Matta 8

1Vi kə Yesu səkwa mə mwəa ná, kúkulə mbəlyi tə zəli njə́. 2Má nda nə na, vəkkə wuntə mdi dərəne səkə tá njə́, ba gəliɓyi tə kəma-ranjə; kwə mdi dərənee, "Titihwə na rá, Tlamda; má ndərə kə "i na, ndaka mbə́tə rá na va dərənee," əkwə. 3Mpikkə Yesu ncəkə pəla-ranjə ba fata mdie: "Wuri rá kə "i; 'kulingə' kwə na va dərəne-rangaa!" əkwə njə. Təkwashə-təkwashə ba dərəne ra mdie kəri! 4Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Washə na gərəshə habarə wsie tə́ mbəlyi wə—se waləka tə́ mdi kə mələ sarəka kwa mpya Hyalatəmwə, a njə vərahəvə ndza ra kəri dərəne-ranga. Ba na dzəgə lə wsi kə mələ sarəka ra kəri dərəne, kala tsá kə wada ra Musa gətə—tazhe ba mbəlyi sənata nee, wuri dərəne-ranga kə kəri handanda. Mayi na li," əkwə. 5Səkwa kə Yesu səkwa Kafarnahum ná, ba wuntə mdi kulə səwaja ra ká Roma səkə gədyi Yesu, a njə mbə mava-ranjə; 6kwə njə na ná, "Tlamda, lə barəka-ranga, mava-tara ki, məhya njə hankyə va má kulingə; kandə njə tlagwa wə—wuri kə mpəyi njə́ ghughyaɓɓə. Tə sa bwanyə njə dabwaa ndangə," əkwə. 7Ba Yesu gə nee, "Myi li dzəgə ya-nga, yira mbə na njə́ va má kulingə shə." 8Ba səwaja tsa gə nee, "Tlamda, vá ɗashə tsəramə rá, a na səkə ya-ra wə; gətə vəcə má-ranga kalə, mava-tara mbə. 9Wuri rá kə sənata, lə dənama vəcə mdi kulə. Təmburi yira lə ghi-ra nə, má ba mdi kulə-ra nggə rá wada, də́walə ba rá mələtə; yira mwa, mdi kulə rá mbweghe wuntyi səwaja. Ndaka gə rá sha wuntə nee, 'Mayi!' ndaka dzəgə njə; ndaka gə rá sha wuntə, 'Ndə!' ndaka səkə njə; ndaka gə rá sha mava-tara dəwa, 'Kasha mələ tsa"a!' ndaka mələ njə," əkwə səwaja tsa. 10Má vi kə Yesu fatə vəcə tsa, ba njə ndayə və, ba gə sha mbəlyi kə zəli njə́ məsəbə nee, "Jiri, yira gə sha yə, ala rá nata mdi lə tsəli mbərəsa kala tsa mə ká Isra"ila wə. 11Yira gə sha yə mwa, kúkulə ká kyə kə dzəgə səkə tə wamara nkwa bakəma kwa wdunya ka ndza, a zəmə wsi kə zəmə tə nkwa kutə lə Ibrahim ba Ishaku hyá lə Yakubu mə zəmə mbəgə Hyalatəmwə. 12A má ká Yahuda ndza mbəgə Hyalatəmwə ka ngahya ndangə mə́ ná, mbəlyi dzəgə la hyá dzəmə ghwi mə nkutli pəlyə; hyá dzəgə ntahuni lə mpurə tlənə mə ghwi tsa," əkwə Yesu. 13Ba njə gə sha mdi kulə səwaja tsa nee, "Mayi na li dzəgə ya-nga; á njə mələtə na gwa kala tsá kə na mbərəsa tsa," əkwə. Má vi kə Yesu gətə vəcə tsa, təkwashə-təkwashə ba mava ra səwaja tsa mbə! 14Má vi kə Yesu li dzəgə ya Bitrus ná, ba njə tlayi məkwə Bitrus məhya va má kulingə, wghyananakə gwa-ranjə. 15Ba Yesu fata pəla ra malə tsa; təkwashə-təkwashə ba njə tlayi kulingə, a ba tlagwa tarashə wsi kə zəmə tə́ hyá! 16Má vi kə vəci dzəgwa ya ná, ba mbəlyi kələkə mbəlyi kə hyala ɗa tá ghi səkə tə́ Yesu kúkulə; ba njə dləntə hyala ngyi paɗə lə vəcə-njə. Mbəlyi má kulingə ná, paɗə, njə mbə́tə hyá. 17Má wsi kə njə mələtə tsa, wuri kə ncətə jiri vəcə Ishaya Zakuri zamə nee, "Njə́ lə ghi-njə tsá kə kələhwi kama kulingə-myi ba shiligi-myi," əkwə. 18Má vi kə Yesu nata mbəlyi kúkulə kə tsənitəgwa tá njə́ ná, ba njə gə sha mbəlyi kə zəli njə́ nee, "Nggwari wa, myi li jilyə mbwi tsadi," əkwə. 19Má səfə hyá má tlagwa haba ná, ba wuntə mala kə sənata wada ra Musa səkə gə sha Yesu nee, "Mala, yira zəli na bakəma." 20Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Mandara makwagula lə yə "yə, ya tsá va hyá; a má Zəgwi ra Za ná, nkwa shə va njə́ mandara kə hya wə," əkwə. 21Ba wuntə mdi mə mbəlyi kə zəli Yesu gə nee, "Tlamda, mbəlata rá nkwa, yira dzəgə lántə ta-tara haba, nda səkə rá səkə zəli na," əkwə. 22Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Dlənata mdi kə mtə-mtə, a mbəlyi kə mtə-mtə dzəgə lántə njə́! Má na nə, kasha zəli rá," əkwə. 23Má vi kə Yesu dzəgwa kwambawali ná, ba mbəlyi kə zəli njə́ dzəgwa tá njə́, a ba hyá tlagwa li. 24Má nda fá na tə tsadi tsa ná, acə sefi tə wgyigwa dabwaa; ba yemyi vulə ɗəkəkəkki, a shishikəgwa dzəgwa kwambawali-hya. Má Yesu venkwashə mwa, tá hya. 25Ba mbəlyi kə zəli njə́ ja fəritə njə́ nee, "Tlamda, mbə́tə myi! Wuri myi dye!" əkwə hyá. 26Ba Yesu gə sha hyá nee, "Təmburi waá nda nggadləni yə ri? Dabatlyəa mbərəsa-rayə lə rá ndangə wa?!" əkwə. Ba njə tlagwa gə sha sefi lə yemyi kə vulə ɗəkəkəkki tsa, "Divi yə!" Ba sefi tayə kurəkwammə shalala, ba yemyi hinigwe payyə! 27Má mbəlyi kə zəli Yesu ná, ndayyə hyá ndayə va wsie: "Waá tsəli mdie ri ta?! Balə sefi lə yemyi fá vəcə-njə ba həwə və ɓa!" əkwə hyá. 28Má vi kə hyá ntsəkəshə hyə ká Gadara pəlyə mbwi tsadi ná, ba wuntyi mbəlyi ɓwagə kə hyala ɗa tá ghi ka tləkə tawa Yesu. Səkwa mə kúlə mbəlyi ngyi. Má hyá mwa, dzawə ngahya wə; mdi shə ba ntahə kwa hunkwa tsa va nggadləni hyá wə. 29Mbəlyi ɓwagə ngyi ná, ba hyá ɗatə wá, a dlangətə nggurədlə nee, "Zəgwi ra Hyalatəmwə, waá tsəkwə va na lə yə́ ri? Na səkə tazhe ɗa yə́, səfə vi kə gə kita má nakə dzəkitəgwa ná?" əkwə hyá. 30Má tə nkwa shə kyə-kyə ná, kúkulə gərədi, a mbəlyi ya hyá; 31ba hyala kə ɗa mbəlyi ɓwagə ngyi gədyi Yesu nee, "Titihwə na yə́, má ndərə na dləntə yə́ nə, mnəkə yə́ dzəmə gərədi ngyi," əkwə. 32"Mayi wa dzəmə hyá!" əkwə Yesu sha hyá. Ba hyala ngyi hwə tá mbəlyi ɓwagə ngyi, a lie wdiməgwa mə gərədi ngyi. Má nda fá na va gərədi ngyi mənə ná, ba tla kə́rəpi səkwa mə garie, a dzəgwa wditəgwa tá tsadi sərəfanggə, ba mətye həlangə, bitti kwa yemyi! 33Má mbəlyi kə ya gərədi ngyi ná, ba hyá mbə́lə, a li dzəmə mələmi, a gətə habarə wsi kə mələtəgwa tsa həlangə, ba wsi kə mələrətəgwa tə́ mbəlyi ɓwagə kə hyala ɗa ka tləkə ngyi. 34Ba mbəlyi mə mələmi tsa tlagwa paɗə, a səkə tawa Yesu; má vi kə hyá nata njə́, ba hyá gədyi njə́ nee, "Titihwə na yə́, hwə tə hyə-yə́," əkwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\