Matta 6

1"Á yə ya ghi-yə, vashə yə dzəgə ncətə tlə́nə ndərə ndza yə mələrəshə tə́ Hyalatəmwə kwa kəma ra mbəlyi fashə tazhe ba hyá fali yə. Təmburi má ba yə mələ tsətsə ná, ka dzəgə yə tlantə nəbwa ra tlə́nə-yə tsa va Ta-rayə məɓa tamwə wə. 2"Má ndza yə nggərəkə wsi tə́ mbəlyi má wsi və, washə yə ka mdi kə wahi vəcə, a njə wahi vəcə wsi ndza yə mələ tsa wə. Má mbəlyi lə hwi ɓwagə, tsətsə mələ hyá kwa mpya adəwa-rahya lə tə nkwa ndza mbəlyi tsənigwa fashə, tazhe ba mbəlyi fali hyá. Yira gə sha yə jiri, wuri hyá kə tlayi zherə ngahya nəbwa; ka tlayi nəbwa hyá va Hyalatəmwə wə! 3Má kwa vi ndza yə tə nggərəkə wsi tə́ mdi má wsi və nə, wá gərəshə yə mandara tə́ mcə hyi-yə wə; 4njigwe vwi ndza yə vwi mbəlyi ka wsi cacika. Má Ta-rayə məɓa tamwə, tə nənə wsi cacika ndza yə mələa njə, a njə dzəgə nggə yə nəbwa-ranjə mwa. 5"Má ndza yə mələ adəwa, washə yə mələ kala tsá ndza mbəlyi lə hwi ɓwagə mələ wə; təmburi kwa mpya adəwa-rahya lə mnyə hunkwa "i mələ adəwa hyá fashə, tazhe tsá ndza mbəlyi nata hyá kalə. Jiri, yira gə sha yə, wuri hyá kə kələhwi zherə ngahya nəbwa; ka tlayi nəbwa hyá va Hyalatəmwə wə! 6Má ndza na mələ adəwa, dzəmə mpya-nga ba na nkələtə nkwa, nda səkə na mələ adəwa tə́ Ta-ranga tə mbwə; təmburi tə nənə wamara wsi tə mbwə njə, a njə́ mdi kə dzəgə nggə na nəbwa mwa. 7"Má ndza yə mələ adəwa, washə yə gə vəcə kúkulə, a jigamnya fashə kala tsá ndza mbəlyi má sənata Hyalatəmwə mələ wə. Má tá təkə ghi-hya ná, Hyalatəmwə dzəgə nka tləmə tá adəwa-rahya təmburi tsá kə hyá gəyi vəcə parangə dawhyee! 8Washə yə mələ kala ngahya shə wə, təmburi wuri Ta-rayə kə sənata wsi kə yə "i, səfə yə má yiwi va njə́ haba. 9Təmburi tsətsə, má ndza yə mələ adəwa ki, mələ wa kala tsa nee, 'Ta-rayə́ məɓa tamwə, na Mdi kulə; yə́ nggə na həwə. 10Səkə na zəmə mbəgə-nga. Má wamara wsi kə na "i a njə mələgwa ná, á njə mələtəgwa kwa wdunya, kala tsá ndza njə mələgwa məɓa tamwə. 11Nggə yə́ wsi kə zəmə kəvi-kəvi; 12ba na ntivintə yə́ bikyi-yə́, kala tsá ndza yə́ ntivirəntə tə́ kwavati-yə́. 13Yashə yə́ vashə yə́ dzəmə wsi ntimye, ba na yashə yə́ va "yagarə Shatari.' 14Má ba yə ntivirəntə wsi ntimye kə kwavati-yə mələtə yə, Ta-rayə məɓa tamwə dzəgə ntivintə yə bikyi-yə dəwa; 15a má və́ yə ntivirəntə tə́ mbəlyi kə mələtə yə wsi ntimye wə, ka dzəgə Ta-rayə məɓa tamwə ntivintə yə bikyi-yə dəwa wə. 16"Má ndza yə mələ ashamə, washə yə hərəsitə kəma-rayə kala tsá ndza ká ɓwa ghi mələ wə; təmburi ndaka hasətə mnyə-hya hyá, a ba hərəsitə kəma—tsá ndza mbəlyi nata hyá nee, tə mələ ashamə hyá, kwə. Jiri, yira gə sha yə, wuri hyá kə kələhwi zherə ngahya nəbwa; ka tlayi nəbwa hyá va Hyalatəmwə wə! 17Má ndza na mələ ashamə, fishə ghi-nga lə "í, ba na pishə kəma-ranga waɗyə-waɗyə kala mdi tə dlama, 18vashə mbəlyi sənata nee, tə mələ ashamə na; se waləka Ta-ranga tə mbwə, tsá kə sənata kalə. Tə nənə wamara wsi tə mbwə njə, a njə́ mdi kə dzəgə nggə na nəbwa mwa. 19"Washə yə tsəni galipə tə́ ghi-yə kwa wdunya wə. Təmburi má galipə kwa wdunya tsa, ndaka ɗantəgwa zazamə va dəna lə va wɗə, a njigwe ka wsi fashə; mwa, ndaka səkə ká ghəli, a wsətə. 20Vətə wa galipə tə́ ghi-yə məɓa tamwə, nkwa ndəma wsi ɗahwigwa tə va dəna lə wɗə! Má məɓa mwa, kandə ká ghəli səkə wsətə wə! 21Təmburi má nkwa ndza galipə mdi təɓa ná, tə nkwa shə mni-njə lə zəzi-njə paɗə. 22"Má ntsə mdi ná, wuri kə njigwe kala patərəla kə wangəshə nkwa tə́ mdi. Má kulingə ntsə-nga, paɗə ndza-ranga dzəgə ndza wanggə; 23a má ndəma ntsə-nga nata nkwa va wdzə-njə, paɗə ndza-ranga dzəgə ndza ka nkutli. Təmburi tsətsə, má ba wangə ndza-ranga mbərə ka nkutli, dantimyee ndza-ranga kashasha; mə nkutli na mwa. 24"Kandə mdi njigwe ka mava tə́ tlamda ɓwagə wə. Təmburi njə dzəgə "i wuntə patlə, a ba "imye wuntə kutə; njə dzəgə fá vəcə tsá patləa, a ba kə́lyə kə fá tsá kutəa. Tsətsə mwa, kandə yə zəlitə Hyalatəmwə ka Tlamda-yə, a na yə kə fəyə galipə ka tlamda-yə wə. 25"Təmburi tsətsə nda gə rá sha yə nee, washə yə ɗantə məhələ-yə lə zəzi fashə mbweghe hunkwa dzəgə yə tlayi wsha kwa wdunya kala wsi kə zəmə lə wsi kə sa ba wsha kə la wə. Karə nə, vá mdashə wsi kə zəmə mkyə-yə kashasha huri? A vá mdashə wsha kə la gwa-rayə mwa huri? 26Nata wa "yə tsə́: ka tləka wsi hyáw; ka ɗa wsha hyá səkwa tə vwəw; wsi shə ba hyá wdi dzəgwa taməw; a Ta-rayə məɓa tamwə tsá kə nggərəkə wsha kə zəmə tə́ hyá! Karə mənə nə, vá mdashə "yə ngyi yə kwa ntsə Hyalatəmwə kashasha huri? 27Karə mənə tsə́ nə, mdi shə mə yə tsəramə mtsəhətə va-ranjə kwa wdunya va zəzi mbweghe-njə ná? 28"A təmburi waá mwa nda ɗantə məhələ-yə yə lə zəzi fashə mbweghe wsha kə la ri? Nata wa ndza ra ghwi rə fwə mə gamba tsə́: ka mələ tlə́nə hyáw; ka tsa wsha kə la hyá tə́ ghi-hyaw; 29a má jiri, yira gə sha yə, mandara Sulaimanu lə paɗə galipə-njə zamə, vá lambwi wsi dandərəa njə kala nga ghwi rə fwə wə! 30Má kala tsá ndza njə nee, ndaka larashə wsha ndəndərə Hyalatəmwə tə́ wsha fafashə mə gamba kala tsa—tsá ndza njə nee, məɗike hyá ɓeshi; a má hátləmə ná, wuri kə wulə, a mbəlyi mpəka ghwi lə—ka la yə tsá kə mdashə ngahyaa njə huri? Má mbərəsa-rayə nə, dabatlyəa ndangə! 31"Təmburi tsətsə, washə yə ɗantə məhələ-yə, a zəzi wamara vi nee, 'Kaá dzəgə myi tlantə wsi kə zəmə lə wsi kə sa, ba wsha kə la ri?' əkwə yə wə. 32Təmburi mbəlyi má sənata Hyalatəmwə, hyá mbəlyi kə cimyi wsha ngyi akə. A má yə mbəlyi ka nggwasə Hyalatəmwə, wuri Ta-rayə məɓa tamwə kə sənata wsha kə yə "i paɗə. 33Má wsi kulə və yə, a fə zəzi-yə dzəmə nə, njə́ mbəgə Hyalatəmwə; ba yə fəmə ghi-yə mə mələ wsi kə njə "i a yə mələ. Má paɗə zaka mbwara wuntyi wsha ná, njə dzəgə nggə yə mwa dəwa. 34Təmburi tsətsə, washə yə ɗantə məhələ-yə lə zəzi fashə mbweghe hátləmə wə; hátləmə tsá kə zəzi ghi-njə. Washə yə mtsəhə zəzi bwanyə vəci ɓeshi lə tsá hátləmə wə!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\