa tamwə ka mdi tsapə kashasha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\