Matta 9

1Ba Yesu dzəgwa kwambawali, a zhinikəgwa shika pəlyə mbwi tsadi tsa, a səkə mələmi-njə. 2Má nda fá na ná, ba wuntyi mbəlyi kələkə wuntə mdi ghyaɓə səkə tə́ Yesu tə ci kə hya-ranjə; má mdie ná, kə mtə-mtə gwa-ranjə ghughyaɓɓə. Má vi kə Yesu nata tsəli mbərəsa ra mbəlyi ngyi ná, ba njə gə sha mdi ghyaɓə tsa nee, "Kasha dlama, zəgwi-tara—wuri bikyi-nga kə ntivintə na gwa!" əkwə. 3Má tə nkwa shə mwa, wuntyi mala-mala kə sənata wada ra Musa tsá shə, a ba gə sha ghi-hya nee, "Mdie nə, vəcə kə wshəntə Hyalatəmwə tsá gə njə," əkwə. 4Yesu mwa, wuri kə sənata zəzi-hya tsa, a ba gə sha hyá nee, "Təmburi waá nda zəzi wsha "yagarə yə kwa mni-yə fashə ri? 5Tsa-ma tsá dzawə: ba rá gə nee, 'Wuri bikyi-nga kə ntivintəgwa,' lə gə nee, 'Tlagwa na ntahə,' əkwə ri? 6Yira ncə yə ndzaranjəa nee, ndara lə dənama ra Hyalatəmwə Zəgwi ra Za kwa wdunya tazhe ntivintə bikyi tə́ mbəlyi pakatə," əkwə. Ba njə gə sha mdi ghyaɓə tsa nee, "Tlagwa, ba na pərətə ci-nga, a na li dzəgə ya-nga!" əkwə. 7Má nda fá na ná, ba mdie tlagwa, a li dzəgə ya-njə! 8Má vi kə dyi mbəlyi təɓa nata wsie ná, ba nggadləni ɗa hyá; acə hyá mə fali Hyalatəmwə təmburi tsá kə njə nggərəkə dənama tsətsə tə́ mdi kwa wdunya. 9Má vi kə Yesu hwə tə nkwa shə, a ntahata ntahə ná, ba njə nata wuntə mdi kə tsəni budi məndzə kwa mpya kə tsəni budi; tli-njə ná, Matta. Ba Yesu gə sha njə́ nee, "Ndə na zəli rá," əkwə; ba Matta tlagwa, a zəlitə njə́. 10Má tə wuntə vi, vi ndza Yesu tə zəmə wsi kə zəmə hankyə, ba mbəlyi kə tsəni budi səkə kúkulə, lə ká batali, a hyá zəmə wsi kə zəmə lə Yesu hyá lə mbəlyi kə zəli njə́. 11Má vi kə wuntyi ká Farisi nata ná, ba hyá gə sha mbəlyi kə zəli Yesu nee, "Təmburi waá nda zəmə wsi kə zəmə mala-rayə lə ká batali ngyi ba mbəlyi kə tsəni budi ngyi ri?" əkwə. 12Vi kə Yesu fatə vəcə-hyaa ná, ba njə gə sha hyá nee, "Má mbəlyi kulingə nə, ka və mdi kə lá fwə hyá tá wuyə wə; se mbəlyi má kulingə, tsá kə və wuyə. 13Ba yə zəzi wsi mə vəcə kwa Dləparamə Hyalatəmwə kə gə nee, 'Zhihwi tsá kə rá "i, lə zərəndza; a vá "i sarəka rá wə,' əkwə tsa. Má yira nə, vá səkə wdunya rá tazhe ka mbəlyi kə fəyə ghi-hya kəlama bikyi wə; a tazhe ka mbəlyi lə bikyi səkə rá," əkwə Yesu sha hyá. 14Ba mbəlyi kə zəli Yohana mdi kə mələ batizəma səkə tá Yesu, a gə nee, "Təmburi waá nda má na tətəkə mələ ashamə tə́ mbəlyi kə zəli na ri? Má Yohana lə ká Farisi, mələ ashamə tsá tətəkə hyá tə́ mbəlyi-hya," əkwə. 15Ba Yesu gə sha hyá nee, "Má vi ndza mbəlyi ɗa mwə́ ná, tsəma dzəgə mcə hyi za makwa ndza lə ɗantəgwa ra mni, a na za makwa shə səfə tá hyá ri? Se vi kə mwə́ kəri, a ba za makwa hwə kwalyə hyá, nda dzəgə hyá ndza lə má huri?" əkwə. 16Ba njə gə mwa nee, "Kə hyi-hyi ba mbəlyi tlá bə tə kacakaca ra lə"use kə hahalə lə wsi məlifyi má ala yaɓəgwa wə; təmburi má ba mbəlyi tlatə bəa lə njə́, njə dzəgə kasəgwa ba wkyahəntə lə"use kə hahalə tsa, ba mtsəhətə wurə tə. 17Kə hyi-hyi mwa ba mbəlyi la ɗafa badlə dzəgwa tarəwtya kə hahalə, a wdi za tə́ ka hərə wə; təmburi má ba badləa wtlə ná, tarəwtya tsa dzəgə fuləɗi, a wtlə pwasəkəlayyə, a badləa dzəgə shikə tə ka; má tarəwtyaa mwa ná, njə dzəgə ɗantəgwa. Má ɗafa badlə, kwa tarəwtya məlifyi hyi mbəlyi la njə́! Má kə mələtəgwa njə kala tsa shə ná, gyapə-hya dzəgə ndza kəlama ɗantəgwa," əkwə Yesu. 18Má vi ndza Yesu tə gə vəcə tə́ mbəlyi ná, má nda fá na ná, ba wuntə mdi kulə ká Yahuda səkə tá Yesu, ba gəliɓyi tə kəma-ranjə, a gə nee, "Wuri wzha-tara kə mtə ndzaranjə-ndzaranjəa! Titihwə na rá, ndə ba na səkə fərəmbwi pəla-ranga, a njə mbə," əkwə. 19Ba Yesu tlagwa lə mbəlyi kə zəli njə́, a zəlitə mdie dzəgə ya-njə mənə. 20Má kwa hunkwa kə dzəgə ya mdie ná, má nda fá na ná, vəkkə wuntə malə səkə kətərəmbwi-kətərəmbwi mə mbəlyi shiki-shiki tá njə́, ba fata kəməghi lə"use ra Yesu. Má maləa ná, təkwarə ndətsi wsha tá njə́ va mungə-ɓwagəghitə; 21kwə maləa na məghi-məghi-njə ná, "Fata má-tara kə fata lə"use-ranjə kalə, yira tlayi kulingə," əkwə. 22Fata kə njə fata lə"use-ranjəa, ba Yesu mbəralyəgwa, a nata maləa, ba gə sha njə́ nee, "Washə na nggadləni wə, malə wə; mbərəsa-ranga nə, wuri kə mbə́tə na!" əkwə. Təkwashə-təkwashə ná, ba maləa bwazhangə va wsha kə ɗa njə́ tsa! 23Má vi kə Yesu səkə ya mdi kulə tsa, ba njə nata mbəlyi tə wgyi shila tá zhamalə kə mtə-mtə tsa. Má dyi mbəlyi təɓa ná, tə ntahuni hyá "Aya, aya!" lə ɗa wá, lə ləlagwa tə ka, a mbəzəgwa mə bəribəri. 24Yesu mwa ná, ba gə sha mbəlyi ngyi nee, "Jilyə wa, paɗə-yə! Zhamaləa nə, vá mtə njə wə—njə́ li tá hya kalə," əkwə. Má mbəlyi ngyi paɗə ná, acə hyá tə kuti Yesu. 25Má vi kə mbəlyi jilyə paɗə, ba Yesu dzəmə mpya ndza zhamalə kə mtə-mtə tsa məɓa, ba tsəshə njə́ tə pəla; ba zhamalə tsa tlagwa! 26Habarə wsi kə Yesu mələrətə tsa mwa, ba wtləshə nkwa tə nkwa shə paɗə. 27Má vi kə Yesu hwə tə nkwa shə ná, ba wuntyi ghuli ɓwagə zəlitə njə́ məsəbə; acə hyá mə dlangətə nggurədlə tamwə, a gə nee, "Shi ra Dawuda, zhihwi tá yə́!" əkwə. 28Má vi kə Yesu jakə wuntə ya tə nkwa shə, ba ghuli ngyi səkə tá njə́; ba Yesu yiwi va hyá nee, "Kə mbərəsa yə nee, ndaka mnəntə ntsə-yə rá ná?" əkwə. "Wuri yə́ kə mbərəsa, Tlamda!" əkwə hyá. 29Ba Yesu fata ntsə-hya, a gə nee, "Á njə mələtə yə gwa kala tsá kə yə mbərəsa tsa," əkwə. 30Ba ntsə-hya mnə wanggə, ndaka nənə nkwa hyá! Yesu mwa ná, ba "yəmə hyá nee, "Washə yə gərəshə tə́ mdi wə!" əkwə. 31A má hyá mwa, ba lie wtləshə nkwa lə habarə tlə́nə Yesu paɗə. 32Li kə mbəlyi ɓwagə ngyi li mwa, ba mbəlyi kələkə wuntə mdi kə hyala mbərətə ka bata səkə tə́ Yesu. 33Dləntə kə Yesu dləntə hyala tsa tá mdie ná, ndaka gə vəcə mdie ntar, ntarrə! Mbəlyi kúkulə tə nkwa shə mwa ná, ba ndayə, a gə nee, "Ala wsi kala tsa mələtəgwa tə hyə ká Isra"ila wə!" əkwə hyá. 34A má ká Farisi ná, ba gə nee, "A-á, mbəgə hyala nggərəkə dənama ndza njə dlə hyala ngyi lə tá mbəlyi!" əkwə fashə. 35Ba Yesu lie ntəntahə dzəgə mə mələmi-hya paɗə tə nkwa shə. Má kwa mpya adəwa hyi-hya, ba njə tətəkə wsha tə́ mbəlyi, a gə habarə ndərə mbweghe zəmə mbəgə Hyalatəmwə. Má mbəlyi ndza shiligi dadamə ɗa hyá lə wuntyi mbəlyi má kulingə, ba njə mbə́tə hyá paɗə. 36Má vi kə njə nata dyi mbəlyi kúkulə ná, ba hwi zhərəshə tə́ njə́ tá hyá; təmburi tə bwanyə hyá, a dənama va hyá tsəramə vwi ghi-hya wə—kala təmə má mdi kə ya hyá shə ndza-rahya, kutikutyanggə. 37Ba Yesu gə sha mbəlyi kə zəli njə́ nee, "Ndza ra mbəlyi ngyi nə, kala vwə kə nakə hafuwə: kúkulə wsha kə ɗa tə vwə; a má ká ɗa wsha ngyi dzəgwa tamə ná, jiɓakkwə kalə. 38Təmburi tsətsə, mələ wa adəwa tə́ Tlamda vwəa, a njə mnə mbəlyi kúkulə səkə ka ɗa wsha tə vwə-njə tsa," əkwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\