Filiman 1

1Njə́a vəcəa, səkə va rá Bulus, mdi kwa furəshina səkwa təmburi Yesu Kristi, lə səkə va dagwama-ramyi Timotawas; Dzəgə tə́ mcə-yə́ Filiman, dagwama-rayə́ mə tlə́nə Kristi, 2ba dzəgə tə́ Aufiya zharəma-ramyi, lə Arkibus dagwama-ramyi ka səwaja mə tlə́nə Kristi, hyá lə paɗə nggwasama ndza mələ adəwa hankyə ya-yə: 3Á Hyalatəmwə Ta-ramyi ba Tlamda-myi Yesu Kristi nggə yə barəka ba hinigwe ra mni. 4Wamara vi ndza rá mələ adəwa ná, Filiman ná, tə zəzi na rá, a "usa Hyalatəmwə; 5təmburi tə fə́fa habarə dənama ra mbərəsa-ranga lə Yesu Tlamda rá, lə "ighi və́ na ncərəshə tə́ paɗə mbəlyi ka nga Hyalatəmwə. 6Tə gədyi Hyalatəmwə rá, a ndza-ramyi lə daɓə ghi mə zəli njigwe ka wsi kə mtsəhə sənata-ramyi mbweghe barəka kə myi tlayi mə Yesu Kristi. 7Wuri rá kə dlama dabwaa səkwa tə "ighi-nga, dagwama; wuri kə tləkəshə rá kashasha, təmburi wuri na kə tləkəshə mbəlyi ka nga Hyalatəmwə ndangə. 8Má səkwa təmburi dənama kulə kə Kristi nggə rá, ndaka fəyə də́walə rá kwa ghi-nga, a na mələ wsi kə hitəgwa ndangə mə́; 9təmburi yira Bulus, mdi kə mnə Yesu Kristi rá (a səkwa tə Yesu nda fala rá mbəlyi kwa furəshina mwa). Mandara njə ndza tsətsə, ka gə na vəcə rá lə dənama kala tsa wə; se yiwi wsi va na, tsá mələ rá səkwa təmburi "ighi. 10Má wsi yiwi rá va na, ba na zhihwi tá Unisimus, zəgwi-tara kə rá yeki mə Kristi. (Mə ndza-tara kwa furəshina tsa njigwe rá ka ta tə́ njə́.) 11Zamə, ka mava fashə və́ njə ndza tə́ na; a má ndzaranjəa, ka mdi tsapə lə məhələ njə tə́ gyapə-myi. 12Yira zhini njə́ dzəmə tə́ na ndzaranjəa; mni-ra mwa, wuri kə ɗantəgwa va hwə-njə tá rá. 13Má tá "i mni-ra mə́, ba rá nkayi njə́ tə nkwaa tá rá, a njə mələ rá tlə́nə tə zherə-nga, na rá kwa furəshina tsa təmburi gə habarə Yesu. 14Vá "i rá mwa ba rá nggə na də́walə, a njə ndza tə nkwaa wə—se lə "i-nga, təmburi mava-ranga njə; vá "i rá ba rá mələ wsi kəlama ɗatə yə-nga tə́ wə. 15Má mbə́lə-njə va na a dzəgə ndzatagwa kyə ná, tára njə́ mələtəgwa tazhe ba njə wtubyi, a zhinikəgwa ka səkə ndza ka nganga batə wavi. 16Təmburi ndzaranjəa mwa nə, waləka ka mava njə kalə tə́ na wə; wuri njə kə mdashə mava—dagwama-ranga njə mə Kristi! Tsətsə tə́ rá mwa dəwa. Ndzaranjəa mənə, səfə njə ka mava-ranga; a má mə zəli Tlamda, ka dagwama-ranga njə. 17Təmburi tsətsə, má kə fəyə rá na ka dagwama mə tlə́nə Kristi, nkatə tləmə tá vəcə-ra: kə́lə Unisimus lə mni kutə, kala tsá ndza na kə́lə rá lə mni kutə. 18Má ndərə njə́ mələtə na wsi ntimye, á tára njə́ hwə lə "u"wi-nga, gətə rá mə, yira ncə na. 19Yira Bulus lə ghi-ra, tsá kə ɗafə na vəcəa lə pəla-tara: yira mdi kə dzəgə ncə wsi zəli njə́ na tə. (Ba na zəzitə mwa, tsá kə na tlayi mkyə səkə kə rá!) 20Dagwama, yira yiwi va na, a na vweta rá mə wsie səkwa tə Tlamda-myi; ba na tləkəshə rá mə Kristi. 21Yira ɗafə vəcəa təmburi wuri rá kə sənata, na dzəgə mələ wsi kə rá gətə na; mwa, na dzəgə mələ mdashə wsi kə rá gətə. 22Hitə rá nkwa kə hya dəwa, təmburi wuri rá kə "i dzəmə cika na, a na Hyalatəmwə kə ɗavə rá hunkwa ba pələntə rá səmə kwa furəshina tsa səkə kə adəwa ndza yə mələ tazhe rá. 23Tə cika na Abafaras; kwa furəshina tsa njə ka kutə lə rá, səkwa tə Yesu Kristi. 24Tə cika na wuntyi nggwasama-ramyi kə mələ tlə́nə Kristi mwa dəwa—yə Markus, lə Aristarkus, lə Dimas, ba Luka. 25Á barəka ra Tlamda-myi Yesu Kristi njigwe lə myi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\