Filibi 2

1Má səkwa təmburi tləkəshəgwa-rayə mə Kristi ba ndza ra Mambəli Hyalatəmwə lə "ighi kwa mni-yə, ba ndza-rayə lə zərəndza lə zhihwi tá kwavati-yə dəwa ná, 2ba yə "i kwavati-yə lə mni kutə. Daɓətə wa ghi-yə, ba yə njigwe lə məhələ kutə lə zəzi kutə, a rá dlama dabwaa. 3Washə yə mələ wamara wsi va nga "intə ghi-yə ba tazhe ɓwa ghi-yə fashə wə. Má wsi mələ yə, wtəntə wa ghi-yə tə́ kwavati-yə; washə yə fə ghi-yə ka mbəlyi kə mda nkwa wə. 4Wamara mdi mə yə mwa, washə njə ɗingə ghi-njə kalə akə wə; a balə kwavati-njə ɗingə njə dəwa. 5Fəyə wa məhələ-yə kala nga Yesu Kristi; təmburi Yesu, 6"kala Hyalatəmwə njə ndangə mə́; mandara njə ndza kala tsa shə mwa ná, vá ncətə ndza-ranjə njə ka kutə lə Hyalatəmwə wə. 7Má tə zherə ndza-ranjə tsa ki, ba njə fəyə ghi-njə kala mava; ba njə səkə njigwe ka mdi kwa wdunya. 8Mə ndza-ranjə ka mdi kwa wdunya tsa mwa, ba njə wtəntə ghi-njə, a həwəshə Hyalatəmwə, nda mtə njə. Mtə-njə tsa mwa, tə wci dladlakə patlətə njə́ mbəlyi, kala wsi həwə fashə. 9Səkwa təmburi tsətsə ná, ba Hyalatəmwə tlanətə njə́ lə mkyə səmə kwa kúlə, a fəyə njə́ ka mdi dakuləa məɓa tamwə, lə kulə kə mdashə nga paɗə mbəlyi kashasha. 10Təmburi tsətsə, má wamara mdi məɓa tamwə lə kwa wdunya, lə ngyí kwa hyə ná, hyá dzəgə gəliɓyi tə ka, a nggərəkə həwə tə́ Yesu. 11Paɗə mbəlyi mwa dzəgə gə tə gambala nee, 'Yesu Kristi, Tlamda njə!' əkwə, a na hyá nggərəkə həwə tə́ Hyalatəmwə Ta." 12Səkwa təmburi tsətsə, nggwasama, má kala tsá və́ yə həwəshə vəcə-ra wamara vi, vi ndza rá pəlyəɓa tá yə tsa ná, ba yə həwəshə vəcə-ra talala ndzaranjəa dəwa, mandara rá ndza kyə tá yə kala tsa. Nggadlənishə wa Hyalatəmwə lə tsətsəki, ba yə mələ tlə́nə kə ncətə nee, wuri yə kə mbə́təgwa. 13Təmburi Hyalatəmwə, tə mələ tlə́nə njə kwa mni-yə, a nggə yə dənama tazhe ba yə "i mələ wsi kə njə "i a yə mələ. 14Wamara wsi mələ yə mwa, washə yə mələ lə ngungunyi lə nggərə ghəpi wə; 15se lə məhələ mələ yə, ba mni kutə, tazhe ba yə ndza ka nggwasə tsapə Hyalatəmwə kəlama ayibə, mə ndza-rayə kwa wdunya mə mbəlyi ntimye hwi má jiri və. Ba yə ndza ka wangə tə́ hyá, kala mbələ sasərəgwe məɓa tamwə, 16a na yə tə jiga vəcə mkyə tə́ hyá. Má ba yə yimitə ndza-rayə kala tsa shə mənə, má tə vəci dzəgə Kristi səkə tsa ná, yira dzəgə dlama tá yə ndangə; təmburi ndza-rayə tsatsa dzəgə ncətə nee, tlə́nə və́ rá mələ ná, vá njigwe ka wsi fashə wə. 17Mandara mbəlyi pətləshə rá, a mimyi-ra shikəntəgwa ka sarəka tazhe daɓəgwa lə ngayə sarəka ndza yə mələ səkwa tə mbərəsa-rayə ná, yira dlama tə́, ka kutə lə yə. 18Tsətsə yə mwa dəwa, kasha wa dlama, ka kutə lə rá! 19Má kə ɗatə yə Yesu Tlamda tə́, lə barəka-ranjə ná, yira dzəgə mnə Timotawas jilyə tá yə zazamə ndzaranjəa, tazhe ba njə kələkə rá habarə-yə, a rá tləkəshəgwa və. 20Má Timotawas, njə́ kutə tsá lə mni kala ngara kalə—tsá kə zəzi yə mə ndza-rayə, a ɗingə yə lə mni kutə. 21Má zaka dyi məncini mbəlyi ná, ghi-hya tsá zəzi hyá a ɗingə kalə; vá tsəkwə wsi va hyá lə tlə́nə Yesu Kristi wə. 22Wuri yə kə sənata məhələ Timotawas, lə tlə́nə və́ njə mələ nkyahə lə rá mə gə habarə Yesu tsa—kala ndza ra zəgwi lə ta-ranjə. 23Yira "i mnə njə́ jilyə tá yə ndzaranjə tsa, a na rá kə sənata wsi kə dzəgə mələgwa tə́ rá tə nkwaa. 24Má yira lə ghi-ra mwa, lə barəka ra Tlamda, yira jilyə cika yə mə vi batlyə kə dzəgə səkə. 25Ba rá zəzitə mwa nee, kə hyi-hyi ba rá mnə dagwama-ramyi Abafaroditas jilyə tá yə dəwa. Wuri rá kə "usa səkwa tə tsá kə yə mnəkə njə́ ka səkə vwi rá; və́ njə mələ tlə́nə, a mpa tá Kristi ka kutə lə rá tə nkwaa. 26Ndzaranjəa, tə mtsimtsi njə ndangə tá dzəgə nə yə, paɗə-yə; wuri məhələ-njə kə ɗantəgwa va tsá kə yə fatə habarə kama kulingə kə tsəshə njə́. 27Pakatə, wuri kama kulingə dabwaa kə tsəshə njə́—yarəka mtə njə və; má Hyalatəmwə mwa, ba zhihwi tá njə́ dabwaa, a waləka tá njə́ zhihwi Hyalatəmwə mwa wə, balə tá rá dəwa—vashə mni-ra ɗantəgwa kashasha. 28Təmburi tsətsə nda mtsimtsi rá tá mnə njə́ jilyə tá yə, tazhe ba yə dlama, a na yə kə nata njə́; má mni-ra kə ɗantəgwa tsa mwa, njə dzəgə hinigwe. 29Təmburi tsətsə mənə, kə́lə wa njə́ lə mni kutə, ba lə dlama dəwa, lə "usa tə́ Tlamda. Həwə wa va paɗə tsəli mbəlyi kala nganjə, 30təmburi yarəka mtə njə səkwa təmburi tlə́nə Kristi; wuri njə kə lantə ghi tá mkyə-njə tazhe vwi rá tə zherə-yə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\