Filibi 3

1Ndzaranjəa, nggwasama, kasha wa dlama va ndza-rayə ka nga Tlamda. (Zhinigwa ndza rá zhinigwa tá ɗafə yə wsha ngyi nə, ka tərəhi rá və wə; tazhe vwi yə ɗafə rá.) 2Á yə ya ghi-yə va mbəlyi "yagarə kə gə fashə nee, də́walə ba yə tlantə pityi, əkwə ngyi; wshakatahə hyá! 3Myi lə ghi-myi tsá kə tlantə pityi tsá jiri kwa mni, təmburi myi mbəlyi kə zəli hunkwa ra Hyalatəmwə handanda, səkə kə Mambəli-njə kə njə nggə myi. Vá nggatəgwa myi tə zəma wsha fafashə lə zəli wada ra Musa wə; se tə Yesu Kristi ngga myi kalə. 4Má ndərəma zəma wsha ngyi lə ya wadaa tsá kə mbə mdi ndangə, ndaka nggatəgwa rá tə tlayi mbə səkwa tə wsha ngyi dəwa. Má ba mdi gə nee, ndaka nggatəgwa njə tə tlayi mbə səkwa tə zəma wsha fafashə ngyi, ndaka gə rá nee, yira mda wamara mdi lə zəma wsha ngyi! 5Má yira, tə kwá təkəsə hya yekigwa-tara tlantə rá pityi mbəlyi; mdi ká Isra"ila rá ndangə, shilyə mə bwata ra ká Bunyamunu; mdi ká Ibraniya rá pakatə; ka mdi ká Farisi və́ rá ndza, a zəli wada ra Musa talala. 6(Lə mni kutə və́ rá ya wada tsa mwa—acə rá mə ɗa ká zəli Yesu lə bwanyə.) Má ndərəma kandə mdi ndza ka mdi tsapə səkwa tə yatə wada ra Musa nə, wuri rá kə tlayi mbə mənə; təmburi talala və́ rá yatə wada tsa, kəlama ayibə tá nə mdi. 7A má paɗə zaka wsha vá ndza ka rəba tə́ rá ngyi, wuri rá kə lantə hyá həlangə, a ba fəyə hyá ka wsha fafashə tazhe zəli Kristi. 8Pakatə, wuri rá kə fəyə zaka wsha paɗə ka wsi fashə, tazhe ba rá sənata Tlamda-ra Yesu Kristi—təmburi njə́ tsá kə mdashə paɗə. Səkwa təmburi Kristi, wuri rá kə lantə ghi tá zaka wuntyi wsha, a ba fəyə hyá ka wsi fashə—tazhe ba Kristi ndza ka ngara, 9a rá ndza ka nganjə dəwa. Səfə rá ngga tə wada ra Musa tazhe mbə ghi-ra a ndza ka mdi tsapə wə; má ndzaranjəa mənə, Kristi tsá kə rá mbərəsa lə, a ngga tə. Hyalatəmwə mwa, wuri njə kə fəyə rá ka mdi tsapə kwa kəma-ranjə səkwa tə mbərəsa-tara lə Kristi tsa. 10Wsi kə rá "i kalə ndzaranjəa ná, ba rá sənata Kristi ndangə, ba dənama-ranjə kə ncətəgwa mə tlagwa-ranjə lə mkyə səmə kwa kúlə; mwa, yira "i sa bwanyə ka kutə lə njə́ mə bwanyə və́ njə savə tsa, a ba ndza kala njə́ mə tsəli mtə və́ njə mtə dəwa— 11tazhe ba rá dzəgə tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə kala nganjə. 12Vá gətə rá nee, wuri rá kə tlayi wsha ngyi, lə mwa dəwa nee, wuri rá kə njigwe ka mdi tsapə kashasha tə́ Hyalatəmwə, əkwə rá wə. Má wsi mələ rá ná, fəmə ghi-ra mə və wsha ngyi akə, a hyá ndza ka ngara ndangə—təmburi wuri Yesu Kristi kə fəyə rá ka nganjə. 13Má pakatə nə, nggwasama nə, vá fəyə ghi-ra rá nee, wuri rá kə tlayi wsha ngyi, əkwə rá wə; má wsi patlə ndza rá tə mələ, njə́ nee, yira lantə ghi tá zaka wsha kə kwatsənə paɗə, a rá ntsitəgwa tá və wsi tə kəma-tara tsa lə paɗə dənama-tara. 14Təmburi tsətsə mənə nda huhwə rá akə tərə"i"i dzəgə tá wsi kə fəyəgwa tə kəma-tara tsa, tazhe ba rá tlayi nəbwa ra wsie—njə́ ka kə Hyalatəmwə ka nkwa tá mkyə məɓa tamwə səkə kə Yesu Kristi. 15Má paɗə myi mbəlyi kə li tityi mə zəli ná, kə hyi-hyi ba myi kətə tsəli njə́a məhələ tsa. Má ba yə ndza lə məhələ damə mə wuntə wsi ná, Hyalatəmwə dzəgə ncə yə hunkwa kə mdashə. 16Má wsi mələ myi, dzətə myi wa kəma lə zəli wsi və́ myi tətəkəvə a zəli rapə tə vi ɓeshi tsa. 17Nggwasama, kasha wa tətəkə ndza-tara, paɗə-yə; təmburi wuri yə́ kə fəyə ndza-rayə́ ka wsi kə zəli tə́ yə. Nata wa ndza ra mbəlyi tə tətəkə ndza-rayə́ tsa, ba yə yimitə ndza-rayə kala ngahya. 18Kə gətə yə tsa rá mwa ka ɗa kúkulə zhigi alandza; má ndzaranjəa mwa dəwa, yira zhini gə tə́ yə lə ntahuni kwa ntsə nee, wuntyi mbəlyi tsá shə kúkulə, ngyí ka dawa ra mtə Kristi tə wci dladlakə va ntimye hwi-hya. 19Má dzəgəndza, hyá dzəgə za mə ghwi—təmburi ngahya tlamda ná, wsha ntintimye ndza hyá "i mələ. Lə wsha həwə má hitəgwa ɓwa ghi hyá fashə; wsi rə wdunya tsá zəzi hyá kalə. 20A má myi kwa ngamyi, nggwasə Hyalatəmwə myi—myi dzəgə zəmə mbəgə Hyalatəmwə məɓa tamwə! Tə ghə səkə Mdi kə mbə nkwa myi səkwa məɓa—njə́ Tlamda-myi Yesu Kristi. 21Njə dzəgə səkə mbərəntə gwa-ramyi má dənama tə́ va myi tsa, a hyá ndza ka məlifyi, kala nganjə gwa lə kulə; lə dənama-ranjə wuri gurehwi paɗə zaka wsha dzəgə njə mbərəntə hyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\