Filibi 4

1Təmburi tsətsə, nggwasama hyi-ra kə rá "i, tlətə wa lə dənama tə jiri Tlamda. Yira mtsimtsi tá jilyə tá yə, təmburi yə mbəlyi kə ghi-ra bwə tə́, ngyí kə rá dlama tə́; handanda, wuri rá kə "i yə ndangə! 2Afodiya ba Sintiki, titihwə yə rá, daɓətə wa ghi-yə ka kutə, ba yə njigwe lə məhələ kəlama mpa, kala ndza ra zharəma lə zharəma mə zəli Tlamda. 3Na mwa, mcə kə mələ tlə́nə lə rá, wuri rá kə "i ba na vweta myə ngyi, təmburi və́ hyá mələ tlə́nə dabwaa ka kutə lə rá mə wtləshə nkwa lə habarə Yesu; nkyahə lə Kilemas və́ hyá mələ tlə́nə, ba lə paɗə wuntyi mbəlyi vá mələ tlə́nə tá rá dəwa, mbəlyi kə tli-hya ɗafətəgwa kwa dləparamə mkyə má kəri. 4Dlama wa va ndza-rayə ka nga Tlamda! Kə fatə yəw? Kasha wa dlama akə! 5Ncərətə wa məhələ masələmi lə zərəndza tə́ paɗə mbəlyi. Tlamda dzəgə səkə zazamə dye! 6Washə yə ɗantə məhələ-yə lə zəzi fafashə mbweghe wsi wə; má wsi mələ yə ná, mələ wa adəwa mə wamara wsi, a ba yə yiwi wsi kə yə "i va Hyalatəmwə, lə "usa tə́ njə́. 7Má zərəndza ra Hyalatəmwə, tsá ndza njə nee, kandə mdi sənata zhigi-njə tsa wə ná, njə dzəgə hiniyi mni-yə ba zəzi-yə səkə kə Yesu Kristi. 8Má kwanahə vəcə-ra ná, nggwasama ná, ləhəshə wa mni-yə ba zəzi-yə lə wsha ndəndərə, tsá tsəramə "usa Hyalatəmwə tə—kala wsha jiri lə zaka wsha tsapə; wsha ndəndərə ndza həwə tə, lə zaka wsha má ka wsha ntintimye, tsá zəzi yə mbweghe-hya mənə. 9Mələ wa ndza-rayə kala tsá kə rá tətəkəvə yə a ncətə yə, ba yə zəli wsha kə yə nata rá tə mələ. Má Hyalatəmwə ndza hiniyi myi mni-myi mwa ná, njə dzəgə ndza tá yə. 10Wuri rá kə dlama dabwaa ndangə kwa mni-ra tə́ Tlamda, a ba "usa njə́ səkwa təmburi vwi kə yə zhini vweta rá kətərəmbwe ndzatagwa-ramyi parangə kəlama nata ghi-myi tsa. Alandza tə "i ɗingə rá yə lə vwi rá ndangə mə́, a hunkwa kə mnə rá wsi səkə tsá má yə tlayi. 11Va má ra wsi va rá gə tsa vəcəa rá mwa dəwa wə; təmburi wuri rá kə tətəkəvə səsəwihwi ndza kəlama wsi, mandara tsəma bwanyə tə rá. 12Wuri rá kə sənəvə ndza lə tiki, a wuri rá kə sənəvə ndza ka galipə dəwa. Mandara yira ndza kə bubuhə, á tára lə má, mandara yira ndza ka galipə, á tára ka tiki ná, wuri rá kə tətəkəvə ndza lə "usa tə́ Hyalatəmwə mə wamara wsi kə tawa rá. 13Ndaka səsəwihwi rá, a mələtə zaka wsha paɗə lə dənama kə Kristi nggə rá. 14Mandara njə ndza tsatsa, dandərəa ndangə tsá kə yə vweta rá mə bwanyə ndza rá mə tsa. 15Yə ká Filibi mwa, kə sənata yə nee, má vi kə rá tsəshə gə habarə Yesu zamə, vi kə rá hwə tə hyə ká Makidoniya ná, wuntə ikiliziya shə kə ɗavə rá wsi tazhe vwi rá wə—se waləka yə kalə. 16Vi ndza rá pəlyə Tasalonika dəwa mwa, kə mnəkə rá wsha yə tazhe vwi rá ɓwagə zhigi. 17(Tazhe və wsi va yə gə vəcə tsa rá wə; má wsi və rá nə, wsi ndza mtsəhətə nəbwa-rayə səkə va Hyalatəmwə!) 18Má ndzaranjə tsa mənə, wuri rá kə tlayi paɗə zaka wsha və́ rá "i mə wsi kə Abafaroditas kələkə rá səkə va yə tsa; wuri wsha ngyi kə mdashə wsha və́ rá "i. Kala sarəka zəzəmwi zərə kə mələrətəgwa tə́ Hyalatəmwə, ndza ra wsha ngyi, ka wsi kə ghi Hyalatəmwə bwə tə́ ndangə. 19Hyalatəmwə-myi mwa, njə dzəgə nggə yə paɗə zaka wsha və́ yə "i, səkə kə Yesu Kristi, shilyə mə galipə-njə dakuləa. 20"Usa tə́ Hyalatəmwə Ta-ramyi batə wavi! 21Yira cika zaka mbəlyi ka nga Hyalatəmwə mə zəli Yesu Kristi pəlyəɓa. Nggwasama tá rá tə nkwa tsa mwa, tə cika yə hyá. 22Paɗə mbəlyi ka nga Hyalatəmwə tə nkwaa ná, tə cika yə hyá, ndanda mbəlyi kə mələ tlə́nə tə patla ra Kaisar mbəgə ká Roma. 23Á barəka ra Tlamda-myi Yesu Kristi njigwe lə myi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\