Vəcə kə Yesu ncətə 11

1Ba mbəlyi nggə rá wuntə dəla guli, a ba gə sha rá mwa nee, "Tlagwa ba na dzəgətə whye ra bəla hyi mpya Hyalatəmwə, ba nga nkwa kə mələ sarəka; ba na wɗatə mbəlyi kə mələ adəwa kwa. 2Washə na dzəgə nkwa pəlyə mnyə mpya Hyalatəmwə wə, təmburi wuri mbəlyi kə fəyə nkwa tsa ka nga ká kyə; hyá dzəgə gurehwi mələmi Hyalatəmwə, a nkənkərə nkwa tsapə tsa tə́rə fwarəmtsi-ɓwagəghitə. 3Má venkwashə, yira dzəgə mnə mbəlyi-ra ɓwagə ka gə vəcə-ra tə́ mbəlyi mə vəci dəbuwi patlə, arəwi ɓwagə ba nkwangəmtsi tsa; hyá dzəgə la wsha kacakaca mwa, vi ndza hyá ntahə mə mələmi tsa, a gə vəcə-ra," əkwə. 4Mbəlyi ɓwagə ngyi, hyá fwə ɓwagə kala mtimtyi tsa ba patərəla ɓwagə tə kəma ra Tlamda wdunya tsa. 5Ndaka vəsikəgwa ghwi shika la mnyə-hya, a wtsantə dawa-rahya; wamara mdi kə və nkwa kə ɗa hyá, njə pətləgwa. 6Dənama tsá va hyá mwa tazhe nkatə va kə səkə, vi ndza hyá tə gə vəcə Hyalatəmwə mə vi shə; dənama tsá va hyá dəwa tazhe mbərəntə yemyi kə sa ka mimyi ghəmmə, ba tazhe kələkə wamara bwanyə kə ɗa nkwa səkə wdunya, wamara vi kə hyá "i. 7Má vi kə hyá kərintə gə vəcə tsa ná, ba wuntə wsi "yagarə səmə kwa Kə kə za nkwa səkə mpa lə hyá; njə dzəgə gurehwi hyá ba pətləshə hyá dzəgwa hyə. 8Mbəlyi dzəgə dlənata gwa-rahya kə mtə-mtə tsa kwalyə dləra mə mələmi bwa, nkwa kə mbəlyi patlətə Tlamda-hya tə wci dladlakə tə tsa. (Saduma ba Masar ka mələmi tsa mbəlyi, kala vəcə nggəla.) 9Mbəlyi shilyə mə wamara bwata ra mbəlyi tə hyə dadamə lə vəcə dadamə dzəgə nənə gwa-rahya kə mtə-mtə tsa hya makənə ba rata, a ba nkatə mbəlyi kə lántə hyá. 10Má mbəlyi kwa wdunya ná, se dlama tsá dzəgə hyá mələ tá mtə mbəlyi ɓwagə vá gə vəcə Hyalatəmwə ngyi, a ba nggərəkə wsha tə́ ghi-hya ka məburəghi; təmburi má mbəlyi ɓwagə ngyi, wuri hyá kə kələkə bwanyə dabwaa səkə tə́ mbəlyi kwa wdunya. 11Má kətərəmbwe hya makənə ba rata tsa ná, ba Hyalatəmwə zhini nggərəkə mkyə tə́ hyá, ba hyá tlagwa lə mkyə! Má paɗə mbəlyi kə nata hyá ná, ba nggadləni dabwaa tsəshə hyá. 12Má mbəlyi ɓwagə kə tlagwa lə mkyə ngyi ná, ba hyá fatə ka nkwa səkwa mə tamwə nee, "Səmə wa nkwa tsa!" əkwə; ba hyá li dzəmə tamwə mə kulyaɓa, tə nənə hyá dawa hyi-hya. 13Má tə nkwa shə ná, ba hyə mnəmnəgwa wanak, wanakkə dantimyee ndangə. Bəla patlə mə mələmi tsa, na njə kə ntəkalyəgwa mungə ná, ba dla; mbəlyi dəbuwi mburəfungə, tsá kə mtə mə mnəmnəgwa ra hyə tsa. Má mbəlyi kə ncini ná, ba nggadləni dabwaa tsəshə hyá, a fali Hyalatəmwə məɓa tamwə hyá ka Mdi kulə. 14Wuri bwanyə kwá ɓwagə kə kəri; na kwá makənə tsa tə səkə ndzaranjəa mwa! 15Ba kwá mburəfungə mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa wgivə nganjə tərəmwi. Ba mbəlyi fatə ɗagwa ra wuntyi nggurədlə kə wahi vəcə məɓa tamwə nee, "Dənama kə ndza ka mdi kə zəmə mbəgə wdunya nə, wuri kə njigwe ka nga Tlamda-myi ndzaranjəa, ba ka nga Kristi Mdi kə mnə-njə! Njə́ mdi kə dzəgə ndza ka Mbəgə batə wavi!" əkwə. 16Má mbəlyi kukulə bakəmtsi-fwarəghitə kə ndza mə mbəgə tə kəma ra Hyalatəmwə ngyi ná, ba hyá gəliɓyi tə kəma ra Hyalatəmwə, a nggərəkə həwə tə́ njə́; 17ba hyá a cimyi nee, "Wuri yə́ kə "usa na, Hyalatəmwə Tlamda, təmburi wuri na kə ncətə dənama-ranga, a ba zəmə mbəgə-nga! Mdi kulə na lə dənama! Na tsá shə ndzaranjəa, na tsá shə zamə mwa! 18Wuri mni mbəlyi kwa wdunya kə ɗantəgwa, təmburi wuri vi kə səkə, a na nggərəkə bwanyə tə́ hyá, lə gə kita tə́ mbəlyi kə mtə. Má tə́ mavalyi hyi-nga, yə zakuri kə gə vəcə-nga ba paɗə mbəlyi ka nganga kə həwəshə na, ngyí kukulə lə ngyí ka taləka ná, njə́a vi ndza hyá tlayi nəbwa-rahya. Vi kə pətləshə mbəlyi kə ɗantə wdunya tsa mwa dəwa," əkwə. 19Ba mbəlyi mnəntə mpya Hyalatəmwə tsá məɓa tamwə mənə; tsa"a kwə mbəlyi, na akwatyi tsa məɓa kwa mpya shə, tsá ndza mbəlyi ka lə "akwatyi aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə." Ba wsi zəmə maɗyə-maɗyə kala hwa-ra-va, lə ɗagwa dabwaa, ba ndəgwi kala va, nda səkə kwamcakəlyə dabubwaa ndangə wdiyigwa səkwa məɓa tamwə; má hyə mwa ná, ba mnəmnəgwa wanak, wanakkə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\