Matta 7

1"Washə yə larashə wtə tə́ mdi, vashə Hyalatəmwə dzəgə la yə wtə wə. 2Təmburi má ba yə laratə wtə tə́ mdi ná, tsətsə dzəgə Hyalatəmwə la yə wtə, kaləkalə lə tsá kə yə laratə tə́ mdi; təmburi wsi ndza yə mələ tə́ mbəlyi, tsá dzəgə Hyalatəmwə mələ tə́ yə. 3"Təmburi waá nda njigwe na tá nənəwə dyamtyi dabatlyəa tə ntsə kwavati-nga, ndana mədəgutli wci tsá tə nganga ntsə, a və́ na nata wə ri? 4Tsətsəma gə na sha kwavati-nga nee, 'Tayə, kələntə na dyamtyi rá tə ntsə-nga,' əkwə na fashə, ndana mədəgutli wci tsá tə nganga ntsə ri? 5Mdi lə hwi ɓwagə na dye! Kələntə mədəgutli wci tə nganga ntsə hataba, nda ndza na nata nkwa wanggə, tsəramə kələntə dyamtyi tə ntsə kwavati-nga. 6"Washə yə nggərəkə wsi tsapə tə́ kə́lyə́, vashə njə fəyə wsi tsapəa ka wsi fashə, a mbərəgwa ka halə yə wə. Wá la wsha ndəndərə yə dzəgwa dləma tə́ gərədi, vashə hyá nkənkərəshə lə səra dzəmə wgyə wə! 7"Kasha wa yiwi wsha va Hyalatəmwə, njə nggə yə; və wa wsha va njə́, a yə dzəgə tlantə; tsa wa mnyə nkwa tə nkələ, a mbəlyi dzəgə mnə yə mpya shə, yə dzəmə. 8Təmburi wamara mdi kə yiwi wsi, Hyalatəmwə nggərəkə tə́ njə́; má mdi kə və wsi mwa, njə tlantə; má mdi kə tsa mnyə nkwa, mbəlyi mnərəshə tə́ njə́. 9"Mdi shə mə yə ba ɗa yə tá nggərəkə pəlyə́ tə́ zəgwi-ranjə, a na njə kə yiwi ɗafa va njə́ ná? 10A ndaka nggərəkə shishi yə tə́ zəgwi, a na njə kə yiwi kələpə ná? 11Mandara yə mbəlyi ntintimye hwi, wuri yə kə sənata nggərəkə wsha ndəndərə tə́ nggwasə-yə; sakwa-ma Ta-rayə məɓa tamwə ná? Ka nggərəkə wsha ndəndərə njə tə́ mbəlyi kə yiwi va njə́ huri? 12"Mələrəshə wa wsha tə́ mbəlyi kala tsá kə yə "i a mbəlyi mələ tə́ yə; təmburi njə́a wsi bwa mə paɗə wada ra Musa ba vəcə zakuri hyi Hyalatəmwə. 13"Má kə "i tlayi mbə yə, jakə wa tə mnyə pali ntyahwə! Təmburi má mnyə pali bədlə, hunkwa-ranjə tsá kə kə́lə nkwa dzəmə ghwi; kúkulə mbəlyi kə jakə tə mnyə pali bədlə tsa mwa, təmburi kasəkayə ntahə kwa hunkwa-ranjə. 14A má hunkwa kə kə́lə nkwa dzəgə tá mkyə má kəri, dantyahwəa; mwa, dzawə hunkwa shə. Má mbəlyi kə tsəshə hunkwaa mwa, kúkulə hyá wə. 15"Á yə ya ghi-yə va ká tlətle mnyə kə gə nee, 'Zakuri Hyalatəmwə rá,' əkwə fashə. Kala təmə má ɗa wsi səkə hyá tá yə; ndana má ndza-rahya ndangə ná, kala makwagula kə "i ɗahwi wsi mdi! 16Yə dzəgə tsamətə hyá səkə kə tsəli tlə́nə mələ hyá, kala tsá ndza mbəlyi tsamətə fwə səkə kə ye-ranjə. Ndaka ndavəgwa dərəmnyə tə tikə ná? A ndaka ndavəgwa ye ra kwadacikwa tə tandzi ná? 17Má fwə ndərə, dandərəa ye-ranjə; má fwə ntimye, dantimyee ye-ranjə. 18Kandə fwə ndərə yeki nggwasə ntintimye má zərə mə wə; má fwə ntimye mwa, kandə yeki nggwasə ndəndərə wə. 19Má wamara fwə má yeki nggwasə ndəndərə, mbəlyi tləntə dzətə ka, a wdimə mə ghwi! 20Təmburi tsətsə, yə dzəgə tsamətə ká tlətle mnyə ngyi səkə kə tlə́nə mələ hyá. 21"Paɗə mbəlyi kə gə sha rá nee, 'Tlamda! Tlamda!' əkwə, dzəgə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə wə; se waləka mbəlyi kə fəmə ghi-hya mə mələ wsi kə Ta-tara məɓa tamwə "i, tsá kə dzəgə dzəmə. 22Má vəcirəvi kə Hyalatəmwə dzəgə mələ kita nə, kúkulə mbəlyi kə dzəgə gə sha rá nee, 'Tlamda! Tlamda! Və́ yə́ gə vəcə-nga tə́ mbəlyi huri? A kə dləntə hyala yə́ tá mbəlyi, a mələtə wsha kwatsəka kúkulə lə dənama ra tli-nga mwa huri?' əkwə. 23Yira dzəgə gə sha hyá mwa, 'Vá sənata yə rá wə. Hwə wa tá rá, yə mbəlyi ntintimye hwi!' 24"Təmburi tsətsə, wamara mdi kə nkatə tləmə tá vəcə-ra ba həwəshə, wuri mdi shə kə pa lə mdi kə ntsəntsəkulə kə anətə ya-njə tə kələɓe: 25vi kə va səkə ba dələ səkwa funa"a, ba sefi dabwaa wgyigwa jilyə mə ya tsa ná, ndyarə njə va dla təmburi tsá kə njə anətəgwa tə kələɓe. 26A má wamara mdi kə fatə vəcə-ra ba kə́lyə kə həwəshə, wuri njə kə pa lə mdi bata kə anətə ya-njə tə shishiwe mnyə dələ: 27vi kə va səkə ba dələ səkwa funa"a, ba sefi dabwaa wgyigwa jilyə mə ya tsa ná, ghwemmi njə dla paɗə; dla-ranjəa mwa ná, dantimyee ndangə," əkwə Yesu sha hyá mənə. 28Má vi kə Yesu kərintə gə vəcə tsa paɗə, ba mbəlyi kə tsənitəgwa kúkulə ngyi ndayə va tətəkə wsha-ranjəa. 29Təmburi və́ njə tətəkə wsha tə́ hyá kala nga mala-mala kə sənata wada ra Musa wə; lə dənama və́ njə tətəkə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\