Vəcə kə Yesu ncətə 1

1Njə́a vəcə kə Yesu Kristi ncətə tə́ Yohana mava-ranjə. Wsha ngyi, tsá kə Hyalatəmwə ncərətə tə́ Yesu, a njə ncərəshə tə́ mavalyi hyi-njə wsha kə dzəgə mələgwa ndzaranjəa; Yesu lə ghi-njə, tsá kə ncərətə wsha ngyi tə́ Yohana, səkə kə mdi kə mnə Hyalatəmwə kə njə mnəkə səkwa məɓa tamwə. 2Yohana lə ghi-njə mwa, tsá kə ɗafətə zaka wsha kə njə nata ngyi; njə́a vəcə Hyalatəmwə kə səkə tə́ njə́, lə wsha kə Yesu Kristi ncərətə tə́ njə́ tsa. 3Mbəlyi lə barəka, mbəlyi kə jangga dləparamə tsa; lə barəka mbəlyi kə fá vəcə rə zakuri tsa, a ba həwəshə wsi kə ɗafətəgwa kwa dləparamə tsa dəwa—təmburi wuri vi kə hələgitəgwa, wsha ngyi mələgwa paɗə. 4Njə́a vəcəa, səkə va rá Yohana; Dzəgə tə́ ikiliziya mburəfungə tə hyə ká Asiya: Á barəka lə hinigwe ra mni ndza ka ngayə, səkə va Hyalatəmwə ba səkə va mambəli mburəfungə kə ndza tə kəma ra nkwa kə ndza-ranjə, ba səkə va Yesu Kristi. Hyalatəmwə, tsá shə ndzaranjəa, njə́ tsá shə zamə mwa, a njə́ tsá shə dzəgəndza mwa dəwa! Má Yesu Kristi, njə́ mdi kə gətə myi vəcə jiri; njə́ mdi tsəmi kə tlagwa səmə kwa kúlə lə mkyə; njə́ mwa, mdi kulə mbweghe ká mbəmbəgə kwa wdunya paɗə. "Usa tə́ njə́! Wuri njə kə "i myi, ba mbərəshə myi shilyə mə bikyi-myi səkə kə mtə-njə; 6ba njə fəyə myi ka ká zəmə mbəgə Hyalatəmwə, ba ka mbəlyi kə mələ tlə́nə tə́ Hyalatəmwə Ta-ranjə. "Usa tə́ njə́—njə́ Mdi kulə, Mdi lə dənama batə wavi! 7Á yə nkatə tləmə tá vəcəa: Yesu dzəgə səkwa mə kulyaɓa! Paɗə mbəlyi kwa wdunya dzəgə nə səkə-njə tsa, balə mbəlyi kə lavə njə́ lə mbəga; má paɗə bwata ra mbəlyi kwa wdunya mwa, hyá dzəgə ntahuni təmburi səkə-njə tsa. Jiri vəcəa! 8"Yira tsá tsəmi, yira tsá kwanahə," əkwə Hyalatəmwə Tlamda—mdi ndza njə nee, njə́ tsá shə ndzaranjəa, njə́ tsá shə zamə mwa, a njə́ tsá shə dzəgəndza mwa dəwa. Hyalatəmwə, njə́ Mdi kulə lə dənama! 9Yira Yohana dagwama-rayə, tsá tə sa bwanyə lə səsəwi wsi ka kutə lə yə, səkwa tə ndza-ramyi zəli Yesu. (Səkə kə njə́ dzəgə myi zəmə mbəgə Hyalatəmwə mwa.) Tə nkwa tə hwi tsadi rá, tə mwə ndza mbəlyi ka lə Batamusa; wuri mbəlyi kə dləkə rá səkə nkwaa səkwa təmburi vəcə Hyalatəmwə və́ rá gə ba vəcə-ra mbweghe Yesu. 10Má tə vəci Tlamda, vi kə shikwi ká Vwa, ba Mambəli Hyalatəmwə ləhəshə mni-ra, ba rá fatə wuntə vəcə gəgwa dabwaa kətərəmbwe-ra, kala wgyigwa ra tərəmwi; 11kwə vəcə tsa na, "Ɗafətə wsha kə na nata ngyi kwa dləparamə, ba na mnərəkə dləparamə shə tə́ ikiliziya mburəfungə ngyi: hyá yə ikiliziya ra ká Afisa, ikiliziya ra ká Simirna, ikiliziya ra ká Bargamuma, ikiliziya ra ká Tayatira, ikiliziya ra ká Sardisu, ikiliziya ra ká Filadalfiya, ba ikiliziya ra ká Lawudikiya," əkwə. 12Ba rá mbəralyəgwa tazhe nə mdi kə gə rá vəcə tsa; tsa"a kwə rá ná, na patərəla mburəfungə ngyi, tsá kə mələtəgwa lə zinariya. 13Má kwalyə patərəla ngyi ná, na wuntə mdi tsa kapara Zəgwi ra Za, lə lə"use dabwaa zərəppi tə ka. Hatə-njə mwa ná, wuri kə mputəgwa lə wsi kə mələtəgwa lə zinariya. 14Má ghi-njə ná, lə shintyi ɓya pwakkə; ntsə-njə ná, kala anyə ghwi; 15má səra hyi-njə ná, kala lyə kə vasishəgwa səmə kwa wdla wanggə; nggurədlə-njə ná, kala səkwa ra yemyi kwa dləri ɗagwa njə. 16Lə sasərəgwe mburəfungə tá pəla ɗafa-ranjə, ba wuntə hwa kə wɗə-wɗə mnyə tə bəla ɓwagə tá mnyə-njə. Má kəma-ranjə ná, ndaka mbələ kala wɗə vəci tə caka ra vəci. 17Má vi kə rá nata njə́, ba rá latəgwa tə ka tə kəma-ranjə kala mdi kə mtə-mtə, zərədəla"a. Ba njə fəyə pəla-ranjə kwa ghi-ra, a gə nee, "Washə na nggadləni wə! Yira tsá tsəmi, yira tsá kwanahə— 18yira mdi kə zhini mbə lə mkyə. Zamə, ba rá mtə; na njə́a ndzaranjəa, lə mkyə rá batə wavi! Va rá wsi kə nkələ nkwa tá Mtə ba nga Nkwa kə ndza ra mbəlyi kə mtə mwa. 19Ɗafətə wsha kə na nata ngyi kwa dləparamə—hyá wsha ndza mələgwa ndzaranjəa, ba wuntyi wsha kə dzəgə mələgwa dzəgəndza. 20Na wsi mə sasərəgwe mburəfungə kə na nata tá pəla ɗafa-tara ba patərəla mburəfungə ngyi tsa: má sasərəgwe mburəfungə ngyi, hyá mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə kə mnəkəgwa tə́ ikiliziya mburəfungə tsa; má patərəla mburəfungə kə mələtəgwa lə zinariya ngyi ná, hyá ikiliziya mburəfungə tsa lə ghi-hya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\