Vəcə kə Yesu ncətə 10

1Ba rá nata wuntə məgəle ra mdi kə mnə Hyalatəmwə tə səkwa məɓa tamwə. Kulyaɓa tsá kə njə lambwi, a ba pərəshə ghi-njə lə məngga; kəma-ranjə, ndaka mbələ kala vəci; səra hyi-njə, kala ghwi kə tlagwa kəwwi tamwə. 2Lə dləparamə dabatlyəa kə mnəntəgwa njə tá pəla-ranjə. Ba njə fəyə səra kwá ɗafa-ranjə tə tsadi; má səra kwá matsə-njə, tə hyə fəyə njə; 3ba njə ka nkwa lə nggurədlə dabwaa, kala ɗagwa ra ləvari. Má kətərəmbwe ka nkwa-ranjə tsa, ba ndəgwi va mburəfungə ngyi ɗagwa. 4Má vi kə ndəgwi va mburəfungə ngyi ɗatəgwa, ba rá "i ɗafə wsi kə gətəgwa tsa; a má nda fá vəcə rá səkwa məɓa tamwə ná, "Mbushə wsi kə ndəgwi va mburəfungə ngyi gətə tsa—washə na ɗafə wə!" əkwə. 5Má mdi kə mnə Hyalatəmwə kə nkərəyi səra tə tsadi ba wuntə səra tə hyə tsa ná, ba tlanətə pəla ɗafa-ranjə tamwə; 6ba njə wahi vəcə, a wdlantə ghi lə Hyalatəmwə Mdi lə mkyə má kəri, Mdi kə patə zaka wsha paɗə—nkwa məɓa tamwə lə wsha mə, lə nkwa tə ka lə zaka wsha tə, ba yemyi tsadi lə wsha kwa paɗə; kwə njə na, "Wuri vi kə mələtəgwa! 7Má vi kə kwá mburəfungə mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa wgivə tərəmwi-njə, Hyalatəmwə dzəgə kərintə dabari-njə tə mbwə alandza, kala tsá kə njə gətə tə́ mavalyi hyi-njə zakuri kə gə vəcə-njə zamə," əkwə. 8Má nda fá na va vəcə kə rá fatə səkwa mə tamwə ɓayəa ná, ba zhini gə sha rá nee, "Mayi ba na kə́lə dləparamə kə mnəntəgwa tá pəla ra mdi kə mnə Hyalatəmwə kə tayə tə tsadi lə səra patlə, lə wuntə səra mə ka tə hyə tsa," əkwə. 9Ba rá dzəgə tá mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa, a yiwi dləparamə batlyə tsa va njə́. Ba njə gə sha rá nee, "Ndawali ba na ɗahwi; njə dzəgə ndza kala mdzə tá mnyə-nga va anyi-njə, a má kwa hwi-nga mwa, njə mbərə "yaghwaghwakə," əkwə. 10Ba rá kə́lə dləparamə batlyə tsa tá pəla-ranjə, a ɗahwi. Kala mdzə anyi-njə tá mnyə-ra pakatə; a má vi kə njə dzəgwa hwi-ra ná, ba mbərə "yaghwaghwakə. 11Ba mbəlyi gə sha rá mwa nee, "Na zhini dzəgə gə vəcə Hyalatəmwə mbweghe bwata ra mbəlyi kúkulə tə hyə dadamə, lə vəcə dadamə, lə ká mbəmbəgə kúkulə," əkwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\