Filibi 1

1Njə́a vəcəa, səkə va rá Bulus ba Timotawas, mavalyi hyi Yesu Kristi; Dzəgə tə́ paɗə yə mbəlyi ka nga Hyalatəmwə pəlyə Filibi, yə mbəlyi kə zəli Yesu Kristi—ndanda mbəlyi kukulə mə ikiliziya, lə mbəlyi kə vwi nkwa: 2Á Hyalatəmwə Ta-ramyi ba Tlamda-myi Yesu Kristi nggə yə barəka ba hinigwe ra mni. 3Tə "usa Hyalatəmwə rá wamara vi ndza rá zəzi mbweghe-yə; 4wamara vi ndza rá mələ adəwa tə́ yə mwa ná, lə dlama mələ rá. 5Tə "usa Hyalatəmwə rá dabwaa səkwa təmburi tsá və́ yə daɓətə ghi lə rá, a vweta rá mə gə habarə Yesu, tsəshə ala vi kə yə fatə vəcəa rapə tə vi ɓeshi tsa. 6Wuri rá kə mbərəsa mwa, má Hyalatəmwə mdi kə atə tlə́nə-njə ndərə kwa mni-yə ná, njə dzəgə mələ tlə́nəa akə rapə tə vi dzəgə Yesu Kristi səkə dzəgəndza. 7Wamara vi mwa, lə "ighi rá kwa mni-ra tá yə ndangə, a yira zəzi yə. Wuri kə hitəgwa tə́ rá mwa, a rá zəzi yə kala tsa; təmburi paɗə-yə, wuri yə kə tlayi barəka səkə va Hyalatəmwə ka kutə lə rá, səkə mə bwanyə kə rá savə kwa furəshina tsa, lə səkə mə gə-ra gə habarə Yesu tə́ mbəlyi, a ncətə jiri-njə tə́ hyá tsa. 8Hyalatəmwə mwa, wuri kə sənata nee, dabwaa "i kə rá "i yə kwa mni-ra tsa pakatə, kala tsá kə Yesu Kristi "i yə. 9Adəwa mələ rá tə́ yə ná, njə́ nee, ba "ighi-yə kələshəgwa dabwaa kwa mni-yə, nkyahə lə sənata wsi jiri lə sənata mələ wsha kə hitəgwa a mdi mələ, 10tazhe ba yə mələ wsha tsapə kə mdashə. Təmburi má ndərə tsətsə ndza-rayə, yə dzəgə ndza ka mbəlyi má ayibə-hya shə tə vəci dzəgə Kristi səkə tsa, 11ba ka mbəlyi lə məhələ dandərəa səkə va ndza-rayə lə jiri. Yesu Kristi lə ghi-njə tsá kə mələ tlə́nəa kwa mni-yə mwa, tazhe ba mbəlyi fali Hyalatəmwə, a nggərəkə həwə tə́ njə́ səkwa tə ndza-rayə kala tsa. 12Wuri rá kə "i ba yə sənata mwa, nggwasama, má səkwa təmburi wsi kə mələtə rá gwa tsa, wuri habarə Kristi kə wtləshə nkwa tə nkwaa. 13Təmburi tsətsə, wuri paɗə ɗan sanda kə ya nkwa hankyə ya mbəgə lə paɗə wuntyi mbəlyi tə nkwaa kə sənata nee, səkwa tə gə vəcə Kristi mputəgwa rá kwa furəshina tsa. 14Ndza-tara kwa furəshina tsa mwa, wuri kə tləkəshə nggwasama-ramyi kúkulə tə nkwaa, ba hyá shilyə tə ka ka nga Tlamda mbəlyi, a gə vəcə Hyalatəmwə tə́ mbəlyi kəlama nggadləni. 15Má wuntyi mbəlyi pakatə nə, tə gə vəcə Kristi hyá tə́ mbəlyi va nga dlya kə zhərəshə tə́ hyá, ba tazhe nggərə ghəpi lə mbəlyi; a má wuntyi mwa, tə gə vəcə Kristi hyá lə mni kutə. 16Má mbəlyi ngyi ná, lə "ighi kə səmə kwa mni-hya gə hyá pakatə; təmburi wuri hyá kə sənata nee, Hyalatəmwə kələkə rá səkwa nkwaa tazhe gə vəcə Kristi tə́ mbəlyi. 17A má wuntyi mbəlyi vá gə vəcə Kristi va dlya kə zhərəshə tə́ hyá shə kwa ngahya mwa ná, ka gə vəcə Kristi hyá lə hwi kutə wə; tazhe ghi-hya gə hyá kalə. Má "i-hya mwa ná, ba hyá nggə rá bwanyə dabwaa mə ndza-tara kwa furəshina tsa. 18Vá tsəkwə wsi va rá lə wsi mələ hyá wə; jiri, dlama tsá dlama rá tá wamara mdi kə gə vəcə Kristi, mandara hyá ndza gə lə hwi ɓwagə! Tə dlama rá akə ndangə pakatə; 19təmburi wuri rá kə sənata, má səkwa təmburi adəwa ndza yə mələ tə́ rá, ba vwi ndza Mambəli Yesu Kristi vwi rá lə dənama-ranjə tsa ná, yira dzəgə mbəlatagwa. 20Má wsi kə rá "i ndangə mə́ ná, ka dzəmə wsi həwə rá mandara batlyə mə tlə́nə-ra wə; ba rá njigwe lə dənama kəlama nggadləni wamara vi, ndanda ndzaranjə tsa, tazhe nggərəkə həwə dakuləa tə́ Kristi, mandara rá ndza təmwə lə mkyə, á tára yira mtə. 21Təmburi mə paɗə ndza-tara kwa wdunya tsa, tazhe Kristi mələ wamara wsi rá ka nganjə mdi; má kə mtə rá mwa, nəbwa dabwaa tsá dzəgə rá tlayi. 22Má səkwa təmburi tsá ndza njə nee, ndaka vwi nkwa rá lə tlə́nə-ra kwa wdunya tsa ná, ndyarə rá va sənata tsá kə mdashə a rá kə́lə—á tára mtə, á tára ndza təmwə; 23gyapə-hya tsa ki, wuri hyá kə wsəhwi məhələ-ra. Má tá "i-ra ndangə mə́ ná, ba rá hwə kwa wdunya, a dzəmə tamwə ndza tá Kristi, təmburi njə́ tsá kə mdashə tə́ rá kashasha; 24má mwa ná, dandərəa ba rá njigwe təmwə lə mkyə kwa wdunya tazhe yə, təmburi ba yə tlayi rəba-ranjə. 25Səkwa təmburi tsətsə, wuri rá kə sənata nee, yira ndza təmwə tá yə hataba, tazhe ba rá vweta yə, a dənama-rayə mtsəhətəgwa mə zəli, a dlama ləhəshə mni-yə. 26Má ndza-tara təmwə lə mkyə tsa, tazhe ba yə ntsitəgwa tá humə Yesu Kristi dabwaa, a na rá kə jilyə tá yə. 27Má wsi kə hitəgwa a yə mələ ndzaranjəa, hitə wa ndza-rayə kala tsá kə vəcə Kristi gətə a ká zəli njə́ mələ. Mandara rá jilyə tá yə lə má jilyə rá tá yə, wuri rá kə "i ba rá fatə nee, wuri yə kə tlətə lə dənama tə vəcə Kristi lə mni kutə; zəzi-yə mwa dəwa ná, ba njigwe ka kutə; ba yə daɓətə ghi, a mpa ka kutə tá vəcə Kristi tsa. 28Wá nggadləni yə va dawa hyi-yə mandara batlyə wə. Kama nggadləni-yə tsa dzəgə ncətə tə́ hyá nee, hyá dzəgə zantəgwa ndangə, a ndafə tə mkyə má kəri; a má yə ki, yə dzəgə tlayi mbə səkə va Hyalatəmwə. 29Wuri Hyalatəmwə kə nggə yə nkwa kə mbərəsa lə Kristi; a waləka nkwa kə mbərəsa lə njə́ kalə mwa wə, balə nkwa kə sa bwanyə səkwa tə njə́ dəwa. 30Ndzaranjəa, ndaka daɓə ghi yə lə rá mə mpa tsa—njə́ mpa kə yə nata rá tə mpa zamə tsa; səfə rá tə mpa shə mwa, kala tsá kə yə fatə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\